Hotărârea nr. 263/2016

263/20.12.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CT Centru’’
Hotararea Consiliului Local 263/20.12.2016
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CT Centru’’


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatele nr.SC2016-28752/24.11.2016 şi nr.SC2016-28754/24.11.2016- al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi respectiv al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa SC Colterm SA nr. RE2016-277/ 19.02.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CT Centru’’, din fondurile SC Colterm SA şi/sau ale Municipiului Timişoara şi fonduri nerambursabile.
Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA) este 4.555,818 mii lei, din care C+M 1.034,026 mii lei sau (fără TVA) 3.796,515 mii lei, din care C+M 861,688 mii lei.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

+ROMĂNIA

APROBAT,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

9

NR...................../............

REFERAT

Prin adresa nr. RE2016-277/19.02.2016 SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA a înaintat Studiul de fezabilitate privind "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în rețeaua de transport , prin funcționarea interconectată cu CT Centru'', elaborat de Institutul de Studii și Proiectări Energetice SA București, pentru a fi aprobat în Consililul Local al Municipiului Timișoara.

Sistemul centralizat de producere a energiei termice dispune actualmente de o centrală termică care funcționează cu gaze naturale, combustibilul de rezervă fiind păcura /CLU (CT Centru) și o centrală electrică de termoficare care funcționează pe lignit cu combustibil suport gaze naturale ( CET Sud).

Cele două centrale debitează căldură în sistemul de transport al energiei termice din municipiul Timișoara, funcționând independent , existând mai multe cămine de secționare din care se poate realize separarea ariei de influență a celor două centrale.

In prezent , datorită prețurilor mult diferite ale combustibililor, costurile variabile ale energiei termice obținute din CET Sud sunt mult mai mici decât ale energiei termice obținute în CET Centru, motiv pentru care în exploatare se încearcă maximizarea producției de energie termică produsă din CET Sud.Pentru a putea funcționa cu CET Sud pe mai mult de 60% din oraș, în prezent este necesar să se ridice temperatura de plecare din centrală mult peste cea din diagrama de reglaj, ceea ce genereaza pierderi de căldură suplimentare în rețeaua de transport a agentului termic.

Cu toate costurile suplimentare generate de funcționarea CET Sud pe întreg orașul (pierderi suplimentare de căldură, consum mai mare de energie electrică, costuri cu emisiile de CO2 , cheltuieli mai mari de personal) această soluție de funcționare este mai economică decât funcționarea pe gaze naturale în CT Centru, datorită prețurilor combustibililor.

Având în vedere cele mai sus menționate, propunem promovarea unui proiect de HCL pentru aprobarea unui studiu de fezabilitate și realizarea investiției "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în rețeaua de transport , prin funcționarea interconectată cu CT Centru'', din fondurile SC Colterm SA și/sau ale Municipiului Timișoara și fonduri nerambursabile.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

ȘEF S ERVICIUL EMSUP ING. IOAN ZUBAȘCU


9

ING. CHIȘ CULIȚĂ

ÎNTOCMIT

ING IONEL BĂRUȚA

9

+ROMĂNIA

APROBAT,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2016-28754/24.11.2016

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în rețeaua de transport , prin funcționarea interconectată cu CT Centru''

Prin adresa nr. RE2016-277/19.02.2016 SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA a înaintat Studiul de fezabilitate privind "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în rețeaua de transport , prin funcționarea interconectată cu CT Centru'', elaborat de Institutul de Studii și Proiectări Energetice SA București, pentru a fi aprobat în Consililul Local al Municipiului Timișoara.

Servicul EMSUP al Direcției tehnice din cadrul P.M.T. prin referatul numărul SC2016-28752 din 24.11.2016 a confirmat necesitatea și oportunitatea lucrărilor necesare maximizării puterii termice livrate din CET Sud precum și încadrarea studiului de fezabilitate în conținutul- cadru prevăzut de HG 28/2008.

Sistemul centralizat de producere a energiei termice dispune actualmente de o centrală termică care funcționează cu gaze naturale, combustibilul de rezervă fiind păcura /CLU (CT Centru) și o centrală electrică de termoficare care funcționează pe lignit cu combustibil suport gaze naturale ( CET Sud).

Cele două centrale debitează căldură în sistemul de transport al energiei termice din municipiul Timișoara, funcționând independent , existând mai multe cămine de secționare din care se poate realize separarea ariei de influență a celor două centrale.

In prezent , datorită prețurilor mult diferite ale combustibililor, costurile variabile ale energiei termice obținute din CET Sud sunt mult mai mici decât ale energiei termice obținute în CET Centru, motiv pentru care în exploatare se încearcă maximizarea producției de energie termică produsă din CET Sud.Pentru a putea funcționa cu CET Sud pe mai mult de 60% din oraș, în prezent este necesar să se ridice temperatura de plecare din centrală mult peste cea din diagrama de reglaj, ceea ce genereaza pierderi de căldură suplimentare în rețeaua de transport a agentului termic.

Cu toate costurile suplimentare generate de funcționarea CET Sud pe întreg orașul (pierderi suplimentare de căldură, consum mai mare de energie electrică, costuri cu emisiile de CO2 , cheltuieli mai mari de personal) această soluție de funcționare este mai economică decât funcționarea pe gaze naturale în CT Centru, datorită prețurilor combustibililor.

Imbunătățirile care se pot aduce la funcționarea sistemului centralizat, în zona producției și transportului de energie termică pentru scăderea costurilor sunt:

  • -  maximizarea producției de energie termică pe cărbune, din CET sud, în detrimentul celei obținute pe gaze natural, din CT Centru;

  • -  reducerea pierderilor de energie termică în rețeaua de transport, prin scăderea temperaturilor de plecare din CET Sud, atunci când acesta funcționează pe zone mai mari de 60% din oraș.

Studiul de fezabilitate anexat analizează oportunitatea realizării, în CET Centru, a unor lucrări la sistemul de termoficare care să permită maximizarea utilizării energiei termice produse în CET Sud, în detrimentul producerii acesteia în CT Centru, prin funcționarea interconectată cu CT Centru.

Valoarea totală a investiției este:

  • •  4.555,818 mii lei (Inclusiv TVA)

  • -  din care C+M: 1.034,026 mii lei

  • •  3.796,515 mii lei (Fără TVA )

  • -  din care C+M: 861,688 mii lei.

Sursele de finantare ale proiectului sunt:

  • •  surse proprii ale COLTERM si/sau ale Municipiul Timisoara;

  • •  surse atrase - fonduri nerambursabile din Programul TERMOFICARE 2014-2020.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri a consiliului local cu următorul conținut:

Se aprobă Studiul de Fezabilitate și realizarea investiției "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în rețeaua de transport , prin funcționarea interconectată cu CT Centru'', din fondurile SC Colterm SA și/sau ale Municipiului Timișoara și fonduri nerambursabile.

Valoarea totală a investiției ( inclusiv TVA) este 4.555,818 mii lei, din care C+M 1.034,026 mii lei sau (fără TVA) 3.796,515 mii lei, din care C+M 861,688 mii lei.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

ȘEF SERVICIU EMSUP

IOAN ZUBAȘCU


9

CULIȚĂ CHIȘ

AVIZAT JURIDIC

ÎNTOCMIT

IONEL BĂRUȚA

9