Hotărârea nr. 27/2016

27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016
Hotararea Consiliului Local 27/29.07.2016
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 18164/25.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 223/02.06.2016 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art. 4, alin. 1, art. 5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin.(4), lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2016, Anexei nr. 2 "Buget finantat integral sau partial din venituri proprii", Anexei nr. 3 - Program dezvoltare 2016 Investiţii, Anexei nr. 4 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2016 şi Anexei nr. 5 - Buget fonduri externe nerambursabile.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 223/02.06.2016 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică, Biroul Şcoli - Spitale, Biroul Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

BUGET VENITURI PROPRII - 65+67

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

38.711,11

151,04

38.862,15

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

33.667,20

151,04

33.818,24

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

33.667,20

151,04

33.818,24

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

954,81

0,00

954,81

Venituri din proprietate

5

30.10

954,81

0,00

954,81

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

856,08

0,00

856,08

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

856,08

0,00

856,08

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

98,73

0,00

98,73

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

32.712,39

151,04

32.863,43

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

18.278,60

145,50

18.424,10

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.10.05

3.148,84

0,00

3.148,84

|Venituri din prestări de servicii

12

33.10.08

114,00

0,00

114,00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

13

33.10.09

10.108,81

0,00

10.108,81

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

14

33.10.13

410,00

0,00

410,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

15,00

0,00

15,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

16

33.10.17

300,00

0,00

300,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

17

33.10.19

887,04

0,00

887,04

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

18

33.10.50

3.294,91

145,50

3.440,41

Diverse venituri

19

36.10

14.305,79

0,00

14.305,79

Alte venituri

20

36.10.50

14.305,79

0,00

14.305,79

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

21

37.10

128,00

5,54

133,54

Donații si sponsorizări

22

37.10.01

0,00

5,54

5,54

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

23

37.10.03

-348,50

0,00

-348,50

Varsaminte din secțiunea de funcționare

24

37.10.04

348,50

0,00

348,50

Alte transferuri voluntare

25

37.10.50

128,00

0,00

128,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

......

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

11. VENITURI DIN CAPITAL

26

00.10

889,97

0,00

889,97

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

27

40.10

889,97

0,00

889,97

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

28

40.10.15

889,97

0,00

889,97

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

29

40.10.15.01

889,97

0,00

889,97

IV. SUBVENȚII

30

00.12

4.153,94

0,00

4.153,94

Subvenții de la alte administrații

31

43.10

4.153,94

0,00

4.153,94

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

32

43.10.14

4.153,94

0,00

4.153,94

TOTAL CHELTUIELI

33

34.557,29

151,03

34.708,32

CHELTUIELI CURENTE

34

01

34.208,79

151,03

34.359,82

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

35

10

6.579,18

145,49

6.724,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36

20

26.907,96

5,54

26.913,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

37

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

38

59

420,65

0,00

420,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

39

70

348,50

0,00

348,50

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40

71

348,50

0,00

348,50

Partea a ill-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

41

64.10

34.557,29

151,03

34.708,32

Invatamant

42

65.10

31.482,29

145,49

31.627,78

CHELTUIELI CURENTE

43

01

31.333,79

145,49

31.479,28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

44

10

6.139,18

145,49

6.284,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45

20

24.472,96

0,00

24.472,96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

46

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

47

59

420,65

0,00

420,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

148,50

0,00

148,50

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

148,50

0,00

148,50

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

50

65.10.03

14.757,16

140,00

14.897,16

Invatamant preșcolar

51

65.10.03.01

10.423,60

0,00

10.423,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program apfdbat

Influenta

Program rectificat

Invatamant primar

52

65.10.03.02

4.333,56

140,00

4.473,56

Invatamant secundar

53

65.10.04

12.044,87

4,69

12.049,56

Invatamant secundar inferior

54

65.10.04.01

2.207,23

0,00

2.207,23

Invatamant secundar superior

55

65.10.04.02

9.282,86

4,69

9.287,55

Invatamant profesional

56

65.10.04.03

554,78

0,00

554,78

Invatamant postliceal

57

65.10.05

2.676,96

0,80

2.677,76

Servicii auxiliare pentru educație

58

65.10.11

2.003,30

0,00

2.003,30

Internate si cantine pentru elevi

59

65.10.11.03

2.003,30

0,00

2.003,30

Cultura, recreere si religie

60

67.10

2.545,00

5,54

2.550,54

CHELTUIELI CURENTE

61

01

2.345,00

5,54

2.350,54

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

62

10

440,00

0,00

440,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

63

20

1.905,00

5,54

1.910,54

CHELTUIELI DE CAPITAL

64

70

200,00

0,00

200,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

65

71

200,00

0,00

200,00

Din total capitol

Servicii culturale

66

67.10.03

2.545,00

5,54

2.550,54

Instituții publice de spectacole si concerte

67

67.10.03.04

1.695,00

5,54

1.700,54

Case de cultura

68

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

69

68.10

530,00

0,00

530,00

CHELTUIELI CURENTE

70

01

530,00

0,00

530,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

71

20

530,00

0,00

530,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

72

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

73

68.10.04

530,00

0,00

530,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

74

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

75

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

76

68.10.06

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFIC1T

77

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

78

97.10

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

■o c

•0 o O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

cn o

<1)

E cn

CD O

£L

EXCEDENT

79

98.10

4.153,82

0,01

4.153,83

DEFICIT

80

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

34.208,67

151,04

34.359,71

TOTAL VENITURI

2

00.01

34.208,67

151,04

34.359,71

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

33.318,70

151,04

33.469,74

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

33.318,70

151,04

33.469,74

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

954,81

0,00

954,81

Venituri din proprietate

6

30.10

954,81

0,00

954,81

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

856,08

0,00

856,08

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

856,08

0,00

856,08

Alte venituri din proprietate

9

30.10.50

98,73

0,00

98,73

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10

00.09

32.363,89

151,04

32.514,93

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10

18.278,60

145,50

18.424,10

Taxe si alte venituri in invatamant

12

33.10.05

3.148,84

0,00

3.148,84

Venituri din prestări de servicii

13

33.10.08

114,00

0,00

114,00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

14

33.10.09

10.108,81

0,00

10.108,81

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

15

33.10.13

410,00

0,00

410,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

16

33.10.16

15,00

0,00

15,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

17

33.10.17

300,00

0,00

300,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

18

33.10.19

887,04

0,00

887,04

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

19

33.10.50

3.294,91

145,50

3.440,41

Diverse venituri

20

36.10

14.305,79

0,00

14.305,79

Alte venituri

21

36.10.50

14.305,79

0,00

14.305,79

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

22

37.10

-220,50

5,54

-214,96

Donații si sponsorizări

23

37.10.01

0,00

5,54

5,54

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

24

37.10.03

-348,50

0,00

-348,50

DENUMIREA INDICATORILOR

"T5 C ■ ra

-D

O O

Cod indicator

Program aprobat

i

Influenta

Program rectificat

Alte transferuri voluntare

25

37.10.50

128,00

0,00

128,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

26

00.10

889,97

0,00

889,97

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

27

40.10

889,97

0,00

889,97

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

28

40.10.15

889,97

0,00

889,97

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

29

40.10.15.01

889,97

0,00

889,97

TOTAL CHELTUIELI

30

34.208,79

151,03

34.359,82

CHELTUIELI CURENTE

31

01

34.208,79

151,03

34.359,82

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

32

10

6.579,18

145,49

6.724,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

33

20

26.907,96

5,54

26.913,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

34

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

35

59

420,65

0,00

420,65

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

36

64.10

34.208,79

151,03

34.359,82

Invatamant

37

65.10

31.333,79

145,49

31.479,28

CHELTUIELI CURENTE

38

01

31.333,79

145,49

31.479,28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

39

10

6.139,18

145,49

6.284,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40

20

24.472,96

0,00

24.472,96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

41

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

42

59

420,65

0,00

420,65

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

43

65.10.03

14.757,16

140,00

14.897,16

Invatamant preșcolar

44

65.10.03.01

10.423,60

0,00

10.423,60

Invatamant primar

45

65.10.03.02

4.333,56

140,00

4.473,56

Invatamant secundar

46

65.10.04

11.896,37

4,69

11.901,06

Invatamant secundar inferior

47

65.10.04.01

2.207,23

0,00

2.207,23

Invatamant secundar superior

48

65.10.04.02

9.134,36

4,69

9.139,05

Invatamant profesional

49

65.10.04.03

554,78

0,00

554,78

Invatamant postliceal

50

65.10.05

2.676,96

0,80

2.677,76

Servicii auxiliare pentru educație

51.

65.10.11

2.003,30

0,00

2.003,301

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Internate si cantine pentru elevi

52

65.10.11.03

2.003,30

0,00

2.003,30

Cultura, recreere si religie

53

67.10

2.345,00

5,54

2.350,54

CHELTUIELI CURENTE

54

01

2.345,00

5,54

2.350,54

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

55

10

440,00

0,00

440,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

56

20

1.905,00

5,54

1.910,54

Din total capitol

Servicii culturale

57

67.10.03

2.345,00

5,54

2.350,54

Instituții publice de spectacole si concerte

58

67.10.03.04

1.495,00

5,54

1.500,54

Case de cultura

59

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

60

68.10

530,00

0,00

530,00

CHELTUIELI CURENTE

61

01

530,00

0,00

530,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62

20

530,00

0,00

530,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

63

68.10.04

530,00

0,00

530,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

64

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

65

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

66

68.10.06

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1C1T

67

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

68

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

69

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

70

99.10

0,12

-0,01

0,11

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

4.502,44

0,00

4.502,44

TOTAL VENITURI

2

00.01

4.502,44

0,00

4.502,44

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

348,50

0,00

348,50

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

348,50

0,00

348,50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

348,50

0,00

348,50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

348,50

0,00

348,50

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

348,50

0,00

348,50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

n

i

Influenta

Program rectificat

IV. SUBVENȚII

8

00.12

4.153,94

0,00

4.153,94

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

4.153,94

0,00

4.153,94

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

10

43.10.14

4.153,94

0,00

4.153,94

TOTAL CHELTUIELI

11

348,50

0,00

348,50

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

348,50

0,00

348,50

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

348,50

0,00

348,50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

15

64.10

348,50

0,00

348,50

Invatamant

16

65.10

148,50

0,00

148,50

CHELTUIELI CURENTE

17

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

18

70

148,50

0,00

148,50

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19

71

148,50

0,00

148,50

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

20

65.10.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

21

65.10.03.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

22

65.10.03.02

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

23

65.10.04

148,50

0,00

148,50

Invatamant secundar inferior

24

65.10.04.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

25

65.10.04.02

148,50

0,00

148,50

Invatamant profesional

26

65.10.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

27

65.10.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

28

65.10.11

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

29

65.10.11.03

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

30

67.10

200,00

0,00

200,00

CHELTUIELI CURENTE

31

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

32

70

200,00

0,00

200,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33

71

200,00

0,00

200,00

Din total capitol

•                                                            : E

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii culturale

34

67.10.03

200,00

0,00

200,00

Instituții publice de spectacole si concerte

35

67.10.03.04

200,00

0,00

200,00

Case de cultura

36

67.10.03.06

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

37

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

38

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

39

98.10

4.153,94

0,00

4.153,94

DEFICIT

,0* — -------------------.

40

99.10

0,00

0,00

0,00

BUGET VENITURI PROPRII - 66

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

293.224,30

23.765,82

316.990,12

i. VENITURI CURENTE

2

00.02

277.451,43

22.050,40

299.501,83

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

277.451,43

22.050,40

299.501,83

CUVENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

305,80

0,00

305,80

Venituri din proprietate

5

30.10

305,80

0,00

305,80

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

305,80

0,00

305,80

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

305,80

0,00

305,80

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

277.145,63

22.050,40

299.196,03

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

274.945,63

22.050,40

296.996,03

Venituri din prestări de servicii

10

33,10.08

2.284,96

0,00

2.284,96

Venituri din cercetare

11

33.10.20

282,00

0,00

282,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

12

33.10.21

224,796,67

19,473,40

244.270,07

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

13

33.10.30

41.224,00

436,00

41.660,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

14

33.10.31

6.100,00

2,141,00

8.241,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

15

33.10.50

258,00

0,00

258,00

Amenzi, penalitati si confiscări

16

35.10

2.200,00

0,00

2.200,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

17

35.10.50

2.200,00

0,00

2.200,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

18

37.10

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

19

37.10.03

-15,00

0,00

-15,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

20

37.10.04

15,00

0,00

15,00

IV, SUBVENȚII

21

00.12

15.772,87

1.715,42

17.488,29

Subvenții de la bugetul de stat

22

42.10

465,00

0,00

465,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

23

42.10.39

465,00

0,00

465,00

Subvenții de la alte administrații

24

43.10

15.307,87

1.715,42

17.023,29

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprdbat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

