Hotărârea nr. 250/2016

250/20.12.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 250/20.12.2016
pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2016 - 29457/ 05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. a), art. 3 alin.1 lit.a), art. 5 pct.2 şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrarea a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;
Având în vedere prevederile art. 5 şi 6 din Anexa 2 la Regulamentul - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004;
În conformitate cu prevederile art.36 aliniatul (2), lit.c) şi d) şi art. 36 alin. (6) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Activitatea de întreţinere şi reparaţii străzi, alei, trotuare şi poduri pe raza municipiului Timişoara", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Urbanism;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXA 1 la HCL........../................ cu amendamente

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind delegarea gestiunii serviciului "Activitatea de reparații Di întreținere străzi, alei , trotuare Di poduri pe raza municipiului Timișoara"

CUPRINS

Capitolul 1

Capitolul 2

 • - Prezentare generală

 • - Situația actuală a activității reparații Di între inere străzi, alei Di trotuare pe raza municipiului Timișoara

Capitolul 3

Capitolul 4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Capitolul 5

Capitolul 6

Capitolul 7

 • - Cadrul legal

 • - Fezabilitatea gestiunii directe

 • - Fezabilitatea tehnică

 • - Fezabilitatea economico-financiară

 • - Aspecte de ordin social și de protecție a mediului

 • - Identificarea și alocarea riscurilor

 • - Investițiile necesare

 • - Stabilirea soluției optime de gestiune

 • - Durata estimată a contractului și termenul previzibil pentru

încheierea acestuia

Capitolul 8

- FinanDarea activităDii delegate

Capitolul I PREZENTARE GENERALĂ

Obiectivul prezentului studiu de oportunitate îl constituie fundamentarea delegă rii gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public - activitatea de reparaDii Di întreținere a străzilor, aleilor , trotuarelor Di podurilor pe raza municipiului Timișoara.

Serviciile de administrare a domeniului public sunt reglementate de O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Această lege se completează cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, care constituie dreptul comun în materie, republicată Di actualizată.

Potrivit de art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local, având ca obiect, printre altele, și „construirea, modernizarea, exploatarea Di întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere Di pietonale, subterane Di supraterane”, conform art.3 alin.1 lit. a din O.G. nr.71/2002.

Conform normativelor în vigoare lucrările de întreDinere Di repara Dii a străzilor necesită a fi permanente astfel încât să se menDină starea de viabilitate a reDelei de drumuri locale. Aceste lucrări trebuie realizate la termene adecvate în condiDii tehnice Di economice corespunzătoare, care să asigure confortul Di siguranDa circulaDiei pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege. Lucrările de întreDinere Di repara Dii drumuri trebuie să asigure cerinDele unei circulaDii în siguranDă Di confort Di la finele duratei normale de funcDionare.

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii și stabilirea de repere oportune, menite să asigure executarea unor servi cii/lucrări de întreDinere Di repara Dii drumuri de calitate, de care va beneficia populația din Municipiul Timișoara.

Capitolul II

SITUAȚIA ACTUALĂ A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE ÎNTREDINERE DI REPARARE A DRUMURILOR DI PODURILOR PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Municipiul TimiDoara are în administrare o reDea stradală de 1.255 de străzi.

Lungimea totală a străzilor Municipiului TimiDoara este de 655 km:

 • 2,65 km / străzi de categoria I (magistrale care asigură preluarea fluxurilor majore ale oraDului pe direcDia drumului naDional ce traversează oraDul sau pe direcDia principală de legătură cu acest acces);

 • •  56,8 km - străzi de categoria II (de legătură care asigură circulaDia în zonele funcDionale Di de locuit)

 • •  540,15 km - străzi de categoria III (colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcDionale Di le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale);

 • •  55,4 km - străzi de categoria IV (de folosinDă locală, care asigură accesul la locuinDe Di pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic intens).

