Hotărârea nr. 255/2016

255/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M", Str. Albastrelelor nr. 97, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 255/20.12.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M", Str. Albastrelelor nr. 97, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2016-015301/21.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, trotecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Arhitectului Sef nr. 08/20.09.2016;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 52 din 25.07.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "P.U.D. Construire casa P+M", Str. Albastrelelor nr. 97, Timişoara, având ca beneficiari pe FORGACI PETRU si FORGACI MARIA, întocmit conform Proiectului nr. 207/2014, realizat de S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT20165-000681/17.03.2016, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.00, Hmax cornişă de 5 metri, spaţii verzi de min. 31.56 % din suprafata totala a parcelei - conform Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 52/25.07.2016.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.Terenul studiat în suprafaţă totală de 3.263 mp, este inscris in CF nr. 430147, Timisoara , top 430147 - teren intravilan cu destinaţia curţi construcţii, în Timişoara, str. Albastrelelor nr. 97, proprietari fiind FORGACI PETRU si FORGACI MARIA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "P.U.D. Construire casa P+M", Str. Albastrelelor nr. 97, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

I. PARTE SCRISA

- PLAN URBANISTIC DE DETALIU -

" CONSTRUIRE CASA P+M "

DOCUMENTATIE P.U.D.


" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea investiției

" P.U.D. - CONSTRUIRE CASA P+M "

Amplasament

MUN. TIMIȘOARA, JUDEȚULTIMIȘ STR. ALBASTRELELOR, NR. 97,

Beneficiar

FORGACI PETRU, FORGACI MARIA

Numar proiect

207/2014

Proiectare de arhitectura

SC FABRICA DE PROIECTE SRL PIATA PETRU MAIOR NR. 2 TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

Faza de proiectare

P.U.D.

Data elaborarii:

septembrie 2014

Întocmit,

Șef de proiect arh. Sabin Dusko Raciu

<1

FABRICA

DE PROIECTE

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT GENERAL:     S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L.

PROIECTARE DE SPECIALITATE - ARHITECTURA -

SEF PROIECT:

INTOCMIT:


ARH. SABIN RACIU


PROIECTAT:

DESENAT:


ARH. RAZVAN BOTOFAN

<1

FABRICA

DE PROIECTE

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

BORDEROU

Foaie de capat

Lista de semnaturi

• Borderou :

Capitolul A. PIESE SCRISE

Memoriu de prezentare

• Copie Certificat de Urbanism

• Copie Extras CF nr. 430147

Capitolul B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de incadrare ( Extras PUG nou)

1'. Plan de incadrare ( Extras PUG vechi)

 • 2. Plan analiza situatie existenta sc. 1:1000

 • 3. Plan reglementari urbanistice sc. 1:500

 • 4. Plan posibilitati de mobilare / Volumetrie propusa sc. 1:500

 • 5. Circulatia terenurilor sc. 1:500

 • 6. Volumetrie propusa

 • 7. Retele edilitare


" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA , jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

MEMORIU PREZENTARE

1. INTRODUCERE

 • 1.1 Date de recunoastere a documentatiei

  Denumirea investiției

  " P.U.D. - CONSTRUIRE CASA P+M "

  Amplasament

  MUN. TIMIȘOARA, JUDEȚULTIMIȘ

  STR. ALBASTRELELOR, NR. 97,

  Beneficiar

  FORGACI PETRU, FORGACI MARIA

  Numar proiect

  207/2014

  Proiectare de arhitectura

  SC FABRICA DE PROIECTE SRL PIATA PETRU MAIOR NR. 2 TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

  Faza de proiectare

  P.U.D.

  Data elaborarii:

  septembrie 2014

1.2 Obiectul lucrarii

La solicitarea beneficiarului se intocmeste Planul Urbanistic de Detaliu in vederea amplasarii unei constructii P+M cu destinatie locuinta, situat in intravilanul municipiului Timisoara, str. Albastrelelor nr, 97 pe terenul cu CF nr.430147 nr.top: 430147.

In realizarea acestui obiectiv se va urmari:

- Amplasarea, dimensionarea si conformarea constructiei P+M cu destinatie locuinta in partea nordica a parcelei studiate, ce va pastra si continua tipologia de locuire prezenta in zona.

- Integrarea si armonizarea constructiei in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate.

- Rezolvarea accesului auto si pietonal prin racord la drumul interior existent pe parcela.

<1

FABRICA

DE PROIECTE

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

1.3 Surse de documentare

Studiile de fundamentare pentru Studiul de oportunitate sunt:

- ridicare topografica;

- studiu geotehnic;

- P.U.G.

Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile:

- Regulamentul Local de Urbanism;

- Regulamentul Local de Urbanism rev 3;

- Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 536/97;

- Codul civil;

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- Legii nr. 50/1991 cu toate completarile ulterioare;

2. ÎNCADRAREA in zona

2.1 Incadrarea in localitate,PUG, vecinatati, concluzii

Zona studiata este amplasata in intravilanul municipiului Timisoara, in partea de est a orasului, in zona PLOPI si este delimitata de parcele private cu locuinte la nord, est si sud, iar la sud-est si vest este delimitata de strazi (conform planselor anexate in partea desenata).