25

43.10.10

0,00

1.321,58

1.321,58

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

26

43.10.14

15.307,87

393,84

15.701,71

TOTAL CHELTUIELI

27

297.122,76

19.867,24

316.990,00

CHELTUIELI CURENTE

28

01

281.334,89

19.473,40

300.808,29

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

29

10

162.563,36

0,00

162.563,36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

20

117.581,53

19.473,40

137.054,93

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

31

59

1.190,00

0,00

1.190,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

32

70

15.787,87

393,84

16.181,71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33

71

15.787,87

393,84

16.181,71

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

34

64.10

297.122,76

19.867,24

316.990,00

Sanatate

35

66.10

297.122,76

19.867,24

316.990,00

CHELTUIELI CURENTE

36

01

281.334,89

19.473,40

300.808,29

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

37

10

162.563,36

0,00

162.563,36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

38

20

117.581,53

19.473,40

137.054,93

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

39

59

1.190,00

0,00

1.190,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

40

70

15.787,87

393,84

16.181,71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

41

71

15.787,87

393,84

16.181,71

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

42

66.10.06

297.122,76

19.867,24

316.990,00

Spitale generale

43

66.10.06.01

297.122,76

19.867,24

316.990,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

44

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

45

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

46

98.10

0,00

0,12

0,12

DEFICIT

47

99.10

3.898,46

-3.898,46

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

277.436,43

23.371,98

300.808,41

TOTAL VENITURI

2

00.01

277.436,43

23.371,98

300.808,41

i. VENITURI CURENTE

3

00.02

277.436,43

22.050,40

299.486,83

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

i

Program aprcibat

Influenta

Program rectificat

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

277.436,43

22.050,40

299.486,83

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

305,80

0,00

305,80

Venituri din proprietate

6

30.10

305,80

0,00

305,80

Venituri din concesiuni si inchirieri

7

30.10.05

305,80

0,00

305,80

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

305,80

0,00

305,80

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

277.130,63

22.050,40

299.181,03

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

274.945,63

22.050,40

296.996,03

Venituri din prestări de servicii

11

33.10.08

2.284,96

0,00

2.284,96

Venituri din cercetare

12

33.10.20

282,00

0,00

282,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

13

33.10.21

224.796,67

19.473,40

244.270,07

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

14

33.10.30

41.224,00

436,00

41.660,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

15

33.10.31

6.100,00

2.141,00

8.241,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

16

33.10.50

258,00

0,00

258,00

Amenzi, pcnalitati si confiscări

17

35.10

2.200,00

0,00

2.200,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

18

35.10.50

2.200,00

0,00

2.200,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

19

37.10

-15,00

0,00

-15,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

20

37.10.03

-15,00

0,00

-15,00

IV. SUBVENȚII

21

00.12

0,00

1.321,58

1.321,58

Subvenții de la alte administrații

22

43.10

0,00

1.321,58

1.321,58

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

23

43.10.10

0,00

1.321,58

1.321,58

TOTAL CHELTUIELI

24

281.334,89

19.473,40

300.808,29

CHELTUIELI CURENTE

25

01

281.334,89

19.473,40

300.808,29

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

26

10

162.563,36

0,00

162.563,36

TITLUL II BUNURi SI SERVICII

27

20

117.581,53

19.473,40

137.054,93

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

28

59

1.190,00

0,00

1.190,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

29

64.10

281.334,89

19.473,40

300.808,29

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sanatate

30

66.10

281.334,89

19.473,40

300.808,29

CHELTUIELI CURENTE

31

01

281.334,89

19.473,40

300.808,29

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

32

10

162.563,36

0,00

162.563,36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

33

20

117.581,53

19.473,40

137.054,93

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

34

59

1.190,00

0,00

1.190,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

35

66.10.06

281.334,89

19.473,40

300.808,29

Spitale generale

36

66.10.06.01

281.334,89

19.473,40

300.808,29

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT

37

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

38

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

39

98.10

0,00

0,12

0,12

DEFICIT

40

99.10

3.898,46

-3.898,46

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

15.787,87

393,84

16.181,71

TOTAL VENITURI

2

00.01

15.787,87

393,84

16.181,71

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

15,00

0,00

15,00

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

15,00

0,00

15,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

15,00

0,00

15,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

15,00

0,00

15,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

15,00

0,00

15,00

IV. SUBVENȚII

8

00.12

15.772,87

393,84

16.166,71

Subvenții de la bugetul de stat

9

42.10

465,00

0,00

465,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

10

42.10.39

465,00

0,00

465,00

Subvenții de la alte administrații

11

43.10

15.307,87

393,84

15.701,71

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

12

43.10.14

15.307,87

393,84

15.701,71

TOTAL CHELTUIELI

13

15.787,87

393,84

16.181,71

CHELTUIELI CURENTE

14

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

15

70

15.787,87

393,841

16.181,71DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

î ■f

I

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

16

71

15.787,87

393,84

16.181,71

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

17

64.10

15.787,87

393,84

16.181,71

Sanatate

18

66.10

15.787,87

393,84

16.181,71

CHELTUIELI CURENTE

19

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

20

70

15.787,87

393,84

16.181,71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21

71

15.787,87

393,84

16.181,71

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

22

66.10.06

15.787,87

393,84

16.181,71

Spitale generale

23

66.10.06.01

15.787,87

393,84

16.181,71

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1C1T

24

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

25

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

26

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT          /)

27

99.10

0,00

0,00

0,00

SEF SERVICIU BUGET,

DIRECTOR ECONOMIC,SMA1
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. SC2016-ZW# / ^5^.07.2016


REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2016

Având în vedere:

Referatul Direcției de Mediu cu nr. SC 2016 - 15198/24.06.2016, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02.05.03 „întreținere spatii verzi”, titlul II - bunuri si servicii;

Referatul Direcției Dezvoltare cu nr, SC 2016 ~ 10923/06.06.2016, de includere a sumei aferente Serviciului Public de Administrare a „Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive”, la cap. 70.02 „Alte servicii in domeniul serviciilor, locuințelor”, titlul I - cheltuieli de personal, respectiv titlul II - bunuri si servicii;

Adresa Direcției Tehnice cu nr. SC 2016 - 14297/20.07.2016, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 84.02.03.03 „Străzi”, titlul II - bunuri si servicii;

Adresa Biroului Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local, cu nr. SC 2016 - 17015/14.07.2016, de alocare a unor resurse financiare pentru participarea la cursuri de pregătire, formare si perfecționare profesionala pentru aleșii locali, pentrul anul 2016, la cap? 51.02 „Autoritati executive”, titlul II - bunuri si servicii;

Adresa Direcției Tehnice cu nr. SC 2016 - 10281/29.06.2016, de suplimentare a valorii prevăzute la cap. 70.02.06 „Iluminat public”, titlul II - bunuri si servicii;

Adresa Serviciului Juridic cu nr. SJ2016 - 14343/14.06.2016, de suplimentare a valorii prevăzute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul II - bunuri si servicii, respectiv titlul XI - alte cheltuieli;

Adresa nr. 11980/12.07.2016 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 66.10.06.01 "Spitale generale”, titlul II -bunuri si servicii, respectiv titlul XIII - active nefinaciare;

Adresa nr. 3720/15.07.2016 a Teatrului Maghiar, de redistribuire a sumei prevăzute la cap. 67.02.03.04 „Instituții publice de spectacole si concerte”, titlul I -cheltuieli de personal, respectiv titlul II - bunuri si servicii;

Referatul Biroului Scoli - Spitale cu nr. SC 2016 - 17692/20.07.2016, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 66.02 „Spitale Generale”, titlul II - bunuri si servicii;

Adresa Direcției Tehnice cu nr. CDT 2016 - 1081/18.07.2016 de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 84.02.03.02 „Transport in comun”, titlul IV - subvenții;

Adresa nr. 5672/06.07.2016a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 66.10.06.01 „Spitale generale”, titlul II - bunuri si servicii;

Adresa Direcției Fiscale cu nr. IF 2016 - 92918/18.07.2016, privind suplimentarea sumei prevăzute la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, titlul 1 - cheltuieli de personal, respectiv redistribuirea unor sume intre alineate la titlul II - bunuri si servicii;

Adresa Direcției de Sanatate Publica cu nr. 14243/14.07.2016, de repartizare pe trimestre a sumei prevăzute la cap. 66.02.06.01 „Spitale generale”;

Referatul Biroului Scoli - Spitale cu nr. SC 2016 - 16944/12.07.2016, privind redistribuirea unor sume aferente cap. 65.02 „Invatamant”, titlul XIII - active nefinanciare, respectiv cap. 66.02 „Sanatate”, titlul XIII - active nefinanciare ;

Adresa FN/07.07.2016 transmisa de Sport Club Municipal Timișoara, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02.05.01 „Sport”, titlul II - bunuri si servicii;

Referatul Direcției Economice cu nr. SC 2016 - 16724/08.07.2016 de diminuare a sumei prevăzute la cap. 55.02.30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne”, respectiv de suplimentare cu aceeași suma a valorii aferente cap. 84.02.03.02.81.02.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale”;

Adresa Teatrului German, cu nr. 2271/28.06.2016, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67,02.03.04 „Instituții publice de spectacole si concerte”, tiltul I -cheltuieli de personal, respectiv titlul II - bunuri si servicii;

Referatul Biroului Tehnic cu nr. SC 2016 ~ 15606/29.06.2016, privind introducerea in Programul de dezvoltare 2016, la cap. 51.02 „Autoritari Executive”, subcap. „Lucrări noi”, a punctului „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri”;

Adresa Serviciului Financiar cu nr. SF 1092/18.07.2016 de suplimentare a sumai prevăzute la cap. 65.02."Invatamant”, titlul II - bunuri si servicii,respectiv titlul XI - alte cheltuieli;

Adresa Biroului Administrativ cu nr. SC 2016 - 17048/14.07.2016, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 51.02 „Autoritari executive”, titlul II - bunuri si servicii, respectiv cap. 70.02 „Alte servicii in domeniul serviciilor, locuințelor”, titlul II -bunuri si servicii;

Adresa Casei Faenza, cu nr. 270/29.06.2016, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 68.02 „Asistenta sociala”, titlul VI - transferuri;

Adresa nr. 2225/05.07.2016, a Filarmonicii Banatul Timișoara, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.10.03.04 - venituri proprii, „Instituții publice de spectacole si concerte”, titlul II - bunuri si servicii;

Referatul nr. SC 2016 - 17631/19.07.2016, al Compartimentului Eficientizare Energetica Clădiri, privind disponibilizarea unor sume prevăzute la cap. 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuințe”, titlul VIII - proiecte cu finanțare externa nerambursabila;

Referatul Direcției Dezvoltare cu nr. SC 2016 - 17492/18.07.2016, de disponibilizare a unor sume prevăzute la cap. 70.02.50, titlul VIII - proiecte cu finanțare externa;

Adresa Direcției Fiscale, cu nr. IF 2016 - 92021/14.07.2016, de modificare a unor alineate din anexa 1B, la cap. 51.02 „Autoritari executive”;

Referatul Biroului Utilitari Hodrotehnice cu nr. SC 2016 - 17979/21.07.2016, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 70.02.05.01 "Alimentari cu apa”, titlul XIII -active nefmanciare;

Referatul Direcției Tehnice cu nr. SC 2016 - 17533/18.07.2016 de includere in Programul de investiții a unor obiective, la cap. 84.02 „Transporturi”;

Referatul Direcției Tehnice cu nr. SC 2016 - 11891/16.05.2016 de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 84.02.03.03 „Străzi”, titlul VIII - active nefinanciare;

Referatul Biroului Scoli Spitale cu nr. SC 2016 - 16944/12.07.2016, de redistribuire a unor sume din bugetul local, la cap. 65.02 „Invatamant”, active nefinanciare;

Referatul Biroului Scoli Spitale cu nr. SC 2016 - 17801/20.07.2016, de includere in programul de investiții a „Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții”, in cadrul Colegiului National Banatean;

Referatul Biroului Sport - Cultura cu nr. SC 2016 - 17683/19.07.2016, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02.05.01 „Sport” - active nefinanciare;

Referatul Biroului Sport Cultura cu nr. SC 2016 - 16921/19.07.2016 de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02.05.01 „Sport” - active nefinanciare;

Adresa FN a Sport Club Municipal de includere in Programul de investiții 2016, a valorii necesare pentru achiziționarea unei suprafețe oficiale de joc, la cap. 67.02.05.01 „Sport”;

Adresa nr. SC 2016 - 14297/24.06.2016 a Direcției de Mediu, de disponiblizare a unor sume prevăzute la cap. 67.02.05.03 „întreținere Spatii verzi”;

Referatul Compartimentului Servicii Infomatice si de Comunicații, cu nr. SC 2016 - 17685/19.07.2016, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul XIII - active nefinanciare;

Referatul Biroului Tehnic cu nr. SC 2016 - 15602/29.06.2016, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul XIII - active nefinanciare;

Referatul Biroului Sport Cultura cu nr. SC 2016 - 17684/19.07.2016 de redistribuire/suplimentare a unor sume cuprinse la cap. 67.02.05.01 „Sport”, titlul XIII -active nefinanciare;

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art, 4 alin. 1, art.5, ari.19, alin.l si art. 20 alin.l; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.l „Bugetul Local”, respectiv anexei nr. 2 „Buget intitutiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii”, Anexei nr.3 - Program dezvoltare 2016; Anexei nr.4 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2016;

DIRECTOR ECONOMIC, a


SEF SERVICIU BUGET,


smarJ^n:

/./


RACICU


AVIZAT JURIDIC,
Cod FP 53-01,Ver.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

|

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

3.171,51

-203,17

2.968,34

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

2.906,51

-203,17

2.703,34

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.03

2.906,51

-203,17

2.703,34

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

00.05

2.906,51

-203,17

2.703,34

Subvenții de la bugetul de stat

5

42.08

2.906,51

-203,17

2.703,34

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

6

42.08.61

2.906,51

-203,17

2.703,34

IV. SUBVENȚII

7

00.06

265,00

0,00

265,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

8

45.08

265,00

0,00

265,00

Mecanismul financiar norvegian

9

45.08.18

265,00

0,00

265,00

Prefinantari

10

45.08.18.03

265,00

0,00

265,00

TOTAL CHELTUIELI

11

3.171,51

-203,17

2.968,34

CHELTUIELI CURENTE

12

01

3.156,07

-203,17

2.952,90

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

13

56

3.156,07

-203,17

2.952,90

CHELTUIELI DE CAPITAL

14

70

15,44

0,00

15,44

TITLUL XIII ACTIVE NEFiNANCIARE

15

71

15,44

0,00

15,44

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

16

64.08

3.156,07

-203,17

2.952,90

Sanatate

17

66.08

2.840,17

-203,171

2.637,00

CHELTUIELI CURENTE

18

01

2.840,17

-203,17

2.637,00

DENUMIREA INDICATORILOR

1

Coci rarid           î

î

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

19

56

2.840,17

-203,17

2.637,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

20

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

21

66.08.06

2.840,17

-203,17

2.637,00

Spitale generale

22

66.08.06.01

2.840,17

-203,17

2.637,00,

Cultura, recreere si religie

23

67.08

50,90

0,00

50,90

CHELTUIELI CURENTE

24

01

50,90

0,00

50,90

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

25

56

50,90

0,00

50,90

CHELTUIELI DE CAPITAL

26

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Servicii culturale

27

67.08.03

50,90

0,00

50,90

Instituții publice de spectacole si concerte

28

67.08.03.04

50,90

0,00

50,90

Asigurări si asistenta sociala

29

68.08

265,00

0,00

265,00

CHELTUIELI CURENTE

30

01

265,00

0,00

265,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

31

56

265,00

0,00

265,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

32

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Prevenirea excluderii sociale

33

68.08.15

265,00

0,00

265,00

Ajutor social

34

68.08.15.01

265,00

0,00

265,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

35

69.08

15,44

0,00

15,44

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

36

70.08

15,44

0,00

15,44

CHELTUIELI CURENTE

37

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

38

70

d 5,44

0,00

15,44

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

39

71 :

15,44

0,00

15,44

Din total capitol

Locuințe

40

70.08.03

15,44

0,00

15,44

DENUMIREA INDICATORILOR

■o

CB

i—

"O O o

i

Cod indicator

Program aprobat     î

Influenta

i Program rectificat      ■.

