Hotărârea nr. 253/2016

253/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 253/20.12.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016-016410/ 21.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 20/06.08.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 09/29.09.2016;
Având în vedere Decizia de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 14 din 07.03.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, având ca beneficiar pe SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL, întocmit conform Proiectului nr. 1/2015, realizat de SC GENIUS LOCCI SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. 3S+P+6E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinte", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, H max = 28 m, H cornisa = 24.00 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-003313/21.01.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT de max 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 2.4, spaţii verzi amenajate - min 24.95% - conform Deciziei de incadrare nr. 14/07.03.2016 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, se va prelua retragerea faţă de aliniament propusă prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 503/25.11.2018, se va respecta o retragere minimă de 6m de la aliniamentul stradal până la proiecţia balcoanelor etajelor superioare, subsolul va respecta o retragere de minim 3m de limita de proprietate (pe toate laturile) şi va ocupa maxim 90% din suprafaţa terenului..

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul studiat format din 2 parcele în suprafaţă totală de 1.551 mp, este înscris in C.F. nr. 401380, nr. cadastral 401380 - teren arabil intravilan, în suprafaţă de 834 mp, şi C.F. nr. 401378, top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 - teren arabil intravilan, în suprafaţă de 717 mp, intravilan, proprietar SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL cu interdicţie de înstrăinare, dezmembrare, grevare, demolare, închiriere in favoarea BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA, CIF: 361560 (pentru care s-a obţinut Acordul BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA cu nr. 175/24.02.2016).

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş,
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

-PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

Timisoara,b-dul Iosif Bulbuca,

Proiect P/01/2015

Beneficiari:  SC BEESPEED AUTOMATIZĂRI SRL

arh.- urb.Carmen Falnita

Proiect nr.1/2015

FOAIE DE CAPAT

PROIECT:     PUZ- CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI SI SERVICII

PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,

AMPLASAMENT :

TIMIȘOARA, B-dul Iosif Bulbuca, EXTRAS CF nr.401380 si 401378 Timișoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2;

8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2;

8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3

BENEFICIARI:

SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

FAZA:

PUZ

PROIECTANT :

SC GENIUS LOCCI SRL

Str. PROGRESULUI, nr.51, Timișoara

NR. PROIECT

P/01/2015

SUPRAFATA

1551mp.

arh.- urb.Carmen Falnita

Proiect nr.1/2015

COLECTIV DE ELABORARE

SEF PROIECT :

SC GENIUS LOCCI SRL

Timișoara, str.Progresului,nr.51

Arh.-urb. Carmen Falniță

Tel.0723524005

RETELE EDILITARE:

SC RAULLY NISTOR SRL strada Emile Zolla,nr.63,Timisoara ing. col. Nicolae Nistor Tel. 0744392501

TOPOGRAF:

P.F.A. BALC RARES DINU Timisoara,Seria TM,Nr.146 Tel.0726024481

DRUMURI :

S.C. "C&C PROJECT EXECUTION" S.R.L. Timișoara;

Str. MEMORANDULUI nr. 19, 300208 TIMIȘOARA, jud. Timiș;

Tel 0723-013349 ing. COSMIN IVAN;

TIMIȘOARA , J35/3131/2008 arh.- urb.Carmen Falnita

BORDEROU

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT

BORDEROU

CERTIFICAT DE URBANISM nr. 3715 din 21.09.2015 prelungit 2017

EXTRAS    C.F.nr. CF nr.401380 si 401378 Timișoara, nr. topo

8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1;  8578/1/1/1/1/2;  8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2;

8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3

AVIZ DE OPORTUNITATE NR.20/06.08.2015

MEMORIU GENERAI URBANISM

 • 1.  Introducere

Date de recunoastere a documentatiei.

Obiective.

 • 2.  Stadiul actual al dezvoltarii.

Incadrare in oras/in zona.

Evolutia zonei

Elemente ale cadrului natural.

Circulatia.

Ocuparea terenului.

Echiparea edilitara.

Optiuni ale populatiei.

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistica.

Prevederi ale PUG.

Modernizarea circulatiei.

Zonificare functionala.

Mod de utilizare a ternului.

Configuratie spatiala.

Retele edilitare.

Obiective de utilitate publica.

 • 4.  Concluzii.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PIESE DESENATE

01A.

PLAN INCADRARE

SC.

1:

5 000

02A.

PLAN INCADRARE IN PUG

SC.

1

1000

03A.

SITUATIA EXISTENTA -DISFUNCȚIONALITĂȚI

SC.

1:

1000

04A.

PLAN ANSAMBLU ZONA STUDIATA

SC.

1:

2000

05A.

REGLEMENTARI URBANISTICE

SC.

1:

1000

06.A

PROPUNERE DE MOBILARE

( SC.

1:1000 )

07.A

PROFILURI DRUMURI

( SC.

1:100 )

07A.

SECTIUNI PRIN PARCELA

SC. 1

: 500

08A

VOLUMETRII

SC. 1

: 1000

09A.

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

SC. 1

: 500

01E.

REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA

SC. 1

: 600

Timisoara 2016

TIMIȘOARA , J35/3131/2008 arh.- urb.Carmen Falnita

Proiect: PUZ- CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,

Beneficiar: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

Amplasament : Municipiul Timisoara,strada Iosif Bulbuca,

MEMORIU JUSTIFICATIV

MEMORIU TEHNIC

1.1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

PROIECT:

PUZ- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,

AMPLASAMENT :   TIMISOARA, B-dul Iosif Bulbuca, extras CF

nr.401380 si 401378 Timisoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2;

8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2;

8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3

BENEFICIARI:

SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

FAZA:

PUZ

PROIECTANT :

SC GENIUS LOCCI SRL

Str. PROGRESULUI, nr.51, Timișoara

NR. PROIECT

P/01/2015

SUPRAFATA

1551mp.

 • 1.2. OBIECTIVE:

Prezenta documentație s-a intocmit la cererea beneficiarilor

SC beespeed automatizari pentru amenajarea, echiparea suprafeței de teren de 717 mp si 834mp in total 1551 mp., aflată in proprietatea acestora cu functiunea de birouri si servicii.

