Hotărârea nr. 35/2016

35/29.07.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor situate în Timişoara, Str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, către Şcoala Gimnazială nr. 2
Hotararea Consiliului Local 35/29.07.2016
privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor situate în Timişoara, Str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, către Şcoala Gimnazială nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 17644/19.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul nr. 592/31.01.2001, SC2000-001481/01.02.2001 încheiat în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995 modificată, între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primăria Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 112 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale nr.2 cu nr. 543/24.06.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2016-16108/04.07.2016;
Având în vederea dresa Şcolii Gimnaziale nr.15 cu nr. 1067/04.07.2016 şi Hotărârea nr. 595/12.07.2016 a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 874, alin 1 din Codul Civil;
În temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 1 şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor cu destinaţia de şcoală, aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, situate în Timişoara , str. Izlaz nr. 44-46, pe parcela de teren cu nr. top 1915/635-637,1914/ 635-637, înscrisă în CF nr. 431044 Timişoara, CF vechi 824 Chişoda, către Şcoala Gimnazială nr. 2, în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ , pe o perioadă de 10 ani, în baza unui contract de comodat ce se va încheia între cele două părţi.

Art. 2: Se aprobă Contractul cadru de comodat, conform Anexei, la prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Şcoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Şcoala Gimnazială nr 2.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroul Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Scolii Gimnaziale nr.2;
- Scolii Gimnaziale nr.15;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexă La HCL nr.....

CONTRACT DE COMODAT Nr.....din........

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str.C.D.Loga nr.1, reprezentată prin Primar Nicolae Robu si Șef Biroul Școli Spitale Adrian Faurîn calitate de COMODANT, pe de o parte

și

 • I. 2 Școala Gimnazială nr.2 cu sediul in Timisoara , Str. Mureș nr.8 ,reprezentată prin

Director...................................în calitate de COMODATAR, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul

contract de împrumut de folosință (comodat):

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie: cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință

asupra clădirilor situate în Timișoara , str. Izlaz nr. 44-46, pe parcela de teren cu nr. top 1915/635-637,1914/ 635-637, înscrisă în CF nr. 431044 Timișoara, CF vechi 824, având destinația de școală, in baza HCLMT nr..........................................

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani începând cu data de.......................... pana la

data de .................... , dată la care bunul va fi predat comodantului.

 • 3.2. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

 • IV. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului

 • a) . să rezilieze contractul, în cazul în care comodatarul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • b) . comodantul are dreptul să denunțe în mod unilateral contractul de comodat, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • c) . comodantul are dreptul să inspecteze bunul precum și modul în care comodatarul își respectă obligațiile asumate prin contract.

 • d) . comodantul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de comodat, cu notificarea prealabilă a comodatarului din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 4.2. Obligațiile comodatarului

 • a) . să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;

 • b) . să folosească lucrul potrivit destinației sale;

 • c) . să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

 • d) . să nu transmită folosința bunului asupra altei persoane - indiferent cu titlu oneros (locațiune) sau cu titlu gratuit (comodat), sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice;

 • e) . să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract ;

 • f) . să solicite acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse ;

 • g) . la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată;

 • h) . dacă bunul împrumutat a fost deteriorat din culpa comodatarului, el este obligat să-l restituie în natură sau să achite contravaloarea lui;

 • i) . la încetarea contractului de comodat prin ajungere la termen comodatarul este obligat să restituie comodantului, în deplina proprietate in mod gratuit și libere de orice sarcini, bunul împrumutat precum și toate investițiile, îmbunătățirile, construcțiile efectuate.

 • j) . comodatarul este obligat sa respecte condițiile impuse de natura bunului ( materiale cu regim special, conditii de siguranta în exploatare, protecția mediului, etc)

 • k) . la incetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului, în conditiile stipulate in contract, pâna la preluarea acestuia de către comodant.

 • l) . comodatarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile conditii stabilite de comodant, în mod unilateral, potrivit art. 4.1. lit. (d) din prezentul contract de comodat, fara a putea solicita încetarea acestuia.

 • V. RISCURI

 • 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri:

 • - întrebuințarea acestuia contrar destinației sale;

 • - folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • - dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat, atunci când există pericolul distrugerii acestuia.

 • 5.2. În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;

 • b) în cazul nerespectării obligațiilor de către comodatar, contractul se desființează de plin drept fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă;

 • c) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • d) în cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de catre comodant; In aceasta situatie de incetare a contractului nu se percep daune;

 • e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului sau in cazul imposibilitatii obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despagubiri;

 • VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 7.1.    Partea care inv ocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

 • 7.2. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • VIII. LITIGII

 • 8.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Prezentul contract a fost încheiat în patru exemplare, din care unul pentru comodant.

