Hotărârea nr. 28/2016

28/29.07.2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 28/29.07.2016
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-16269 /18.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. 2.208 /04.07.2016 al Filarmonicii Banatul Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art. 2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Filarmonica Banatul Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Filarmonicii Banatul Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

APROBAT, PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT

privind susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Filarmonica Banatul Timișoara

Având în vedere referatul Filarmonicii Banatul Timișoara, înregistrat cu nr. 2208din 04.07.2016 privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții ;

Având în vedere prevederile art.36 Filarmonica Banatul Timișoara alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

Propunem susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei precum și a statului de funcții, conform anexelor nr.1 și 2 prezentate de Filarmonica Banatul Timișoara

Pentru Secretar,

Caius Șuli

Avizat juridic,


Șef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FILARMONICA" BANATUL" TIMIȘOARA ANEXA NR.2 La ■yCL Nr.Zg        2OU>

STAT DE FUNCȚII FILARMONICA BANATUL TIMIȘOARA


Nr.

crt

Denumirea funcției gradul profesional

Nivel studii

Nr. posturi propuse

Grad

Treapta

I. Conducere

1

Director General

S

1

H

2

Director adjunct

S

1

n

3

Contabil șef

S

1

n

TOTAL

3

n. Serviciul Funcții Artistice

4

Dirijor orchestra

S

2

IA

5

Dirijor cor

s

1

IA

6

Consultant artistic

s

1

IA

7

Consultant artistic

s

1

I

8

Solist concertist

s

4

IA

9

Bibliotecar

s

1

n

TOTAL

10

Ul.Orchestră

10

Concert maestru

S

2

IA

n

Șef partidă

S

13

IA

12

Artist instrumentist

S

37

IA

13

Artist instrumentist

S

22

I

14

Artist instrumentist

s

16

II

15

Instrumentist

M

2

I

TOTAL

92

IV. Cor

16

Șef partidă

s

4

IA

16

Corist

s

19

IA

17

Corist

s

20

I

18

Corist

s

13

n

19

Corist

M

3 ■

i

TOTAL

59

V.Serviciul Financiar -Contabil

20

Economist

s

2

IA

21

Consilier juridic

S

1

IA

22

Referent

s

1

I

23

Referent

M

1

IA

24

Casier

M/G

1

I

25

Curier

M

1

I

TOTAL

7

VLCompartiment Resurse Umane, Juridic,Secretariat

26

Economist

S

2

IA

27

Referent

S

1

I

TOTAL

3

VH. Compartiment Juridic-Contencios

28

Consilier juridic

S

1

IA

TOTAL

1

DIV. Compartiment Audit intern

29

Auditor

S

1

I

TOTAL

1

IX Compartiment Organ izare-Marke ting

30

Referent

S

3

I

TOTAL

3

X. Serviciul Auxiliar Scenă

31

Operator imagine -sunet.

S

1

I

32

Recuziter

M/G

3

I

33

Muncitor din activ, specifica inst.de spect.si concerte

M/G

2

I

34

Garderobier

M/G

1

I

35

Plasator sală

M/G

3

I

36

Portar

M/G

2

I

TOTAL

12

TOTAL GENERAL

191

Nr.total de posturi din care:

191

F-ctii de conducere

3

de execuție

176

muncitori

12


3 BâHATUL . TIWȘOARA

1


Compartiment Resurse Umane

Ec.Hanghicel Firuca