Conform prevederilor Vechiului PUG, zona studiata se gaseste in cadrul UTR 36, zona pentru locuinte si functiuni complementare P-P+2, (conf.PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 105/2012)

Zona in care se afla amplasamentul studiat este dominata de acest caracter.

Conform prevederilor Noului PUG, zona studiata se gaseste in cadrul U03_2_UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA S-E :

Liu - Zona de locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban , respectiv ULiu - Zona locuinte cu regim redus de inaltime

MASTERPLAN

POLITICA 6 - Marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii

PROGRAM 3 - Zone rezidențiale coerente obtinute prin urbanizare si reconversie

Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse este compatibila cu functiunea prevazuta in Noul PUG. (Masterplan)

Cladirea propusa se va racorda la retelele de utilitati existente in zona: apa, canal, energie electrica, gaz, in conformitate cu avizele serviciilor competente si tinand cont de proiectele de dezvoltare edilitara ale acestora.

<1

FABRICA

DE PROIECTE

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

2.2

Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu PUD

-

Ridicare Topografica

Ridicarea topografica s-a realizat cu scopul delimitarii si determinarii amplasamentului parcelei aflata in intravilanul loc. Timisoara cu suprafata inscrisa in CF nr. 17398, Timis, de 21786 mp si intocmirii planului de situatie necesar.

Masuratorile s-au efectuat in sistem de proiectie stereografic 1970, iar din punct de vedere altimetric, in sistem de referinta Marea Neagra:

 • 1. Realizarea retelei de sprijin si de ridicare, formata din doua puncte de statie in sistem de proiectie stereografic 1970, punctele de statie fiind numerotate cu 101, respectiv 102.

 • 2. Achizitionarea punctelor de detaliu(limita parcela, detalii edilitare, limite drum si alei, limite garduri imprejmuitoare, constructii) prin masuratori cu statia totala, utilizand ca baza punctele din reteaua de sprijin.

 • 3. Compensarea masuratorilor(metoda masuratorilor indirecte)privind punctele de statie si punctele de detaliu - rezultând coordonatele absolute ale punctelor de statie si acelor de ridicare

 • 4. Calculul cotelor punctelor de detaliu in sistem de referinta Marea Neagra

 • 5. Intocmirea , desenarea si redactarea planului de situatie a parcelei scara 1: 500

 • 6. Intocmirea planului de situatie scu reprezentarea cotelor punctelor de detaliu din zona, densitatea punctelor cotate fiind executata din 10 in 10 m.

 • 7. Intocmirea planului cadastral intravilan Timisoara la scara 1:1000 si a planului de incadrare in zona, loc. Timisoara, la scara 1: 10.000.

- Geotehnia

Din studiile efectuate in zona se pot deduce următoarele

 • a) Terenul are o suprafata plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare.

 • b) Platforma face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIS-BEGA denumita depresiunea panonica. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare, care au dus Ia transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci).

 • c) Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de Ia foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns Ia straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

 • d) Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere Ia peste 200 m adancime. Fundamentul cristalin-

  <1

  FABRICA

  DE PROIECTE

  " PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

  Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

  jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfolii (fracturi).

 • e) Seismicitatea din punct de vedere seismic, normativul P100-1/2013 incadreaza amplasamentul studiat in zona “D” cu Tc = 0,7 sec., ks = 0,20 , fata de care se va aplica sporul corespunzator clasei de importanta a constructiei in cauza.

 • f) Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin urmatoarele:

 • i) - Temperatura aerului:

-media lunara maxima : +(21-22)0C in iulie, august

-media lunara minima: -(1-2)0C in ianuarie -maxima absoluta: +400C in 16.08.1952 -minima absoluta : -290C in 13.02.1935

 • ii) - Precipitatii:

-media lunara maxima: 70+ 80 mm in iulie

-media anuala : 600 + 700 mm -cantitatea maxima in 24h, 100mm

 • iii) - Vantul:

-directii predominante : nord - sud 16%

 • iv) Adancimea minima de inghet: 0,70 in conform STAS 6054-77

In faza urmatoare urmeaza a se definitiva conditiile de stratificatie si fundare pe baza de lucrari de investigatie geotehnica individuale pe amplasamentul viitoarelor cladiri functie de caracteristicile tehnice ale acestora ( studiu geotehnic definitiv ).

- Studiu asupra problemelor de mediu

Protectia calitatii apelor

Zona luata in studiu dispune de un sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere. Propunem sa se execute racordul la canalizarea stradala publica, apa menajera reziduala va fi dirijata catre aceasta.

Apele meteorice de suprafata vor fi preluate de gurile de scurgere proiectate ce vor fi racordate la reteaua de colectare ape pluviale a parcelei (rezervor de retentie propriu) si se vor folosi pentru irigatii si uz domestic. Restul apelor meteorice vor fi preluate de spatiile verzi (gradina, livada) din interiorul parcelei.

