Hotărârea nr. 265/2016

265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA
Hotararea Consiliului Local 265/20.12.2016
privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2016 - 31053/20.12.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele Companiei Locale de Termoficare Colterm SA înregistrate cu nr. RE2016-002443/13.12.2016 si SC2016-030896/19.12.2016, precum si Hotararile Consiliului de Administratie al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA nr. 116/16.12.2016 si nr. 117/16.12.2016 privind preţurile şi tarifele locale pentru energia termică;
Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;
În conformitate cu art. 291 , alin.1 litera b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi 21, art. 8 alin. (2 ) lit. d) şi e) şi art. 40 alin.( 8) şi (9) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) lit. d), alin.(4) lit.c) si alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 314,50 lei/Gcal exclusiv TVA şi 374,26 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

Art.2: Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 242,00 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

Art.3: Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei.

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, Direcţia de Asistenta Sociala Comunitară Timişoara si Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Companiei Locală de Termoficare Colterm SA
- Autorităţii Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Direcția Comunicare

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

S-a înregistrat cu numărul : SC2016-030896 din 19.12.2016

SC 14 Corespondenta Direcția Tehnica la Direcția Tehnica

Am preluat de la

Firma: 23560/2016 COLTERM

Cu adresa: Timișoara, Str.

Total 1 file            Termen de rezolvare: 18.01.2017

Termen direcție: 03.01.2017

Obs. ÎNAINTARE COMPLETARE LA ADRESA NR 23130


Timișoara, la 19.12.2016

er.2


Cod FO - 24 - 01,ver,2


COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. R077RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr, 4, cod 300092, Timișoara;

COLTERM S.A.


e-mail: office@colterm.ro


Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;


NrWoz ZZ

Către,

Municipiul Timișoara

în atenția d-lui loan Zubașcu -Șef Serviciu Energetic și monitorizarea serviciilor de utilități publice

în completarea adresei noastre nr. 23130/13.12.2016, înregistrată la dvs. cu nr. RE 2016-002443/13.12.2016, vă transmitem și HCA COLTERM 116/16.12.2016, privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat.


Servicii Cliențr.Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timișoara; e-mail: relatii@colterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 - 490241;

Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 - 256 - 494133

Page 1 of1

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SECRETARIAT

Sediul: Timișoara, str. Ep. J. Lonovlci nr. 4 Nr. O.R.C. J35/185/2004 C.U.I. R16063013

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA

116

din data de 16.12.2016

Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administrație;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;

Luând în considerare Raportul nr. 23130/13.12.2016 privind aprobarea ajustării prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara.

în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al CLT COLTERM S.A. Timișoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.L. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. nr. 08/18.06.2013, și în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administrație, au:

HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă ajustarea prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara după cum urmează:

 • -   prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației, la nivelul de 374,26 lei/Gcal, inclusiv cota 19% TK4;

 • -   prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici, la nivelul de 314,5 lei/Gcal, exclusiv TVA..

Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local de aprobare.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

D-lui Șerpe Emil în calitate de Director General Adjunct

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Secretariat consiliu de administrație.

PREȘEDINTE AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

VALEA EMILIAN - ȘTEFAN

Anexa 1

CENTRALIZATOR PREȚURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 , DECIZIE ANRE

1839/25.11.2016 Șl AVIZ ANRE 36/22.11.2016

PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

233,63

45,65

93,8

373,08

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

403,97

CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

211,4

93,8

305,2

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

374,26

PREȚURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

196,33

38,36

78,82

313,51

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

339,47

CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

177,65

78,82

256,47

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

314,5


ROMANIA Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Timișoara 202! Capitală Europeană a Culturii

S-a Înregistrat cu numărul: RE2016-002443 din 13.12.2016


RE04 Sesizări diverse Biroul Termoficare

Am preluat de la

Firma: 23130/13.12.2016 COLTERM SA

Cu adresa: Timișoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4

Termen de rez

Termen dire

Total 12 file

Obs. REF. DECIZIE ANRE NR. ,1839/25.11.2016 PRIVIND IAPROBAREA PRETURILOR REGLEMENTATE PT ENERGIA TERMICA

Timișoara, la 13.12.2016
COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. R077RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;

COLTERM S.A.


e-mail: office@colterm.ro


Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;


Către,

Municipiul Timișoara

în atenția d-lui loan Zubașcu -Șef Serviciu Energetic și monitorizarea serviciilor de utilități publice

Ca urmare a Deciziei ANRE nr. 1839 din 25.11.2016 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată din centrala CET Freidorf și a Avizului ANRE nr. 36 din 22.11.2016 privind prețurile pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din central de cogenerare CET Sud Timișoara și a modificării începând cu luna ianuarie 2017 a cotei de TVA la 19% (pentru toate facturile emise începând cu 01.01.2017) vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare în vederea ajustării prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara, după cum urmează:

 • 1.  prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației, la nivelul de 374,26 lei/Gcal, inclusiv cota 19% TVA',

 • 2.  prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici, la nivelul de 314,5 lei/Gcal, exclusiv TVA.