La nivelul Municipiului Timișoara lucrările de artă aflate în administrare sunt:

 • 1. Pasarela Gelu                        17. Pasarela Cezar Boliac

 • 2. Podul Iuliu Maniu (Muncii)          18. Pasarela Ghiroda Noua

 • 3. Podul Eroilor

 • 4. Podul General Ion Dragalina

 • 5. Podul Metalic pentru pietoni

 • 6. Podul Tineretii

 • 7. Podul Mihai Viteazul

 • 8. Podul Michelangelo

 • 9.  Pasarela Îndrăgostirilor

 • 10. Podul Decebal

 • 11. Podul Dacilor

 • 12. Podul Andrei țaguna

 • 13. Pasaj Superior Calea țagului

 • 14. Pasaj Michelangelo

 • 15. Pasaj Superior Slavici-Polonă

 • 16. Pasaj 16 Decembrie

a) SoluDii identificate pentru administrarea eficientă a reDelei stradale Di lucrărilor de artă

Autoritatea administrației publice locale are obligația întreținerii în permanență a domeniului public ți privat aflat în administrare. Dezvoltarea ți reabilitarea infrastructurii rutiere ar trebui să reprezinte o prioritate, întrucât aceasta conduce la o dezvoltare economică durabilă, dinamică ți competitivă a municipiului.

O administrare eficientă a fondurilor publice pentru realizarea lucrărilor aferente drumurilor ți podurilor, nu poate avea rezultate pozitive, decât prin identificarea precisă a obiectivelor ce trebuiesc atinse atât pe termen scurt cât ți pe termen mediu ți lung.

Ca urmare, pentru drumurile care au fost modernizate în ultimii 10 ani, apare imperioasă activitatea de întreținere ți reparare în vederea menținerii lor la un nivel de serviciu corespunzător ți funcțional.

Realizarea acestui serviciu al întreținerii ți reparării drumurilor, presupune alocarea anuală a unor sume însemnate de la bugetul local, eforturi susținute pentru urmărirea în execuție a lucrărilor, urmărirea comportării în perioada de garanție ți postgaranție a acestora, urmărirea în timp a apariției degradărilor ți luarea măsurilor de reparare a lor.

În acest context, având în vedere starea actuală ți ținând cont de numărul mare de locuitori ți a numărului mare de autovehicule, autoritatea publică locală consideră că realizarea lucrărilor de întreținere ți reparații pe întreaga rețea stradală este o prioritate, deoarece trama stradală este degradată: atât datorită solicitării dinamice, a factorilor climaterici, cât ți datorită intervențiilor , a lucrărilor de extindere ale utilităților publice ( rețelelor de gaz, apă ți canal, electrice, termoficare , telefonie) situate în carosabil ți trotuare.

b) Obiective

Prin modul de organizare ți desfățurare a activităților specifice serviciului de întreținere ți reparare a drumurilor locale, se urmărețte să se asigure realizarea următoarelor obiective:

 • a) administrarea, repararea, întreținerea ți exploatarea rețelei stradale de pe raza municipiului Timițoara pe bază de indicatori de performanță cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru lucrări de întreținere, reparații curente;

 • b) crețterea capacității de preluare a traficului ;

 • c) îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru vehicule;

 • d) crețterea gradului de siguranță a participanților la traficul pe drumurile publice;

 • e) reducerea cheltuielilor de transport în funcdie de calitatea carosabilului;

 • f) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • g) profesionalism in prestarea serviciilor;

 • h) reducerea costurilor;

 • i) eficienta utilizării fondurilor publice

î) credterea calitădii vie d ii cetățenilor, prin susținerea dezvoltării economice a municipiului Timidoara în principal prin stimularea mecanismelor economiei de piadă în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitatea locală.

În acest sens, sunt propuse tipurile de activități prezentate în Anexa 2, atadată prezentului studiu.