Protectia calitatii aerului

Terenul fiind in intravilanul localitatii Timisoara, intr-o zona de locuinte si functiuni complementare, precum si zone de spatii verzi amenajate, plantatii de protectie, calitatea aerului este foarte buna, lipsind elementele de poluare.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Activitatea de baza prevazuta in zona, nu produce zgomote si vibratii care sa necesite masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor.

<1

FABRICA

DE PROIECTE

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

Protectia solului si subsolului

Activitatea propusa cat si cea din zona nu va implica operatii care pot periclita calitatile solului sau a subsolului.

Gospodaria deseurilor

Deseurile produse in aceasta zona vor fi preluate de RETIM si depuse pentru neutralizare la rampa de gunoi a localitatii Timisoara.

Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera, fiind interzisa depozitarea acestora pe spatii verzi sau pe suprafata carosabila a strazilor existente.

Materialele se vor depozita in incinta in spatii special delimitate si protejate.

In timpul lucrarii de realizare a obiectivului, muncitorii vor fi instruiti sa vegheze asupra factorillor de mediu.

Gospodarirea substantelor toxice

Nu este cazul.

Gestionarea ambalajelor

Nu este cazul.

3. SITUATIA EXISTENTA

3.1   Descrierea amplasamentului

Parcela studiata inscrisa in CF nr.430147 nr.top: 430147, in suprafata totala de 3263 mp, se afla in intravilanul municipiului Timisoara,str. Albastrelelor nr. 97, in partea de est a orasului, in zona PLOPI si este in proprietatea privata a d-lui Forgaci Petru si sotia Forgaci Maria.

In prezent pe teren de afla doua constructii.

-suprafata teren               -St = 3263 mp;         POT = 6,28 %

-suprafata construita existenta   -Sc = 205 mp;           CUT = 0,06

3.2   Elemente de cadru natural

Terenul este invecinat cu parcele avand caracter majoritar rezidential (locuire), precum si functiuni complementare.

Nu exista elemente de cadru natural deosebite.

Clima

Zona Timisoara se incadreaza in caracteristicile climaterice generale specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate:

- primaverile sunt timpurii si ades capricioase

- verile uscate si lungi

- toamne lungi si cu temperaturi relativ constante

- ierni blande si scurte


" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA , jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

Caracterizarea climaterica a zonei

temperatura medie multianuala a aerului:

8,8*C

data medie a primului inghet:

11 octombrie

nr. mediu al zilelor tropicale (Tmax.>30*C):

8 zile / an.

cantitatea medie multianuala a precipitatiilor:

660 mm /an

durata medie de stralucire a soarelui:

1924, 1 ore / an.

numar mediu al zilelor cu ninsoare:

8 zile / an.

numar mediu al zilelor cu bruma:

25 zile / an.

In anotimpul rece si in perioadele de calm poate aparea fenomenul de inversiune atmosferica. Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se inregistreaza o radiatie solara directa medie de 736 cal/mp la 21.06 si 118 cal/mp. La 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0.342. Numarul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

3.3 Circulatia

Accesul pietonal sau auto se efectueaza in mod direct de pe strada Albastrelelor. Rezolvarea accesului auto si pietonal pentru constructia propusa se face prin racord la drumul interior existent pe parcela.

3.4 Ocuparea terenurilor

Desi are, conform Noului PUG, destinatie de zona pentru locuinte cu regim redus de inaltime , terenul a ramas neexploatat conform posibilitatilor, fiind in prezent ocupat de constructii doar in procent de 6,28%.

3.5 Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Din punct de vedere arhitectural urbanistic se poate vorbi despre un caracter unitar al zonei. Zona studiata contine in mare parte locuinte individuale, in regim P, P+M, P+1E, P+2E.

Noua investitie este binevenita pentru sanarea zonei si pentru ridicarea calitatii fondului construit.

3.6 Analiza fondului construit existent

Zona are un caracter predominant rezidential si un aspect arhitectural urbanistic unitar. Majoritatea constructiilor au destinatia de locuinta individuala, proprietatea terenurilor fiind privata.

Regimul de inaltime este variat, cladirile principale fiind in mare parte P+M, dar exista si cladiri P+1E, P+2E. Structural, ele prezinta pereti portanti de zidarie, acoperis tip sarpanta si invelitoare din tigla ceramica. Fondul construit existent este in stare relativ buna fiind in mare parte construit recent.

3.7 Echiparea edilitara

Pe amplasament exista retele edilitare ale municipalitatii, precum si echipari edilitare proprii. Alimentarea cu apa si canalizarea se va realiza in sistem centralizat de la reteaua orasului.

<1

FABRICA

DE PROIECTE

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

3.8 Probleme de mediu

Nu sunt semnalate probleme deosebite din punct de vedere al mediului, in zona neexistand surse de poluare, iar functiunea propusa nu ridica probleme de acest gen.

Criterii de mediu, conform Anexa 1 din HG nr. 1076/2004

Caracteristicile proiectului cu privire, in special la:

 • a) Gradul in care proiectul creeaza un cadru pentru proiecte si activitati viitoare in ceea ce priveste: amplasamentul, natura marimea si conditiile de functionare: Terenul pe care se realizeaza proiectul are o suprafata de 3263 mp.

