Hotărârea nr. 29/2016

29/29.07.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu" Timişoara, în calitate de administrator, a sălii de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu" din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara
Hotararea Consiliului Local 29/29.07.2016
privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu" Timişoara, în calitate de administrator, a sălii de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu" din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-16372/06.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresele cu nr. SC2016-015033/23.06.2016 şi SC2016-016367/23.06.2016 , ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii " Louis Ţurcanu" Timişoara;
Având în vedere art. 170 lit. h), art. 165, alin. 1 şi 2 din Legea 95/2006 , prinvind reforma în domeniul sănătăţii ;
Având în vedere Ordinul nr. 140 din 26 ianuarie 2007 al Ministerului Sănătăţii şi Ordinul nr. 1.515 din 13 iulie 2007 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical;
Având în vedere art. 868 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.c), alin.(6), lit. a), pct. 3 şi ale art 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara, în calitate de administrator, a sălii de curs cu suprafaţa de 62 metri pătraţi situată în clădirea Centrului de diagnostic " Radu Dunăreanu" din str. Iosif Nemoianu, nr.1, înscris în CF nr. 404739, Top nr. 1168, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara, în vederea desfăşurări procesului didactic pe o perioadă de 10 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2: Folosirea spaţiului şi obligaţiile părţilor se vor stabili printr-un contract de comodat ce se va încheia între Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii " Louis Ţurcanu" Timişoara şi Biroul Şcoli, Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli, Spitale ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara ;
- Universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA                                      APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU ȘCOLI, SPITALE                                 Nicolae Robu

COMPARTIMENT SPITALE

SC2016 - 16372 / 06.07.2016

REFERAT

Privind atribuirea în folosință gratuită de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, în calitate de administrator, a săli de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu” din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de

Medicină și Farmacie Timișoara

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Biroul Școli ,Spitale - Compartiment Spitale, privind atribuirea în folosință gratuită de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, în calitate de administrator, a săli de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu” din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara, urmare a adreselor cu nr. SC2016-015033/23.06.2016 , nr. SC2016-016367/06.07.2016 a Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”.

Imobilele - construcții si teren, situate în Timișoara, în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara sunt proprietatea publică a Municipiului Timișoara și sunt date în administrarea spitalului.

Prin adresele cu nr. SC2016-015033/23.06.2016 , nr. SC2016-016367/06.07.2016 a Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” a solicitat acordul de a da în folosință gratuită (comodat) către UMF Timișoara pe o perioadă de 10 ani a săli de curs cu suprafața de 62 mp situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu” din str. Iosif Nemoianu, nr. 1, înscris în CF nr. 404739, Top nr. 1168.

Potrivit prevederilor art. 170 lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, este un spital clinic universitar ce are în componență secții clinice universitare care asigură asistență medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică-medicală și de educație continuă, având un contract cadru de colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, pentru desfășurarea activității de învățământ medico-farmaceutic universitar și postuniversitar.

La art. 165, alin. 1 și 2 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății se stipulează: “ (1) În spital se pot desfășura și activități de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar, precum și activități de cercetare științifică medicală. Aceste activități se desfășoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. Activitățile de învățământ și cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.”

“ (2) Colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, se desfășoară pe baza de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale.”

La art. 26 alin.1 din Metodologia în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, aprobată prin Ordinul nr. 140 din 26 ianuarie 2007 al Ministerului Sănătății și prin Ordinul nr. 1.515 din 13 iulie 2007 al Ministerului Educației, Cercetării tineretului și Sportului se prevede:

“(1) Spațiile din spitale vor fi folosite pentru învățământul postliceal medical, universitar și postuniversitar acreditat de stat, fără plată, dacă părțile nu convin altfel prin contractul de colaborare încheiat între ele”.                                                                         Cod.Fo 53-01,ver.1

Având în vedere cele de mai sus, solicităm Consiliului Local al Municipiului Timișoara să analizeze și să aprobe :

1. atribuirea în folosință gratuită de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, în calitate de administrator, a săli de curs cu suprafața de 62 metri pătrați situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu” din str. Iosif Nemoianu, nr.1, înscris în CF nr. 404739, Top nr. 1168 , către Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara în vederea desfășurări procesului didactic pe o perioadă de 10 ani de la data adoptării hotărârii consiliului local.

Folosirea spațiului și obligațiile părților se va stabili printr-un contract de comodat ce se va încheia între Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” și Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara.

ȘEF BIROU, Adrian Faur


CONSILIER, Daniela Adam

AVIZAT, Serviciul Juridic Daniela Stefan

Cod.FO 53-01,Ver.1