Hotărârea nr. 257/2016

257/20.12.2016 privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara
Hotararea Consiliului Local 257/20.12.2016
privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 29468/05.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2016, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/02.02.2016 şi 135/18.10.2016;
Având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sport Club Municipal Timişoara, aşa cum a fost el modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.135/18.10.2016;
Având în vedere Adresa din 03.11.2016, transmisă de către dl. Cazacu Cătălin, către Sport Club Municipal Timişoara, prin care a solicitat "înfiinţarea ramurii sportive Motociclism";
În baza art.191 alin. (2) Cod Civil;
În baza prevederilor art. 21, alin. (3), art. 23, art. 24, alin. (1), art. 37 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 9, lit. d), art. 10, lit. d), art. 11, art.12, alin. (3), art. 16, art. 17, lit. d), art. 18, lit. d), art. 26 din Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fiziceşi sportului nr. 69/2000;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă afilierea secţiei sportive "Motociclism" din structura "Sport Club Municipal Timişoara", la Federaţia Română de Motociclism.

Art. 2: Se aprobă înscrierea , în Certificatul de Identitate Sportivă nr. TM/A1/00002/2016, al Sport Club Municipal Timişoara, la Secţiunea Menţiuni: "Secţii pe ramura de sport", secţia sportivă "Motociclism".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Clubul Sportiv Sport Club Municipal Timişoara".

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Clublui Sportiv Sport Club Municipal Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SCM TIMID OARA

SC2016-          /^J2, 2016

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800; internet: www.primariatm.ro


PROBAT RIMAR, (tOLAE ROBU

REFERAT privind oportunitatea aprobării afilierii secției sportive “Motociclism”


la Federația Română de Motociclism și încrierea ei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timișoara

în decursul anului 2016, mai multe structuri și entități sportive (karate, tenis, motociclism, etc.), au depus solicitări de aderare la SCM Timișoara.

Primul pas legal pentru extinderea activității SCM Timișoara și spre alte sporturi decât cele deja funcționale, îl reprezintă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, prin completarea cu toate ramurile sportive care, în viitor, ar putea fî înființate în cadrul SCM Timișoara.

Această extindere a fost făcută, deja, prin H.C.L.M.T. nr. 135/18.10.2016, care a aprobat completarea secțiilor sportive din structura Sport Club Municipal Timișoara, cu includerea unui număr de 16 ramuri sportive, între care și cea de Motociclism.

Un al doilea pas legal îl reprezintă afilierea noilor ramuri sportive la federațiile de specialitate și completarea Certificatului de Identitate Sportivă a Sport Clubului Municipal Timișoara, emis sub nr. TM/A1/00002/2016, cu secția sportivă nou intrată în structura Sport Club Municipal Timișoara, conform HCLMT nr 135/18.10.2015.

Propunerile de afiliere a fiecărei discipline sportive, nou inclusă în structura SCM Timișoara.

Sport Club Municipal Timișoara a analizat solicitarea/memoriu adresat/ă Primarului Municipiului Timișoara, de către dl. Cătălin Cazacu, președinte al ACS Taifun Rancing Timișoara, prin care a propus înființarea ramurii de Motociclism și prin care a arătat că rezultatele obținute în ultimii ani, prin desfășurarea acestei activități sportive, au adus benefîicii importante, privind imaginea Municipiului Timișoara, atât în interiorul României, cât și în afara țării. Enumerăm din excelentele rezultate ale d-lui Cazacu:

 • - podium la toate clasele de juniori (junior 1, junior 2, junior 3);

 • - vicecampion la clasa 125 cm3 ;

 • - vicecampion național 2008;

 • - vicecampion Romanian SuperBike 2008;

 • - dublu campion național 2009, clasa supersport;

 • - campion EUROPEAN RIDERS CUP 2009;

 • - vicecampion ROMANIAN SUPERBIKE 2009;

 • - calificat în finala de campionat European Albacete Spania;

 • - campion Romanian SUPERBIKE 2010 la clasa supersport;

 • - vicecampion național 2011 clasa supersport;

 • - primul pilot timișorean în campionatul mondial World Superbike 2011;

 • - vicecampion Romanian Superbike 2012 clasa Superbike;

 • - câștigător al Romanian Superbike 2013 clasa Superbike;

 • - câștigător al Romanian Superbike 2013, clasa Superbike Challange;

 • - calificat la finala de campionat European Albacete Spania 2013;

 • - câștigător al Romanian Superbike clasa Superbike 8 victorii din 8 posibile 2014;

 • - câștigător al Romanian Superbike la clasa Superbike Challange - 8 victorii din 8 posibile 2014;

 • - vicecampion național al României clasa Superbike 2015;

 • - câștigător al Romanian Superbike - 8 victorii din 8 posibile 2015;

 • - câștigător al Romanian Superbike Challange by Tiriac Energie 2015.

în acest sens, Sport Club Municipal Timișoara susține inițiativa d-lui Cazacu, întrucât se încadrează în dezideratele și scopul pentru care SCM Timișoara a fost înființat.

Palmaresul mai sus prezentat poziționează atât sportivul, titular al palmaresului (dl Cătălin Cazacu), dar și această ramură sportivă în sine, într-un ambasador de imagine pentru comunitatea din care provine, respectiv pentru Municipiul Timișoara.

Palmaresul, structura și experiența acumulată, în timp (peste 20 ani în motociclism și președintele ACS Taifun Racing Timișoara), creditează ideea că, în viitor, Sport Club Municipal Timișoara, prin ramura “motociclism”, poate intra în concursul de câștigare a titlului de “Echipa Anului”, iar în următorii 3ani poate intra în top “3 echipe naționale”.

Funcționarea, în cadrul structurii Sport Club Municipal Timișoara, a ramurii sportive “Motociclism”, necesită afilierea la federația de specialitate, respectiv la Federația Română de Motociclism și înscrierea acestei ramuri în Certificatul de Identitate Sprtivă eliberat pentru SCM Timișoara.

Ținând cont de expunerea de motive mai sus prezentată, și în concordanță cu dezideratele SCM Timișoara, considerăm că este oportună afilierea secției de “Motociclism” la federația de specialitate și, cu consecința activării ei, întrucât satisface o nevoie a unei mase largi din comunitatea locală, pe plan sportiv și, totodată, aduce un plus de imagine pentru Municipiul Timișoara, motiv pentru care

PROPUNEM

Afilierea secției sportive “Motociclism” la federația de specialitate, respectiv la Federația Română de Motociclism și înscrierea acestei secții în Certificatul de Identitate Sportivă a Club Municipal Timișoara


SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA, DIRECTOR RADUJQANCA

CONSILIER JURIDIC SILVIA TĂRANU