'                                                                              j

J

Dezvoltarea sistemului de locuințe

41

70.08.03.01

15,44

0,00

15,44

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

42

96.08

0,00

0,00

0,00

REZERVE

43

97.08

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

44

98.08

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

45

99.08

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

2

01

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

3

96.

0,00

0,00

0,00

REZERVE

4

97.

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

5

98.

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

6

99.

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

3.171,51

-203,17

2.968,34

TOTAL VENITURI

2

00.01

3.171,51

-203,17

2.968,34

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

2.906,51

-203,17

2.703,34

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.03

2.906,51

-203,17

2.703,34

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.05

2.906,51

-203,17

2.703,34

Subvenții de Ia bugetul de stat

6

42.08

2.906,51

-203,17

2.703,34

Cofinantare publica acordata in cadru! mecanismului norvegian

7

42.08.61

2.906,51

-203,17

2.703,34

IV. SUBVENȚII

8

00.06

265,00

0,00

265,00

Sume FEN posta de rare în contul plăților efectuate

9

45.08

265,00

0,00

265,00

Mecanismul financiar norvegian

10

45.08.18

265,00

0,00

265,00

Prefinantari

11

45.08.18.03

265,00

0,00

265,00

TOTAL CHELTUIELI

12

3.171,51

-203,17

2.968,34

CHELTUIELI CURENTE

13

01

3.156,07

-203,17

2.952,90

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

14

56

3.156,07

-203,17

2.952,90

CHELTUIELI DE CAPITAL

15

70

15,44

0,00

15,44

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând        j

-----------------------------------------------------------;

l

i

/j

Cod indicator

i

Program aprobat

Influenta

CG o i+—

o <D

E

E

03 o

CL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

16

71

15,44

0,00

15,44

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

17

64.08

3.156,07

-203,17

2.952,90

Sanatate

18

66.08

2.840,17

-203,17

2.637,00

CHELTUIELI CURENTE

19

01

2.840,17

-203,17

2.637,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

20

56

2.840,17

-203,17

2.637,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

22

66.08.06

2.840,17

-203,17

2.637,00

Spitale generale

23

66.08.06.01

2.840,17

-203,17

2.637,00

Cultura, recreere si religie

24

67.08

50,90

0,00

50,90

CHELTUIELI CURENTE

25

01

50,90

0,00

50,90

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

26

56

50,90

0,00

50,90

CHELTUIELI DE CAPITAL

27

70

0,00

0,00

0,00-

Din total capitol

Servicii culturale

28

67.08.03

50,90

0,00

50,90

Instituții publice de spectacole si concerte

29

67.08.03.04

50,90

0,00

50,90

Asigurări si asistenta sociala

30

68.08

265,00

0,00

265,00

CHELTUIELI CURENTE

31

01

265,00

0,00

265,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

32

56

265,00

0,00

265,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

33

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Prevenirea excluderii sociale

34

68.08.15

265,00

0,00

265,00

Ajutor social

35

68.08.15.01

265,00

0,00

265,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

36

69.08

15,44

0,00

15,44

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

37

70.08

15,44

0,00

15,44

CHELTUIELI CURENTE

38

01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

......................... 1

J

J.

Influenta

Program rectificat

.              ■                      t

CHELTUIELI DE CAPITAL

39

70

15,44

0,00

15,44

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40

71

15,44

0,00

15,44

Din total capitol

Locuințe

41

70.08.03

15,44

0,00

15,44

Dezvoltarea sistemului de locuințe

42

70.08.03.01

15,44

0,00

15,44

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

43

96.08

0,00

0,00

0,00

REZERVE

44

97.08

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

45

98.08

0,00

0,00

0,00

DEFICIT              X/’

46

99.08

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR ECONOMIC,


NICOLAE RCSMARANDA HAftACIU
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2016-

PROGRAM DEZVOLTARE 2016


PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE

rectificare 3 cu amendament                                                                  mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

Buget Local

Credit

IFC

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

0

1-213-4-5

2

3

4

s

TOTAL GENERAL I

56.689,02

53.516,65

403,19

2.713,59

353$

TOTAL GENERAL II

56.689,02

53.516,65

403,19

2.713,59

55,59

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

56.424,02

53.511,65

403,19

2.453,59

55,59

LUCRĂRI NOI - B

265,00

5,00

0,00

260,00

0,00

I1IHO

din care pe capitole

7.777,56

LLW

7.777,56

ewShk

65.02.04.02 învățământ secundar superior

7.777,56

7.777,56

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

7.777,56

7.777,56

0,00

0,00

0,00

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”, cod SMIS 54092 HCL 564/2015 HCL 415/2009 HCL 241/2015

1.950,00

1.950,00

0,00

0,00

0,00

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea șî echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 HCL 561/2015

3.190,00

3.190,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2009 cod SMIS HCL 565/2015

2.637,56

2.637,56

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

Buget Local

Credit

IFC

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

0

l=2+3+4+5

2

3

4

s

2.642,76

IgggilMMlî

66.02.06 Spitale

2.642,76

0,00

395,55

2.241,45

5,76

A. Lucrări în continuare

2.642,76

0,00

395,55

2.241,45

5,76

Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timișoara-Varset HCL 184/24.04.2012

5,76

0,00

0,00

0,00

5,76

Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrice în România, prin achiziția de bunuri, servicii si lucrări de specialitate CF 6987/30.06.2015 (Spital Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Țurcanu"mecanismul financiar norvegian 2009-2014)

2.637,00

0,00

395,55

2.241,45

0,00

P i toi ii FG7-.02.C?ui t u    f ețh^i/c șl.

j’țligie:-cT-;

50,90

■/.v.z-’A ■■■■'

<TU-.-.U7>64

■■■?• '7 ■.      '' j&ÎV-6

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

50,90

0,00

7,64

43,26

0,00

A. Lucrări în continuare

50,90

0,00

7,64

43,26

0,00

"Cercetarea istoriei teatrului timișorean" din cadrul Programului PA17/RO13/prin MFSEE 2009-2014

Teatrul Maghiar de Stat" Csiky Gergely"

50,90

0,00

7,64

43,26

0,00

Că pi tiQ jjiii/.6.Ș42.Qâ ■: Aș ig u                   n^-. 'y

Soți ăl ă?-/", - ■/ '>./<■■■    X J. Tx.■ ;■ .v.

265,00

sss

68.02.15.01 Ajutor Social

265,00

5,00

0,00

260,00

0,00

B. Lucrări noi

265,00

5,00

0,00

260,00

0,00

"Consolidarea educației și dezvoltarea competențelor de muncă și formare" -MFN 2009-2014/ RO 25 - 06 - DASC HCL 542/2015

265,00

5,00

0,00

260,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

Buget Local

Credit IFC

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

34.409,39

17.854,61

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

17.854,61

17.796,11

0,00

58,50

0,00

A.Lucrări în continuare

17.854,61

17.796,11

0,00

58,50

0,00

Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a clădirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piața europeana a renovărilor de clădiri- NeZeR HCL 108/2014

78,00

19,50

0,00

58,50

0,00

Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMIS 48141

8.236,39

8.236,39

0,00

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr. 12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul l.C. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C)

3.112,59

3.112,59

0,00

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/Iună”-faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr. 1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52)

2.981,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

Buget Local

Credit IFC

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

0

l=2+3+4+5

2

3

4

5

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brândușei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr. 141; C. Sever Bocu bl. B 57)

1.147,63

1.147,63

0,00

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bămțiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)”

2.299,00

2.299,00

0,00

0,00

0,00

Tr';.^4

■L.A        ' '■ 'v

le /                    kT

16.554,78

l+Ol

A. Lucrări în continuare

16.554,78

16.530,44

0,00

0,00

24,34

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015 SMIS 3181.4

9.964,02

9.964,02

0,00

0,00

0,00

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara (CETATE), HCL 355/2010, HCL 562/2015 SMIS 31507

6.375,00

6.375,00

0,00

0,00

0,00

Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 HCL 567/2015

214,58

190,24

0,00

0,00

24,34

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

Buget Local

Credit IFC

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

0

1-2+3+4+5

2

3

4

5

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 HCL 568/2015

1,18

1,18

0,00

0,00

0,00

1.391,00

iMHk ttlMl

Mm

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1.391,00

1.391,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1.391,00

1.391,00

0,00

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010, HCL 429/2015

1.391,00

1.391,00

0,00

0,00

0,00

10.152,41

10 0i( "4

■llli

10.152,41

b»»

84.02.03.02 Transportul în comun

10.152,41

10.016,54

0,00

110,38

25,49

A. Lucrări în continuare

10.152,41

10.016,54

0,00

110,38

25,49

Trafic management si supraveghere video

HCL 98/14.09.2012

9.996,00

9.970,51

0,00

0,00

25,49

Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE

156,41

46,03

0,00

110,38

0,00

DIRECTOR. DIRECȚIA ECONOMICĂMV DIRECTOR DIRECȚIA » DEZVO


Magdalena

i

Verificat,

SEF SERVICIUL M-I.P.


Gabriel

AM0(A-3


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2016-

PROGRAM DEZVOLTARE 2016 INVESTIȚII

Lista de investiții - rectificare 3 A#

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

197.057,35

2.000,00

1.202,83

1.092,30

15,44

192.746,78

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

45.159,01

2.000,00

0,00

1.092,30

15,44

42.051,27

LUCRĂRI NOI - B

65.982,06

0,00

0,00

0,00

0,00

65.982,06

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

85.916,28

0,00

1.202,83

0,00

0,00

84.713,45

din care pe capitole

IM

51.02.01.03 Autorități executive

6.558,35

0,00

0,00

0,00

0,00

6.558,35

A.Lucrări în continuare

73,50

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

Amenajări interioare la Sala de Consiliu a

PMT HCL 107/2015

73,50

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

B. Lucrări noi

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timișoara HCL

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.984,85

0,00

0,00

0,00

0,00

4.984,85

b. Dotări independente

2.987,67

0,00

0,00

0,00

0,00

2.987,67

Dotări Direcția Fiscala

370,56

0,00

0,00

0,00

0,00

370,56

Dotări Primărie

2.617,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2.617,11

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.996,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1.996,88

Sistem infogeografic de administrare a PMT + registru spatii verzi

1.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.680,00

DAL1+PT Reabilitare fațade imobile str. V. Alecsandri nr.l+ Piața Libertății nr.l

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1-2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

DALI+AC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timișoara

148,20

0,00

0,00

0,00

0,00

148,20

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul CD Loga nr 1

28,68

0,00

0,00

0,00

0,00

28,68

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Contribiția Municipiului Timișoara la patrimoniul inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare " Pădurea Bistra" HCL 31/2016

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Sil

s; C.‘.