Zona construibila este in suprafata de 2026mp . Suprafata drumuri, parcari si alei construite va fi de (existent+propus) 207.5 mp.

Suprafata de spatii verzi va fi de 1029.5 mp.

POT propus maxim = 35% CUT propus maxim = 1

Dezvoltari pe amplasamentul dat ce se prevad in viitor.

Pe acest amplasament se prevede construirea unei case P+M.

 • b) Gradul in care proiectul influenteaza alte programe sau planuri, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele:

Proiectul nu influenteaza in mod semnificativ, prin functiunea propusa, alte planuri sau proiecte de investitie ce urmeaza a fi realizate in zona; functiunea investitiei propuse este compatibila cu functiunea prevazuta in zona, cea de locuire.

 • c) Relevanta proiectului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltarii durabile:

Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Toate lucrarile ce urmeaza sa fie realizate vor aduce doar beneficii zonei.

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

 • d) Probleme de mediu relevante pentru dezvoltare

Nu au fost depistate probleme de mediu relevante pentru plan sau program. Situatia actuala din acest punct de vedere prezinta o zona propice pentru dezvoltare

Caracteristicile efectelor si al zonei posibil afectate:

Prin realizarea obiectivului acestui proiect se vor schimba, in limita a unor valori mici elementele de microclimat - terenul liber de langa constructie devine o zona cu alei de circulatie, platforme betonate si zone construite cu potential de inmagazinare a unor cantitati de caldura mai mari decat la momentul de fata. Activitatile in cadrul locuintei vor produce deseuri care vor fi depozitate in

<1

FABRICA

DE PROIECTE

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

recipiente cu capac/europubele amplasate pe o platforma exterioara. Deseurile produse in aceasta zona vor fi preluate de RETIM si depuse pentru neutralizare la rampa de gunoi a localitatii Timisoara.

 • a) Modificarile de temperatura pentru microclimatul zonei au o probabilitatea ridicata, insa valorile sunt mici dat fiind utilizarea unor materiale cu potential de inmagazinere a căldurii scăzute. Este un efect cu durata scurt - perioada de vara, frecventa - zilele cu temperaturi ridicate. Pentru a diminua efectele termice s-a urmarit alegerea unor elemente de inchidere cu potential de inmagazinare reduse, suprafete mate pentru a impiedica reflexia. Pentru a diminua acest efect s-au propus aliniamente cu copaci, zone verzi in procent generos.

 • b) Natura cumulativa a efectelor - nu este cazul

 • c) Natura transfrontiera a efectelor - nu este cazul

 • d) Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu - activitatea in cadrul locuintei este de natura nepoluanta, functiunea propusa nu ridica probleme de acest gen. Riscul pentru sanatatea umana - nu este cazul

 • e) Marimea si spatialitatea efectelor - efectele sunt de natura mica, valorile fiind infime, astfel ca despre aceste efecte nu se poate vorbii la o scara mult prea larga - arealul limitandu-se strict la zona parcelei.

 • f) Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului; folosirea terenului in mod intensiv - nu este cazul.

 • g) Efectele asupa zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - nu este cazul

4. REGLEMENTARI

4.1 Prevederi P.U.G (vechi si nou)

Zona studiata este amplasata in intravilanul municipiului Timisoara, in partea de est a orasului, in zona PLOPI si este delimitata de parcele private cu locuinte la nord, est si sud, iar la sud-est si vest este delimitata de strazi (conform planselor anexate in partea desenata).

Conform prevederilor Vechiului PUG, zona studiata se gaseste in cadrul UTR 36, zona pentru locuinte si functiuni complementare P-P+2, (conf.PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 105/2012)

Zona in care se afla amplasamentul studiat este dominata de acest caracter.

Conform prevederilor Noului PUG, zona studiata se gaseste in cadrul U03_2_UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA S-E :

Liu - Zona de locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban , respectiv ULiu - Zona locuinte cu regim redus de inaltime

<1

FABRICA

DE PROIECTE

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

MASTERPLAN

POLITICA 6 - Marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii

PROGRAM 3 - Zone rezidențiale coerente obtinute prin urbanizare si reconversie

Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse este compatibila cu functiunea prevazuta in Noul PUG. (Masterplan)

4.2 Valorificarea cadrului natural

Din punct de vedere al valorificarii cadrului nu se impune luarea de masuri speciale.Prin prezentul studiu s-a propus realizarea de gradini (spatiu verde privat) in interiorul parcelelor si spatii verzi in aliniament, in lungul cailor de acces auto si pietonal.

Se va avea in vedere mentinerea /realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala. Se vor planta copaci pentru umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior.

Se va pastra cat mai mult din vegetatia inalta existanta pe teren.

Relieful zonei este plat, fara denivelari.

Platforma ce duce spre garaj se va realiza astfel incat sa asigure o extensie a zonei verzi, propunandu-se folosirea dalelor inierbate.

4.3   Circulatie auto si pietonala

Accesul auto si pietonal spre proprietate se va face de pe Str. Albastrelelor , intrand pe drumul pietruit , cu acces direct pe parcela de pe latura nordica

In interiorul parcelei vor fi necesare lucrari pentru sistematizarea pe vertical a terenului, in vederea realizarii curtii si a spatiilor verzi.