COMODANT                                 COMODATAR,

MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

SERVICIUL JURIDIC

SEF BIROU ȘCOLI SPITALE

CONSILIER

COMPARTIMENT ȘCOLI

ROMĂNIA                                     APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL SCOLI- SPITALE                             Nicolae Robu

COMPARTIMENT ȘCOLI

Nr. SC2016 - 17644/19.07.2016

REFERAT

Privind atribuirea în folosință gratuită a clădirilor situate în Timișoara, Str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, către Școala Gimnazială nr. 2

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Biroul Școli Spitale - Compartiment Școli, privind atribuirea în folosință gratuită a clădirilor, situate în Timișoara, str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, către Școala Gimnazială nr. 2.

Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar -grădinițe, școli generale (primare și gimnaziale), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, școli profesionale și școli postliceale au trecut în domeniul public al Municipiului Timișoara în conformitate cu art. 166 alin. 4 din Legea Învățământului nr. 84/1995 modificat în baza art.1 din O.U.G nr. 30/14.04.2000 și au fost preluate prin Protocolul nr. 592/31.01.2001, SC2000-001481/01.02.2001 încheiat în baza Legii Învățământului nr. 84/1995 (abrogată la data de 9.02.2011 prin art. 361 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale), încheiat între Inspectoratului Școlar Timiș și Primăriei Municipiului Timișoara.

Conform art. 112 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, "Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale."

Școala Gimnazială nr. 15 și-a desfășurat activitatea în patru imobile preluate în domeniul public al Municipiului Timișoara după cum urmează:

 • - Imobilul situat în str. Chișodei nr. 1 care este utilizat de Școala Gimnazială nr. 15 pentru desfășurarea activități de învățământ;

 • - Imobilul situat în str. Herculane 24 care a rămas disponibil din lipsă de elevi și a fost pus la dispoziția Asociației VivArt -Centru de artterapie psihologică pe o perioadă de 10 ani în baza contractului de asociere încheiat în 24.09.2013, conform HCLMT nr. 486/24.09.2013, între Municipiul Timișoara și Asociației VivArt -Centru de artterapie psihologică;

 • - Imobilul situat în str. Izlaz nr. 50 care a fost retrocedat în baza Legii nr. 10 cu Dispoziția nr. 882/27.03.2008 și a fost scos din evidențele contabile ale Municipiului Timișoara;

 • - Imobilul situat în str. Izlaz nr. 44-46 care în prezent este disponibil din lipsă de elevi.

Prin adresa cu nr. 543/24.06.2016 înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2016-16108/04.07.2016, Școala Gimnazială nr. 2 care își desfășoară activitatea în imobilul din str. Mureș nr. 8 a solicitat atribuirea în folosință a imobilului din str. Izlaz nr. 42-44 aferent Scoli Gimnaziale nr. 15, întrucât în ultimi doi ani numărul elevilor înscriși în clasele pregătitoare a crescut cu 25% și programul școlar se desfășoară în două schimburi întrucât numărul de săli de clasă din actuala locație este limitat.

Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 15 a fost de acord cu folosirea clădirilor din str. Izlaz nr. 42-44 de către Școala Gimnazială nr. 2, conform adresei cu nr. 1067/04.07.2016.

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș prin Hotărârea nr. 595/12.07.2016 a aprobat atribuirea clădirilor din str. Izlaz nr. 44-46 aparținând Școlii Gimnaziale nr. 15, către Școala Gimnazială nr. 2.

Construcțiile situate în str. Izlaz nr. 44-46 sunt proprietatea publică extratabulară a Municipiului Timișoara, urmând să fi înscrise în cartea funciară după întocmirea documentației topo-cadasrale , care va sta la baza eliberării certificatului de existență.

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analizare și aprobare Consiliului Local:

Atribuirea în folosință gratuită a clădirilor cu destinația de școală, aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, proprietatea publică a Municipiului Timișoara, situate în Timișoara , str. Izlaz nr. 44-46, pe parcela de teren cu nr. top 1915/635-637,1914/ 635-637, înscrisă în CF nr. 431044 Timișoara, CF vechi 824 Chișoda, către Școala Gimnazială nr. 2, în vederea desfășurări activității de învățământ , pe o perioadă de 10 ani, în baza unui contract de comodat ce se va încheia între cele două părți.

SEF BIROU , Adrian Faur

CONSILIER, Ioana Ciucur


AVIZAT, Serviciul Juridic Daniela Ștefan