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

C. Dotări independente si alte investiții

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

b.Dotări independente

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

Dotări Evidenta populației

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

stias®

MB»

RJ8I

liiiiiih

Mii

61.02.03.0rdine publica

0,00

0,00

0,00

0,00

2.530,02

61.02.03.04 Poliție locala

2.014,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.014,02

C. Dotări independente și alte investiții

2.014,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.014,02

b.Dotări independente

2.014,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.014,02

Dotări

2.014,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.014,02

61.02.05. Protecție Civilă

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516,00

C. Dotări independente și alte investiții

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516,00

b. Dotări independente

446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446,00

Dotări

446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446,00

Studii și proiecte

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare în municipiul Timișoara

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

SSWS8

IfHiii

HJBPJțglp

65.02.03 învățăinânt preșcolar și primar

0,00

0,00

0,00

0,00

908,19

65.02.03.01. învățământ preșcolar

908,19

0,00

0,00

0,00

0,00

908,19

B. Lucrări noi

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Extindere Grădiniță PP 33 HCL

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădinița PP.27, str. Brândușei 15 HCL 114/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la la Grădiniță PP1 l,str. Versului nr.2 HCL113/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

C.Dotări independente și alte investiții

887,19

0,00

0,00

0,00

0,00

887,19

a. Achiziții imobile

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Achiziționare Grădiniță PP 14 str.Odobescu nr.56 HCL 10/31.01.2012

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

b. Dotări independente

427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427,00

Dotări invatamant preșcolar

427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427,00

c. vnenmeTFpuinru eianurarea stnamorcre-' prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

260,19

0,00

0,00

0,00

0,00

260,19

DALI+PT Extindere corp P+1E la Grădinița PP 20

152,91

0,00

0,00

0,00

0,00

152,91

Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Grădiniță PP33

107,28

0,00

0,00

0,00

0,00

107,28

MB

;1 V ■!               W

.0,00

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

3.895,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3.895,37

B. Lucrări noi

2.231,25

0,00

0,00

0,00

0,00

2.231,25

Extindere școala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Școala Gimnaziala nr,.2,str. Mureș nr. 8 HCL 112/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Școala Gimnaziala nr,.24,str. Brindusei nr. 7     HCL108/.2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Refunctionalizarea/dotarea sălii de așteptare si climatizare scolii Școala Generala 30, Timișoara, str. Aștrilor, nr. 13 HCL

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

din Timișoara, Bv. Tinereții (actual Regele

Carol I), nr. 17 HCL 111/03.03.15

139,30

0,00

0,00

0,00

0,00

139,30

Realizare mansarda la corpurile existente în regim P+1E si P+2E - etapa I Sc. Gen. 25, Timișoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Reabilitare acoperiș la Școala Generală nr.7 HCL 217/2015

210,90

0,00

0,00

0,00

0,00

210,90

Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015

1.500,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,28

Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade si extindere pe orizontala cu corpuri de construcție D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Școala Gen.30, Timișoara, str. Aștrilor nr.13 HCL 401/2015, HCL

85,77

0,00

0,00

0,00

0,00

85,77

Construire sala sport la Școala Generala nr.

25 HCL 115/2015

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațade la Școala Gimnaziala nr. 25 in Municipiul Timișoara, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.664,12

0,00

0,00

0,00

0,00

1.664,12

b. Dotări independente

1.436,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1.436,45

Dotări

1.436,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1.436,45

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

227,67

0,00

0,00

0,00

0,00

227,67

DALI+AC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade si extindere pe orizontala cu corpuri de construcție D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Școala Gen.30, Timișoara, str. Aștrilor nr.13

154,20

0,00

0,00

0,00

0,00

154,20

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

SF+PT Construire corp P+1E la Școala generală nr. 13

70,47

0,00

0,00

0,00

0,00

70,47

DALI+PT Reabilitare acoperiș Sc.Gen.7

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

11.458,53

0,00

148,50

0,00

0,00

11.310,03

B. Lucrări noi

2.544,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2.544,33

Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau,pentru Se. Gimnaziala Nikolaus Lenau, Tmișoara, str. Popa Șapcă nr.5, HCL 398/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare construcții si instalații la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasreriî nr.24/A HCL 301/2015

572,97

0,00

0,00

0,00

0,00

572,97

Mansardare școala P.+1E. pentru amenajarea 4 săli de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015

1.077,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1.077,61

Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalatii corp Piața Romanilor, nr. 13 HCL300/2015

359,05

0,00

0,00

0,00

0,00

359,05

Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalații corp I. L. Caragîale, nr.6 HCL 299/2015

356,46

0,00

0,00

0,00

0,00

356,46

Reabilitare construcții,instalaii si utilitari clădirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu , P-ta Huniade nr. 3 HCL 60/2015

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Reabilitare acoperiș internat Colegiul Silvic

HCL 216/2015

163,24

0,00

0,00

0,00

0,00

163,24

C. Dotări independente și alte investiții

8.914,20

0,00

148,50

0,00

0,00

8.765,70

a. Achiziții imobile

3.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300,00

Achiziție imobil CoIegiul.National.Banatean

HCL 407/2014

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Achiziție imobil CANTINA +SPALATORIE incinta Colegiul National Banatean HCL

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

b. Dotări independente

3.813,05

0,00

148,50

0,00

0,00

3.664,55

Dotări

3.813,05

0,00

148,50

0,00

0,00

3.664,55

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.801,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.801,15

DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KfW)

10,50

0,00

0,00

0,00

0,00

10,50

DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara HCL 415/2009 (faza KfW)

8,80

0,00

0,00

0,00

0,00

8,80

Racord si spor de putere la Colegiul National C.D.Loga Timișoara

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Racord si spor de putere la Liceul Teoretic " Nikolaus Lenau" Timișoara

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

DALI+PT Recompartmentări și amenajări interioare spațiu internat în săli de clasă, fără modificări structurale Ia Lic. Pedagogic Carmen Silva

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

DALI+PT Reabilitare, mansardare, modificări interioare și fațadă corp D+P existent rezultînd D+P+M și extindere cu corp în regim Dp +P+2E, amenajare curte interioară din cadrul Liceului G.Moisil corp Doja

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

DALI +PT Reabilitare termică, schimbare învelitoare, instalații și tâmplării, renovări interioare clădire gimnaziu, din cadrul Lic. G. Moisil

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

DALI+PT Extindere și modificări interioare și exterioare la clădirea D+P existentă a fostei Grădinițe PP14, în clădirea P+1E - bazin, de înot - din cadrul Colegiului Național Bănățean

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

DALI+PT+SF+AC. Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ELECTROTIMIȘ"

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

DALI+SF+PT+AC Reabilitare termica la COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ"

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

DALI+SF+PT+AC Refunctionalizare

LICEU TEHNOLOGIC AGRICOL "PETRU BOTIȘ”

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

D.A.L.I.+P.T. Reabilitare fațada Colegiul

I.C.Bratianu, P-ța Huniade nr.2

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC -

Mansardare școala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultând P+1E+M Lic.V.Țepeș din Timișoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47

19,70

0,00

0,00

0,00

0,00

19,70

DALr +PT reabilitare corp A Liceul W

Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,10

DALI+PT extindere corp cladie școala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand

40,45

0,00

0,00

0,00

0,00

40,45

DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare construcții si instalații la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr,24/A

44,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,00

DALI +PT Reabilitare termica COLEGIUL

TEHNIC "ION MINCU"

111,30

0,00

0,00

0,00

0,00

111,30

DALI+PT Reabilitare termica LICEUL

TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

111,30

0,00

0,00

0,00

0,00

111,30

66.02.06 Spitale

47.017,53

2.000,00

854,33

0,00

0,00

44.163,20

A. Lucrări în continuare

17.546,79

2.000,00

0,00

0,00

0,00

15.546,79

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013

2.546,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2.546,79

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis TurcanuMin Timișoara ,str. I. Nemoîanu - Dr. L, Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

15.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

B. Lucrări noi

8.677,61

0,00

0,00

0,00

0,00

8.677,61

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara HCL 452/30.10.2015

2.481,81

0,00

0,00

0,00

0,00

2.481,81

Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timișoara HCL 451/30.10.2015

1.412,35

0,00

0,00

0,00

0,00

1.412,35

Modernizare și extindere Spital Clinic Municipal de Urgență (Secția de Radioterapie), str. Gh.Dima nr.5, Timișoara HCL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Stație și instalații abur la Spitalul V.Babeș, str.Ghe.Adam, nr.13

HCL 302/2015

733,45

0,00

0,00

0,00

0,00

733,45

C. Dotări independente și alte investiții

20.793,13

0,00

854,33

0,00

0,00

19.938,80

b. Dotări independente

18.381,71

0,00

854,33

0,00

0,00

17.527,38

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1-2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

4.124,05

0,00

15,00

0,00

0,00

4.109,05

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

6.603,72

0,00

839,33

0,00

0,00

5.764,39

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

7.653,94

0,00

0,00

0,00

0,00

7.653,94

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.411,42

0,00

0,00

0,00

0,00

2.411,42

Spor de putere 600 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinicile Noi

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Spor de putere 180 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Radiologie Clinicile Noi

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Spor de putere 100 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica ORL

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica Oncologie Medicala

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica de Chirurgie Maxlilo-Faciala

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timișoara, etapa I - Extindere centru de recuperare medicala respiratorie

200,62

0,00

0,00

0,00

0,00

200,62

Studiu topografic de acces aerian pentru realizare pista de elicopter la Spitalul Louis Turcanu Timișoara

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

DALI (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timișoara

171,55

0,00

0,00

0,00

0,00

171,55

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila

153,60

0,00

0,00

0,00

0,00

153,60

DALI+PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timișoara

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta (Secția de Radioterapie) str. Gh. Dima nr.5

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 Timișoara

80,65

0,00

0,00

0,00

0,00

80,65

66.02.08 Servicii de sanatate publica

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

C. Dotări independente și alte investiții

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

b. Dotări independente

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

Sistem alarma antiefractie pentru cabinetele stomatologice

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

tentai

- 0.0

. ....

iwiii

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

3.406,46

0,00

200,00

0,00

0,00

3.206,46

B. Lucrări noi

1.108,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1.108,87

Reabilitare construcții si instalații Ia Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 HCL

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Refunctionalizarea clădirilor ce aparțin Paltului Culturii, Piața Victoriei HCL 286/2008

758,87

0,00

0,00

0,00

0,00

758,87

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Refunctionalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie in clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural HCL 403/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.297,59

0,00

200,00

0,00

0,00

2.097,59

b. Dotări independente

1.863,37

0,00

200,00

0,00

0,00

1.663,37

Dotări Teatrul German

852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852,00

Dotări Teatrul Maghiar

261,37

0,00

0,00

0,00

0,00

261,37

Dotări Filarmonica

750,00

0,00

200,00

0,00

0,00

550,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

434,22

0,00

0,00

0,00

0,00

434,22

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii

160,08

0,00

0,00

0,00

0,00

160,08

SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere școala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creație pentru Teatrul German de Stat Timișoara

100,20

0,00

0,00

0,00

0,00

100,20

DALI+PT Refunctionalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie in clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural

158,94

0,00

0,00

0,00

0,00

158,94

DALI +PT Reabilitare construcții si instalații la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C. Dotări independente și alte investiții

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Dotări independente

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Obiect urban - Piața Unirii

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

67.02.05.01 Sport

8.261,18

0,00

0,00

0,00

0,00

8.261,18

A. Lucrări în continuare

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

B. Lucrări noi

1.628,74

0,00

0,00

0,00

0,00

1.628,74

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra ( zona Lipovei) HCL

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Reabilitarea centralei termice si a automatizării instalației de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega HCL

415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415,00

Cofinanțare Bazin de înot olimpic B-dul Iosif

Bulbuca, Timișoara HCL 283/28.07.2009

32,74

0,00

0,00

0,00

0,00

32,74

PT+ execuție Sistem solar pentru incalzirea apei la Bazinul de înot -Complex Bega Timișoara,str. Intrarea Zânelor nr.2 HCL

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Sistem de supraveghere video, control acces si sistem alarma antiefractie la Sala Olimpia, str FC Ripensia nr.l 1 HCL

115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,00

PT + execuție - Realizare patinoar suprafața sintetica HCL 546/2015

546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.132,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2.132,44

c. Studii și proiecte

1.748,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1.748,90

SF +PT Construire terenuri multifuncționale de minifotbal/baschet/handbal transa I din 2015

88,90

0,00

0,00

0,00

0,00

88,90

SF+PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra-zona Lipovei

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

SF+ PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren multifuncțional zona Mehala

158,40

0,00

0,00

0,00

0,00

158,40

SF+PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, Calea Buziasului, str. N.D. Cocea, str. A.M. Marinescu

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

SF+PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, Calea Sagului, str. P.Constantinescu, Alee Dedeman

321,60

0,00

0,00

0,00

0,00

321,60

SF+PT Construire terenuri de sport multifuncționale de minifotbal / baschet/handbal-transa 2 din 2016

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. Legumicultorii, str. N.D. Cocea

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

DALI+PT Reabilitarea centralei tennice si a automatizării instalației de tratare a apei la bazinul de înot din Complexul sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr.2

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

DALI+PT Extindere corp clădire bazin inot cu anexa vestiare la Complexul sportiv Bega str. Intrarea Zânelor nr.2

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

Expertiza +PT Autorizare siguranța la incendii pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr.ll

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri)

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Stadion (42,000 locuri)

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

b. Dotări independente

383,54

0,00

0,00

0,00

0,00

383,54

Achiziționare robot de curățare piscine, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega

47,28

0,00

0,00

0,00

0,00

47,28

Tribuna modulata din structura metalica pe 3 rânduri, cu scaune din fibra de sticla-120 locuri, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,00

Dotări Sala Sporturilor Constantin Jude -suprafața sintetica de joc

167,26

0,00

0,00

0,00

0,00

167,26

Dotări pentru patinoar suprafața sintetica

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Dotări Vila Bistra + Vila Berta

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

12.122,79

0,00

0,00

0,00

0,00

12.122,79

A. Lucrări în continuare

6.957,78

0,00

0,00

0,00

0,00

6.957,78

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada

Lămâiței HCL 260/29.06.2010

2.280,73

0,00

0,00

0,00

0,00

2.280,73

Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice) HCL 249/2012

4.677,05

0,00

0,00

0,00

0,00

4.677,05

B. Lucrări noi

4.768,85

0,00

0,00

0,00

0,00

4.768,85

Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timișoara HCL 404/2014

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Modernizarea Parcului Scudier ( Central)