Suprafața de teren se găseste in intravilanul Timisoarei si este identificată prin C.F. nr.401380 si 401378 Timisoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

Amplasamentul se afla la o artera majora de circulație din intravilanul orașului Timisoara,respectiv la b-dul losif Bulbuca , fara numar poștal, identificata prin CF 401380 si 401378

Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste conditiile tehnice privind

 • - modul de utilizare functionala,

 • - modul de ocupare a terenului,

 • - regimul de inaltime si accesele pe parcela.

întocmirea prezentei documentații este necesara pentru elaborarea PUZ conform Certificatului de Urbanism nr.3715 din 21.09.2015 deoarece este instituita interdictie temporara de construire conform reglementarilor RLU aferente PUG Timisoara.

 • 1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Prezenta documentație va ține cont de reglementările superioare de urbanism aprobate si anume :

 • - PUG - Municipiul Timisoara - Conform P.U.G., aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 139/2007,

 • - PUZ - Cladiri de birouri, servicii, locuire aprobat prin HCL 503 /2008

 • - PUD - Alithea HCL 371/28.09.2010 -Centru Crestin,cu birouri si spatii cazare

 • - PUZ - Cladiri de birouri, servicii si locuire etapa de informare publica

 • - STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA,SOCIALA SI DE MEDIU 2013 A MUNICIPIULUI TIMISOARA

 • - Noul PUG al Municipiului Timisoara in curs de finalizare

 • - HCJ nr. 115/2008 - privind indicatorii teritoriali

 • - HCJ nr.87/2004- privind indicatorii teritoriali

Odata cu intocmirea prezentei documentații au fost elaborate 1.3.1.Studiile de fundamentare

(1) Analitice

 • •  Reactualizarea suportului topografic, cadastral; concretizat prin lucrarile de actualizare topografica din teren, suprapunerile pe planurile vechi SARMES, Avizul de incepere nr. 1538/2015 si prin Procesul verbal de receptie finala OCPI nr. 1807/14.12.2015

 • •  Condiții geotehnice și hidro-geotehnice, respectiv Studiul geotehnic anexat nr. 1744/2015

 • •  Deoarece tema de proiectare si propunerea de mobilare se incadreaza in reglementarile noului PUG Timisoara si anume in UM3 - Zonă de urbanizare "Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic" iar propunerea respecta retragerile conform Codului Civil si conform OMS 119/2014 - Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei nu sunt necesare alte studii de fundamentare in afara celor deja intocmite

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

ÎNCADRAREA in oras/in zona

Terenul are formă regulata si cuprinde doua parcele de 717 si 834mp. tratate unitar cu suprafata de 1551 mp.

Pe teren nu exista constructii.

Vecinătățile parcelei sunt :

 • -   La nord există teren proprietate privata identificat prin top 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2;8572/1/1/1/1/2;8579/1/1/1/1/2/1

 • -   La sud b-dul Iosif Bulbuca

 • -   La est proprietate privata

 • -   La vest drum de servitute al cultului Aletheia.

EVOLUȚIA ZONEI

Prezenta documentație va ține cont de reglementările superioare de urbanism aprobate si anume :

 • - PUG - Municipiul Timisoara - Conform P.U.G., aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 139/2007,

 • - PUZ - Cladiri de birouri, servicii, locuire aprobat prin HCL 503 /2008

 • - PUD - Alithea HCL 371/28.09.2010 -Centru Crestin,cu birouri si spatii cazare

 • - PUZ - Cladiri de birouri, servicii si locuire etapa de informare publica

 • - STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA,SOCIALA SI DE MEDIU 2013 A MUNICIPIULUI TIMISOARA

 • - Noul PUG al Municipiului Timisoara in curs de finalizare

 • - HCJ nr. 115/2008 - privind indicatorii teritoriali

 • - HCJ nr.87/2004- privind indicatorii teritoriali

precum si de ridicarea topografică pentru parcela proprietatea beneficiarilor

Conform STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU 2013 A MUNICIPIULUI TIMISOARA documentatia prezenta se incadreaza in

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1. CREAREA UNUI MEDIU DE AFACERI ȘI DE INOVARE ATRACTIV ȘI MORAL.

Conform noilor reglementari ale PUG Timisoara terenul se afla in zona

UM3 - Zonă de urbanizare "Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic"

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

Nu există vegetație (copaci, pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate.Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala.

Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia Banatului.

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

Zona menționata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea rocilor de baza.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

Din punct de vedere al seismicității conform codului de proiectare seismica P100 -1/2006 conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec., a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului o = 3, a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat 3.4 si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,16 g. Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin : temperatura aerului:

 • - media lunara maxima: + 21-22 oC in iulie, august

 • - media lunara minima: - 1-2 oC in ianuarie

 • - maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952

 • - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935

precipitatii:

 • - media lunara maxima: 70-80mm

 • - media anuala: 600-700mm

 • - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915

vantul: directii predominante: Nord-Sud 16% si Est-Vest 13

CIRCULAȚIA

Amplasamentul cuprins in perimetrul reglementat este situat într-o zonă centrala, la o majora importanta de circulație si in plina dinamica, avand in vedere documentațiile de urbanism aprobate si in curs de aprobare din zona.

Evolutia urbana a zonei ce a presupus finalizarea b-dului Sudului a deschis oportunitati de dezvoltare a parcelelor aflate in vecinatate.

Operatiunile de amenajare si construire a parcelelor din vecinatate cu constructii impunatoare din punct de vedere al inaltimii, reamenajarea parcelei apartinand cultului Aletheia si amenajarea drumului de servitute vecin parcelei noastre, dorinta beneficiarilor pentru realizarea unei cladiri de birouri, servicii au contribuit major la prezenta documentatie.

Din analiza situatiei existente și din studiile urbanistice propuse deja aprobate se pot preciza următoarele :

Pe terenul studiat se doreste conform temei de proiect realizarea unei cladiri de birouri, servicii de proiectare conform specificului beneficarilor ce corespunde reglementărilor urbanistice propuse prin documentatiile urbanistice si de amenajarea teritoriului superioare aprobate sau in curs de aprobare.

OCUPAREA TERENULUI

Terenul este 100% neamenajat.

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

ECHIPAREA EDILITARA

a)Situatia existenta

Zona analizata in P.U.Z. va fi insotiță de proiectele de infrastructură edilitară necesare pentru viabilizarea parcelelor. Dotarea cu utilitati a zonei va face obiectul proiectelor de specialitate. Gabaritele si calitatea retelelor vor fi avizate de detinatorii de utilitati ai Municipiului Timisoara.