Se vor realiza trepte si rampe pentru accesul pietonal (acolo unde aceasta este la alta cota fata de trotuarul adiacent).

4.4   Zonificarea functionala, reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

La alcatuirea parcelarii/amplasarii cladirii pe parcela s-a tinut cont de insorire, profil drum, distante intre aliniamente si retrageri fata de aliniamente, astfel dimensiunea constructiei este determinata de amplasamentul ei, rezultat in urma asigurarii drumului de acces auto si pietonal.

Regimul maxim de inaltime a constructiei noi va fi P+M. Cladirea va fi amplasata in cadrul parcelei cu minim 5,00 m fata de limita nord-vestica a parcelei.

Pentru parcela studiata, functiunea propusa Casa P+M se incadreaza in categoria de locuire si funcțiuni complementare / zone locuințe cu regim redus de inaltime prevazuta in PUG.

<1

FABRICA

DE PROIECTE

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

- Bilant teritorial

Zone funcționale

Existent

Propus

S [mp]

% din TS

S [mp]

% din TS

Zona construibila (curti-constructii)

2061 mp

63,16%

2026 mp

62,09%

Zona acces auto si pietonal

172,50 mp

5,28%

207,50 mp

6,35%

Zone verzi, gradina

1029,50 mp

31,56%

1029,50 mp

31,56%

Total Suprafata parcela

3263 mp

100,00%

3263 mp

100,00%

- Modul de utilizare al terenului

Regimul de inaltime propus va fi de P+M .

H max. cornisa = 5.00 m

- Se propun urmatorii indici:

POTmax. propus = 35%

CUT max. propus = 1

Se va respecta Codul Civil in amplasarea constructiilor.

 • 4.5 Dezvoltarea echiparii edilitare

4.5.1.Alimentarea cu apa potabila si de incendiu

Alimentarea cu apa se va realiza in sistem centralizat .

4.5.2.Canalizarea, evacuarea apelor menajere si meteorice

Canalizarea se va realiza in sistem centralizat .

Apele meteorice de suprafata vor fi preluate de gurile de scurgere proiectate ce vor fi racordate la reteaua de colectare ape pluviale a parcelei (rezervor de retentie propriu) si se vor folosi pentru irigatii si uz domestic. Restul apelor meteorice vor fi preluate de spatiile verzi (gradina, livada) din interiorul parcelei.

4.5.3.Asigurarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face din retea existenta in zona, prin bransament subteran. Pentru alimentarea noilor consumatori se impune revizuiurea bransamentului existent daca este cazul.

4.5.4.Echiparea cu retele de telecomunicatii

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei de prestari servicii se preconizeaza realizarea unei amplificari a centralei telefonice din zona, iar printr-un cablu telefonic subteran se preiau noii abonati.

4.5.5.Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaz metan a consumatorilor se va realiza in viitor prin racordarea la reteaua de gaz existenta pe amplasament.

<1

FABRICA

DE PROIECTE

" PLAN URBANISTIC DE DETALIU // CONSTRUIRE CASA P+M "

Beneficiar: FORGACI PETRU, FORGACI MARIA ,

jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Albastrelelor nr.97

4.5.6.Asigurarea cu energie termica

Energia termica necesara pentru incalzirea cladirii cat si pentru preparea apei calde menajere, va fi asigurata de o centrala termica proprie.

4.5.7.Deseurile menajere

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat in cadrul cladirii de pe proprietate., în recipiente cu capac/ europubele, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi) autorizata a localitatii, prin colectarea de catre o firma specializata (SC. RETIM SA), în baza unui contract.

4.6 Protectia mediului (criterii mediu)

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

4.7 Obiective de utilitate publica

Eliberarea autorizatiilor de construire se va face cu impunerea masurilor necesare de asigurare a conditiilor juridice pentru finalizarea masurilor de modernizare a circulatiei.

5.   CONCLUZII

5.1    Consecintele realizarii obiectivelor propuse:

Realizarea noului imobil de locuinta familial contribuie la cresterea aspectului arhitectural urbanistic, iar prin regimul de inaltime P+M , compozitia si paleta de culori si texturi ale fatadelor pastreaza caracterul rezidentialial al zonei.

5.2   Punctul de vedere al elaboratorului asupra solutiei:

Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit.

Toate lucrarile ce urmeaza sa fie realizate vor aduce doar beneficii zonei.

Prevederile din documentatia PUD prezenta vor fi preluate de un eventual PUZ cel va preceda cat si din Regulamentul de urbanism aferent, ce vor fi preluate si integrate, la randul lor, in noul PUG Timisoara, ale carei prevederi sunt urmate intocmai.

Întocmit, Șef de proiect arh. Sabin Dusko Raciu


Drum propus in interiorul parcelei

Zooa construibila propusa

AJ /01-ED | RETELE APA-CANAL DE INCINTA    1

SC "FRABDROICTIAMDCEOPNRSOTIREUCCTET" SRL

Amplasament:

Jud. Timis, Timișoara, str. Albastrelelor nr. 97

DUMBRAVITA, STR. FERVENTIA NR.23 TEL-FAX 0256 284546

Beneficiar Forgaci Petru

Forgaci Maria

Proiect nr.