Documente anexate:

Anexa 1: Centralizator prețuri/tarife

Anexa 2: Detalierea modului de determinare a prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara

Anexa 3: Aviz ANRE nr. 36 din 22.11.2016 și Decizia ANRE nr. 1839 din 25.11.2016


Anexa 1

CENTRALIZATOR PREȚURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 , DECIZIE ANRE 1839/25.11.2016 Șl AVIZ ANRE 36/22.11.2016

PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

233,63

45,65

93,8

373,08

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

403,97

CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

211,4

93,8

305,2

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

374,26

PREȚURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

196,33

38,36

78,82

313,51

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

339,47

CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

177,65

78,82

256,47

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

314,5

Anexa 2

Detalierea modului de determinare a prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara

Centralizatorul cu prețurile/tarifele supuse aprobării sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

233,63

45,65

93,8

373,08

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

403,97

• CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

211,4

93,8

305,2

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

374,26

PREȚURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

196,33

38,36

78,82

313,51

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

339,47

CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

177,65

78,82

256,47

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

314,5

Prețul de producere a energiei termice intrata în sistemul de transport (233,63 lei/Gcal) a fost determinat ca medie dintre prețul mediu de producere a energiei termice la CET Sud (Aviz ANRE 36/22.11.2016) și prețul de producere a energiei termice la CET Centru (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014) ponderat cu producția prognozată pe fiecare centrală în parte.

Prețul mediu de producere a energiei termice la CET Sud: 217,38 lei/Gcal (inclusiv TVA)

217,38 lei/Gcal=(156,29*1,163*0,83+160,87*1,163*0,17)*1,19

156,29 lei/MWh=prețul energiei termice pentru populație

160,87 lei/MWh=prețul energiei termice pentru agenți economici

83 %=procent din energia termică plecată din CET Sud, destinată populației, intrată în punctele termice

17 %= procent din energia termică plecată din CET Sud, destinată agenților economici, intrată în punctele termice, vândută la gard și din transport

Prețul de producere a energiei termice la CT Centru: 260,17 lei/Gcal (inclusiv TVA)

Cantitate totală de energie termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 763000 Gcal, din care din:

-CET Sud: 473.060 Gcal (62%)

-CT Centru:289.940 Gcal (38%)

Preț mediu de producere a energiei termice intrată în transport: 233,63 lei/Gcal (inclusiv TVA)

233,636 lei/Gcal= 217,38*0,62+260,17*0,38

Tarif transport (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 45,65 lei/Gcal

Tarif distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 93,8 lei/Gcal

 • (1) Preț producere, transport,distribuție energie livrată din PT: 373,08/Gcal (inclusiv TVA)

373,08 lei/Gcal= 233,63+45,65+93,8

 • (2) Preț producere, distribuție furnizare energie livrată din centrale de cvartal: 403,97 lei/Gcal

Prețul de producere, distribuție și furnizare a energie termice livrate din CET Freidorf este egal cu prețul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf (Decizia ANRE 1839/25.11.2016) plus tariful de distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014).

Prețul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf: 211,4 lei/Gcal (inclusiv TVA)

211,4 lei/Gcal=(159,14*1,163*0,65+182,3*1,163*0,35)*!,19 159,14 lei/MWh=prețul energiei termice pentru populație

182,3 lei/MWh=prețul energiei termice pentru agenți economici

65 %=procent din energia termică plecată din CET Freidorf, destinată populației

35 %= procent din energia termică plecată din CET Freidorf, destinată agenților economici

Tarif distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 93,8 lei/Gcal

 • (3) Preț producere, distribuție furnizare energie livrată din CET Freidorf: 305,2 lei/Gcal (inclusiv TVA)

305,2 lei/Gcal=211,4+93,8

Prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat a fost determinat ca medie ponderată între prețurile de producere (1), (2), (3) și energia vândută la consumatori din puncte termice, centrale de cvartal și CT Freidorf.

