Hotărârea nr. 256/2016

256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale
Hotararea Consiliului Local 256/20.12.2016
privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-29879/07.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de informările transmise de structurile/ organizaţiile sportive privind rezultatele sportive obţinute în anul 2016 şi de topurile sportive elaborate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş;
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) si art. 18 indice 1 lit.c) din Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, modificată;
Având ca referinţă prevederile HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, completată cu HG nr.720/2016;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit.b) si e), alin (4) lit. a), alin.(6) lit. a) pct.3,4,5 si 6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei, din bugetul local pe anul 2016 conform Hotărârii Consiliului Local nr.5/02.02.2016, cap.67.02 "Cultura, recreere si religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative si sportive - Sport", în vederea finanţării programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale.

Art.2: Suma aprobata va fi utilizată pentru acoperirea categoriilor de cheltuieli necesare, în organizarea şi desfăşurarea Galei Sportului: premii în bani pentru sportivi, antrenori, specialişti din staff-ul tehnic la echipe jocuri sportive, la discipline individuale olimpice si neolimpice; premii în bani pentru nominalizări speciale privind activitatea sportivă; cheltuieli materiale pentru trofee, plachete, diplome; cheltuieli pentru organizare si desfasurare eveniment: pentru momente artistice, servicii de logistica, pavoazare locatie; alte cheltuieli necesare si neprevazute.
Art.3:(1) Distribuirea sumei totale aprobate pentru finantarea Galei Sportului, pe categorii de cheltuieli şi privind premiile acordate pe secţiunile Galei, va fi cuprinsă într-un referat, aprobat de ordonatorul principal de credite.
(2) Justificarea şi decontarea tuturor cheltuielilor din programul Gala Sportului Timisorean, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii;
(3) Plata premiilor în bani se va efectua, după caz, în numerar şi prin virament bancar către structurile/organizatiile sportive, care au sportivi, antrenori, tehnicieni nominalizati în cadrul secţiunilor Galei.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport-Cultură şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Biroul Sport-Cultură;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROUL SPORT-CULTURĂ COMPARTIMENT SPORT

SC2016-_________________

APROBAT,

PRIMAR,

NICOLAE ROBUBd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800; internet: www.primariatm.ro

privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Timișoara a programului "Gala Sportului Timișorean'', pentru nominalizarile din domeniul sport și premierea celor mai bune performanțe sportive obținute în anul 2016 de către structurile/organizațiile sportive locale

Municipiul Timișoara a finanțat din bugetul local proiectele de sport cuprinse în programele naționale de activitate sportivă, de utilitate publică, respectiv ” Promovarea sportului de performanță” si ”Sportul pentru toti”, promovate de către structurile sportive din municipiul Timișoara(cluburi și asociații sportive, asociații județene pe ramura de sport, federații naționale), respectiv de către asociații și fundații fără scop patrimonial (denumite generic organizații). Aceste finanțări au avut ca efect îmbunătățirea nivelului de reprezentare al echipelor timișorene la jocuri sportive, respectiv îmbunătățirea performanțelor sportive la discipline individuale.

Municipiul Timișoara a organizat și finanțat anual, evenimentul devenit tradițional ''Gala Sportului Timișorean'' care a avut ca scop principal să onoreze și să scoată în evidență superlativele performanțelor sportive în plan internațional și național, obținute de sportivii și colectivele tehnice din cluburile timișorene, la discipline individuale și jocuri sportive, dar si cele mai bune proiecte sportive ale ONG-urilor care promovează activitățile sportive de masă. Aceste gale au reușit să confere respectul întregii comunități locale față de promotorii performanței și excelenței în sport. De aceea este oportun să asigurăm continuitatea acestei manifestări importante pentru comunitatea sportivă timișoreană, organizând și ediția 2016 a “Galei Sportului Timișorean''.

Gala va fi structurată pe secțiuni, astfel:

 • - nominalizările celor mai bune performanțe la disciplinele sportive individuale olimpice;

 • - nominalizările celor mai bune performanțe la disciplinele sportive individuale neolimpice; sporturi tehnice;

-nominalizările la secțiunea paralimpic; special olympics;

 • - nominalizările celor mai bune echipe la disciplinele sportive individuale;

 • - nominalizările celor mai bune echipe la jocuri sportive, pe categorii de clasificare sportivă după varstă;

 • - nominalizări speciale: - premii pentru parteneriat ; pentru proiecte sportive;

 • - ambasadorii sportului timișorean în lume;

 • - personalități pentru întreaga activitate sportivă;

 • - alte premii acordate;

Se vor premia cei mai buni sportivi, antrenori, specialiști, acordandu-se premii în bani, trofee sportive, plachete, diplome, după caz, funcție de categoria nominalizării.

Rezultatele sportive care stau la baza nominalizărilor în cadrul Galei au fost selectate din informările transmise de structurile/ organizațiile sportive privind activitatea sportivă pe anul 2016, respectiv ținând cont de topurile sportive elaborate de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș. Cuantumul premiilor în bani va fi stabilit în conformitate cu prevederile HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, completata cu HG nr.720/2016.

Având în vedere că în cadrul acestei gale sunt onorați sportivi, antrenori/ tehnicieni de la diferite ramuri sportive olimpice si neolimpice, pe toate categoriile de vârstă, care au contribuit prin performanțele sportive obținute în cluburile lor la promovarea imaginii orașului Timișoara în plan internațional și național, considerăm că acest program va reprezenta un eveniment care va stimula in viitor activitatea sportivă din cluburile si organizațiile sportive din Timișoara.

Suma alocată este prevazută în bugetul local - secțiunea de funcționare, la cap.67.02 "Cultură, recreere și religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative și sportive - Sport", din suma totală de 10.000.000 lei aprobată prin HCLMT nr.5/02.02.2016, a rămas disponibilă suma de 3.933.000 lei.

Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea finanțării Programului Gala Sportului-ediția 2016, în următoarele condiții:

 • - alocarea sumei de 400.000 lei, din bugetul local aprobat pe anul 2016 conform HCLMT nr.5/02.02.2016, cap.67.02 "Cultură, recreere si religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative și sportive - Sport";

 • - suma aprobată pentru program va fi utilizată pentru acoperirea categoriilor de cheltuieli necesare, în organizarea și desfășurarea Galei Sportului: premii în bani pentru sportivi, antrenori, specialiști din staff-ul tehnic la echipe jocuri sportive, la discipline individuale olimpice și neolimpice; premii în bani pentru nominalizări speciale privind activitatea sportivă; cheltuieli materiale pentru trofee, plachete, diplome; cheltuieli pentru organizare și desfășurare eveniment: pentru momente artistice, servicii de logistică, pavoazare locație; alte cheltuieli necesare și neprevăzute.

 • - distribuirea sumei totale aprobate pentru finanțarea Galei Sportului, pe categorii de cheltuieli și privind premiile acordate pe secțiunile Galei, va fi cuprinsă într-un referat, aprobat de ordonatorul principal de credite;

 • - justificarea și decontarea tuturor cheltuielilor din programul Gala Sportului Timișorean, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii;

 • - plata premiilor în bani se va efectua, după caz, în numerar și prin virament bancar către structurile /organizatiile sportive care au sportivi, antrenori, tehnicieni nominalizați în cadrul secțiunilor Galei.

Având în vedere cele prezentate, propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotărâre anexat.

Viceprimar,

Dan Diaconu

Director Direcția Economică

Steliana Stanciu


Responsabil Birou Sport-Cultură,

Ioan Mihai Costa


Compartiment Sport,

Florica Hongu

Serviciul Juridic, Daniela Ștefan