Hotărârea nr. 260/2016

260/20.12.2016 privind completarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara
Hotararea Consiliului Local 260/20.12.2016
privind completarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 30659/15.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 125/2013 - privind guvernanta corporativa a Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 99/20.09.2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 - privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de Funcţii;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 5/23.01.2015 privind completarea Consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
In baza Procesului - verbal nr. SC2016-28305/24.11.2016 incheiat de Comisia de evaluare/selectie constituita potrivit Dispozitiei Primarului nr. 69/2013;
In conformitate cu prevederile art. 3 alin 1, art. 5 alin. 2, alin. 3 si alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se completeaza componenta Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Transport Timisoara cu dl. BITEA NICOLAE FLORIN pentru mandatul rămas neexecutat, respectiv până în data de 09.06.2017, când expiră mandatul vacantat.

Art. 2: Incepând cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Timisoara va avea urmatoarea componenta:
1. dl.POPOVICI DUMITRU - preşedinte C.A.
2. dl.KARAGENA SORIN - membru
3. dl. CHIS CULITA - membru
4. dl. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru
5. dl.CIANCĂ DANIEL - membru
6. dl. CRISAN TEODOR ADRIAN - membru
7. dl. BITEA NICOLAE FLORIN - membru

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Economică şi Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ


MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI BIROUL TRANSPORT

SC2016-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.vrimariatm.ro

REFERAT

privind completarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 109/2011, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Hotărârea nr. 125/2013 privind guvernanța corporativă a Regiei Autonome de Transport Timisoara.

Conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și HCLMT nr. 125/2013, consiliul de administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara este format din 7 membrii.

Prin Hotărârea nr. 503/22.10.2013, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat componența Consiului de Administrație al regiei Autonome de Transport Timișoara după cum urmează: dl. POPOVICI DUMITRU-președinte C.A.; dl. GOIA IOAN-membru; dl. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru; dl. CIANCA DANIEL - membru; dl. CHIS CULITA - membru; dl. KARAGENA SORIN- membru. De asemenea, prin HCLMT nr. 5/23.01.2015 componența Consiului de Administrație a fost completată cu dl. CRISAN TEODOR ADRIAN și dl. BLEIER EDGAR ALEXANDRU. Ca urmare a acestor completări, componența Consiliului este următoarea: POPOVICI DUMITRU - presedinte; KARAGENA SORIN - membru; CHIS CULITA - membru; AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru; CIANCĂ DANIEL membru; CRISAN TEODOR ADRIAN - membru; BLEIER EDGAR ALEXANDRU - membru.

Menționăm faptul că domnul BLEIER EDGAR ALEXANDRU nu s-a prezentat în vederea încheierii ccontractului de madat.

În data de 28.11.2016, prin adresa cu nr. SC2016-029060, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a fost informat cu privire la finalizarea procedurii de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara ca urmare a Procesului - verbal de evaluare/selecție nr. SC2016-28305/24.11.2016 a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara de către comisa de evaluare/selecție constituită potrivit Dispoziției nr.69/21.01.2013.

Comisia de evaluare/selecție, în urma verificării documentațiilor și evaluării candidaților, a declarat eligibil în vederea desemnării ca membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara, pe domnul BITEA NICOLAE FLORIN- potrivit art. 5 alin.2 lit.c) din OUG nr.109/2011.

Conform art.1 alin.(3) din HCL 125/2013, membrii consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara se numesc de Consiliul Local al Municipiului.

Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare:

 • -  Completarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara cu domnul BITEA NICOLAE FLORIN;

 • -  Ca urmare a celor de mai sus componența Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara este următoarea:

  1. dl.POPOVICI DUMITRU

  - președinte C.A.

  2. dl.KARAGENA SORIN

  - membru

  3. dl. CHIS CULITA

  - membru

  4. dl. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN

  - membru

  5. dl.CIANCĂ DANIEL

  - membru

  6. dl. CRISAN TEODOR ADRIAN

  - membru

  7. dl. BITEA NICOLAE FLORIN

  - membru

  DIRECTOR,

  CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU,

CONSILIER,

NASTASIA POP


CRISTINA GAVRA

AVIZAT JURIDIC,