Cantitate totală de energie termică prognozat a fi vândută:649.396 Gcal, din care din:

-Puncte termice: 607.375 Gcal

-Centrale de cvartal: 36.587 Gcal

-CT Freidorf: 5434 Gcal

Prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat: 374,26 lei/Gcal_(inclusiv TVA)

374,26 lei/Gcal=(607.375*373,08+36.857*403,97+5434*305,2)/649.396

Pentru agenții economici prețul a fost determinat similar, cu precizarea că prețurile și tarifele nu conțin TVA

P. Director General

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI


Direcția Generală eficiență în domeniul producerii, transportului, distribuției și furnizării de energie

Domnului Cristian Mircea ARON

Director General &C. Col terni S.A. Timișoara

Vă transmitem anexat Decizia ANRE nr. 1839 din 25.11.2016 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețurilor reglementate pentru energia temiicâ livrată în anul 2017 din centrala CEP Freidorf din centrala GET Freidorf aparținând S.C. COLTER.M S.A. Timișoara,

Cu stimă

Director GjeAțral DGEPTDFE Vi o r ei Al&j0/ /

Ștr Constantin Navu :u. sector 2, tlucureșli/ccd: 020995. teiefon: 021/311-22.44. fax- 021/312 43.65, rnail: »nrefg,autyjo pagina de internei ww.?ni».țo


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ANRE


DECIZIA nr. 1839 din 25.11.2016

privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerarc de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul

2017 din centrala CET Freidorf aparținând S.C. Compania Locală de Tennoficarc

COLTERM S.A. Timișoara

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1), art. 75 alin. (1) lit. i), art. 76, art. 79 alin. (7), art. 177 alin. (3A3) și ale art. 181 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10, art. 23 și art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum și ale:

 • - Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică, produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2015, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinului președintelui ANRE nr. 68/2016 privind aprobarea prețului de referință și a prețurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2017 producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus;

 • - Ordinului președintelui ANRE nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017;

 • - Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2. București, Cod: 020995, telefon: 021/311.22.44, fax: 02'1/312.43.65, niail: anre@nive.ro pagini! de internet: www.anre.ro

în temeiul dispozițiilor an. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 9 alin. (1) lit. f) și x) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1 Se aprobă bonusul de 200,18 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN în anul 2017 din centrala CET Freidorf aparținând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, aferent anului VII de funcționare pe schema de sprijin, cu combustibil majoritar gaze naturale din rețeaua de distribuție.

Ari. 2    (1) Prețul energiei electrice care se va lua în considerare exclusiv la analiza costurilor și

veniturilor aferente activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență din anul 2017 care beneficiază de schema de sprijin este de 145,68 lei/MWh, exclusiv TVA.

(2) Prețurile energiei termice care se vor lua în considerare exclusiv la analiza costurilor și veniturilor aferente activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență din anul 2017 care beneficiază de schema de sprijin sunt:

 • a) 155,30 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic);

 • b) 178,46 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici.

Art. 3 Se aprobă următoarele prețuri pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în anul 2017 din centrala CET Freidorf aparținând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara:

 • a) 159,14 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic);

 • b) 182,30 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici,

Art. 4 S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara comunică prezenta Decizie către Compania Națională de Transport ai Energiei Electrice Transelectrica S.A. și operatorii economicvautorilăților locale implicațLdmplicate, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

Art. 5 S.C. Compania Locală de Termoficara COLTERM 8.A. Timișoara^ Compania Națională ce Transport al Energiei Electrice Transeleclnca S;A. și operatorii econonnci/autoriiățîle locale implicap/implicate duc la îndeplinire prevederile prezentei Decizii. iar direcțiile generale de specialitate din cadrul ANRE urmăresc respectarea prevederilor acesteia.

An. 6 Prezenta Decizie ișî produce efectele începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energici


autoritatea națională de reglementare

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Direcția Generală Eficiență în Domeniul Producerii,

Transportului, Distribuției și Furnizării de Energie


Domnului Cristian Aron M1RCEA

Director General COLTER'M S.A.

Vă transmitem anexat Avizul ANRE nr, 36/22.11.2016 privind prețurile pentru energia termică produsă în cogenerarc și livrată din centrala de cogenerare CEȚ Sud Timișoara, aparținând Companiei I.ocale de Tertnofîcare Coltenn S.A.

Cu stimă.

Director General

Vi orei Alicii/


Șir; Cchșîanlin NăCQ--nr. 3, seeicr 2- ;8u/u'rt>șilcod: 0209951                        : fexi 021/V|2;4.1;65, mrnl:

pagtnă di? internei:


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI


Aviz nr. 36 dm 2241.2016 privind prețurile pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara, aparținând Companiei Locale de Termofieare

Colterm S.A.

