Hotărârea nr. 266/2016

266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan
Hotararea Consiliului Local 266/20.12.2016
privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-31058/ 20.12.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. (b) şi alin. (4), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2017, după cum urmează:
(1) Impozitul pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan, se majoreaza, astfel:
- cu 300%, pentru punctajul procentual intre 30,00% şi 59,99% ;
- cu 400%, pentru punctajul procentual intre 60,00% şi 79,99% ;
- cu 500%, pentru punctajul procentual între 80,00% şi 100,00%,
punctaj stabilit conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a cladirii in categoria cladirilor neingrijite şi procedura de impozitare.
(2) Impozitul pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, se majoreaza, astfel:
- cu 250%, pentru punctajul procentual de 50% ;
- cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,
punctaj stabilit conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite şi procedura de impozitare.
Art. 2: Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu 01.01.2017.
Art. 3: Anexele 1 şi 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara, Direcţia Secretariat General, Direcţia Urbanism, Direcţia de Mediu şi Direcţia Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU

ANEXA 2

Terenul este o întindere de pământ delimitată (considerată după relieful sau după situarea sa în spațiu).

Terenul neîngrijit este terenul care deși se află într-un cartier construit și locuit, este fără clădiri și, de obicei, neîngrădit, pe care nu s-au efectuat lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic și pe care de regulă există abandonate deșeuri (din construcții, vegetale, etc.). Pe terenul neângrijit este crescută din abundență, vegetație erbacee și neerbacee necultivată care aparține diverselor specii și familii (buruiană) din categoria arborilor, arbuștilor și plantelor anuale și multianuale.

Fișa de evaluarea la vedere a aspectului terenului proprietate din municipiul Timișoara

1. Întreținere (cosire)

I |       întreținut

(cosit)

0

I | neîntreținut

(necosit)

50

2. Depozitări de deșeuri

I | fără depozitări de deșeuri

0

1 I cu depozitări de deșeuri

50

Total punctaj__________________________

Calculul punctajului în urma evaluării

Punctajul total.

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare).

Punctajul de referință.

Punctajul de referință este 100 puncte.

Punctajul procentual.

Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total / punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare teren evaluat în parte.

Calculul punctajului                                                       _____________%

Categoria de impozitare a terenului

I | supraimpozitare cu 250% pentru punctajul procentual de 50%

I | supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual de 100,00%

PROCEDURĂ

 • 1. Fac excepție de la evaluare terenurile neângrijite pentru care proprietarii dețin Autorizație de construire valabilă, în vederea construirii/amenajării terenului și care au anunțat începerea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Primăria Municipiului Timișoara.

 • 2. În vederea identificării terenurilor din intravilanul Municipiului Timișoara, care intră în categoria celor neîngrijite, agenții Direcției Poliției Locale Timișoara împreună cu consilierii din aparatul de specialitate al primarului, vor efectua verificări pe raza unității administrativ teritoriale, întocmind nota de constatare (însoțite de fotografii ale terenului identificat) și fișa de evaluare, prevăzută în prezenta anexă.

 • 3. După identificarea și evaluarea terenului, proprietarul acestuia va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constat starea terenului neângrijit, să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire (cosire, igienizare, colectare a deșeurilor, etc) necesare până la sfârșitul anului respectiv și să mențină în continuare terenul în stare de întreținere/îngrijire;

 • 4. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul terenului s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate.

 • 5. Dacă, în urma verificărilor ulterioare pe teren, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere necesare, agenții Direcției Poliției Locale Timișoara împreună cu consilierii din aparatului de specialitate al primarului, vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea terenului în categoria celor considerate, potrivit prezentei anexe, ca fiind neângrijite. În acest caz, notele de constatare, fișa de evaluare, fotografiile, orice alte înscrisuri care atestă faptul că terenul este neângrijit, datele de identificare a terenului și a proprietarului, vor fi transmise către Direcția de Mediu care va întocmi și promova proiectul de hotărâre, cu caracter individual, în vederea majorării impozitului pentru terenul respectiv.

