Hotărârea nr. 31/2016

31/29.07.2016 privind funcţionarea in continuare in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare al Primăriei Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 31/29.07.2016
privind funcţionarea in continuare in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare al Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-16191/05.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 467/30.10.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere extrasul din procesul verbal al sedintei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.02.2012, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014; nr. 543/31.10.2014 si nr. 91/01.03.2016, din data de 27.04.2016;
Având în vedere Adresa nr. SC2016-16191/12.07.2016, a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă functionarea in continuare a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare al Primariei Municipiului Timisoara (destinatia sediu al Biroului de Informare Turistică şi a Infocentrului Turistic), in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2, situat la parterul imobilului in partea dreapta, avand intrarea din strada Alba Iulia, inscris in C.F. nr. 417847 Timisoara ( CF vechi 127057) , nr. top. 249, proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, compus dintr-o incapere cu suprafata utila de 56,16 mp, pe o perioada de 1 an.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Spatii cu alta Destinatie, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE BIROU SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

NR. SC2016-16191/05.07.2016

REFERAT

privind funcționarea in spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința din Timișoara, str. Alba lulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Direcției de Comunicare

Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința din Timișoara, str. Alba lulia nr. 2, situat la parterul imobilului in partea dreapta, avand intrarea din strada Alba lulia, este inscris in C.F, nr. 417847 Timișoara, ( CF vechi 127057 ) nr. top. 249, in proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, este compus dintr- o încăpere cu suprafața utila de 56,16 m.p si a fost atribuit spre inchiriere in urma licitației desfasurata din data de 03.06.2005, incheindu-se contractul de inchiriere nr. 1469/06.06.2005, intre Primăria Municipiului Timișoara si SC Miticor SRL. In baza HCL nr. 102/28.03.2006, spațiul a fost atribuit in folosința gratuita, pe o perioada de 10 ani, către Casa de Cultura a Municipiului Timișoara cu destinația de sediu al Biroului de informare turistica si a Infocentrului Turistic Timișoara.

Prin adresa înregistrata cu nr. SC2016-10194/25.04.2016 Compartimentul Centrul de Informare Turistica din cadrul Direcției de Comunicare a solicitat aprobarea funcționarii in continuare a Centrului de Informare Turistica Timișoara in acest spațiu pe o perioada de 10 ani.

în ședința Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situate in imobile proprietatea municipiului Timișoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 12/26.02.2012, modificata prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 386/01.08.2014; nr. 543/31.10.2014 si 91/01.03.2016 din data de 27.04.2016 s-a analizat situația spațiului din Timișoara, str. Alba lulia nr. 2, hotarandu-se înaintarea unui proiect de hotarare către Consiliului Local al Municipiului Timișoara in vederea aprobării funcționarii in continuare in acest spațiu a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Direcției de Comunicare al Primăriei Municipiului Timișoara cu destinația de sediu al Biroului de informare turistică și a Infocentrului Turistic Timișoara.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM:

1. Aprobarea de către Consiliului Local al municipiului Timișoara a unui proiect de hotarare privind funcționarea Compartimentul Centrului de Informare Turistica din cadrul Direcției de Comunicare al Primăriei Municipiului Timișoara, (destinația sediu al Biroului de informare turistică și a Infocentrului Turistic) in spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința din Timișoara, str. Alba lulia nr; 2, situat la parterul imobilului in partea dreapta, avand intrarea din strada Alba lulia, inscris in C.F. nr. 417847 Timișoara ( CF vechi 127057), nr. top. 249, in proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, compus dintr-o incapere cu suprafața utila de 56,16 m.p., pe o perioada de 1 an.ADMINISTRATORII

SORIN IACOB