Având în vedere:

prevederile ari. 13, art. 14 alin. (2) lit. (a), ari. 15 și art. 40 alin. (7) și din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, ale ari. 75 alin. (1) lit. j) și art. 181 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și cu completările ulterioare, precum și dispozițiile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienții casnici și clienții noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației:

Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006. pentru delegarea serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara încheiat între operatorul economic și Primăria muncipiului Timișoara, aprobat prin HCL Timișoara nr. 126/30.05.2006. cu modificările și completările ulterioare;

MCL Timișoara nr. 126/18.10.2016 privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Prețului de Producere în Cogenerare propusă de către SC Colterm SA și avizată de către ANRE pentru deierminarea/ajustarea prețului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara.

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. (d) din OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul

AVIZ

Art. 1 Se avizează:

 • a.  Prețui de 156,29 Ici/MWh, exclusiv TVA. pentru energia termică produsă în cugenerare destinată consumatorilor casnici, livrată de Compania Locală de Tennof.icare COLTERM S.A. din centrala de cogeneraie CET ȘUD Timișoara:

 • b.  Prețul de 160,87 ki/MWh, exclusiv TVA. pentru energia termică produsă in cogenerare destinată consumatorilor nâhcașnici, livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. din centrala de cogeneraro CET SUD Timișoara.

Art-2 Prezentul aviz stă la baza aprobării de către autoritatea Mminîsirațiet publice locale ă prețurilor energiei termice livrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. din centrala de cogenerare CET SUD Timișoara.

Art. 3 Compania Locală de Termoftcare COLTERM S.A. transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei copia hotărârii autorității administrației publice locale prin care smu aprobat prețurile energiei termice livrate de Compania Locală de Tennoficare COLTERM S.A. din centrala CET SUD Timișoara. în termen de 5 zile de la dala aprobării aceșteîa.

An. 4 Prezentul aviz se comunică solicitantului și produce efecte juridice de la data comunicării acestuia.

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

SECRETARIAT

Sediul: Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4

Nr. O.R.C. J36/185/2004

C.U.I. R16033013

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA NR. 117 din data de 16.12.2016

Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Loca! al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administrație;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;

Luând în considerare modificarea taxei pe valoare adaugata, art. 291, al. 1, lit.b din legea 227/2015;

în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al CLT COLTERM S.A. Timișoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.L. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr. 08/18,06.2013, și în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, cu unanimitatede voturi membrii Consiliului de Administrație, au:

HOTĂRÂT

Art l.Se aprobă noile prețuri și tarife pentru energia termică și serviciile prestate de COLTERM. Prețurile și tarifele aprobate se vor folosi pentru toate facturile emise începând cu data de 01.01.2017 prin modificarea TVA de la 20% la 19%,

Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local de aprobare.

Art 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • -  D-lui Șerpe Emil - Director Tehnic Dezvoltare

Consiliu Local al Municipiului Timișoara

 • -   Secretariat consiliu de administrație.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIEROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR...................../............

REFERAT privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA

Prin adresele Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrate cu nr. RE2016-002443/13.12.2016 și SC2016-030896/19.12.2016 și Hotărârile Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 116/16.12.2016 și nr. 117/16.12.2016, se solicită aprobarea prețului local al energiei termice, preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare avizate/aprobate de autoritățile competente prin avizul A.N.R.E. nr. 36/22.11.2016 și Decizia A.N.R.E. nr. 1839/25.11.2016 conform prevederilor Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

Nivelul actual al prețului energiei termice, a prețului de facturare pentru populație și a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț a fost aprobat în anul 2016 prin HCL nr. 192/10.05.2016.

Prețul local fără TVA al energiei termice facturată populației de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. nu a suferit nici o modificare, fiind aceleași care a fost aprobat prin HCL nr. 25/28.01.2014.

Avînd în vedere prevederile art. 40 alin. 9 din Legea 325/2006 ce menționează că prețurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleași pentru utilizatorii de energie termică în condiții similare de furnizare, și definiția prețului local din lege, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a calculat ca medie ponderată prețul local având în vedere: cantitățile de energie termică prognozate a fi produse în centralele termice (CET Sud, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termică prognozată a fi livrată populației în anul 2017 și prețurile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentat de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. în Anexa 2 la adresa RE2016-002443/13.12.2016.

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

Având în vedere prevederile art. 291 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 și 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) și (e) și art. 40 alin. 8 și 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

PROPUNEM:

Consiliului Local

 • 1.  Aprobrea prețului local de producere, transport și distribuție și furnizare a energiei termice livrate de către Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 314,50 lei/Gcal exclusiv TVA și 374,26 lei/Gcal inclusiv TVA de 19 %, conform Anexei 1, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

 • 2.  Aprobarea prețului local al energiei termice facturată populației de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 242,00 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

 • 3.  Aprobarea asigurării din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturată populației.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Direcția Tehnica, Culiță Chiș

Director Direcția Economică, Steliana Stanciu

Șef Serviciu Energetic și MSUP, Ioan Zubașcu

Avizat juridic


Cod FO 53-01, ver.2

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR...................../............