207/2014

Casa P+M                                                                       (     I     |

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATURA

Scara:

Titlul proiectului:

Faza:

Timisoara, str.Albastrelelor nr.97

SEF PROIECT

arh. Sabin Raciu

1/500

P.U.D. - CONSTRUIRE CASA P+A

P.U.D.

CF nr. 430147

INTOCMIT

ing.Gritco Sergiu

PROIECTAT

ing.Gritco Sergiu

Data:

Titlul plansei RETELE APA-CANAL DE INCINTA

Plansa nr.

DESENAT

ing.Gritco Sergiu

09/2014

01-ED

Timisoara, str.Albastrelelor nr.97

1/500

P.U.D. - CONSTRUIRE CASA P+M

P.U.D.

SEF PROIECT

arh. Sabin Raciu

CF nr. 430147

INTOCMIT

arh. Sabin Raciu

PROIECTAT

arh.Razvan Botofan

Data:

Titlul planșei CIRCULAȚIA TERENURILOR

Plansa nr.

DESENAT

arh.Razvan Botofan

09/2014

05


VEDERE 3D - VOLUMETRIE PROPUSA

Casa P+M propusa06 | VOLUMETRIE PROPUSA

Casa P+M

Timisoara, str.Albastrelelor nr.97

CF nr. 430147SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL


Amplasament:

Jud. Timis, Timisoara, str. Albastrelelor nr. 97


Beneficiar Forgaci Petru

Forgaci Maria


Proiect nr.

207/2014


SEMNATURA


Scara:


SEF PROIECT arh. Sabin Raciu


Titlul proiectului:

P.U.D. - CONSTRUIRE CASA P+M


Faza:

P.U.D.


INTOCMIT


arh. Sabin Raciu


PROIECTAT


arh.Razvan Botofan


DESENAT


arh.Razvan Botofan


Data:

09/2014


Titlul planșei VOLUMETRIE PROPUSA


Plansa nr.

06

ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT

S mp

% din TS

ZONA CONSTRUIBILA (curti-constructii)

2061 mp

63.16 %

ZONA ACCES AUTO SI PIETONAL

172.5 mp

5.28 %

ZONE VERZI , GRADINA

1029.5 mp

31.56 %

TOTAL SUPRAFATA

3263 mp

100 %


SEF PROIECT

arh. Sabin Raciu

INTOCMIT

arh. Sabin Raciu

PROIECTAT

arh.Razvan Botofan

DESENAT

arh.Razvan Botofan


Amplasament:

Jud. Timis, Timisoara, str. Albastrelelor nr. 97

Beneficiar Forgaci Petru

Forgaci Maria

Proiect nr.

207/2014

Titlul proiectului:

Faza:

P.U.D. - CONSTRUIRE CASA P+M

P.U.D.

Titlul plansei PLAN ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

Plansa nr.

VEDERE 3D ZONA STUDIATA

02Drum propus in interiorul parcelei

z \

Zona construibila propusa

P

4pZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE


ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT

PROPUS

S mp

% din TS

S mp

% din TS

ZONA CONSTRUIBILA

2061 mp

63.16 %

2026 mp

62.09 %

ZONA ACCES AUTO SI PIETONAL

172.5 mp

5.28 %

207.5 mp

6.35 %

ZONE VERZI , GRADINA

1029.5 mp

31.56 %

1029.5 mp

31.56 %

TOTAL SUPRAFATA

3263 mp

100 %

3263 mp

100 %


Casa P+M

Titlul

Timisoara, str.Albastrelelor nr.97

1/500

P.U.D. - CONSTRUIRE CASA P+M

P.U.D.

SEF PROIECT

arh. Sabin Raciu

CF nr. 430147

INTOCMIT

arh. Sabin Raciu

PROIECTAT

arh.Razvan Botofan

Data:

Titlul plansei PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

Plansa nr.

DESENAT

arh.Razvan Botofan

09/2014

VEDERE 3D ZONA STUDIATA

03
ZONA CONSTRUIBILA ( curti-constructii ) LOCUINTE EXISTENTE P+POD


ZONE FUNCTIONALE

PROPUS

S mp

% din TS

ZONA CONSTRUIBILA (curti-constructii)

2026 mp

62.09 %

ZONA ACCES AUTO SI PIETONAL

207.5 mp

6.35 %

ZONE VERZI , GRADINA

1029.5 mp

31.56 %

TOTAL SUPRAFATA

3263 mp

100 %


Casa P+M

Titlul

Timisoara, str.Albastrelelor nr.97

1/500

P.U.D. - CONSTRUIRE CASA P+M

P.U.D.

SEF PROIECT

arh. Sabin Raciu

CF nr. 430147

INTOCMIT

arh. Sabin Raciu

PROIECTAT

arh.Razvan Botofan

Data:

Titlul plansei PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE

Plansa nr.