In prezent, zona este deservita de utilitati: apa si canal, curent electric, gaz, telefonie si retea de televiziune porin cablu, toate existente pe b-dul Iosif Bulbuca

Pentru deservirea edilitara a constructiilor propuse prin prezenta documentatie, se vor propune urmatoarele lucrari cu caracter tehnicoedilitar:

 • - racordarea la reteaua publica de apa/ canal, cu extinderile si bransamentele aferente;

 • - bransarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a orasului, retea existenta pe

 • - alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua de distributie existenta in zona;

 • - colectarea si depozitarea deseurilor se va realiza in containere speciale, urmand a fi evacuate periodic;

OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Avand in vedere prevederile strategiei de dezvoltare spațială promovată de catre Consiliul Județean Timiș, reglementările propuse prin PUG preliminar Municipiul Timisoara și necesitățile beneficiarului, acesta a initiat elaborarea documentatiei P.U.Z. -CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE, Beneficiar: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

Amplasament: Municipiul Timisoara,strada Iosif Bulbuca, care are ca scop echiparea terenului conform cu obiectul de activitate al acestuia respectând reglementările documentațiilor de urbanism superioare aprobate.

PREVEDERI ALE DOCUMENTAȚIILOR SUPERIOARE DE URBANISM

Avand in vedere situatia de pe teren, vecinătățile deja reglementate documentatia si dorinta beneficiarului documentatia stabileste reglementarile specifice legate de zonificarea functională propusă si anume aceea de birouri si servicii de proiectare,elaborare si consultare software,

Conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare-Etapa a -3-a elaborare PUG Timisoara" aprobate prin HCL nr.428/30.7.2013 terenul proprietatea beneficiarilor cuprinde functiunile: UM3 - Zonă de urbanizare "Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic"

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE:

Concluziile Studiului geotehnic sunt concretizate in capitolul 5 Concluzii si recomandări si sunt urmatoarele:

- In conformitate cu normativul NP074/2007 intittulat "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii" totalul de 10 puncte incadreaza lucrarea in Categoria Geotehnica 2 tipul MODERAT.

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

 • - Cota de fundare minima avand in vedere regimul propus este de Dr = -9,00m.

 • - Conform ANEXA A ,Tabelul A2 din Normativul NP 112-2004 intitulat Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa, valoarea de baza a presiunii conventionale pentru pachetul de pamanturi nisipoase situat intre cotele - 2,10m- - 10,00m este : pconv. = 250,00kN/mp.

 • •  Concluzia actualizarii studiului topografic :

 • - coordonatele STEREO 70 pozitioneaza cele doua parcele fata de cota conventionala a Marii Negre,

 • - suprafetele din CF nr. 401380 si 401378 Timisoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2si

8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3 respectiv 834mp si 717mp. corespund cu suprafetele reale masurate

 • •  Cele doua studii releva faptul ca nu exista disfunctionalitati in ceea ce priveste cele doua domenii analitice ci acestea sustin necesitatea dezvoltarii si reglementarii parcelelor conform dorintei beneficiarului in conformitate cu documentatiile superioare de urbanism

Propunerile enuntate in prezentul P.U.Z. au un caracter normativ, sunt in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 3715 din 21.09.2015 prelungit 2017 anexat și cu Avizul de Oportunitate obtinut nr. 20/06.08.2015 si stau la baza obtinerii autorizației de construire din zonă.

MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Accesul auto pe parcele este unul singur propus pe directia celor doua rampe de acces cu panta maxima de 18%.de 6m.

Accesul auto este perpendicular pe rampele de acces la subsoluri.

Accesul auto este la distanta de 6m fata de latura de est a terenurilor.

Rampele sunt cu panta de 18% racordate cu raza circulara conform plansei de drumuri si duc in cele 3 subsoluri ce vor asigura necesarul de locuri de parcare si spatii tehnice.

Parcarile necesare zonei de birouri si servicii sunt in numar de 48 locuri, calcul facut conform Anexei nr. 2 aferenta RLU noul PUG al Municipiului Timisoara necesarul de parcari estimat pentru functiunea de birouri/servicii este de 1loc/90mp. deci de 48locuri, plus un spor la 101 angajati de 25%.

Totalul amenajat este de 28 locuri de parcare pe fiecare subsol, in total 84 locuri parcare asigurate in subteran

Numarul de locuri de parcare necesare pot fi organizate si la nivelul a doua subsoluri.

*NORMATIV din 22 iunie 2011 pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare", indicativ I5-2010*,

Standardele BOMA (Building Owners and Managers Association),si GNA

Propunerea de amenajare a accesului se face în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind amenajarea intersecțiilor la nivel în localități conf. SR 10144 - 4 “Amenajarea intersecțiilor de străzi - Clasificare și prescripții de proiectare” și conform Buletin tehnic rutier 4/2010 privind reglementările tehnice ale normativului

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

„Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice” - AND 600/2010, constă în principal din:

S Accesul pe amplasament se va face din bv. Iosif Bulbuca;

S Accesul auto va fi la extremitea frontului stradal din partea de sud est iar cel pentru accesul pietonal prin milocul fruntului stradal.

S Racordul pentru accesul auto la bulevard va fi pozitionat perpendicular pe axul acesteia și realizat conform panșei anexate.

S Racordarea la bv. Iosif Bulbuca a acesului, va fi o racordare cu rază circulară, în conformitate "Normativul pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice” - AND 600/2010, aliniatul 5.2 - Geometria intersecțiilor - monograma din figura 11 - Amenajarea virajului la

dreapta, având raza de racordare de R= 6,00 m;cu banda de decelerare pe lungimea de 25m si latimea de 3,5m.

S Distanța de la marginea părții carisabile până la accesul pe amplasament este de 6,00 m.