REFERAT privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA

Prin adresele Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrate cu nr. RE2016-002443/13.12.2016 și SC2016-030896/19.12.2016 și Hotărârile Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 116/16.12.2016 și nr. 117/16.12.2016, se solicită aprobarea prețului local al energiei termice, preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare avizate/aprobate de autoritățile competente prin avizul A.N.R.E. nr. 36/22.11.2016 și Decizia A.N.R.E. nr. 1839/25.11.2016 conform prevederilor Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

Nivelul actual al prețului energiei termice, a prețului de facturare pentru populație și a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț a fost aprobat în anul 2016 prin HCL nr. 192/10.05.2016.

Prețul local fără TVA al energiei termice facturată populației de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. nu a suferit nici o modificare, fiind aceleași care a fost aprobat prin HCL nr. 25/28.01.2014.

Avînd în vedere prevederile art. 40 alin. 9 din Legea 325/2006 ce menționează că prețurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleași pentru utilizatorii de energie termică în condiții similare de furnizare, și definiția prețului local din lege, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a calculat ca medie ponderată prețul local având în vedere: cantitățile de energie termică prognozate a fi produse în centralele termice (CET Sud, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termică prognozată a fi livrată populației în anul 2017 și prețurile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentat de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. în Anexa 2 la adresa RE2016-002443/13.12.2016.

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

Având în vedere prevederile art. 291 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 și 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) și (e) și art. 40 alin. 8 și 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

PROPUNEM:

Consiliului Local

 • 1.  Aprobrea prețului local de producere, transport și distribuție și furnizare a energiei termice livrate de către Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 314,50 lei/Gcal exclusiv TVA și 374,26 lei/Gcal inclusiv TVA de 19 %, conform Anexei 1, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

 • 2.  Aprobarea prețului local al energiei termice facturată populației de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 242,00 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

 • 3.  Aprobarea asigurării din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturată populației.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Direcția Tehnica, Culiță Chiș

Director Direcția Economică, Steliana Stanciu

Șef Serviciu Energetic și MSUP, Ioan Zubașcu

Avizat juridic


Cod FO 53-01, ver.2


ROMANIA Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Timișoara 202! Capitală Europeană a Culturii

S-a Înregistrat cu numărul: RE2016-002443 din 13.12.2016


RE04 Sesizări diverse Biroul Termoficare

Am preluat de la

Firma: 23130/13.12.2016 COLTERM SA

Cu adresa: Timișoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4

Termen de rez

Termen dire

Total 12 file

Obs. REF. DECIZIE ANRE NR. ,1839/25.11.2016 PRIVIND IAPROBAREA PRETURILOR REGLEMENTATE PT ENERGIA TERMICA

Timișoara, la 13.12.2016
COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. R077RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;

COLTERM S.A.


e-mail: office@colterm.ro


Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;


Către,

Municipiul Timișoara

în atenția d-lui loan Zubașcu -Șef Serviciu Energetic și monitorizarea serviciilor de utilități publice

Ca urmare a Deciziei ANRE nr. 1839 din 25.11.2016 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată din centrala CET Freidorf și a Avizului ANRE nr. 36 din 22.11.2016 privind prețurile pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din central de cogenerare CET Sud Timișoara și a modificării începând cu luna ianuarie 2017 a cotei de TVA la 19% (pentru toate facturile emise începând cu 01.01.2017) vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare în vederea ajustării prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara, după cum urmează:

 • 1.  prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației, la nivelul de 374,26 lei/Gcal, inclusiv cota 19% TVA',

 • 2.  prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici, la nivelul de 314,5 lei/Gcal, exclusiv TVA.

Documente anexate:

Anexa 1: Centralizator prețuri/tarife

Anexa 2: Detalierea modului de determinare a prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara

Anexa 3: Aviz ANRE nr. 36 din 22.11.2016 și Decizia ANRE nr. 1839 din 25.11.2016


Anexa 1

CENTRALIZATOR PREȚURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 , DECIZIE ANRE 1839/25.11.2016 Șl AVIZ ANRE 36/22.11.2016

PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

233,63

45,65

93,8

373,08

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

403,97

CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

211,4

93,8

305,2

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

374,26

PREȚURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

196,33

38,36

78,82

313,51

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

339,47

CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

177,65

78,82

256,47

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

314,5

Anexa 2

Detalierea modului de determinare a prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara

Centralizatorul cu prețurile/tarifele supuse aprobării sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

233,63

45,65

93,8

373,08

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

403,97

• CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

211,4

93,8

305,2

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

374,26

PREȚURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

196,33

38,36

78,82

313,51

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

339,47

CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

177,65

78,82

256,47

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

314,5

Prețul de producere a energiei termice intrata în sistemul de transport (233,63 lei/Gcal) a fost determinat ca medie dintre prețul mediu de producere a energiei termice la CET Sud (Aviz ANRE 36/22.11.2016) și prețul de producere a energiei termice la CET Centru (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014) ponderat cu producția prognozată pe fiecare centrală în parte.

Prețul mediu de producere a energiei termice la CET Sud: 217,38 lei/Gcal (inclusiv TVA)

217,38 lei/Gcal=(156,29*1,163*0,83+160,87*1,163*0,17)*1,19

156,29 lei/MWh=prețul energiei termice pentru populație

160,87 lei/MWh=prețul energiei termice pentru agenți economici

83 %=procent din energia termică plecată din CET Sud, destinată populației, intrată în punctele termice

17 %= procent din energia termică plecată din CET Sud, destinată agenților economici, intrată în punctele termice, vândută la gard și din transport

Prețul de producere a energiei termice la CT Centru: 260,17 lei/Gcal (inclusiv TVA)

Cantitate totală de energie termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 763000 Gcal, din care din:

-CET Sud: 473.060 Gcal (62%)

-CT Centru:289.940 Gcal (38%)

Preț mediu de producere a energiei termice intrată în transport: 233,63 lei/Gcal (inclusiv TVA)

233,636 lei/Gcal= 217,38*0,62+260,17*0,38

Tarif transport (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 45,65 lei/Gcal

Tarif distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 93,8 lei/Gcal

 • (1) Preț producere, transport,distribuție energie livrată din PT: 373,08/Gcal (inclusiv TVA)

373,08 lei/Gcal= 233,63+45,65+93,8

 • (2) Preț producere, distribuție furnizare energie livrată din centrale de cvartal: 403,97 lei/Gcal

Prețul de producere, distribuție și furnizare a energie termice livrate din CET Freidorf este egal cu prețul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf (Decizia ANRE 1839/25.11.2016) plus tariful de distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014).

Prețul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf: 211,4 lei/Gcal (inclusiv TVA)

211,4 lei/Gcal=(159,14*1,163*0,65+182,3*1,163*0,35)*!,19 159,14 lei/MWh=prețul energiei termice pentru populație

182,3 lei/MWh=prețul energiei termice pentru agenți economici

65 %=procent din energia termică plecată din CET Freidorf, destinată populației

35 %= procent din energia termică plecată din CET Freidorf, destinată agenților economici

Tarif distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 93,8 lei/Gcal

 • (3) Preț producere, distribuție furnizare energie livrată din CET Freidorf: 305,2 lei/Gcal (inclusiv TVA)

305,2 lei/Gcal=211,4+93,8

Prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat a fost determinat ca medie ponderată între prețurile de producere (1), (2), (3) și energia vândută la consumatori din puncte termice, centrale de cvartal și CT Freidorf.

Cantitate totală de energie termică prognozat a fi vândută:649.396 Gcal, din care din:

-Puncte termice: 607.375 Gcal

-Centrale de cvartal: 36.587 Gcal

-CT Freidorf: 5434 Gcal

Prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat: 374,26 lei/Gcal_(inclusiv TVA)

374,26 lei/Gcal=(607.375*373,08+36.857*403,97+5434*305,2)/649.396

Pentru agenții economici prețul a fost determinat similar, cu precizarea că prețurile și tarifele nu conțin TVA

P. Director General

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI


Direcția Generală eficiență în domeniul producerii, transportului, distribuției și furnizării de energie

Domnului Cristian Mircea ARON

Director General &C. Col terni S.A. Timișoara

Vă transmitem anexat Decizia ANRE nr. 1839 din 25.11.2016 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețurilor reglementate pentru energia temiicâ livrată în anul 2017 din centrala CEP Freidorf din centrala GET Freidorf aparținând S.C. COLTER.M S.A. Timișoara,

Cu stimă

Director GjeAțral DGEPTDFE Vi o r ei Al&j0/ /

Ștr Constantin Navu :u. sector 2, tlucureșli/ccd: 020995. teiefon: 021/311-22.44. fax- 021/312 43.65, rnail: »nrefg,autyjo pagina de internei ww.?ni».țo


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ANRE


DECIZIA nr. 1839 din 25.11.2016

privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerarc de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul

2017 din centrala CET Freidorf aparținând S.C. Compania Locală de Tennoficarc

COLTERM S.A. Timișoara

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1), art. 75 alin. (1) lit. i), art. 76, art. 79 alin. (7), art. 177 alin. (3A3) și ale art. 181 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10, art. 23 și art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum și ale:

 • - Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică, produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2015, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinului președintelui ANRE nr. 68/2016 privind aprobarea prețului de referință și a prețurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2017 producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus;

 • - Ordinului președintelui ANRE nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017;

 • - Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2. București, Cod: 020995, telefon: 021/311.22.44, fax: 02'1/312.43.65, niail: anre@nive.ro pagini! de internet: www.anre.ro

în temeiul dispozițiilor an. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 9 alin. (1) lit. f) și x) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1 Se aprobă bonusul de 200,18 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN în anul 2017 din centrala CET Freidorf aparținând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, aferent anului VII de funcționare pe schema de sprijin, cu combustibil majoritar gaze naturale din rețeaua de distribuție.

Ari. 2    (1) Prețul energiei electrice care se va lua în considerare exclusiv la analiza costurilor și

veniturilor aferente activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență din anul 2017 care beneficiază de schema de sprijin este de 145,68 lei/MWh, exclusiv TVA.

(2) Prețurile energiei termice care se vor lua în considerare exclusiv la analiza costurilor și veniturilor aferente activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență din anul 2017 care beneficiază de schema de sprijin sunt:

 • a) 155,30 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic);

 • b) 178,46 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici.

Art. 3 Se aprobă următoarele prețuri pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în anul 2017 din centrala CET Freidorf aparținând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara:

 • a) 159,14 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic);

 • b) 182,30 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici,

Art. 4 S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara comunică prezenta Decizie către Compania Națională de Transport ai Energiei Electrice Transelectrica S.A. și operatorii economicvautorilăților locale implicațLdmplicate, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

Art. 5 S.C. Compania Locală de Termoficara COLTERM 8.A. Timișoara^ Compania Națională ce Transport al Energiei Electrice Transeleclnca S;A. și operatorii econonnci/autoriiățîle locale implicap/implicate duc la îndeplinire prevederile prezentei Decizii. iar direcțiile generale de specialitate din cadrul ANRE urmăresc respectarea prevederilor acesteia.

An. 6 Prezenta Decizie ișî produce efectele începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energici


autoritatea națională de reglementare

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Direcția Generală Eficiență în Domeniul Producerii,

Transportului, Distribuției și Furnizării de Energie


Domnului Cristian Aron M1RCEA

Director General COLTER'M S.A.

Vă transmitem anexat Avizul ANRE nr, 36/22.11.2016 privind prețurile pentru energia termică produsă în cogenerarc și livrată din centrala de cogenerare CEȚ Sud Timișoara, aparținând Companiei I.ocale de Tertnofîcare Coltenn S.A.

Cu stimă.

Director General

Vi orei Alicii/


Șir; Cchșîanlin NăCQ--nr. 3, seeicr 2- ;8u/u'rt>șilcod: 0209951                        : fexi 021/V|2;4.1;65, mrnl:

pagtnă di? internei:


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI


Aviz nr. 36 dm 2241.2016 privind prețurile pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara, aparținând Companiei Locale de Termofieare

Colterm S.A.

Având în vedere:

prevederile ari. 13, art. 14 alin. (2) lit. (a), ari. 15 și art. 40 alin. (7) și din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, ale ari. 75 alin. (1) lit. j) și art. 181 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și cu completările ulterioare, precum și dispozițiile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienții casnici și clienții noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației:

Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006. pentru delegarea serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara încheiat între operatorul economic și Primăria muncipiului Timișoara, aprobat prin HCL Timișoara nr. 126/30.05.2006. cu modificările și completările ulterioare;

MCL Timișoara nr. 126/18.10.2016 privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Prețului de Producere în Cogenerare propusă de către SC Colterm SA și avizată de către ANRE pentru deierminarea/ajustarea prețului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara.

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. (d) din OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul

AVIZ

Art. 1 Se avizează:

 • a.  Prețui de 156,29 Ici/MWh, exclusiv TVA. pentru energia termică produsă în cugenerare destinată consumatorilor casnici, livrată de Compania Locală de Tennof.icare COLTERM S.A. din centrala de cogeneraie CET ȘUD Timișoara:

 • b.  Prețul de 160,87 ki/MWh, exclusiv TVA. pentru energia termică produsă in cogenerare destinată consumatorilor nâhcașnici, livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. din centrala de cogeneraro CET SUD Timișoara.