DESENAT

arh.Razvan Botofan

09/2014

VEDERE 3D - VOLUMETRIE PROPUSA

04


PLAN DE ÎNCADRARE - EXTRAS DIN PUG


PLAN DE ÎNCADRARE IN TERITORIU


REGLEMENTARI


DUMBRAVITA


ZONIFICAREA TERITORIULUI


LEGENDA


® Restaurant]


LIMITE


LIMITA TERITORULUI


ADMINISTRATIV


LIMITA TERITORIULUI


INTRAVILAN EXISTENT


LIMITA TERITORIULUI


INTRAVILAN PROPUS


Amplasament studiat


LIMITA ZONEI CENTRALE


• LIMITA UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚA


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


' ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FUNCȚIUNI

•         COMPLEM                \   -■,


•: ZCNF PENTRU LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPI EMENTARE (P P+2): (PESTE P*2)


GHIRODA


ZONA


INSTITUT!! SI SERVICII PUBLICE


ZONA


UNITATI INDUSTRIALE


ZONA


DEPOZITARE, PRESTĂRI SERVICII


ZONA

ZONA


UNITATI AGRICOLE

DE SPATII VERZI AMENAJATE. PLANTAȚII DE PROTECȚIE

ZONA DE SPORT - AGREMENT


ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA I CIMITIRE

ZONA CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE

ZONA CIRCULAȚIE RUTIERA SI CONSTRUCȚII AFERENTE

ZONA CIRCULAȚIE FEROVIARA SI CONSTRUCȚII AFERENTE

ZONA CIRCULAȚIE NAVALA SI CONSTRUCȚII

AFERENTE

APE, OGLINZI DE APA / PORT


PĂDURE PARC


TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALA


[777] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI DRUMURI NAȚIONALE. JUDEȚENE, COMUNALE CENTURA OCOLITOARE - INEL V /

LEGĂTURĂ AUTOSTRADA STRĂZI PRINCIPALE / SECUNDARE

MODERN'ZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRĂZI TRASEE PIETONALE MAJORE

INTERSECȚII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE —PODURI EXISTENTE / PROPUSE. LĂRGIRE

PASAJE DENIVELATE RUTIERE / CU C F


REGLEMENTARI


|rvn-n-ru~u;


ZONE PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, ARHITECTURALA

ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA

ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE

ZONA DE PROTECȚIE C.F


— *

«XM INTERDICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA la APRCBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCȚIUNE

HlPîtttff INTERDICȚIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE


’J ZONA DE PROTECȚIE A PLATFORMELOR METEO


I I 11 I I I INTERDICȚIE TEMPORARA DC CONSIRUIRE PANA 1.1 II I I I la APROBARE PUZ / PUD

INTFRDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE


01' | PLAN DE INCADRARE PUG VECHI


Casa P+M


Timișoara, str.Albastrelelor nr.97 CF nr. 430147


Conform prevederilor PUG, zona studiata se gaseste in cadrul UTR 36, zona pentru locuinte si functiuni complementare P-P+2, (conf.PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 105/2012)

Zona in care se afla amplasamentul studiat este dominata de acest caracter.


{>l

1


FABRICA

DE PROIECTE


SEF PROIECT


ÎNTOCMIT


PROIECTAT


DESENAT


UTR 36


Amplasament studiat


SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL

Proiectant de specialitate arhitectura

TIMIȘOARA, Str. PETRU MAIOR, nr. 2

TEL. 0745 048045, EMAIL: sabin.raciu@gmail.com

Amplasament:

Jud. Timis, Timisoara, str. Albastrelelor nr. 97

Beneficiar Forgaci Petru

Forgaci Maria

Proiect nr.

207/2014

NUME

SEMNATURA

Scara:

Titlul proiectului:

P.U.D. - CONSTRUIRE CASA P+M

Faza:

P.U.D.

arh. Sabin Raciu

arh. Sabin Raciu

arh.Razvan Botofan

Data:

09/2014

Titlul plansei PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN PUG

PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU

Plansa nr.

01'

arh.Razvan Botofan


PLAN DE ÎNCADRARE IN MASTERPLAN


Conform prevederilor Noului PUG, zona studiata se gaseste in cadrul

U03_2_UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA S-E : Liu - Zona de locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban , respectiv ULiu - Zona locuinte cu regim redus de inaltime Zona in care se afla amplasamentul studiat este dominata de acest caracter.


\ / »

 • ■     ; Program 2: crearea unui fond de locuințe sociale

 • ■  _  ■  (Program ANL)

Program 3: zone rezidențiale Coerente obținute prin urbanizare / reconversie

l-j

Program 3: zone rezidențiale / mixte obținute prin reconversie

si restructurare

/

Nota: Materialele grafice conținute in acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter ■       »

de reglementare de urbanism.         /                                                                                 Om 500m ikm

—I

2.5km


POLITICA 6 - Marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii PROGRAM 3 - Zone rezidentiale coerente obtinute prin urbanizare si reconversie


01 | PLAN DE INCADRARE PUG NOU

Casa P+M

Timisoara, str.Albastrelelor nr.97

CF nr. 430147SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL


Amplasament:

Jud. Timis, Timisoara, str. Albastrelelor nr. 97


Beneficiar Forgaci Petru

Forgaci Maria


Proiect nr.

