Hotărârea nr. 32/2016

32/29.07.2016 privind prelungirea termenului contractelor de închiriere având ca obiect spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate în Timişoara, str. Polonă nr.19
Hotararea Consiliului Local 32/29.07.2016
privind prelungirea termenului contractelor de închiriere având ca obiect spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate în Timişoara, str. Polonă nr.19


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-17584 din data de 19.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2014 - privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalitatii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.310/09.07.2015 privind prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere având ca obiect spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate în Timişoara, str. Polonă nr.19;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit. a şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea termenului contractelor de închiriere încheiate pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din Timişoara, str. Polonă nr.19 pe o perioadă de 1 an pentru chiriaşii care şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- direcţiei de Mediu;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Locuinţe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2016-17584/19.07.2016

Aprobat,

PRIMAR:


NICOLAE ROBU


REFERAT privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect spațiile cu destinația de locuință situate în Timișoara, str. Polonă nr.19

Prin HCLMT nr.57/2014 privind stabilirea ordinii de prioritate și a modalitatii de repartizare a locuințelor care vor fi proprietatea Municipiului Timișoara situate în str. Polonă nr.19 s-a aprobat ca închirierea acestor locuințe să se facă pe o perioadă de un an de la data repartizării, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestuia pe perioade de câte un an, la cererea scrisă a titularului de contract și numai dacă acesta mai îndeplinește condițiile de acces la locuință, condiții cuprinse la punctul A din Criteriile Cadru din ANEXA nr.1 de la prezenta hotărâre.

Prin HCLMT nr.310/09.07.2015 s-a aprobat prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect spațiile cu destinația de locuințe situate în Timișoara, str. Polonă nr.19 pe o perioadă de 1 anu pentru chiriașii care și-au îndeplinit obligațiile contractuale.

Astfel, pentru contractele de închiriere încheiate pentru apartamentele din str. Polonă nr.19, a căror termen expiră,, propunem prelungirea pe un an, pentru chiriașii care îndeplinesc condițiile impuse de HCLMT nr.57/2014 și care și-au îndeplinit obligațiile contractuale pînă în prezent.

Astfel, propunem ca prelungirea contractelor încheiate pentru spațiile locative cu destinația de locuințe situate în str. Polonă nr.19, imobil aflat în proprietatea Municipiului Timișoara, să se facă prin act adițional.

ADMINISTRATOR PUBLIC

DIRECTOR,

Laura Koszegi


Sorin Iacob Drăgoi

ȘEF BIROU, Mihai Boncea

CONSILIER, Simona Bălan

Avizat juridic,