S Rampele de acces la parcările subterane (subsol 1, subsol 2 și subsol 3) vor avea lățimea de 3,00 m și panta de 18%

Structură rutieră propusă la accesul auto:

 • ■   20 cm strat de uzură din beton de ciment C25/30

 • ■    20 cm strat de fundație din balast

 • ■    material anticontaminator tip geotextil

 • •  Semnalizarea verticală si orizontală

Semnalizarea rutieră va respecta normativele în vigoare și SR 1848/1-2011 "Semnalizare rutieră Indicatoare, mijloace de semnalizare rutieră Partea 1: Clasificare, simboluri, amplasare ”, astfel la accesul în bulevard de pe parcela imobilului se va monta un indicator rutier fig. B2 - "Oprire”, iar la accesul în parcarea subterană indicatorul rutier fig. C17 "Accesul interzis vehiculelor cu înălimea mai mare de 2,20 m”

Se vor amenaja 8 locuri de parcare la sol, în spatele imobilului, cu dimensiunile minime de 5,20 x 2,50 m și 84 locuri de parcare în cele trei subsolui, destinate special, parcajului auto. Acestea din urmă vor avea dimensiunile de 5,00 x 2,50 m în conformitate cu "Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane” - Indicativ P. 132-93. De asemene la fiecare subsol destinat parcajelor, s-a prevazut și câte un spațiu ce va fi dotat cu mobilier necesar parcării bicicletelor.

 • •  Calcul locuri de parcare necesare      Spatii birouri si servicii

În conformitate cu Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane” - Indicativ P. 132-93. și "Normele locale privind determinarea numărului locurilor de parcare "- Anexa 2

Necesar locuri de parcare - 1 loc/90mp. + 25% (peste 101 angajati) 3400,0 mp x 1 loc/90 mp + 25% locuri => Necesar locuri de parcare = 48

Total locuri asigurate

Subsol 1    - 28 locuri parcare

Subsol 2    - 28locuri parcare

Subsol 3    - 28 locuri parcare

Total locuri parcare asigurate = 84

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

ZONIFICARE FUNCȚIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Avand in vedere situatia de pe teren, vecinătățile deja reglementate documentația ,dorinta beneficiarului si conditiile impuse prin Avizul de Oportunitate nr. 20/06.08.2015 documentatia stabilește reglementarile specifice legate de zonificarea funcțională propusă de birouri si servicii de consultanta software.

Beneficiarul dorește să construiasca o cladire de birouri si servicii de clasa cat mai inalta cu un regim de inaltime 3S+P+6E+Er.

Avand in vedere legislatia in domeniu de proiectare a cladirilor de birouri si servicii de aceasta categorie si indeplinirea tuturor normelor de proiectare/ fiecare nivel * nu poate construi decat 5 etaje si un etaj retras, astfel conform normelor de proiectare cladirii cu aceasta destinatie

Suprafata propusa la nivelul parterului va fi de 584mp.

Suprafata totala propusa a se construi la sol = 621mp.

POT propus = 40%

CUT propus = 2,19

H cornisa = 24,0m.

H propus = 3S+P+5E+Er

Retragerile la nivelul parterului vor fi de 10,5m fata de latura din spate a parcelei, la 5,5m distanta fata de latura de est, si la 6m fata de aliniament. Etajele 2, 3, 4 si 5 vor iesi partial in consola cu loggii/balcoane inchise la 0,5m- 1,5m. fata de alinierea de 6m.

Inaltime nivelului curent propus este de 3,375m. iar inaltimea libera conform standardelor de 2,70m.

Parterul va fi prevazut cu spatii de conferinte si sali de sedinte, cu amenajari de spatii verzi compacte in fasia non edificandi ce se deschide la b-dul losif Bulbuca. Etajele vor fi pentru birouri si servicii, vor avea lifturi si scari pentru angajati, zona wc uri, zona de birouri propriu-zise, zone de oficiu,spatii comune.

Zona etajului retras va avea pe langa zona de servicii si zone cu terase cu posibilitatea de amenajare de baruri si spatii de recreere pentru angajati.

Pentru o buna integrare a cladirii intre cladirile de inalta tehnologie s-a prevazut ca noua cladire de birouri sa fie proiectata ca si cladire inteligenta, cu sisteme automatizate de programare a iluminatului interior si exterior,a inchiderilor, a sistemelor de protectie.

Accesibilitatea in interiorul cladirii va fi asigurata prin intermediul lifturilor rapide(lifturi cu perioada de asteptare sub 30 secunde), a scarilor de acces , scarilor de serviciu, compactate intr-un nucleu central la nivelul fiecarui cat.

Pentru accesibilitate pe parcelele tratate unitar se propune un acces de 6 m din b-dul losif Bulbuca, la 6,14m fata de limita estica a parcelelor. Accesul pe parcele s-a prevazut pe latura de est pentru a-l indeparta de intersectia majora intre cele doua artere de categoria I si anume intre b-dul Sudului si b-dul losif Bulbuca.

Spatiul verde amenajat pe parcele este de 25%, conform RGU si RLU aferent noului PUG al Municipiului Timisoara.

Zona studiată cuprinde si vecinatatile parcelei, de la b-dul sudului, la strada Cernei si de la b-dul losif Bulbuca la strada Cernei.

TIMIȘOARA , J35/3131/2008 arh.- urb.Carmen Falnita

BILANȚUL TERITORIAL MAXIM MOD DE UTILIZARE AL TERENULUI

Bilanț teritorial

Nr.

Funcțiuni pe parcela

%

mp.

1.

Zona construibila

626

40

2.

Spatii verzi amenajate

387

25

3.

Alei auto si pietonale

538

35

4.

Total suprafata

1551

100

Astfel

Indicatori propuși

Indicatori maximi:

POT = 40%

CUT = 2,4

H = 3S+P+6E+Er

H maxim cornișa = 27,65m


POT = 40%

CUT = 2,19

H = 3S+P+5E+Er

H maxim cornișa = 24m(23,97m)

CONFIGURARE SPAȚIALA

Suprafața maxima construibila la sol este de 626mp.

Suprafața desfasurata propusa = 3400mp.

Zona de subsoluri se va intinde pe toata suprafata terenului si vor avea destinatia de parcari si spatii tehnice anexe.

Astfel s-a reglementat suprafața de 1551mp. pentru zona studiata din cadrul prezentei documentații cu respectarea următoarelor puncte:

 • 1. Accesul la teren din b-dul Iosif Bulbuca

 • 2. Zona de construcții cu functiunea de birouri si servicii

 • 3. Zona cai de circulatie - compusa din circulatii auto, pietonale, parcări autoturisme

 • 4. Zona verde - amenajata pe 2,5m- 3,5m perimetral

REȚELE EDILITARE

ECHIPAREA EDILITARA

Zona analizata in P.U.Z. va fi insotiță de proiectele de infrastructură edilitară necesare pentru viabilizarea parcelelor. Dotarea cu utilitati a zonei va face obiectul proiectelor de specialitate. Gabaritele si calitatea retelelor vor fi avizate de detinatorii de utilitati ai Municipiului Timisoara.