Capitolul III CADRUL LEGAL

Cadrul legal privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a drumurilor □ i străzilor este următorul:

În baza prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și ale O.G. nr.71/2002 organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

Consiliul Local, în exercitarea acestui drept, are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Potrivit art.10 din O.G. nr.71/2002 și art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art.10 alin.(3) din O.G. nr.71/2002, desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și ale O.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege di de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilitădi pubice astfel încât să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritădile deliberative di executive, în numele unitădilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îdi asumă di exercită nemijlocit toate competendele di responsabilitădile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitădi publice, respectiv la administrarea, funcdionarea di exploatarea sistemelor de utilitădi publice aferente acestora.

Astfel, pentru exploatarea eficientă a activităților edilitar-gospodărești care compun serviciul de administrare a domeniului public și privat, autoritatea publică locală răspunde de organizarea, finanțarea, gestiunea și controlul activității, având însă posibilitatea de a încredința sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului, unor operatori prestatori de servicii de utilităDi publice.

Potrivit art. 28 alin. (2A1) din Legea nr. 51/2006, republicată Di actualizată, în cazul gestiunii directe autorităDile deliberative ale unităDilor administrativ-teritoriale au posibilitatea încredinDării, unui operator de drept privat, gestiunea serviciilor de utilităDi publice sau a uneia ori mai multor activităDi din sfera acestor servicii.

Potrivit aceluiaDi articol , în cazul gestiunii directe autorităDile deliberative ale unităDilor administrativ-teritoriale pot încredinDa gestiunea serviciilor de utilităDi publice prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiDii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât Di pe toată durata acestui contract:

 • a) unităDile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaDii de dezvoltare

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităDi publice, în calitate de acDionari/asociaDi ai operatorului regional, prin intermediul asociaDiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acDionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acDionarilor Di al consiliului de administraDie, exercită un control direct Di o influenDă dominantă asupra deciziilor strategice Di/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în  legătură  cu serviciul

furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăDoară exclusiv activităDi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităDi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenDă a unităDilor administrativ-teritoriale membre ale asociaDiei, respectiv a unităDii administrativ-teritoriale care i-a încredinDat gestiunea serviciului;

 • c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deDinut în totalitate de unităDile administrativ-teritoriale membre ale asociaDiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

În conformitate cu art. 28 alin. (2), litera b) din Legea nr. 51/2006, republicată Di actualizată gestiunea directă se realizează p rin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziDiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziDiile sectoriale Di Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări Di concesiunile de servicii care pot fi societăDi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările Di completările ulterioare, cu capital social integral al unităDilor administrativ-teritoriale, înfiinDate de autorităDile deliberative ale unităDilor administrativ-teritoriale respective.

În conformitate cu prevederile art. 23, alin.1, lit. a), teza a II-a, din Legea nr. 51/2006, republicată Di actualizată, raporturile juridice dintre unităDile administrativ-teritoriale Di operatori sunt reglementate prin intermediul unui contract denumit de delegare a gestiunii pentru operatorii prevăzuDi la art. 28 alin. 2 lit. b) din acela Di act normativ, în cazul gestiunii directe.

Societatea S.C. Drumuri Municipale TimiDoara S.A., a fost înfiinDată prin HCL TimiDoara nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome Drumuri Municipale, în societate pe acDiuni, având ca acDionar unic pe Consiliul Local al Municipiului TimiDoara.

Prin adresa nr. RE 2016-1927/09.09.2016 societatea S.C. Drumuri Municipale Timișoara

S.A. declară că intră în categoria operatorilor vizaDi de art. 28, alin. 2, lit. b), prin intermediul cărora poate fi realizată gestiunea directă a serviciilor de utilităDi publice, respectiv administrarea, funcDionarea Di exploatarea sistemelor de utilităDi publice aferente acestora.

