Hotărârea nr. 259/2016

259/20.12.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara
Hotararea Consiliului Local 259/20.12.2016
privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1283/22.11.2016 al Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile pct. 9 din Legea 247/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi în conformitate cu Anexa - Normativ de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama cu nr. de înmatriculare TM 18 GLA, care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara, în limita maximă de 125 litri/lună.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei

Timișoara, Str.Platanilor nr.2, cod 300186, Tel./Fax: 0256-214.572, 0356-179.103 e-mail: spcf.timisoara@yahoo.com


SPCF |


Nr.1283 din 22.11.2016


Aprobat, Primar NICOLAE ROBU


REFERAT

privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deservește Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara


În lista de investiții pentru anul 2016 -Capitolul 68.02.06 Asistenta Sociala pentru Familie si Copii -aprobată de ordonatorul principal de credite și înregistrată sub nr.202/27.01.2016, figurează un autoturism. Autoturismul Fiat Doblo Panorama, s-a achiziționat la prețul de 74.443 lei, plus suma de 6.500 , reprezentand prima de casare , la data de 20.10.2016 de la AutoItalia Group SRL, cu respectarea legislației în domeniu.

Având în vedere scopul achiziționării autoturismului, respectiv efctuarea de deplasări în interesul desfășurării în condiții optime a activităților Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara, este necesară aprobarea normativului privind consumul lunar de carburant pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama cu nr. înmatriculare TM 18 GLA (deplasări la entități și instituții colaboratoare și partenere, Centrul Social de Urgente pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, activități administrative).

Având în vedere prevederile pct.9 din Legea 247/2002 pentru aprobarea O.G.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, modificată prin OUG 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și în conformitate cu Anexa -Normativ de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme și consumul lunar de carburanți;

Conform celor menționate, vă supunem spre aprobare cota consumului lunar de carburant pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama cu nr. de înmatriculare TM 18 GLA, la 125 litri/lună/autoturism.


Viceprimar,

FARKAS IMRE


Director Executiv,

MARIA STOIANOV


Director Executiv Adj., Gabriela Cristina Curuț


Șef Serviciu, Mihaela Buzilă Petrescu


Serviciul Juridic,