In prezent, zona este bine deservita de utilitati: apa si canal, curent electric, gaz, telefonie si retea de televiziune porin cablu, toate existente pe b-dul Iosif Bulbuca

Pentru deservirea edilitara a constructiilor propuse prin prezenta

documentatie, se vor propune urmatoarele lucrari cu caracter tehnicoedilitar:

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

 • - racordarea la rețeaua publica de apa/ canal, existenta pe b-dul Iosif Bulbuca cu extinderile si branșamentele aferente;

 • - bransarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a orașului,

retea existenta pe b-dul Iosif Bulbuca

 • - alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua de

distributie existenta in zona;

 • - colectarea si depozitarea deseurilor se va realiza in containere

speciale, urmand a fi evacuate periodic;

ECHIPARE EDILITARĂ

SITUAȚIA EXISTENTĂ

În prezent pe parcela studiata nu exista utilitati de apa si canal. In zona exista rețea publica de alimentare cu apă rece si de canalizare pe B-dul Iosif Bulbuca, administrate de “Aquatim”SA Timisoara si retele de eectricitate administrate de ENEL Timisoara

SITUAȚIA PROPUSĂ

 • a. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unui bransament de apa PE-HD 75x6.7mm PN 10 cu branșare la conducta de apă Dn 300 existentă pe str. Iosif Bilbuca a localității Timisoara .Asigurarea debitului si presiuni necesare pana la ultimul nivel pentru stins incendiu si consum menajer se va face cu ajutorul unei statii de hidrofor si vas tampon deschis

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar și gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 33 m3 /zi = 0,033 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 37.95 m3 /zi = 0,037 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 4.42 m3 /h.

.

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus pentru zona obiectivului cu branșare la conducta de apă existentă a localității Timisoara.

 • b. Canalizare

 • 1. Colectarea apelor uzate menajere

Colectarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unui racord de canal din tuburi PVC-KG, SN4, De 250x4,2 mm, cu racordare la canalizarea existentă pe str. Iosif Bulbuca a localității Timisoara.

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

Evacuarea apelor menajere se va face prin rețeaua interioara de canal in rețeaua publica de canalizare prin intermediul racordului individual de canal , legat la conducta publica din PVC Dn 400 existenta pe str. Iosif Bulbuca

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):

Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 33 m3 /zi = 0,033 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 37.95 m3 /zi = 0,037 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 X Qzimax /24 = 4.42 m3 /h.

 • 2. Colectarea apelor pluviale

Apele pluviale provenite de pe constructiile propuse se colecteaza prin intermediul unor jgehaburi si burlane si sunt diractionate la un bazin de retentie.

Apele provenite de pe parcările propuse se vor colecta prin intermediul unei canalizări propuse și trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, după care prin pompare acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de retenție propus pentru zona studiată.

Apele convențional curate vor fi evacuate în canalul public controlat dupa ploaia torentiala.

c) Energie electrica:

Alimentararea cu energie eletrica se va face de la retelele existente administrate de ENEL in baza unui proiect tehnic intocmit de furnizorul de energie electrica dupa finalizarea investitiei. Nu vor fi date "in funcțiune construcțiile realizate, până când nu vor fi racordate la rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare si alimentare cu energie electrică.

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare. Alimentarea cu energie electrica se va face subteran.

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

Telefonie

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare. Se vor realiza rețele subterane

Rețele termice, alimentare cu gaze

Centralele și punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.

Toate rețelele termice vor fi rezolvate subteran. Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

Clădirile vor fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementa te tehnic care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranței sau al poluării mediului

Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanțe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menționate în prezentul regulament

TIMIȘOARA , J35/3131/2008 arh.- urb.Carmen Falnita

BREVIAR DE CALCULE

 • A. ALIMENTAREA CU APĂ.

 • 1. Necesarul de apă.

1.1. Zona de birouri si servicii.

- nr. persoane = 100 pers. /parcelă.

- normă de consum = 30 l /om /zi.

Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 33 m3 /zi = 0,033 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 X Qzimed = 37.95 m3 /zi = 0,037 l /S.

Qorarmax 1 = 2,8 X Qzimax /24 = 4.42 m3 /h.

Asigurarea necesarului de apă se va realiza prin executia unui branșament de apa

 • B. CANALIZARE.

1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

Qzimed 1 = 1,1 X 30 /1000 = 33 m3 /zi = 0,033 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 X Qzimed = 37.95 m3 /zi = 0,037 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 X QzimaX /24 = 4.42 m3 /h.

 • 2. Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ES x 0 - unde;

m - coeficient de reducere, care ține seama de capacitatea de

înmagazinare în timp a rețelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i - intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 130 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73.

S - suprafața bazinului aferent secțiunii considerate în ha;

S circulații = 0,1551 ha;

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

0 - coeficient de scurgere corespunzător suprafeței S. 0 = 0,85 - pentru circulații;

0m = (0,1551 x 0,85) /3,35 = 0,039 l /s.

În concluzie;

Qm = 0,8 x 130 x 0,1551 x 0,039 = 0.629 /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 230/42 = 17,48 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcoiectat = 0.629 x 17,48 x 60 /1.000 = 6.59 m3.

Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 10 m3.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Tipul de proprietate asupra terenurilor

Terenul studiat prin PUZ are o suprafață totală de 1551mp., conform CF TIMIȘOARA, B-dul Iosif Bulbuca, EXTRAS CF nr.401380 si 401378 Timișoara, nr. topo 8577/1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1; 8578/1 /1 /1 /1 /2; 8579/1 /1 /1 /2/2 si 8577/1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3 și este proprietatea privata a SC BEESPEED

AUTOMATIZARI SRL

Circulatia terenurilor

Deoarece b-dul Iosif Bulbuca este reglementat nu exista teren proprietatea beneficiarului ce se va ceda, dezmembra pentru amenajarea domeniului public. In urma PUZ-ului cele doua parcele se vor unifica si trata unitar.

Terenul in suprafata de 1551mp va ramane in proprietatea beneficiarului.

PROBLEME DE MEDIU

. RELATIA CADRUL NATURAL - CADRUL CONSTRUIT

Se va asigura un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

. EVIDENTA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE

Nu e cazul.

. MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE COMUNICATII SI DIN CATEGORILE ECHIPARII EDILITARE, CE REPREZINTA RISCURILE PENTRU ZONA

Nu e cazul.

. EVIDENTIEREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC

Nu e cazul.

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARARII 1076/2004)

Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la:

 • 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează un cadru pentru activități viitoare. Fiind un PUZ cu functiunea de birouri si servicii, se vor crea condiții de dezvoltare a zonei cu efect benefic in densificarea si eficientizarea zonei in corelare cu tema de proiectare stabilita de beneficiar.

 • 1.b. P.U.Z. se încadrează în prevederile P.U.G.Municipiului Timisoara aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 139/2007,

 • 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință intravilan,curti constructii

În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în P.U.Z. s -a avut în vedere optimizarea spatiilor construite, corelate cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcajelor și a perdelelor de protecție stradală. S-a optat pentru adoptarea unei soluții de construire conform indicatorilor urbanistici din noul PUG, cu mentinerea unui procent de 25% din teren în favoarea spațiului liber plantat.

 • 1.d. In zona respectiva nu se vor desfasura activitati industriale ce utilizeaza substante poluante care sa afecteze mediul. Lucrările de construire a cladirii de birouri din prezenta documentație nu vor afecta mediul pe durata edificării acesteia. Funcționarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemele terestre și acvatice constituite în zonă.

 • 1. e. Prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normele europene actuale.

Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la:

 • 2. a) Propunerile din documentația de urbanism prezentă produc efecte cu caracter ireversibil prin edificarea constructiilor conform cu functiunile propuse prin documentatiile de urbanism superioare. Nu exista intervențiile cu efect negativ asupra peisajului deoarece pe parcela initiala nu exista arbori sau arbusti ce trebuie pastrati. Odata cu construirea cladirii de birouri se vor organiza si măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuști și arbori, amenajarea de zone verzi,modelate după reguli peisagistice, cu denivelări, plantații diverse, oglinzi de apă. Orice proiect de construire atrage după sine obligația de a prevedea spații verzi in total 25% din suprafata totala a terenului reglementat.

 • 2. b) natura cumulativa a efectelor - nu este cazul;

 • 2. c) natura transfrontiera a efectelor - nu se produc efecte transfrontaliere;

 • 2. d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu - nu este cazul;

 • 2. e) marimea si spatialitatea efectelor - nu exista riscuri pentru sanatatea umana;

2. f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - nu sunt zone naturale speciale si nici patrimoniu natural care sa fie afectat;

 • (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu este cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului;

 • (iii) folosirea terenului în mod intensiv - nu este cazul;;

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

2. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - nu este cazul;.

 • 4. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE, Beneficiar: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

Amplasament: Municipiul Timisoara,strada Iosif Bulbuca, s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat prin Ordinul nr. 91/1991 si cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

incadrarea in documentațiile superioare de amenajare a teritoriului județului Timiș asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.Planul Urbanistic Zonal -CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE, Beneficiar: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

Amplasament: Municipiul Timisoara,strada Iosif Bulbuca, se va integra in documentațiile superioare de urbanism aprobate si va avea o valabilitate de 10 de ani sau va fi stabilită prin HCL Timisoara.

Intocmit:

urb. Carmen Falnita

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

PUZ - CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,

AMPLASAMENT :   TIMIȘOARA, B-dul Iosif Bulbuca, EXTRAS CF

nr.401380 si 401378 Timișoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3

BENEFICIAR:      SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

CAPITOLUL 1: DISPOZIȚII GENERALE

Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amplasare a constructiilor pe teritoriul aferent Planului urbanistic zonal, in suprafata de 1551 mp.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executiilor constructiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ.

Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei locale si se aprobă impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 - legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai in cazul aprobarii unor modificari ale PUZ-ului cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o si documentatia initiala.

Domeniul de aplicare

Pentru usurarea aplicabilitatii, terenul studiat in PUZ a fost impartit in unitati teritoriale de referinta (UTR), cu prescriptii specifice.

UTR - ul este o reprezentare conventionala cuprinzand o zona cu functiune predominanta, cu omogenitate teritoriala si functionala, delimitata in general prin axele strazilor principale si/sau limitele cadastrale sau naturale.

Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local si constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

Aprobarea se face pe baza avizelor obtinute si a acordurilor prevazute de lege.Planului Urbanistic Zonal PUZ - CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE, se va integra in documetațiile superioare de urbanism si va avea o valabilitate propusă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

Capitolul 2 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Cladirile de orice natura, drumurile, rețelele edilitare, amenajarile exterioare, imprejmuirile etc se vor realiza numai in intravilanul aprobat al localitatii, in baza certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate conform prevederilor prezentului plan urbanistic zonal.

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice:

 • -   dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului ;

 • -  inscrierea functiunii solicitate in functiunea dominanta a zonei in care urmeaza sa se amplaseze cladirile.

 • -  respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT- ul si CUT- ul, prevazute in documentatie.

 • -  respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale durabile;

 • -   asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare

 • -  asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; și asigurarea platformelor de intoarcere;

Toate cladirile vor fi prevazute cu fundatii la adancimea specificata in avizului geotehnic anexă la documentația de autorizare a construcțiilor.

Capitolul 3 ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone si subzone functionale

Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt puse in evidenta in plansa de REGLEMENTARI din P.U.Z. Subzonele functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale cu functiuni specializate.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul Municipiului Timisoara.

La nivelul terenului studiat s-a delimitat un singur UTR:

ZM - zona mixta activități IT ,administrative, de administrarea afacerilor,de proiectare,financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism, incluzând si locuirea colectivă

Capitolul 4 PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE UTR- L

 • 1. Generalitati

Art. 1. Functiunea dominanta a zonei este servicii, activitati tertiare,administrative,financiar-bancare, comerciale,culturale,de invatamant, de sanatate cu caracter ambulatoriu, de turism si chiar locuire colectiva.