Noua formă de asumare prin contract de către un executant potent cu tehnicitate Di experienDă, a menDinerii nivelului tehnic din momentul contractării, pe întreaga durată acontractului, vine să răspundă dorinDelor utilizatorilor. AceDtia doresc să aibă permanent o reDea de drumuri viabilă care asigură fluenDa traficului Di condiDii de siguranDă.

Repararea Di întreDinerea străzilor, aleilor , trotuarelor Di podurilor prin încredinDarea de gestiune are ca scop menDinerea funcDionalităDii reDelei de străzi Di poduri aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului TimiDoara.

Prin acest contract de delegare de gestiune se urmăreDte realizarea activităDilor :

 • -   executarea lucrărilor de între Dinere Di repara D ii a străzilor Di podurilor de pe raza municipiului TimiDoara;

 • -   verificarea stării tehnice a străzilor Di podurilor, identificarea Di localizarea degradărilor produse în carosabil Di remedierea operativă a acestora;

 • -   creDterea eficienDei lucrărilor de reabilitare Di întreDinere a străzilor Di podurilor, prin adoptarea unor soluDii, materiale Di tehnologii performante;

 • -   organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor Di adoptarea restricDiilor de circulaDie necesare desfaDurării traficului în condiDii de siguranDă pe toată durata execuDiei lucrărilor de întreDinere Di repara Dii a străzilor Di podurilor;

 • -  urmărirea comportării drumurilor Di podurilor în vederea asigurării exploatării normale a acestora;

În conformitate cu prevederile OrdonanDei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea Di funcDionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local, autoritatea administraDiei publice locale, semnatară a contractului de delegare a gestiunii, îDi păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor Di strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public Di privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum Di dreptul Di obliga Dia de a monitoriza Di de a controla:

 • a) modul de respectare Di de îndeplinire de către operator a obligaDiilor contractuale asumate;

 • b) calitatea, cantitatea Di eficienDa serviciilor furnizate/prestate;

 • c) respectarea indicatorilor de performanDă stabiliDi în contractul de delegare a gestiunii;

 • d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare Di aprobare a preDurilor Di tarifelor pentru serviciile prestate;

 • e) modul de administrare, exploatare, întreDinere Di menDinere în funcDiune a infrastructurii edilitar-urbane încredinDate prin contractul de delegare a gestiunii .

Capitolul IV FEZABILITATEA GESTIUNII DIRECTE

4.1. Fezabilitatea tehnică

În 1 iunie 1959 a luat fiinta Serviciul de Drumuri ca unitate a Sfatului Popular Timisoara.

În 21.03.1972 prin Decizia nr.277 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Timisoara, se înfiinteaza Santierul de Drumuri.

Șantierul de Drumuri administrează, modernizează, întreține și exploateaza conform legii drumurile publice de interes local pe raza municipiului Timisoara.

Forma organizatorica a unitatii, între anii 1991 - 1998 a fost din data de 1 martie 1991 de Regie Autonoma, sub denumirea initiala de ”Santierul de Drumuri Municipale - R.A.” si apoi din 1 august 1994 ”Regia Autonoma de Drumuri Municipale Timisoara” prescurtat ”R.A. - S.D.M. Timisoara”, cu sediul în municipiul Timisoara, Str. Eternitatii, nr.45.

Santierul de Drumuri era o unitate de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în subordinea Primariei Municipiului Timisoara. R.A. - S.D.M. Timisoara avea ca obiect de activitate, administrarea, întretinerea si repararea strazilor si podurilor, modernizarea tramei stradale, lucrari de siguranta a circulatiei cu scopul asigurarii bunei desfasurari a traficului rutier si pietonal cat si a sporirii sigurantei circulatiei.

Dupa reorganizarea din august 1994 (conform Dispozitiei nr.515 din 1 august 1994), organele de conducere ale Regiei erau: Consiliul de Administratie format din 9 membri avand ca presedinte pe directorul Regiei Autonome.