HCL 291/2015

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010

1.668,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1.668,85

C. Dotări independente și alte investiții

396,16

0,00

0,00

0,00

0,00

396,16

b. Dotări independente

29,95

0,00

0,00

0,00

0,00

29,95

Dotări pentru Gradina Zoologică

29,95

0,00

0,00

0,00

0,00

29,95

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

366,21

0,00

0,00

0,00

0,00

366,21

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu

62,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,00

SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde zona Lipovei Timișoara

49,60

0,00

0,00

0,00

0,00

49,60

DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic)

89,57

0,00

0,00

0,00

0,00

89,57

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Studii de fezabilitate, servicii de consultanță și DTE pentru realizarea unui Proiect pilot de amenajare a unui numai' de 3 acoperișuri verzi și pereți verzi pe clădiri publice din Municipiul Timișoara

165,04

0,00

0,00

0,00

0,00

165,04

i j 11"«/ * * * *

C. Dotări independente și alte investiții

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

b. Dotări independente

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Dotări Căminul pentru persoane vârstnice

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

BfgiS

ații»

tisil

■sii

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

A. Lucrări în continuare

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

C. Dotări independente și alte investiții

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

Dotări independente

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

Dotări Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

BlSSi

C. Dotări independente și alte investiții

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

Dotări independente

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

Dotări Serviciul pentru Protecția Copilului si Familiei

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

BIH

C. Dotări independente și alte investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1-2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor dc investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

SF+PT Construcție clădire cu destinația creșă, str. Cocea

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

SF+PT Construcție clădire cu destinația creșă, str. I.I.de la Brad

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

MSI

WSI

w

MMI

68.02.15.01 Ajutor social

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

C. Dotări independente și alte investiții

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

b. Dotări independente

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

Dotări Direcția de Asistență Socială Comunitară

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C Dotări independente și alte investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări independente

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adăpost cu Cantina Sociala

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

■1

fete

lllgglg

vwăte

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

6.482,42

0,00

0,00

1.092,30

15,44

5.374,68

A.Lucrări în continuare

1.421,82

0,00

0,00

1.092,30

15,44

314,08

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul Timișoara (KfW)

1.421,82

0,00

0,00

1.092,30

15,44

314,08

B. Lucrări noi

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit

Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

C. Dotări independente și alte investiții

2.560,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.560,60

a)Achizitii imobile

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Achiziție imobile

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

c. vneiiuien pentru eiauorarea sruanlbl* de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

1.560,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560,60

Audit energetic Blocuri ANL str Miloia

31,20

0,00

0,00

0,00

0,00

31,20

DALI+PT Reabilitare fațada imobile str. Ștefan cel Mare nr.30,32,34

48,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,00

SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str.

Polona nr.2

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,00

întocmire documentație (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare clădiri istorice proprietate publica sau privata

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilității clădirilor istorice in caz de seism

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

SF Dezvoltarea sistemului de locuințe -Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timișoara

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuințe municipiul Timișoara HCL 150/2012

816,40

0,00

0,00

0,00

0,00

816,40

lâiSS

0,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

916,64

0,00

0,00

0,00

0,00

916,64

A. Lucrări în continuare

606,84

0,00

0,00

0,00

0,00

606,84

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.III, HCL 467/2010

606,84

0,00

0,00

0,00

0,00

606,84

C. Dotări independente și alte investiții

309,80

0,00

0,00

0,00

0,00

309,80

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

309,80

0,00

0,00

0,00

0,00

309,80

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst Subordon a te)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timișoara

149,80

0,00

0,00

0,00

0,00

149,80

DALI Reabilitare fântâni publice forate în municipiul Timișoara

31,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,00

SF +PT Execuție de fântâni publice forate in Mun. Timișoara

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI - Fantana Ornamentala cu Pești

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

DALI - Fantana Ornamentala Dacia

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

SF Execuție Fantana Ornamentala P-ta Balcescu

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare Behela -str.Aleea Ghirodei

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare

CCP263 str. D. Dinicu

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP

263 str. Neajlov

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP

263 str. N. Stoica de Hațeg

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

..

iii®

B. Lucrări noi

2.488,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2.488,10

Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural și implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de nord HCL 220/2015, HCL 420/2015

1.488,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.488,10

Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural și implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL 220/2015, HCL 420/2015

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

68,01

0,00

0,00

0,00

0,00

68,01

Studii și proiecte

68,01

0,00

0,00

0,00

0,00

68,01

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET

STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate și caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public

56,11

0,00

0,00

0,00

0,00

56,11

SF Privind extinderea iluminatului public în sectorul cuprins între str. Constructorilor și str, Măcin

4,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4,90

SF Privind extinderea iluminatului public în parcare str. Simens - Calea Buziașului

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

SF Privind extinderea iluminatului public pe strada de legătură cuprinsă între Biv. Dr. I. Bulbuca până la str. Prof. Dr.A. Păunescu Podeanu

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2,20

SF Privind extinderea iluminatului public pe strada Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între C. Torontalului și Aleea Viilor

2,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2,10

SlȚ;IiSIS'-S

z sViS-iTV

SI

sBVsits ssi SS: sissss

șși-SS sSiVUii

1 T i'-.s

ISIS

l.RțsMS**    O?.-jîUlwț.   - 5^0^ yQJ.li fSU     a .

Oa

lîăâffl

iții

HsSi

iiStro

1.91.2,30

C.Dotări independente și alte investiții

1.912,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.912,30

b. Dotări independente

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI422/2010)

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.842,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.842,30

PUZ Zona de Agrement Vest

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

PUZ Complex Studențesc

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

PUZ Director zona Stadion

94,01

0,00

0,00

0,00

0,00

94,01

PUZ Calea Buziașului pentru zona sportiva si de agrement

49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

49,95

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

PUZ Calea Șagului pentru zona sportiva si de agrement

56,57

0,00

0,00

0,00

0,00

56,57

Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de

Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2014-2020 (ITI)

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ 60,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timișoara (PUG) + documentații pentru elaborare si avizare

1.516,77

0,00

0,00

0,00

0,00

1.516,77

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

247,56

0,00

0,00

0,00

0,00

247,56

Studii și proiecte

247,56

0,00

0,00

0,00

0,00

247,56

Studiu de oportunitate și a proiectelor tehnico-economice privind colectarea separată a deșeurilor organice și a uleiurilor alimentare uzate

82,52

0,00

0,00

0,00

0,00

82,52

Studiu de oportunitate "Stație de reciclarea și valorificarea deșeurilor din construcții în Municipiul Timișoara."

165,04

0,00

0,00

0,00

0,00

165,04

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

292,50

0,00

0,00

0,00

0,00

292,50

A. Lucrări în continuare

292,50

0,00

0,00

0,00

0,00

292,50

Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale și modernizarea canalizării pentru populația orașului Timișoara situat în județul Timiș din România” HCL 393/01.08.2014

292,50

0,00

0,00

0,00

0,00

292,50

j^ițoici^hp^ Cdn^                / ■

L/Z/W

î'uW

81.02.06 Energie termică

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

A. Lucrări în continuare

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

C. Dotări independente și alte investiții

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

Studii și proiecte

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

Consultanta întocmire Program de îmbunătățire a eficientei energetice in municipiul Timișoara

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Asistenta tehnica pentru finalizare proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termofîcare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” etapa I

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

Consultanta pentru revizuire documentație proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termofîcare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a 11-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014-2020

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

T863z3,24

;p‘ob

IMSISI8

86.373,24

84.02.03.02 Transportul în comun

31.270,34

0,00

0,00

0,00

0,00

31.270,34

A. Lucrări în continuare

99,86

0,00

0,00

0,00

0,00

99,86

Reabilitarea, reamenajarea si echiparea

Centrului de Semnalizări Rutiere HCL 450/2015

99,86

0,00

0,00

0,00

0,00

99,86

C. Dotări independente și alte investiții

31.170,48

0,00

0,00

0,00

0,00

31.170,48

b.Dotări independente

30.437,70

0,00

0,00

0,00

0,00

30.437,70

Mașini, echipamente si mijloace de transport

30.437,70

0,00

0,00

0,00

0,00

30.437,70

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

8.737,70

0,00

0,00

0,00

0,00

8.737,70

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Achiziție autobuze de capacitate mică (20 buc.) 4- autocar

1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

732,78

0,00

0,00

0,00

0,00

732,78

SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timișoara prin introducerea liniilor CF în subteran

137,78

0,00

0,00

0,00

0,00

137,78

SF+PT Optimizarea intersecțiilor pe radiale

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT înlocuirea rețelei de contact pentru troleibuze

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF+PT Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a ILa

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timișoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto și agrement (Uzina de Apă+Iosefin)

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara" situat în str. Gării, nr. 17

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Amenajare Parcare Supraterana, Bd.

Take Ionescu, nr. 56

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Alte studii Și proiecte

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

28.502,56

0,00

0,00

0,00

0,00

28.502,56

B. Lucrări noi

27.899,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.899,00

Pasaj Popa Șapca HCL 604/2014

13.609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.609,00

Pasaj Jiul HCL 605/2014

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Reabilitare Podul Ștefan cel Mare HCL 346/.2015

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

C. Dotări independente și alte investiții

603,56

0,00

0,00

0,00

0,00

603,56

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

603,56

0,00

0,00

0,00

0,00

603,56

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul

111,97

0,00

0,00

0,00

0,00

111,97

SF+PT Pasaj Inferior Solventul

55,20

0,00

0,00

0,00

0,00

55,20

DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor

48,27

0,00

0,00

0,00

0,00

48,27

DALI+PT Reabilitare Podul Ștefan cel Mare

56,70

0,00

0,00

0,00

0,00

56,70

DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

DALI+PT Reabilitare Podul Muncii

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Str. (iclu- str. Crizantemelor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor

19,46

0,00

0,00

0,00

0,00

19,46

SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație și reproiectarea infrastructurii rutiere și de transport public (Pasaj Piața Victoriei)

63,96

0,00

0,00

0,00

0,00

63,96

84.02.03.03 Străzi

26.600,34

0,00

0,00

0,00

0,00

26.600,34

A. Lucrări în continuare

13.154,92

0,00

0,00

0,00

0,00

13.154,92

Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

1.012,39

0,00

0,00

0,00

0,00

1.012,39

Amenajare zona Petuniei “Magnoliei HCL 319/2010

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Drum de legătură C. Buzlasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013

107,70

0,00

0,00

0,00

0,00

107,70

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014

5.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.394,00

Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009,

HCL 200/2014

630,83

0,00

0,00

0,00

0,00

630,83

B. Lucrări noi

10.614,31

0,00

0,00

0,00

0,00

10.614,31

Amenajare parcare supraterană, Bd. Take lonescu, nr. 56 HCL

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Amenajare str.Profesor MirceaNeamtu HCL

262/2009, HCL 199/2014

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Amenajare legătura între str. Constructorilor -

I.I. De la Brad HCL

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Realizarea drumurilor de legătură si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson

C.Torontalului-C. Aradului HCL

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

PT+Executie Sistematizare str. Versului

HCL 211/2016

3.828,81

0,00

0,00

0,00

0,00

3.828,81

Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007,

HCL 59/2015

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

Amenajare drum de legătură între Calea. Moșniței și DC 149 HCL 388/2015

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Modernizare si extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL

80,50

0,00

0,00

0,00

0,00

80,50

Modernizarea străzilor din piatra cubica din municipiul Timișoara, HCL 389/22.09.2015

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale înst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

C. Dotări independente și alte investiții

2.831,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2.831,11

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.831,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2.831,11

SF+PT Modernizare străzi zona Xenopol Banul Severinului - Mickiewicz

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

SF+PT Modernizare străzi zona Orastie -Alpinistilor

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF +PT Amenajare str. Barierei (zona Solventul)

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

SF+PT Modernizarea străzilor din piatra cubica din Mun. Timișoara

55,53

0,00

0,00

0,00

0,00

55,53

SF+PT Modernizare Calea Urseni (tronson str. Mareșal C.Prezan - str.Musicescu)

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175,00

SF+PT Modernizare strada Wilhelm Teii

127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,00

SF Sistematizare strada Versului

38,75

0,00

0,00

0,00

0,00

38,75

SF+PT Modernizare strada Grădinii (legătură C.Sagului)

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

SF+PT Amenajare legătură intre str. Constructorilor - LI. de la Brad

200,27

0,00

0,00

0,00

0,00

200,27

SF+PT Modernizare strada Sacului (legătură intre str. Banu Udrea si Spaliul Titulescu)

154,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

36,67

0,00

0,00

0,00

0,00

36,67

SF+PT Modernizare str. Chimistilor

7,71

0,00

0,00

0,00

0,00

7,71

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

111,70

0,00

0,00

0,00

0,00

111,70

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1-2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

SF+PT Inel IV Str. Gării -Dambovita

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

SF+PT închidere inel IV est: Etapa I, UMT-Calea Lugojului

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

SF+PT Amenajare drum de legătură între CI.