Art-2 Prezentul aviz stă la baza aprobării de către autoritatea Mminîsirațiet publice locale ă prețurilor energiei termice livrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. din centrala de cogenerare CET SUD Timișoara.

Art. 3 Compania Locală de Termoftcare COLTERM S.A. transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei copia hotărârii autorității administrației publice locale prin care smu aprobat prețurile energiei termice livrate de Compania Locală de Tennoficare COLTERM S.A. din centrala CET SUD Timișoara. în termen de 5 zile de la dala aprobării aceșteîa.

An. 4 Prezentul aviz se comunică solicitantului și produce efecte juridice de la data comunicării acestuia.

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

SECRETARIAT

Sediul: Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4

Nr. O.R.C. J36/185/2004

C.U.I. R16033013

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA NR. 117 din data de 16.12.2016

Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Loca! al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administrație;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;

Luând în considerare modificarea taxei pe valoare adaugata, art. 291, al. 1, lit.b din legea 227/2015;

în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al CLT COLTERM S.A. Timișoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.L. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr. 08/18,06.2013, și în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, cu unanimitatede voturi membrii Consiliului de Administrație, au:

HOTĂRÂT

Art l.Se aprobă noile prețuri și tarife pentru energia termică și serviciile prestate de COLTERM. Prețurile și tarifele aprobate se vor folosi pentru toate facturile emise începând cu data de 01.01.2017 prin modificarea TVA de la 20% la 19%,

Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local de aprobare.

Art 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • -  D-lui Șerpe Emil - Director Tehnic Dezvoltare

Consiliu Local al Municipiului Timișoara

 • -   Secretariat consiliu de administrație.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIEAnexa 1

CENTRALIZATOR PREȚURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 , DECIZIE ANRE

1839/25.11.2016 Șl AVIZ ANRE 36/22.11.2016

PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

233,63

45,65

93,8

373,08

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

403,97

CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

211,4

93,8

305,2

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

374,26

PREȚURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA)

Producere [lei/Gcal]

Transport [lei/Gcal]

Distribuție [lei/Gcal]

Preț producere, transport,distribuție [lei/Gcal]

PUNCTE TERMICE

Aviz ANRE 36/22.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

196,33

38,36

78,82

313,51

CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

339,47

CET FREIDORF

Decizia ANRE 1839/25.11.2016

Aviz ANRSC 200562/15.01.2014

177,65

78,82

256,47

PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Legea 325/2006

314,5

ROMÂNIA

Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Direcția Comunicare

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

S-a înregistrat cu numărul : SC2016-030896 din 19.12.2016

SC 14 Corespondenta Direcția Tehnica la Direcția Tehnica

Am preluat de la

Firma: 23560/2016 COLTERM

Cu adresa: Timișoara, Str.

Total 1 file            Termen de rezolvare: 18.01.2017

Termen direcție: 03.01.2017

Obs. ÎNAINTARE COMPLETARE LA ADRESA NR 23130


Timișoara, la 19.12.2016

er.2


Cod FO - 24 - 01,ver,2


COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. R077RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr, 4, cod 300092, Timișoara;

COLTERM S.A.


e-mail: office@colterm.ro


Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;


NrWoz ZZ

Către,

Municipiul Timișoara

în atenția d-lui loan Zubașcu -Șef Serviciu Energetic și monitorizarea serviciilor de utilități publice

în completarea adresei noastre nr. 23130/13.12.2016, înregistrată la dvs. cu nr. RE 2016-002443/13.12.2016, vă transmitem și HCA COLTERM 116/16.12.2016, privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat.


Servicii Cliențr.Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timișoara; e-mail: relatii@colterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 - 490241;

Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 - 256 - 494133

Page 1 of1

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SECRETARIAT

Sediul: Timișoara, str. Ep. J. Lonovlci nr. 4 Nr. O.R.C. J35/185/2004 C.U.I. R16063013

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA

116

din data de 16.12.2016

Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administrație;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;

Luând în considerare Raportul nr. 23130/13.12.2016 privind aprobarea ajustării prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara.

în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al CLT COLTERM S.A. Timișoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.L. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. nr. 08/18.06.2013, și în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administrație, au:

HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă ajustarea prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara după cum urmează:

 • -   prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației, la nivelul de 374,26 lei/Gcal, inclusiv cota 19% TK4;

 • -   prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici, la nivelul de 314,5 lei/Gcal, exclusiv TVA..

Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local de aprobare.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

D-lui Șerpe Emil în calitate de Director General Adjunct

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Secretariat consiliu de administrație.

PREȘEDINTE AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

VALEA EMILIAN - ȘTEFAN