Obiectul de activitate era administrarea, executarea, întretinerea, exploatarea, modernizarea si dezvoltarea drumurilor municipale si a constructiilor anexe. De asemenea mai executa lucrari de laborator, constructii de drumuri de interes local si republican, productie industriala, exploatarea drumurilor si constructiilor anexe, servicii în acest domeniu; organizează, îndrumă și controlează aplicarea semnalizării rutiere pe drumurile publice din administrare.

La 1 ianuarie 1998, R.A. - S.D.M. Timisoara s-a reorganizat în Societatea Comercială pe actiuni sub denumirea de S.C. ”Drumuri Municipale Timisoara” S.A. în baza Hotararii nr.199 din 18.11.1997 a Consiliului Local Timisoara si a Legii nr.15 din 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Pentru execuDia lucrărilor de drumuri Di poduri S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. deine următoarele atestate Di agremente :

 • -  Certificat de înregistrare nr. J35/3475/20.12.1994 eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timi D, pentru activitatea principală de : Lucrări de construcții a drumurilor ți autostrăzilor - 4211”

 • -  Certificat de atestare tehnică, seria APDP, nr. 000183 din 14.12.2015, eliberat de Asocia D ia Profesională de Drumuri Di Poduri din România, pentru activită ile:”'Execuție lucrări de drumuri, poduri ți construcții anexe pe drumurile naționale, județene ți locale””;

 • -  LicenDa nr. 2620 din 22.10.2013, eliberată de A.N.R.S.C.U.P. pentru 'Activitatea de curățare ți transport a zăpezii de pe căile publice ți menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț””;

 • -  AutorizaDie de Mediu nr. 11109 din 10.10.2012, eliberată de AgenDia Regională pentru ProtecDia Mediului TimiDoara, care prevede desfăDurarea activităDii (conform coduri CAEN):

 • ■  Cod CAEN 2361  - fabricarea produselor din beton pentru

construcDii>1t/zi

 • ■  Cod CAEN 2363 - fabricarea betonului

 • ■  Cod CAEN 2364 - fabricarea mortarului

 • ■  Cod CAEN 2399 - fabricarea altor produse din minerale nemetalice, inclusiv mixturi asfaltice

 • ■  Cod CAEN 4941 - transportul rutier de mărfuri.

 • -  Autorizație Laborator de gradul II, nr. 2692 din 21.02.2013, eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcții;

 • -   Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică a mixturilor asfaltice, nr. 2293-CPR-0134/09.03.2016, eliberat de RAD CERT S.R.L.;

 • -  Certificat de conformitate al betonului, nr. 153 P/04.03.2014, eliberat de RAD CERT S.R.L.;

 • -   Certificat de conformitate al betonului rutier, nr. 154 P/04.03.2014, eliberat de RAD CERT S.R.L.;

 • -  Certificat nr. 053/01.09.2016 eliberat de S.C. BANAT SISTEM EXPERT S.R.L.,privind implementarea Sistemului de Management al Calității;

 • -  Certificat nr. 072/30.07.2014 eliberat de S.C. BANAT SISTEM EXPERT S.R.L.,privind implementarea Sistemului de Management al Mediului;

La data întocmirii studiului, S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. deținea instalații tehnice, mașini și utilaje destinate executării lucrărilor. Mijloacele fixe din dotarea societății prezintă grade de uzură diferite, funcție de perioada ți nivelul tehnic cu care au fost achiziționate, precum ți de modul de exploatare a acestora în timp.

Instalațiile sunt montate în baza de producție proprie (Municipiul Timisoara, str. Eternității, nr.45) amenajată după toate cerințele de funcționalitate, cu respectarea Normelor de Protecția mediului, în care sens există Certificat de atestare și, ca atare, drept de funcționare.

Principalele instalații și utilaje deținute de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. sunt:

 • 1. Instalație de preparat mixturi asfaltice tip AMT100 WIRTGEN - 100 t/h - 1 buc.;

 • 2. Centrală betoane din ciment LIEBHERR COMPACT MIX 50 - 1 buc.

