Hotărârea nr. 33/2016

33/29.07.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timisoara, înscris în CF nr. 420139, nr. topo 7088/1/1/1, la preţul de 110.000 euro
Hotararea Consiliului Local 33/29.07.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timisoara, înscris în CF nr. 420139, nr. topo 7088/1/1/1, la preţul de 110.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-17056 din 13.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresele cu nr.CM2016-001065/07.07.2016 si CM2016-001068/08.07.2016, înregistrate la Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara de către dl. Ciuca Sorin în calitate de administrator al SC.INDUSTRIA LANII SA , prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, înscris în C.F. nr. 420139, nr.topo 7088/1/1/1, având o suprafaţă utilă totala de 823,88 mp şi un preţ de vânzare de 110.000 euro;
Având în vedere adresa nr. 1807 din 06.07.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere adresa nr. CM2016- 001065 din 11.07.2016 a Biroului Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. CM2016-001065, 001068 din 11.07.2016 a Biroului Sport,
Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timisoara, înscris în C.F. nr. 420139, nr.topo 7088/1/1/1, la preţul de 110.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C.INDUSTRIA LÂNII S.A. prin administrator Ciuca Sorin;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2016-17056/13.07.2016                  NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timisoara, înscris în C.F. nr. 420139, nr.topo 7088/1/1/1la prețul de 110.000 euro.

Având în vedere adresele cu nr.CM2016-001065/07.07.2016 si CM2016-001068/08.07.2016, înregistrate la Direcția Comunicare de către dl. Ciuca Sorin în calitate de administrator al SC.INDUSTRIA LANII SA , prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, înscris în C.F. nr. 420139, nr.topo 7088/1/1/1, având o suprafață utilă totala de 823,88 mp și un preț de vânzare de 110.000 euro .

Imobilul are un regim de înălțime de D+P, la subsol deține 3 încăperi , având o suprafață utilă totala de de 412,60 mp iar la parter deține 4 magazii cu o suprafață utilă totală de 411,28 mp.

Având în vedere adresa nr. 1807 din 06.07.2016 ,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, prin care ne informează că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului din Timișoara,inclus in Ansamblul Fabricii de bere cod TM-II-a-06167, poziția138 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse ne comunică prin adresa CM2016- 001065 din 11.07.2016 că nu a prevăzut în bugetul pe 2016 sume necesare achiziționării unor imobile ca urmare a exercitătii dreptului de preemțiune.

Prin adresa cu nr.CM2016-001065,001068 din 11.07. 2016 , Biroul Școli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate, învățământ) , ce aparțin de birou.

Prin adresa cu nr.CM2016-001065,001068 din 11.07.2016, Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate,cultură )ce aparțin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Cod FO 53-01, ver.2

In conformitate cu art.4,alin.(4), art.9 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice :

„Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului roman, prin Ministerul Culturii și Cultelor, sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.’’

In conformitate cu art.36,alin (1) și alin (9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală .republicată și modificată;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului din Timișoara , înscris în C.F. nr.420139, nr.topo 7088/1/1/1, la prețul de 110.000 euro.

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE

P. DIRECTOR D.C.T.D.D.

LAURA KOSZEGI

CONSILIER,

LUMINIȚA MIRICĂ

SERVICIUL JURIDIC

Cod FO 53-01,ver.2