 • 2. Utilizarea funcționala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei :

Art. 2. Utilizari permise

 • •  constructii cu functiunea mixtă de servicii IT, de proiectare,elaborare si consultanta software, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism

 • •  constructii pentru circulatia auto, stationari auto si circulatie pietonala;

 • •  constructii pentru retelele tehnico-edilitare;

 • •  amenajari de spatii verzi, pentru sport, recreere si protectie

 • •  instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc)

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

 • •  garaje si parcari private subterane

Art. 3. Utilizări permise cu condiții

 •  constructii cu functiunea de locuire colectiva exclusiv la etajele cladirii

Art. 4. Utilizări interzise

 • •  constructii cu functiunea de locuire individuala

 • •  constructii cu functiune comert en-gros, cresterea animalelor de producție, construcții industriale, depozite de deșeuri

 • •  construcții care adăpostesc orice activități poluante, nocive generatoare de zgomote sau imorale;

 • •  se interzic orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru:

 • •  largirea unor strazi sau realizarea strazilor propuse;

 • •  se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere: depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii degradate, terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri etc.;

 • 3. Condiții de amplasare si conformare a construcțiilor:

Art.5- Caracteristici ale parcelelor (Suprafete, Forme, Dimensiuni).

Parcela construibila este de 1551 mp. front la stradă de 46,74m.

Art. 6 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii

Construcția se va amplasa izolat conform cu alinierea stabilită prin planșa de reglementări urbanistice adică la 6m. distanță față de aliniament.

Se va respecta o limita minima de 10 m față de limita din spate al parcelei.

In fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor aleilor de acces si platformelor de maxim 0,80 m inaltime fata de cota terenului anterioara lucrarilor de terasament.

Constructiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul zonei edificabile cu exceptia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea spațiilor verzi interioare.

Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Se va asigura acces unic carosabil de 6m latime din trama stradală proiectată conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2015-003313/21.01.2016

Art.8 Staționarea autovehiculelor

Staționarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată în interiorul parcelei.

Autorizația de construire poate fi refuzată în situația imposibilității rezolvării staționării autovehicolelor necesare pentru functiunea mixta.

Suprafețele de staționare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525 /1996 republicată și a normativelor în vigoare.

Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru garaje sau parcaje. La nivelul subsolurilor se vor organiza necesarul de 48 parcari.Organizarea parcarilor poate reduce nurmarul subsolurilor.

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

Art. 9 Regimul maxim de inaltime este

H maxim = 3S+P+6E+Er       H propus = 3S+P+5E+Er

H maxim la cornișă = 27,65 m. H propus la cornișă = 24 m.

Art.10 Aspectul exterior al clădirilor

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural și structuri urbane existente adiacent.

Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fatada principala. Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala;

Fațadele spre spațiile publice vor fi plane și se vor situa în aliniament / aliniere.

Se admite realizarea de balcoane, bowwindow-uri etc, începând de la înălțimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiția ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornișăși să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii. Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperișuri terasă sau cu pante mai mici de 10%),sau cu șarpantă, funcție de contextul urban local. Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional. Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei - tencuieli lise pentru fațade, placaje din piatră pentru fațade, socluri și alte elemente arhitecturale, confecții metalice din oțel vopsit.

Art.11 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara -

Nu vor fi date "in funcțiune construcțiile realizate, până când nu vor fi racordate la rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare si alimentare cu energie electrică.

Este obligatorie branșarea la rețeaua de alimentare cu apă a tuturor construcțiilor.

Canalizare apelor uzate și evacuare ape pluviale:

Apele uzate branșarea construcțiilor la rețeaua de ape uzate urbana ce se va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecția mediului.

Alimentarea cu energie electrică

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare. Alimentarea cu energie electrica se va face subteran.

Telefonie

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare. Se vor realiza rețele subterane

Rețele termice, alimentare cu gaze

Centralele și punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.

Toate rețelele termice vor fi rezolvate subteran. Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

arh.- urb.Carmen Falnita                                                      Proiect nr.1/2015

Clădirile vor fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranței sau al poluării mediului

Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanțe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menționate în prezentul regulament

Art. 12 Spații libere și spații plantate

Se va trata ca spațiu verde de 25% din suprafața totală a terenului, perimetral, fasia de 2,5m/ 3,5m latime.

Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite aferente clădirilor.

Aleile si parcajele personale este de preferat a se realiza cu grasbeton.

Amenajarea spațiilor publice, realizarea construcțiilor și a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentații de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50 /1991

republicată.

Art. 13 împrejmuiri

Imprejmuirile spre strada se recomanda a fi din soclu opac de maxim 80 cm si grilaj metalic semitransparent(maxim 20%opacitate) sau sistem similar, dublate de vegetatie. Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m.

Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maxim 2,20 m. Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

 • 4.Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului.

Art. 14 Procentul de ocupare maxim al terenului

Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. reprezinta raportul dintre suprafata ocupata la sol ( construita) si suprafata terenului considerat.

P.O.T = 40%

Art. 15 Coeficient de utilizare maxim al terenului

Coeficientul de utilizare - C.U.T. reprezinta raportul dintre totalul ariei construite desfasurate si suprafata terenului considerat.

C.U.T maxim .= 2,4       C.U.T. propus = 2,19

Intocmit

arh urb Carmen Falnita

TIMIȘOARA , J35/3131/2008,________________________________________________________________

arh.- urb.Carmen Falnita                                                           Proiect nr.1/2015

MEMORIU NONTEHNIC

Parcelele studiate cu o suprafața medie pentru o clădire de birouri si servicii de consultanta software aflate în intravilanul Timișoarei, in zona centrala a orasului, la o intersecție dintre un bulevard important din oras si un drum de servitute, cu PUZ-uri aprobate si in curs de aprobare necesita reglementarea in concordanta cu celelalte documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului din zona.

Avand in vedere dorinta beneficiarilor si normele de proiectare cladiri de birouri a rezultat o cladire de inaltime 3S+P+5E+Er.

Accesul pe cele doua parcele va fi unul singur si se va realiza din b-dul losif Bulbuca deoarece ambele parcele apartin aceluiasi proprietar.

Cvartalul in care se gasesc parcelele beneficiarilor este alcatuit din parcele de marimi mari, de ordinul zecilor de mp.,deci cu posibilitati de amenajare si construire variate, fara prea multe restrictii .

Vecinatatea directa cu terenul din partea de vest, adica cu drumul de servitute este un punct tare deoarece permite realizarea cladirii noastre de birouri pe latura de vest si permite optimizarea indicatorilor urbanistici pe zona UM3, conform legislatiei in vigoare.