 • 3.  Stație sortare - spălare Hamerock - 1 buc.

 • 4.  Repartizoare finisor mixturi asfaltice - 3 buc. (Vogele 1603-2; Vogele 1502 S; Vogele 800);

 • 5. Freză asfalt WIRTGEN - 4 buc. (W35; W50; W100i, W1000 );

 • 6.  Instalație pulverizat emulsie - 5 buc. (6000 l; 1000 l, MS25);

 • 7. Cilindru vibrator terasier - 1 buc. (HAMM HD3414);

 • 8. Cilindru compactor-vibrator 10 buc. (BOMAG; HAMM; CAT);

 • 9. Excavatoare LIEBHERR - 2 buc. (A 904 C; R 924 C);

 • 10. Autogreder - 2 buc. (GA 180; AG180);

 • 11. Buldoexcavatoare - 8 buc. (CAT; TEREX);

 • 12. Buldozer - 3 buc. (LIEBHERR PR714XL; PR 722B; S651);

 • 13. Încărcătoare - 4 buc.;

 • 14. Miniîncărcător - 1 buc.;

 • 15. Combină tratamente SECMAIR CHIPSEALER - 1 buc.;

 • 16. Automacara - 1 buc.;

 • 17. Utilaje pentru mica mecanizare (generatoare - 4 buc.; ciocan pneumatic - 2 buc.; mai - 2 buc.; plăci vibratoare - 11 buc.; mașină cu disc - 3 buc.; vibrator - 7 buc.; compresoare -3 buc.; betonieră - 2 buc. etc.);

 • 18. Autobetonieră 9 mc - 2 buc.;

 • 19. Autobasculante 15 t - 7 buc. (MERCEDES);

 • 20. Autobasculante 21 t - 3 buc. (MERCEDES);

 • 21. Autobasculante 26 t - 9 buc. (MERCEDES);

 • 22. Autobasculante 9,5 t - 6 buc. (MERCEDES);

 • 23. Autobasculante 3,5t - 1 buc. (IVECO);

 • 24. Autobasculante 8x4 -2 buc. (RENAULT);

 • 25. Autobasculante 4x2, 8t - 1 buc. (RENAULT);

 • 26. Cap tractor + semiremorci - 4 buc. (MERCEDES; RENAULT);

 • 27. Autoutilitare tip LEA - 6 buc.;

 • 28. Autoutilitare - 3 buc. (MERCEDES, DACIA);

 • 29. Autocisternă cu dispozitiv de stropire - 1 buc.;

 • 30. Cisternă apă - 1 buc.;

 • 31. Automăturătoare - 1 buc.

Baza de producție dispune de depozite pentru stocarea temporară a materiilor prime și materialelor folosite în procesele de fabricație, amplasate într-un flux tehnologic operațional și dimensionate la parametrii care să asigure funcționarea fără fluctuații.

Controlul de calitate este asigurat de personal calificat atestat, pe specialități și un laborator de încercări amenajat pentru materiale, gradul II, atestat de către Inspecția de Stat în Construcții.

Pe lângă baza materială menționată, operatorul deține personal calificat atestat. Astfel, S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. are un număr de 311 angajați, din care 169 personal direct productiv și 24 ingineri ( din care 11 ingineri de specialitate de Căi ferate, drumuri Di poduri), având codul CAEN 4211 (lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor) ca activitate principală.

În ceea ce priveDte posibilitățile operatorului de a efectua lucrările necesare pentru „Activitatea de repara D ii Di întreținere străzi, alei, trotuare Di poduri pe raza municipiului Timișoara”, de menționat este faptul că S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIDOARA S.A. în baza acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013, 64/19.06.2013 Di respectiv 65/19.06.2013 a asigurat execuDia lucrărilor de întreDinere Di reparaDii străzi pe jumătate din teritoriul municipiului TimiDoara, aflată la sud de Canalul Bega .