Moșniței și DC 149

82,55

0,00

0,00

0,00

0,00

82,55

SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

23,83

SF+PT Modernizare strada Ștrandului

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,00

SF+PT Amenajare str. Spătarul Nicolae Milescu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

SF+PT Amenajare străzi Zona BlaȘcovici

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

SF+PT Drum de legătură C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea

Buziasului ;parcare publica

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,10

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

'         Magdalena^jZOA^Ă

Verificat,

SEF SERVICII MIP

Gabrielafl


ÎA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


BUGET LOCAL CU


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

966.072,23

0,00

966.072,23

VENITURI PROPRII

2

49.90

584.360,64

16.371,69

600.732,33

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

765.482,61

16.371,69

781.854,30

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

723.854,79

16.371,69

740.226,48

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

420.542,90

12.371,69

432.914,59

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit

7

01.02

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

2.281,48

0,00

2.281,48

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

416.011,82

12.371,69

428.383,51

Impozit pe venit

10

03.02

11.596,28

0,00

11.596,28

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

11.596,28

0,00

11.596.28

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

404.415,54

12.371,69

416.787,23

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

401.700,54

12.371,69

414.072,23

Sume alocate din coteie defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor iocale

14

04.02.04

2.715,00

0,00

2.715,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

16

05.02

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

2.249,60

0,00

2.249,60

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

88.530,96

4.000,00

92.530,96

Impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

88.530,96

4.000,00

92.530,96

Impozit pe clădiri

20

07.02.01

74.463,20

4.000,00

78.463,20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

n-1 ra

o

S. CD

E

o £L

Influenta

Program rectificat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------

Impozit pe clădiri - PF

21

07.02.01.01

25.229,52

0,00

25.229,52

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

49.233,68

4.000,00

53.233,68

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

9.575,80

0,00

9.575,80

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

4.572,56

0,00

4.572,56

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.618,76

0,00

4.618,76

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

384,48

0,00

384,48

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

27

07.02.03

4.387,16

0,00

4.387,16

Alte impozite si taxe de proprietate

28

07.02.50

104,80

0,00

104,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

212.631,93

0,00

212.631,93

Sume defalcate din TVA

30

11.02

181.121,97

0,00

181.121,97

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

31

11.02.02

174.718,10

0,00

174.718,10

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

4.132,87

0,00

4.132,87

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

33

11.02.09

2.271,00

0,00

2.271,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

781,04

0,00

781,04

Taxe hoteliere

35

12.02.07

781,04

0,00

781,04

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

351,72

0,00

351,72

Impozit pe spectacole

37

15.02.01

284,20

0,00

284,20

Alte taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

67,52

0,00

67,52

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39

16.02

30.377,20

0,00

30.377,20

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

24.676,60

0,00

24.676,60

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

41

16.02.02.01

15.342.28

0,00

15.342,28

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

9.334,32

0,00

9.334,32

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

0,20

0,00

0,20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

44

16.02.50

5.700,40

0,00

5.700,40'

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

45

00.11

2.149,00

0,00

2.149,00

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

2.149,00

0,00

2.149,00

Alte impozite si taxe

47

18.02.50

2.149,00

0,00

2.149,00

DENUMIREA INDICATORILOR

TO c ra

TD o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

C. VENITURI NEFISCALE

48

00.12

41.627,82

0,00

41.627,82

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

49

00.13

21.790,96

0,00

21.790,96

Venituri din proprietate

50

30.02

21.783,80

0,00

21.783,80

Venituri din concesiuni si închirieri

51

30.02.05

16.215,28

0,00

16.215,28

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

52

30.02.05.30

16.215,28

0,00

16.215,28

Venituri din dividende

53

30.02.08

5.568,52

0,00

5.568,52

Venituri din dividende varsate de

54

30.02.08.01

5;568,52

0,00

5.568,52

Venituri din dobânzi

55

31.02

7,16

0,00

7,16

Alte venituri din dobânzi

56

31.02.03

7,16

0,00

7,16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

57

00.14

19.836,86

0,00

19.836,86

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

58

33.02

272,80

0,00

272,80

Venituri din prestări de servicii

59

33.02.08

1,24

0,00

1,24

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

60

33.02.12

263,76

0,00

263,76

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

61

33.02.28

7,80

0,00

7,80

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

62

34.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Taxe extrajudiciare de timbru

63

34.02.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Amenzi, penalitati si confiscări

64

35.02

11.457,98

0,00

11.457,98

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

65

35.02.01

11.367,88

0,00

11.367,88

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

66

35.02.01.02

11.367,88

0,00

11.367,88

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

67

35.02.02

0,02

ofoo

0,02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

68

35.02.03

90,08

0,00

90,08

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

69

35.02.03.01

90,08

0,00

90,08

Diverse venituri

70 !

36.02

5.179,00

0,00

5.179,00

Taxe speciale

71

36.02.06

3.640,60

0,00

3.640,60

Alte venituri

72

36.02.50

1.538,40

0,00

1.538,40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

73

37.02

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului loca! (cu semnul minus)

74

37.02.03

-100.141,75

31.373,64

-68.768,11

DENUMIREA INDICATORILOR

.■o

03

T5 O

O

Cod indicator

Program aprobat

i î j

Influenta

Program rectificat

Varsaminte din secțiunea de funcționare

75

37.02.04

100.141,75

-31.373,64

68.768,11

IV. SUBVENȚII

76

00.17

25.284,22

0,00

25.284,22

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

77

00.18

25.284,22

0,00

25.284,22

Subvenții de la bugetul de stat

78

42.02

25.284,22

0,00

25.284,22

A. De capital

79

18.001,54

0,00

18.001,54

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

80

42.02.16

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

81

42.02.16.03

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

82

42.02.20

16.001,54

0,00

16.001,54

B. Curente

83

7.282,68

0,00

7.282,68

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

84

42.02.34

44,40

0,00

44,40

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

85

42.02.41

7.238,28

0,00

7.238,28

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

86

45.02

175:305,40

-16.371,69

158.933,71

Fondul European de Dezvoltare regionala

87

45.02.01

175.305,40

-16.371,69

158.933,71

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

88

45.02.01.02

175.305,40

-16.371,69

158.933,71

TOTAL CHELTUIELI

89

968.796,18

0,00

968.796,18

CHELTUIELI CURENTE

90

01

693.405,07

45.871,61

739.276,68

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

241.176,84

2.638,96

243.815,80

TITLUL II BUNURI S! SERVICII

92

20

246.198,95

29.954,80

276.153,75

TITLUL III DOBÂNZI

93

30

20.284,55

-351,73

19.932,82

TITLUL IV SUBVENȚII

94

40

60.000,00

10.000,00

70.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

95

51

27.895,46

1.453,07

29.348,53

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

96

55

2.271,00

0,00

2.271,00

Titlul VII! PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

97

56

56.547,59

-2.867,06

53.680,53

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

98 ,

57

26.299,25

0,00

26.299,25

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

99

59

12.731,43

5.043,57

17.775,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

100

70

217.573,74

-46.223,34

171.350,40

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

101

71

217.573,74

-46.223,34

171.350,40

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

102

81

57.817,37

351,73

58.169,10

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

103

50.02

85.087,36

10.184,84

95.272,20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

i'

I Cod indicator       !

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Autoritati publice si acțiuni externe

104

51.02

60.204,81

10.536,57

70.741,38

CHELTUIELI CURENTE

105

01

56.852,96

7.330,07

64.183,03

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

106

10

37.244,98

1.000,00

38.244,98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

107 :

20

14.307,98

1.330,07

15.638,05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

108

59

5.300,00

5.000,00

10.300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

109

70

3.351,85

3.206,50

6.558,35

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

110

71

3.351,85

3.206,50

6.558,35

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

111

51.02.01

60.204,81

10.536,57

70.741,38

Autoritati executive

112

51.02.01.03

60.204,81

10.536,57

70.741,38

Alte servicii publice generale

113

54.02

4.598,00

0,00

4.598,00

CHELTUIELI CURENTE

114

01

4.598,00

0,00

4.598,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115

20

650,00

0,00

650,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

116

51

3.948,00

0,00

3.948,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

117

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea imprumuturiîor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

118

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

119

54.02.10

3.948,00

0,00

3.948,00

Alte servicii publice generale

120

54.02.50

650,00

0,00

650,00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

121

55.02

20.284,55

-351,73

19.932,82

CHELTUIELI CURENTE

122

01

20.284,55

-351,73-

19.932,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

123

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

124

30

20.284,55

-351,73

19.932,82

CHELTUIELI DE CAPITAL

125

70

0.00

0,00

0,00

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

126

55.02.00

20.284.55

-351,73

19.932,82

Partea a l!-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

127

59.02

26.913,62

0,00

26.913,62

Ordine publica si siguranța naționala

128

61.02

26.913,62

0,00

26.913,62

CHELTUIELI CURENTE

129

01

24.383,60

0,00

24.383,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator ..

Program aprobat

Influenta

I

I ■■

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

130

10

21.000,00

0,00

21.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

131

20

3.168,60

0,00

3.168,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

132

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

133

59

200,00

0,00

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

134

70

2.530,02

0,00

2.530,02

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

135

71

2.530,02

0,00

2.530,02

Din total capitol

Ordine publica

136

61.02.03

25.782,62

0,00

25.782,62

Politie locala

137

61.02.03.04

25.782,62

0,00

25.782,62

Protecție civila si proiecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

138

61.02.05

1.131,00

0,00

1.131,00

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

139

64.02

457.280,84

2.850,79

460.131,63

Invatamant

140

65.02

206.975,30

2.600,82

209.576,12

CHELTUIELI CURENTE

141

01

189.130,34

4.332,19

193.462,53

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

142

10

134.465,00

0,00

134.465,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

143

20

40.650,00

4.500,00

45.150,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

144

55

2.271,00

0,00

2.271,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

145

56

-   7.988.94

-211,38

7.777,56

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

146

57

1.099.25

0,00

1.099,25

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

147

59

2.656,15

43,57

2.699,72

CHELTUIELI DE CAPITAL

148

70

17.844,96

-1.731,37

16.113,59

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

149

71

17.844.96

-1.731,37

16.113,59

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

150

65.02.03

71.137.57

-730,86

70.406,71

Invatamant preșcolar

151

65.02.03.01

40.856,71

-730,86

40.125,85

Invatamant primar

152

65.02.03.02

30.280.86

0,00

30.280,86

Invatamant secundar

153

65.02.04

134.304,83

3.331,68

137.636,51

Invatamant secundar inferior

154 '

65.02.04.01

47.199,36

-323,71

46.875,65

Invatamant secundar superior

155

65.02.04.02

83.793,40

3.655,39

87.448,79

Invatamant profesional

156

65.02.04.03

3.312.07

0,00

3.312,07

Invatamant postliceal

157

65.02.05

1.507.80

0,00

1.507,80

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând         !

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

158

65.02.50

25,10

0,00

25,10

Sanatate

159

66.02

70.654,58

-10.420,07

60.234,51

CHELTUIELI CURENTE

160

01

28.895,61

3.991,92

32.887,53

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL

161

10

8.838,07

0,00

8.838,07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

162

20

4.500,00

491,92

4.991,92

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

163

51

15.557,54

3.500,00

19.057,54

CHELTUIELI DE CAPITAL

164

70

41.758,97

-14.411,99

27.346,98

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

165

71

41.758,97

-14.411,99

27.346,98

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

166

66.02.06

61.305,35

-10.411,99

50.893,36

Spitale generale

167

66.02.06.01

61.305,35

-10.411,99

50.893,36

Servicii de sanatate publica

168

66.02.08

9.349,23

-8,08

9.341,15

Cultura, recreere si religie

169

67.02

113.444,81

9.473,10

122.917,91

CHELTUIELI CURENTE

170

01

90.682,41

13.045,07

103.727,48

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

171

10

16.766,00

500,00

17.266,00;

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

172

20

67.261,48

14.700,00

81.961,48

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

173

51

6.654,93

-2.154,93

4.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

174

70

22.762,40

-3.571,97

19.190,43

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

175

71

22.762,40

-3.571,97

19.190,43

Din total capitol

Servicii culturale

176

67.02.03

42.930,63

216,03

43.146,66

Instituții publice de spectacole si concerte

177

67.02.03.04

26.657,43

216,03

26.873,46

Case de cultura

178

67.02.03.06

16.173,20

0,00

16.173,20

Alte servicii culturale

179

67.02.03.30

100,00

0,00

100,00

Servicii recreative si sportive

180

67.02.05

66.583,38

9.257,07

75.840,45

Sport

181

67.02.05.01

32.654,11

1.257,07

33.911,18

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

182

67.02.05.03

33.929,27

8.000,00

41.929,27

Servicii religioase

183

67.02.06

3.000,00

0,00

3.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

184

67.02.50

930,80

0,00

930,80

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

«5

O

Q. cn

E

2

O) o □Z

Influenta

Program rectificat

Asigurări si asistenta sociala

185:

68.02

66.206,15

1.196,94

67.403,09

CHELTUIELI CURENTE

186

01

65.118,15

1.196,94

66.315,09

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

187

10

22.862,79

1.041,36

23.904,15

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

188

20

10.760,09

47,58

10.807,67

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

189

51

1.719,99

108,00

1.827,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

190

57

25.200,00

0,00

25.200,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

191

59

4.575,28

0,00

4.575,28

CHELTUIELI DE CAPITAL

192

70

1.088,00

0,00

1.088,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

193

71

1.088,00

0,00

1.088,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

194

68.02.04

1.956,00

0,00

1.956,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

195

68.02.05

37.874,31

108,00

37.982,31

Asistenta sociala in caz de invaliditate

196

68.02.05.02

37.874,31

108,00

37.982,31

Asistenta sociala pentru familie si copii

197

68.02.06

3.329,96

0,00

3.329,96

Crese

198

68.02.11

2.069,98

1.088,94

3.158,92

Prevenirea excluderii sociale

199

68.02.15

20.975,90

0,00

20.975,90

Ajutor social

200

68.02.15.01

12.503,87

0,00

12.503,87

Cantine de ajutor social

201

68.02.15.02

8.472,03

0,00

8.472,03

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

202

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

203

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

204

69.02

162.277,19

299,65

162.576,84

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

205

70.02

141.638,63

7,15

141.645,78

CHELTUIELI CURENTE

206

01

81.741,53

1.327,15

83.068,68

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

207

10

0,00

97,60

97,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

208

20

44.700,80

3.885,23

48.586,03

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

209

56

37.040,73

-2.655,68

34.385,05

CHELTUIELI DE CAPITAL

210

70

12.079,73

-1.320,00

10.759,73

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCIARE

211

71

12.079,73

-1,320,00

10.759,73

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

212

81

47.817.37

0,00

47.817,37

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

“O iz CB

T5 O O

Cod indicator

Program aprobat

I

I

l

Influenta

Program rectificat

Locuințe

213

70.02.03

26.906,15

-3.676,86

23.229,29

Dezvoltarea sistemului de locuințe

214

70.02.03.01

26.906,15

-3.676,86

23.229,29

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

215

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

216

70.02.05

11.402,46

31,00

11.433,46

Alimentare cu apa

217

70.02.05.01

11.402,46

31,00

11.433,46

Iluminat public si electrificări rurale

218

70.02.06

8.556,11

3.000,00

11.556,11

Alimentare cu gaze naturale in localitati

219

70.02.07

600,00

0,00

600,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

220

70.02.50

94.173,91

653,01

94.826,92

Protecția mediului

221

74.02

20.638,56

292,50

20.931,06

CHELTUIELI CURENTE

222

01

20.391,00

0,00

20.391,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

223

20

19.000,00

0,00

19.000,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

224

56

1.391,00

0,00

1.391,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

225

70

247,56

292,50

540,06

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

226

71

247,56

292,50

540,06

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

227

74.02.05

19.247,56

0,00

19.247,56

Salubritate

228

74.02.05.01

13.000,00

0,00

13.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

229

74.02.05.02

6.247,56

0,00

6.247,56

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

230

74.02.06

1.391,00

292,50

1.683,50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

231

79.02

237.237,17

-13.335,28

223.901,89

Combustibili si energie

232

81.02

20.850,00

0,00

20.850,00

CHELTUIELI CURENTE

233

01

20.000,00

0,00

20.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

234

40

20.000,00

0,00

20.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

235

70

850,00

0,00

850,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

236

71

850,00

0,00

850,00

Din total capitol

Energie termica

237

81.02.06

20.850,00

0,00

20.850,00

Transporturi

238

84.02

216.387,17

-13.335,28

203.051,89

CHELTUIELI CURENTE

239

01

91.326,92

15.000,00

106.326,92

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

1

■ i Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

240

20

41.200,00

5.000,00

46.200,00

TITLUL IV SUBVENȚII

241

40

40.000,00

10.000,00

50.000,00

Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

242

56

10.126,92

0,00

10.126,92

CHELTUIELI DE CAPITAL

243

70

115.060,25

-28.687,01

86.373,24

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

244

71

115.060,25

-28.687,01

86.373,24

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

245

81

10.000,00

351,73

10.351,73

Din total capitol

Transport rutier

246

84.02.03

216.387,17

-13.335,28

203.051,89

Drumuri si poduri

247

84.02.03.01

. 29.653,34

-1.150,78;

28.502,56

Transport in comun

248

84.02.03.02

110.146,11

-7.197,12

102.948,99

Străzi

249

84.02.03.03

76.587,72

-4.987,38

71.600,34

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

250

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

251

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

252

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

253

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

254

99.02

2.723,95

0,00

2.723,95

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

672.623,54

47.745,33

720.368,87

TOTAL VENITURI

2

00.01

672.623,54

47.745,33

720.368,87

VENITURI PROPRII

3

49.90

584.360,64

16.371,69

600.732,33

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

665.340,86

47.745,33

713.086,19

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

723.854,79

16.371,69

740.226,48

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

420.542,90

12.371,69

432.914,59

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit

8

01.02

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit de Ia agenții economici

9

01.02.01

2.281,48

0,00

2.281,48

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10

00.06

416.011,82

12.371,69

428.383,51

Impozit pe venit

11

03.02

11.596,28

0,00

11.596,28

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12

03.02.18

11.596,28

0,00

11.596,28

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator       i

i

Program aprobat

Influenta

!

o

o tu

e

€țș cb o □z

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

404.415,54

12.371,69

416.787,23

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

401.700,54

12.371,69

414.072,23

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

2.715,00

0,00

2.715,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

2.249,60

0,00

2,249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

2.249,60

0,00

2.249,60

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.09

88.530,96

4.000,00

92.530,96

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

88.530,96

4.000,00

92.530.96

Impozit pe clădiri

21

07.02.01

74.463,20

4.000,00

78.463,20

Impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

25.229,52

0,00

25.229,52

Impozit pe clădiri - PJ

23

07.02.01.02

49.233,68

4.000,00

53.233,68

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

9.575.80

0,00

9.575,80

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

4.572,56

0,00

4.572,56

Impozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.618,76

0,00

4.618,76

Impozit pe terenurile extravilane

27

07.02.02.03

384,48

0,00

384,48

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru — La bugetul de stat = restante anii anteriori =

28

07.02.03

4.387,16

0,00

4.387,16

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

104,80

0,00

104,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

30

00.10

212.631,93

0,00

212.631,93

Sume defalcate din TVA

31

11.02

181.121,97

0,00

181.121,97

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

32

11.02.02

174.718,10

0,00

174.718,10

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

4.132,87

0,00

4.132,87

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

34

11.02.09

2.271,00

0,00

2.271,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

35

12.02

781,04

0,00

781,04

Taxe hoteliere

36

12.02.07

781,04

0,00

781,04

Taxe pe servicii specifice

37

15.02

351,72

0,00

351,72

impozit pe spectacole

38

15.02.01

284,20

0,00

284,20

Alte taxe pe servicii specifice

39

15.02.50

67,52

0,00

67,52

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

................'

cu

O

CU

E cu

O) o s_

£L

Influenta

Program rectificat     ‘

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

40

16.02

30.377,20

0,00

30.377,20

Taxa asupra mijloacelor de transport

41 :

16.02.02

24.676,60

0,00

24.676,60

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

42

16.02.02.01

15.342,28

0,00

15.342,28

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

43

16.02.02.02

9.334,32

0,00

9.334,32

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

44

16.02.03

0,20

0,00

0,20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

45

16.02.50

5.700,40

0,00

5.700,40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

46

00.11

2.149,00

0,00

2.149,00

Alte impozite si taxe fiscale

47

18.02

2.149,00

0,00

2.149,00

Alte impozite si taxe

48

18.02.50

2.149,00

0,00

2.149,00

C. VENITURI NEFISCALE

49

00.12

-58.513,93

31.373,64

-27.140,29

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

50

00.13

21.790,96

0,00

21.790,96

Venituri din proprietate

51

30.02

21.783,80

0,00

21.783,80

Venituri din concesiuni si închirieri

52

30.02.05

16.215,28

0,00

16.215,28

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

53

30.02.05.30

16.215,28

0,00

16.215,28

Venituri din dividende

54

30.02.08

5.568,52

0,00

5.568,52

Venituri din dividende varsate de

55

30.02.08.01

5.568,52

0,00

5.568,52

Venituri din dobânzi

56

31.02

7,16

0,00

7,16

Alte venituri din dobânzi

57

31.02.03

7,16

0,00

7,16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

58

00.14

-80.304,89

31.373,64

-48.931,25

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

59

33.02

272,80

0,00

272,80

Venituri din prestări de servicii

60

33.02.08

1,24

0,00

1,24

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

61

33.02.12

263,76

0,00

263,76

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

62

33.02.28

7,80

0,00

7,80

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

63

34.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Taxe extrajudiciare de timbru

64

34.02.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Amenzi, penalitati si confiscări

65

35.02

11.457,98

0,00

11.457,98

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

66

35.02.01

11.367,88

0,00

11.367,88

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

67

35.02.01.02

11.367,88

0,00

11.367,88

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

68

35.02.02

0,02

0,00

0,02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

________

Influenta

Program rectificat

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

69

35.02.03

90,08

0,00

90,08

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

70

35.02.03.01

90,08

0,00

90,08

Diverse venituri

71

36.02

5.179,00

0,00

5.179,00

Taxe speciale

72

36.02.06

3.640,60

0,00

3.640,60

Alte venituri

73

36.02.50

1.538,40

0,00

1.538,40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

74 ;

37.02

-100.141,75

31.373,64

-68.768,11

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

75

37.02.03

-100.141,75

31.373,64

-68.768,11

IV. SUBVENȚII

76

00.17

7.282,68

0,00

7.282,68

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

77

00.18

7.282,68

0,00

7.282,68

Subvenții de la bugetul de stat

78

42.02

7,282,68

0,00

7.282,68

B. Curente

79

7.282,68

0,00

7.282,68

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

80

42.02.34

44,40

0,00

44,40

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

81

42.02.41

7.238,28

0,00

7.238,28

TOTAL CHELTUIELI

82

672.623,54

47.745,33

720.368,87

CHELTUIELI CURENTE

83

01

614.806,17

47.393,60

662.199,77

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

84

10

241.176,84

2.638,96

243.815,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85

20

246.198,95

29.954,80

276.153,75

TITLUL III DOBÂNZI

86

30

20.284,55

-351,73

19.932,82

TITLUL IV SUBVENȚII

87

40

60.000,00

10.000,00

70.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT! ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

88

51

5.844,15

108,00

5.952,15

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

89

55

2.271,00

0,00

2.271,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

90

57

26.299,25

0,00

26.299,25

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

91

59

12.731,43

5.043,57

17.775,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

92

81

57.817,37

351,73

58.169,10

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

93

50.02

81.666,51

6.978,34

88.644,85

Autoritati publice si acțiuni externe

94

51.02

56.852,96;

7.330,07

64.183,03

CHELTUIELI CURENTE

95

01 ;

56.852,96

7.330,07

64.183,03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând        j

.1

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

96

10

37.244,98

1.000,00

38.244,98

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

97

20

14.307,98

1.330,07

15.638,05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

98

59

5.300,00

5.000,00

10.300,00

Din total capitol

Autorități executive si legislative

99

51.02.01

56.852,96

7.330,07

64.183,03

Autorități executive

100

51.02.01.03

56.852,96

7.330,07

64.183,03

Alte servicii publice generale

101

54.02

4.529,00

0,00

4.529,00

CHELTUIELI CURENTE

102

01

4.529,00

0,00

4.529,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

103

20

650,00

0,00

650,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

104

51

3.879,00

0,00

3.879,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

105

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

106

54.02.10

3.879,00

0,00

3.879,00

Alte servicii publice generale

107

54.02.50

650,00

0,00

650,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

108

55.02

20.284,55

-351,73

19.932,82

CHELTUIELI CURENTE

109

01

20.284,55

-351,73

19.932,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

110

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

111

30

20.284,55

-351,73

19.932,82

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

112

55.02.00

20.284,55

-351,73

19.932,82

Partea a 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

113

59.02

24.383,60

0,00

24.383,60

Ordine publica si siguranța naționala

114

61.02

24.383,60

0,00

24.383,60

CHELTUIELI CURENTE

115

01

24.383,60

0,00

24.383,60

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

116

10

21.000,00

0,00

21.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

117

20

3.168,60

0,00

3.168,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

118

51

' 15,00

0,00

15,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

119

59

200,00

0,00

200,00

Din total capitol

Ordine publica

120

61.02.03

23.768,60

0,00

23.768,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând        j

o

ss

o

cz

T3 O

O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Politie locala

121

61.02.03.04

23.768,60

0,00

23.768,60

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

122

61.02.05

615,00

0,00

615,00

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

123

64.02

343.855,26

21.432,43

365.287,69

Invatamant

124

65.02

181.141,40

4.543,57

185.684,97

CHELTUIELI CURENTE

125

01

181.141,40

4.543,57

185.684,97

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

126

10

134.465,00

0,00

134.465,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

127

20

40.650,00

4.500,00

45.150,00

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

128

55

2.271,00

0,00

2.271,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

129

57

1.099,25

0,00

1.099,25

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

130

59

2.656,15

43,57

2.699,72

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

131

65.02.03

69.498,52

0,00

69.498,52

Invatamant preșcolar

132

65.02.03.01

39.217,66

0,00

39.217,66

Invatamant primar

133

65.02.03.02

30.280,86

0,00

30.280,86

Invatamant secundar

134

65.02.04

110.109,98

4.543,57

114.653,55

Invatamant secundar inferior

135

65.02.04.01

42.980,28

0,00

42.980,28

Invatamant secundar superior

136

65.02.04,02

63.817,63

4.543,57

68.361,20

Invatamant profesional

137

65.02.04.03

3.312,07

0,00

3.312,07

Invatamant postliceal

138

65.02.05

1.507,80

0,00

1.507,80

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

139

65.02.50

25,10

0,00

25,10

Sanatate

140

66.02

13.568,23

491,92

14.060,15

CHELTUIELI CURENTE

141

01

13.568,23

491,92

14.060,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

142

10

8.838,07

0,00

8.838,07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

143

20

4.500,00

491,92

4.991,92

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

144

51

230,16

0,00

230,16

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

145

66.02.06

4.230,16

500,00

4.730,16

Spitale generale

146

66.02.06.01

4.230,16

500,00

4.730,16

Servicii de sanatate publica

147

66.02.08

9.338,07

-8,08

9.329,99

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

o

țg O

T3 _c "O o o

' ;i <

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cultura, recreere si religie