Vecinatatea cu terenul de cca. 6500mp. din partea de est si din nord ne asigura o buna posibilitate de construire deoarece parcela vecina are un front la strada de 19,9m. si o lungime de cca. 250m ceea ce inseamna ca zona construibila pe parcela vecina va fi undeva in spatele parcelei, la o distanta de terenul proprietatea beneficiarilor iar pe langa latura noastra de est se va asigura accesul in zona construita.

Din punct de vedere economic zona extinsa este in plina configurare, nu dispune de constructii de birouri, servicii si locuire finalizate ci doar de cladiri de cult si terenuri neconstruite, cu mare potential avand in vedere circulatiile majore din zona.

Deoarece la arterele majore de circulatie se pot folosi si este recomandat a se utiliza coeficienti maximi si de ocupare si de utilizare al terenului si de regim de inaltime si este de asemenea de preferat a se folosi cu destinatia de servicii, birouri, administrative, financiar bancare, software totul converge cu tema de proiectare a beneficiarului respectiv firma SC BEESPEED AUTOMATIZĂRI SRL.

Necesitatea dezvoltarii coerente este dorinta beneficiarului dar coincide si cu dinamica si cu strategia Muncipiului Timisoara de densificare a zonelor de pe arterele importante ale orasului.

Retelele existente si anume apa, canal,electricitate,fibra optica, gaz arata ca zona este neexploatata la capacitatea sa.

Toate reglementarile prevazute prin Noul PUG al Municipiului Timisoara au fost preluate si armonizate cu dorinta beneficiarului de construire,asigurand astfel parcelelor posibilitati de construire si amenajare eficienta la dimensiunile si indicatorii urbanistici prevazuti prin subzona UTR-ului propus prin Noul PUG al Municipiului Timisoara.

Intocmit:

urb. Carmen Falniță

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2016-016410/21.11.2016


SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire clădire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2016-016410/ 28.10.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 20/06.08.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 09/ 29.09.2016;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3715 din 21.09.2015 prelungit pana la 20.09.2017, precum si Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 14 din 07.03.2016;

Documentația PUZ „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara, beneficiar SCBEESPEED AUTOMATIZĂRI SRL, proiectant SC GENIUS LOCCI SRL, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna ianuarie 2016, cu ocazia demararii Etapei 2 - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 15.02.2016, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2015 -017842/15.02.2016;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC GENIUS LOCCI SRL, proiect nr. 1/2015, la cererea beneficiarului SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL.

Zona studiata in cadrul documentatiei PUZ „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara, este situata în partea sud-estica a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara, intre zona bazelor sportive din proximitatea stadionului „Dan Păltinișanu” spre vest, zona industrială dinspre Calea Stan Vidrighin spre nord si est, si o zona de culte reprezentata de Centrul Crestin Aletheia Timisoara la sud spre cartierul Soarelui, in UTR 44 din PUG.

Vecinătătile parcelei sunt: - la nord și est - teren proprietate privată identificat prin top 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8572/1/1/1/1/2;8579/1/1/1/2/1; - la sud bv. Dr. Iosif Bulbuca, - la vest drum de servitute al cultului Aletheia.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire clădire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat format din 2 parcele în suprafață totală de 1.551 mp, este înscris in C.F. nr. 401380, nr. cadastral 401380 - teren arabil intravilan, în suprafață de 834 mp, și C.F. nr. 401378, top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 - teren arabil intravilan, în suprafață de 717 mp, proprietar SC BEESPEED AUTOMATIZĂRI SRL cu interdicție de înstrăinare, dezmembrare, grevare, demolare, închiriere in favoarea BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA, CIF: 361560 (pentru care s-a obținut Acordul BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA cu nr. 175/24.02.2016).

Planul Urbanistic Zonal „Construire clădire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara, propune construirea unei clădiri de birouri și servicii de inaltă clasă, cu un regim de înălțime 3S+P+6E+Er:

Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Accesul auto si pietonal se va asigura din bv. Dr. Iosif Bulbuca, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2015-003313/21.01.2016.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuși prin documentație sunt următorii:

Indicatori propuși:

POT propus = 40%

CUT propus = 2,19

H propus = 3S+P+5E+Er

H cornișă = 24,00 m

Indicatori maximi conform Avizului Arhitectului Sef:

Regim de înalțime max = 3S+P+6E+Er

Funcțiuni predominante: birouri și servicii

H max = 28 m, H cornisa = 24.00 m

CUT max = 2.4

POT max = 40 %

Se va prelua retragerea față de aliniament propusă prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 503/25.11.2018, se va respecta o retragere minimă de 6m de la aliniamentul stradal până la proiecția balcoanelor etajelor superioare;

Subsolul va respecta o retragere de minim 3m de limita de proprietate (pe toate laturile) și va ocupa maxim 90% din suprafața terenului;

Spatii verzi amenajate - min 24.95% - conform Deciziei de incadrare nr. 14 / 07.03.2016 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis).

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice (dacă este cazul).


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Planul Urbanistic Zonal „Construire clădire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. losif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. losif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara, având ca beneficiar SC BEESPEED AUTOMATIZĂRI SRL, întocmit conform proiectului nr. 1/2015, realizat de SC GENIUS LOCCI SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max. 3S+P+6E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinte", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, H max = 28 m, H cornisa = 24.00 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2015-003313/21.01.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT de max 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 2.4, spații verzi amenajate - min 24.95% - conform Deciziei de incadrare nr. 14 / 07.03.2016 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, se va prelua retragerea față de aliniament propusă prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 503/25.11.2018, se va respecta o retragere minimă de 6m de la aliniamentul stradal până la proiecția balcoanelor etajelor superioare, subsolul va respecta o retragere de minim 3m de limita de proprietate (pe toate laturile) și va ocupa maxim 90% din suprafața terenului;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. losif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul studiat format din 2 parcele în suprafață totală de 1.551 mp, este înscris in C.F. nr. 401380, nr. cadastral 401380 - teren arabil intravilan, în suprafață de 834 mp, și C.F. nr. 401378, top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 - teren arabil intravilan, în suprafață de 717 mp, proprietar SC BEESPEED AUTOMATIZĂRI SRL cu interdicție de înstrăinare, dezmembrare, grevare, demolare, închiriere in favoarea BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA, CIF: 361560 (pentru care s-a obținut Acordul BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA cu nr. 175/24.02.2016).

 • 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. losif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

 • 5. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public (dacă este cazul).

Pentru ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Sorina POPA


ȘEF BIROU CONSULTANȚĂ JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact - S.P.