Prin îmbunătățirea capacității tehnice , organizatorice ți cu o dotare corespunzătoare precum ți îmbunătățirea managementului a S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIțOARA S.A., se poate realiza activitatea de reparații ți întreținere drumuri ți poduri pe raza municipiului Timițoara.

4.2. Fezabilitatea economico-financiară

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii prin modalitatea de gestiune directă și stabilirea de repere oportune, menite să asigure executarea unor lucrări de calitate.

Prin delegarea gestiunii serviciului de administrare se urmăreDte reducerea costurilor Di eficientizarea serviciilor prestate prin degrevarea Municipiului Timișoara, de o serie de activitati ce sunt consumatoare de timp si bani Di orientarea spre alte activităDi. Unul din argumentele economice pentru care ar fi fezabilă delegarea gestiunii serviciului, ar fi faptul că în acest moment, Primăria Municipiului Timișoara nu dispune de organizarea necesară, de un număr suficient de personal calificat în domeniu pentru a putea gestiona direct această activitate.

Realizarea serviciului/ lucrărilor în regim de gestiune directă prezintă următoarele avantaje Di beneficii:

Economice:

 • -  Potrivit art. 1 lit. f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a minimum 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIDOARA S.A.

 • -  Prețurile vor fi rezultatul negocierii și vor fi în concordanță cu prețurile pieței;

 • -  Modalitatea de gestiune directă pe o durată mai lungă permite realizarea de investiții de către operator care pot conduce la creșterea productivității muncii și scăderea prețurilor;

 • -   Posibilitatea renegocierii prețurilor activității în funcție de fluctuația prețurilor materiilor prime aflate pe piață;

 • -   Posibilitatea diminuării plăOilor către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contract sau neîntreinerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări de venituri totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

 • -   Eficientizarea utilizării fondurilor publice;

Juridice:

 • -  Instituția noastră deține controlul, intervenția directă și imediată asupra acestui domeniu de activitate;

 • -  Consiliul Local Timișoara, prin Consiliul de Administrație al S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. deține controlul asupra activităților societății;

 • -  Orice incident care se petrece pe arterele ce fac obiectul delegării de gestiune Oi care are ca efect implica Oii materiale, penale, este responsabilitatea operatorului economic, Consiliul Local al Municipiului TimiOoara transferând total această obligaOie. Se vor evita eventualele conflicte (potențiale cereri de chemare în judecată, contestații, etc.) care pot interveni cu operatorii privați fapt ce ar conduce la blocarea traficului rutier în Municipiul Timișoara și pierderea de vieți omenești;

Tehnice:

 • -   Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenții privind remedierea corespunzătoare a unor situații neprevăzute ivite pe domeniul public (surpări, accidente, fenomene naturale);

 • -  Se va asigura urmărirea comportării drumurilor Oi podurilor în vederea asigurării exploatării normale a acestora;

 • -   Se evită perioadele lungi de timp necesare lansării procedurilor de licitații, rezolvării eventualelor contestații, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara și chiar accelera lucrările din momentul în care a preluat gestiunea și care poate intervenii urgent în vederea evitării incidentelor rutiere. De menOionat faptul că durata desfăOurării ultimei proceduri de atribuire a unui contract de execuOie lucrări de întreOinere Oi repara O ii a durat 8 luni de zile (străzi de pământ Oi piatră spartă : 09.12.2015 - 16.08.2016)

 • -  Prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație impune criterii de performanță atât membrilor C.A., cât și conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și membrii Consiliului de Administrație;

 • -  Consiliul Local al Municipiului Timișoara poate impune adoptarea unor soluții și tehnologii performante care pot contribui la creșterea eficienței și calității lucrărilor de repara Oii Oi întreOinere a străzilor;

 • -  Consiliul Local al Municipiului TimiOoara, prin DirecOia de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului TimiOoara impune organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor Oi adoptarea restricOiilor de circula O ie necesare desfăOurării traficului în condiOii de siguranOă pe toată durata execuOiei lucrărilor de reparaOie Oi întreOinere a străzilor;

 • -  S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. va asigura minim 70% din volumul lucrărilor delegate, subdelegarea fiind permisă în proporție de maxim 30%.