148

67.02

84.027,48

15.200,00

99.227,48

CHELTUIELI CURENTE

149

01

84.027,48

15.200,00

99.227,48

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

150

10

16.766,00

500,00

17.266,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

151

20

67.261,48

14.700,00

81.961,48

Din total capitol

Servicii culturale

152

67.02.03

38:640,20

1.200,00

39.840,20

Instituții publice de spectacole si concerte

153

67.02.03.04

22.467,00

1.200,00

23.667,00

Case de cultura

154

67.02.03.06

16.173,20

0,00

16.173,20

Alte servicii culturale

155

67.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

156

67.02.05

41.456,48

14.000,00

55.456,48

Sport

157

67.02.05.01

21.650,00

4.000,00

25.650,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

158

67,02.05.03

19.806,48

10.000,00

29.806,48

Servicii religioase

159

67.02.06

3.000,00

0,00

3.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

160

67.02.50

930,80

0,00

930,80

Asigurări si asistenta sociala

161

68.02

65.118,15

1.196,94

66.315,09

CHELTUIELI CURENTE

162

01

65.118,15

1.196,94

66.315,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

163;

10

22.862,79

1.041,36

23.904,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

164

20

10.760,09

47,58

10.807,67

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

165

51

1.719,99

108,00

1.827,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

166

57

25.200,00

0,00

25.200,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

167

59

4.575,28

0,00

4.575,28

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

168

68.02.04

1;906,00

0,00

1.906,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

169

68.02.05

37.827,31

108,00

37.935,31

Asistenta sociala in caz de invaliditate

170

68.02.05.02

37.827,31

108,00

37.935,31

Asistenta sociala pentru familie si copii

171

68.02.06

3.192,16

0,00

3.192,16

Crese

172

68.02.11

1.989,98

1.088,94

3.078,92

Prevenirea excluderii sociale

173

68.02.15

20.202,70

0,00

20.202,70

Ajutor social

174

68.02.15.01    :

11.810,67

0,00

11.810,67

Cantine de ajutor social

175

68.02.15.02   '

8.392,03

0,00

8.392,03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

176

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

177

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a lV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

178

69.02

111.518,17

3.982,83

115.501,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

179

70.02

92.518,17

3.982,83

96.501,00

CHELTUIELI CURENTE

180

01

44.700,80

3.982,83

48.683,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

181

10

0,00

97,60

97,60

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

182

20

44.700,80

3.885,23

48.586,03

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

183

81

47.817,37

0,00

47.817,37

Din total capitol

Locuințe

184

70.02.03

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

185

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

186

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

187

70.02.05

10.516,82

0,00

10.516,82

Alimentare cu apa

188

70.02.05.01

10.516,82

0,00

10.516,82

Iluminat public si electrificări rurale

189

70.02.06

6.000,00

3.000,00

9.000,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

190

70.02.07

600,00

0,00

600,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

191

70.02.50

75.401,35

982,83

76.384,18

Protecția mediului

192

74.02

19.000,00

0,00

19.000,00

CHELTUIELI CURENTE

193

01

19.000,00

0,00

19.000,00

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

194

20

19.000,00

0,00

19.000,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

195

74.02.05

19.000,00

0,00

19.000,00

Salubritate

196

74.02.05.01

13.000,00

0,00

13.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

197

74.02.05.02

6.000,00

0,00

6.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

198

74.02.06

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

199

79.02

111.200,00

15.351,73

126.551,73

Combustibili si energie

200

81.02

20.000,00

0,00

20.000,00

CHELTUIELI CURENTE

201

01

20.000,00

0,00

20.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

202

40

20.000,00

0,00

20.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat--    j

i

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Energie termica

203

81.02.06

20.000,00

0,00

20.000,00

Transporturi

204

84.02

91.200,00

15.351,73

106.551,73

CHELTUIELI CURENTE

205

01

81.200,00

15.000,00

96.200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

206

20

41.200,00

5.000,00

46.200,00

TITLUL IV SUBVENȚII

207

40

40.000,00

10.000,00

50.000,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

208

81

10.000,00

351,73

10.351,73

Din total capitol

Transport rutier

209

84.02.03

91.200,00

15.351,73

106.551,73

Drumuri si poduri

210

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

211

84.02.03.02

51.200,00

10.351,73

61.551,73

Străzi

212

84.02.03.03

40.000,00

5.000,00

45.000,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

213

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFIC1T

214

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

215

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

216

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

217

99.02

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

293.448,69

-47.745,33

245.703,36

TOTAL VENITURI

2

00.01

293.448,69

-47.745,33

245.703,36

VENITURI PROPRII

3

49.90

0,00

0,00

0,00

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

100.141,75

-31.373,64

68.768,11

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

100.141,75

-31.373,64

68.768,11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

100.141,75

-31.373,64

68.768,11

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

100.141,75

-31.373,64

68.768,11

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

100.141,75

-31.373,64

68.768,11

IV. SUBVENȚII

9

00.17

18.001,54

0,00

18.001,54

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10

00.18

18.001,54

0,00

18.001,54

Subvenții de la bugetul de stat

11

42.02

18.001,54

0,00

18.001,54

DENUMIREA INDICATORILOR

■p c flj

"O o

O

... .

Cod indicator

Program aprobat

. .. ...                                    .j

Influenta

Program rectificat

A. De capital

12

18.001,54

0,00

18.001,54

Suventii de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

13

42.02.16

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

14

42.02.16.03

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

15

42.02.20

16.001,54

0,00

16.001,54

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

16

45.02

175.305,40

-16.371,69

158.933,71

Fondul European de Dezvoltare regionala

17

45.02.01

175.305,40

-16.371,69

158.933,71

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

18

45.02.01.02

175.305,40

-16.371,69

158.933,71

TOTAL CHELTUIELI

19

296.172,64

-47.745,33

248.427,31

CHELTUIELI CURENTE

20

01

78.598,90

-1.521,99

77.076,91

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21

51

22.051,31

1.345,07

23.396,38

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

22

56

56.547,59

-2.867,06

53.680,53

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

70

217.573,74

-46.223,34

171.350,40

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

24

71

217.573,74

-46.223,34

171.350,40

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

25

50.02

3.420,85

3.206,50

6.627,35

Autoritati publice si acțiuni externe

26

51.02

3.351,85

3.206,50

6.558,35

CHELTUIELI CURENTE

27

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

28

70

3.351,85

3.206,50

6.558,35

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

29

71

3.351,85

3.206,50

6.558,35

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

30

51.02.01

3.351,85

3.206,50

6.558,35

Autoritati executive

31

51.02.01.03

3.351,85

3.206,50

6.558,35

Alte servicii publice generale

32

54.02

69,00

0,00

69,00

CHELTUIELI CURENTE

33

01

69,00

0,00

69,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34

51

69,00

0,00

69,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

35

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

36

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

37

54.02.10

69,00

0,00

69,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând         |

L— s ÎS o

TJ _c

O O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii publice generale

38

54.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

39

59.02

2.530,02

0,00

2.530,02

Ordine publica si siguranța naționala

40

61.02

2.530,02

0,00

2.530,02

CHELTUIELI CURENTE

41

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

42

70

2.530,02

0,00

2.530,02

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

43

71

2.530,02

0,00

2.530,02

Din total capitol

Ordine publica

44

61.02.03

2.014,02

0,00

2.014,02

Politie locala

45

61.02.03.04

2.014,02

0,00

2.014,02

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

46

61.02.05

516,00

0,00

516,00

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

47

64.02

113.425,58

-18.581,64

94.843,94

Invatamant

48

65.02

25.833,90

-1.942,75

23.891,15

CHELTUIELI CURENTE

49

01

7.988,94

-211,38

7.777,56

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

50

56

7.988,94

-211,38

7.777,56

CHELTUIELI DE CAPITAL

51

70

17.844,96

-1.731,37

16.113,59

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52

71

17.844,96

-1.731,37

16.113,59

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

53

65.02.03

1.639,05

-730,86

908,19

Invatamant preșcolar

54

65.02.03.01

1.639,05

-730,86

908,19

fnvatamant primar

55

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

56

65.02.04

24.194,85

-1.211,89

22.982,96

Invatamant secundar inferior

57

65.02.04.01

4.219,08

-323,71

3.895,37

Invatamant secundar superior

58

65.02.04.02

19.975,77

-888,18

19.087,59

Invatamant profesional

59

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

60

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

61

65.02.50

0,00

0,00

0,00

Sanatate

62

66.02

57.086,35

-10.911,99

46.174,36

CHELTUIELI CURENTE

63

01

15.327,38

3.500,00

18.827,38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

64

51

15.327,38

3.500,00

18.827,38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator .     j

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

65

70

41.758,97

-14.411,99

27.346,98

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66

71

41.758,97

-14.411,99

27.346,98

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

67

66.02.06

57.075,19

-10.911,99

46.163,20

Spitale generale

68

66.02.06.01

57.075,19

-10.911,99

46.163,20

Servicii de sanatate publica

69

66.02.08

11,16

0,00

11,16

Cultura, recreere si religie

70

67.02

29.417,33

-5.726,90

23.690,43

CHELTUIELI CURENTE

71

01

6.654,93

-2.154,93

4.500,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

72

51

6.654,93

-2.154,93

4.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

73

70

22.762,40

-3.571,97

19.190,43

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

74

71

22.762,40

-3.571,97

19.190,43

Din total capitol

Servicii culturale

75

67.02.03

4.290,43

-983,97

3.306,46

Instituții publice de spectacole si concerte

76

67.02.03.04

4.190,43

-983,97

3.206,46

Case de cultura

77

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

78

67.02.03.30

100,00

0,00

100,00

Servicii recreative si sportive

79

67.02.05

25.126,90

-4.742,93

20.383,97

Sport

80

67.02.05.01

11.004,11

-2.742,93

8.261,18

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

81

67.02.05.03

14.122,79

-2.000,00

12.122,79

Servicii religioase

82

67.02.06

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

83

67.02.50

0,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

84

68.02

1.088,00

0,00

1.088,00

CHELTUIELI CURENTE

85

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

86

70

1.088,00

0,00

1.088,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

87

71

1.088,00

0,00

1.088,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

88

68.02.04

50,00

0,00

50,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

89

68.02.05

47,00

0,00

47,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

90

68.02.05.02

47,00

0,00

47,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

l . j Program aprobat     !

Influenta

"ra o

■q

E tu

OT O □z

Asistenta sociala pentru familie si copii

91

68.02.06

137,80

0,00

137,80

Crese

92

68.02.11

80,00

0,00

80,00

Prevenirea excluderii sociale

93

68.02.15

773,20

0,00

773,20

Ajutor social

94

68.02.15.01

693,20

0,00

693,20

Cantine de ajutor social

95

68.02.15.02

80,00

0,00

80,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

96

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

97

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

98

69.02

50.759,02

-3.683,18

47.075,84

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

99

70.02

49.120,46

-3.975,68

45.144,78

CHELTUIELI CURENTE

100

01

37.040,73

-2.655,68

34.385,05

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

101

56

37.040,73

-2.655,68

34.385,05

CHELTUIELI DE CAPITAL

102

70

12.079,73

-1.320,00

10.759,73

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

103

71

12.079,73

-1.320,00

10.759,73

Din total capitol

Locuințe

104

70.02.03

26.906,15

-3.676,86

23.229,29

Dezvoltarea sistemului de locuințe

105

70.02.03.01

26.906,15

-3.676,86

23.229,29

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

106

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajau hidrotehnice

107

70.02.05

885,64

31,00

916,64

Alimentare cu apa

108

70.02.05.01

885,64

31,00

916,64

Iluminat public si electrificări rurale

109

70.02.06

2.556,11

0,00

2.556,11

Alimentare cu gaze naturale in localitati

110

70.02.07

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

111

70.02.50

18.772,56

-329,82

18.442,74

Protecția mediului

112

74.02

1.638,56

292,50

1.931,06

CHELTUIELI CURENTE

113

01

1.391,00!

0,00

1.391,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

114

56

1.391,00

0,00

1.391,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

115

70

247,56

292,50

540,06

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

116

71

247,56

292,50

540,06

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

117

74.02.05

247,56

0,00

247,56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

CD JO

O

Q.

CD

E

CD t_

CT O dz

Influenta

Program rectificat

__

Salubritate

118

74.02.05.01

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

119

74.02.05.02

247,56

0,00

247,56

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

120

74.02.06

1.391,00

292,50

1.683,50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

121

79.02

126.037,17

-28.687,01

97.350,16

Combustibili si energie

122

81.02

850,00

0,00

850,00

CHELTUIELI CURENTE

123

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

124

70

850,00

0,00

850,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

125

71

850,00

0,00

850,00

Din total capitol

Energie termica

126

81.02.06

850,00

0,00

850,00

Transporturi

127

84.02

125.187,17

-28.687,01

96.500,16

CHELTUIELI CURENTE

128

01

10.126,92

0,00

10.126,92

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

129

56

10.126,92

0,00

10.126,92

CHELTUIELI DE CAPITAL

130

70

115.060,25

-28.687,01

86.373,24

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

131

71

115.060,25

-28.687,01

86.373,24

Din total capitol

Transport rutier

132

84.02.03

125.187,17

-28.687,01

96.500,16

Drumuri si poduri

133

84.02.03.01

29.653,34

-1.150,78

28.502,56

Transport în comun

134

84.02.03.02

58.946,11

-17.548,85

41.397,26

Străzi

135

84.02.03.03

36.587,72

-9.987,38

26.600,34

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

136

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFIC1T

137

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

138

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT         ,      s?

139

98.02

0,00

0,00

0,00

deficit                      gf/

140

99.02

2.723,95

0,00

2.723,95

PRIMAR.

DIRECTOR ECONOMIC,SMARANDACICU