 • 5. În cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare, se reia procedura de la punctul 2, pe numele noului proprietar;

 • 6. Pentru terenurile la care s-a aplicat majorarea de impozit și propietarii s-au conformat ulterior somațiilor/ notificărilor, și își întrețin în mod constant terenurile, nu se va mai aplica această majorare începând cu anul următor.

 • 7. Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului neîngrijit nu înlocuiește sancțiunile și nici nu exonerează de răspundere în ceea ce privește aplicarea prevederilor:

 • - Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobate cu modificări și completări Legea nr. 515/2002;

 • - art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - oricăror altor reglementări în această materie.

VICEPRIMAR DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

ADRIAN BERE SEMEREDI


ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ DIANA MIHAELA NICA

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

Criterii de incadrare a clădirilor situate în intravilan în categoria clădirilor neîngrijite

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresă:______________________________________________________Data:_____________

1. Acoperiș

Învelitoare

Punctaj

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□ degradări minore

Învelitoarea lipsește și/sau este degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

2

□ degradări medii

Învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.

7

□ degradări majore

Învelitoarea lipsește și/sau este degradată peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea totală.

12

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă etc.

Cornișă - Streașină - Atic

Punctaj

□ fără degradări

0

□ degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

2

□ degradări medii

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială.

7

□ degradări majore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuirea totală. Risc pentru trecători

12

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie

Punctaj

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□ degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățirea jgheaburilor.

2

□ degradări medii

Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parțială.

7

□ degradări majore

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală.

12

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există) etc.

2. Fațade

9

Tencuială

Punctaj

□ fără degradări

0

□ degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remedierea punctuală.

2

□ degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc și rezugrăvesc.

7

□ degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac total.

12

* Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte elemente componente ale fațadelor, dacă acestea există.

Zugrăveală

Punctaj


□ fără degradări

0

□ degradări minore

Zugrăveală exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

2

□ degradări medii

Zugrăveală exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.

3

□ degradări majore

Zugrăveală exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac și se rezugrăvesc în totalitate.

4

* Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmplărie

Punctaj

□ fără degradări

0

□ degradări minore

Vopsire defectuoasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

2

□ degradări medii

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

□ degradări majore

Materiale componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.

4

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane și jaluze, dacă este cazul), uși (împreună cu vitrine), porți de acces.

Elemente decorative

Punctaj

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□ degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici și/sau neconforme cu caracterul zonei.

2

□ degradări medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.

3

□ degradări majore

Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători.

4

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren etc.

3. Deficiențe structurale vizibile din exterior

9

Șarpantă

Punctaj

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□ degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorație lipsă.

7

□ degradări majore

Elemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total.

12

* Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele etc. componente ale șarpantei.

Pereți

9

Punctaj

□ fără degradări

0

□ degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

7

□ degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină.

24

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton etc.

4. Împrejmuire

□ nu există (nu este cazul)

□ fără degradări

0

□ degradări minore

Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.

2

□ degradări medii

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.

3

□ degradări majore

Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipsește parțial.

4

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elemente sale decorative.

Cauzele degradărilor

 • □ degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului etc.

 • □ degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri

 • □ degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a R.L.U. etc.

* În evaluarea imobilelor se vor identifica și cauzele probabile ale degradărilor (una sau mai multe variante).

Observații imobil

9

Definiția generală a categoriilor de degradări

Degradări minore.

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață. În spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.

Degradări medii.

Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafață sau corp de construcție. În spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial.

Degradări majore.

Aceste degradări sunt grave și trebuiesc remediat imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcție; presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Corpurile de construcție trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde și/sau este distrus în mod intenționat.

Calculul punctajului în urma evaluării

Punctajul total.

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referință.

În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu: construcțiile cu acoperiș tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii și a șarpantei sau construcțiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual.

Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total / punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Categoria de impozitare a clădirii

O supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 30,00% și 59,99%

□ supraimpozitare cu 400% pentru punctajul procentual între 60,00% și 79,99%

O supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% și 100,00%

PUNCTAJ TOTAL


PUNCTAJ REFERINȚĂ


PUNCTAJ PROCENTUAL


CATEGORIE IMPOZITARE


PROCEDURA

 • 1.În vederea identificării clădirilor neîngrijite se împuternicesc organele de control din cadrul Direcției Poliției Locale care vor identifica aceste clădiri , vor executa fotografii , vor identifica proprietarii clădirilor și va întocmi o notă de constatare

 • 2. Documentația întocmită de Direcția Poliției Locale va fi înaintată Direcției Urbanism, care va evalua imobilele identificate conform criteriilor de încadrare aprobate , va întocmi fișa de evaluare și somația ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii, să se efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare până la sfârșitul anului respectiv și să mențină clădirea în starea de întreținere.

 • 3. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somației, în urma notificării făcute de proprietar, Direcția Urbanism va închiea un proces-verbal de conformitate În cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri și terenuri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;

 • 4. Dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/îngrijire necesare, Direcția Urbanism va încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite și va înainta dosarul întocmit la Direcția Fiscală

 • 5. Direcția Fiscală va întocmi proiectul de hotărâre prin care se stabilesc, cu caracter individual, clădirile neîngrijite pentru care se va majora impozitul

 • 6. Pe baza Hotărârii Consiliului Local de la punctul 5 organul fiscal local va opera majorarea in evidențele fiscale, va emite și va comunica actul administrativ fiscal.

Pt.ARHITECT ȘEF

Pt.ȘEF SERVICIU

GABRIELA BORCSI


EMILIAN SORIN CIURARIU

CONSILIER,

GABRIELLA NAGY

ROMÂNIA                                            APROBAT,

JUEDEȚUL TIMIȘ                                              PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                   NICOLAE ROBU

PRIMĂRIA

Nr. ________________________________

REFERAT

privind majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan

Având în vedere adresa Direcției Fiscale nr. IF2016-136683/14.11.2016 prin care ne comunică faptul că majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan nu se mai regăsește în cuprinsul proiectului de hotărâre privind impozitelor și taxelor locale în Municipiului Timișoara pentru anul 2017 , urmând ca, această majorare să fie prevăzută în cuprinsul unei Hotărâri de Consiliu Local distinctă , inițiată de către compartimentele de specialitate, prin care se va stabili cota de majorare, procedura și condițiile în care se va aplica majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren pentru clădirile și terenurile neîngrijite , situate în intravilan,

În baza prevederilor art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și normele de aplicare;

Având în vedere prevederile art. 36 alin (2) și alin (4) lit c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și modificată;

În temeiul art. 45 alin (2) lit c) din ȘLegea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată și modificată .

PROPUNEM:

Emiterea hotararii de consiliu local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, astfel:

 • 1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2017, după cum urmează:

(1) Impozitul pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan, se majoreaza, astfel:

 • - cu 300%, pentru punctajul procentual intre 30,00% și 59,99% ;

 • - cu 400%, pentru punctajul procentual intre 60,00% și 79,99% ;

 • - cu 500%, pentru punctajul procentual între 80,00% și 100,00%,

punctaj stabilit conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a cladirii in categoria cladirilor neingrijite și procedura de impozitare

(2) Impozitul pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, se majoreaza, astfel:

 • - cu 250%, pentru punctajul procentual de 50% ;

 • - cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,

punctaj stabilit conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite și procedura de impozitare

 • 2. Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu 01.01.2017.

3 . Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Fiscală a Municipiului Timisoara; Direcția Secretariat General; Direcția Urbanism; Direcția Mediu; Direcției Poliției Locale.

VICEPRIMAR DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE SEMEREDI


Pt.ARHITECT ȘEF URBANISM EMILIAN SORIN CIURARIU


ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ DIANA MIHAELA NICA

Pt.ȘEF SERVICIU CERTIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI

CONSILIER,


GABRIELA NAGY


GABRIELA BORCSI

SERVICIUL JURIDIC

Alin Stoica