207/2014


SEMNATURA


Scara:


SEF PROIECT arh. Sabin Raciu


Titlul proiectului:

P.U.D. - CONSTRUIRE CASA P+M


Faza:

P.U.D.


INTOCMIT


arh. Sabin Raciu


PROIECTAT


arh.Razvan Botofan


DESENAT


arh.Razvan Botofan


Data:

09/2014


Titlul plansei PLAN DE INCADRARE - MASTERPLAN

PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU


Plansa nr.

01ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL DE DEZVOLTARE

U

RBAN

A

SI

REA

BI

LIT

ARE SI

CONSERVAR

E

CLAD

IRI ISTORIC

E

BIROU

L

AVIZ

AR

E

CON

FO

RM

ITATI P

UG/PUZ/PU

D

Bd.

Constantin Diaconovici Loga,

n

r. 1,

3

00

030,

t

el/

fax +40

256 40834

1

e - m a i l : i n

st

ituti

aa

rh

itec

tu

lui

sef@pri

mariatm.ro

internet:www.primariatm.ro


UR2015-010323/11.08.2015

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

- Denumire proiect: PUD - ,,Construire casa P+M”;

 • -  Amplasament: str. Albăstrelelor nr. 79, Timișoara;

 • -  Beneficiari: FORGACI PETRU SI FORGACI MARIA.;

 • -  Proiectant: S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 22.07.2015 - 10.08.2015, la documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro;

Proprietari notificați :

 • -  Big David - proprietar parcela top. 1690/b/1/a/1/54, Timisoara;

 • -  Niculescu Cristian - proprietar parcela top. 1669/27/11/3/1, Timisoara;

Documentația disponibilă  la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost

consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiecții .

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CADARIU

CONSILIER

LILIANA IOVAN


ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2016-015301/21.11.2016


SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M”, Str. Albastrelelor nr. 97,

Timișoara,

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2016-015301/13.10.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M”, Str. Albastrelelor nr. 97, Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Sef nr. 08/20.09.2016, precum si de decizia de incadrare nr. 52 din 25.07.2016 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 401/11.02.2015 prelungit pana la data de 11.02.2017;

Documentația „P.U.D. Construire casa P+M”, Str. Albăstrelelor nr. 97, Timișoara, beneficiari FORGACI PETRU si FORGACIMARIA, proiectant S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna iulie 2015, cu ocazia demararii Etapei 1-etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 11.08.2015, a Raportului informarii si consultariipublicului cu nr. UR2015-010323/11.08.2015;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia „P.U.D. Construire casa P+M”, Str. Albastrelelor nr. 97Timișoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M”, Str. Albastrelelor nr. 97, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M”, Str. Albastrelelor nr. 97, Timișoara este elaborat de proiectantul S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L, proiect nr. 207/2014, la cererea beneficiarilor FORGACI PETRU si FORGACI MARIA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de est a orașului, în Zona Plopi, UTR 36, fiind delimitat de parcele private cu locuinte la nord, est si sud, iar la sud-est si vest este delimitata de strazi;

Terenul studiat în suprafață totală de 3.263 mp, este inscris in CF nr. 430147, nr. Top 430147, Timisoara, teren intravilan cu destinația curți construcții, în Timișoara, str. Albastrelelor nr. 97, proprietari fiind FORGACI PETRU si FORGACI MARIA.

Terenul este ocupat in prezent de o constructie (casă) in regim P, si de o anexa a acesteia.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu prezent, se propune realizarea unui imobil in regim P+M, cu destinatia de locuinta individuală.

Accesul auto si pietonal pe parcela, va fi asigurat de pe str. Albastrelelor, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2016-000681/17.03.2016.


ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd.


Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Indicii propuși prin prezenta documentație:

 • - P.O.T.= max 35% , C.U.T.= max. 1.00, H max. cornisa = 5.00 m;

 • - Regim de inaltime = P+M;

 • - Spații verzi = min. 31.56 % - conform Deciziei de incadrare a Agenției pentru Protecția Mediului nr. 52/25.07.2016;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M”, Str. Albastrelelor nr. 97, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M”, Str. Albastrelelor nr. 97, Timișoara, având ca beneficiari pe FORGACI PETRU si FORGACI MARIA, întocmit conform proiectului nr. 207/2014, realizat de S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max. P+M, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2016-000681/17.03.2016, procentul de ocupare al terenului POT max de 35 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.00, Hmax. cornisa = 5.00 m, spații verzi de min. 31.56 % -conform Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 52/25.07.2016;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M”, Str. Albastrelelor nr. 97, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea perioada de valabilitate de 2 ani.

 • 4. Terenul studiat în suprafață totală de 3.263 mp, este inscris in CF nr. 430147, nr. Top 430147, Timisoara - teren intravilan cu destinația curți construcții, în Timișoara, str. Albastrelelor nr. 97, proprietari fiind FORGACI PETRU si FORGACI MARIA.

 • 5. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M”, Str. Albastrelelor nr. 97, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism

pentru ARHITECT ȘEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Sorina POPA

ȘEF BIROU CONSULTANȚĂ JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact S.P..