 • 4.3. Aspecte de ordin social și de protecție a mediului

Conform art. 5 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu completările și modificările ulterioare, principalele activități edilitar-gospodărești specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul municipiului, trebuie să asigure în domeniul administrării străzilor următoarele:

 • -  Realizarea unui serviciu de calitate care va conduce la cresterea sigurantei circulatiei, cresterea operativitatii in executarea la timp a lucrarilor si nu in ultimul rand al calitatii lucrarilor;

 • -  Creșterea numărului de locuri de muncă și implicit scăderea șomajului;

 • -  Intervenția în cel mai scurt timp în cazul în care apar situații neprevăzute.

Totodată în conformitate cu Legea nr. 137/29.12.1995, republicată, privind reglementarea protecției mediului, Consiliul Local al Municipiului Timițoara are responsabilitatea ți obligația de a asigura un mediu sănătos pentru toți locuitorii din Municipiul Timițoara.

În desfățurarea activității este obligatorie respectarea principiilor ecologice pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos. Aceste activități trebuie să asigure:

 • -   Satisfacerea cerințelor ți nevoilor de utilitate publică ale comunității locale ți crețterea calității vieții;

 • -   Administrarea ți gestionarea infrastructurii edilitare a unității administrativ-teritoriale în interesul comunității locale;

 • -  Ridicarea continuă a standardelor ți a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • -  Protejarea domeniului public ți punerea în valoare a acestuia;

 • -  Protecția ți conservarea mediului natural ți construit în conformitate cu reglementările legale în vigoare

În urma aprobării regulamentului serviciului, a caietului de sarcini și aprobării gestiunii directe către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., aceasta se va obliga la respectarea tuturor principiilor mai sus menționate și prevăzute de legislația în vigoare.

Baza de producție și instalațiile montate respectă normele de protecția mediului, deținând certificate și atestate în următoarele domenii:

 • -  calitate SR EN ISO 9001:2008;

 • -  mediu SR EN ISO 14001:2005/AC:2009;

Astfel prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor/lucrărilor, comunitatea locală va beneficia de o îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației.

În ceea ce privețte prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecția mediului, modificată și completată, din punct de vedere al impactului asupra mediului nu s-au identificat factori negativi care să ridice probleme în raport cu cerințele de respectare a normelor de mediu.

 • 4.4. Analiza delegării. Identificarea și alocarea riscurilor

PUNCTE TARI

 • > Transferul riscurilor in mare parte către operator;

 • > Posibilitatea de control a tarifelor;

 • > Posibilitatea de control a garantiei lucrarilor executate/serviciilor prestate;

 • > Contractul de delegare prevede indeplinirea indicatorilor de performanta care fac referire la activitatile prestate;

 • > Indicatorii minimali de performanta ai serviciilor pot fi modificați prin hotarare a Consiliului

Local, pe baza unor studii de specialitate.

PUNCTE SLABE

 • > Dificultate în estimarea cât mai exactă a serviciilor prestate/lucrări realizate;

 • >  Valoarea platilor in timp este influențată de rata inflatiei.

OPORTUNITĂȚI

 • > Bază legală stabilă Di sistem de raportare corect;

 • > Reducerea consumului de resurse.

AMENINȚĂRI

 • > Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, în incapacitate temporara de plata sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfasurare a activitatilor;

 • > Criza economica si financiara internationala.

Capitolul V

INVESTIȚIILE NECESARE

5

Investițiile necesare pentru modernizare și extindere vor rezulta în urma activității de administrare prin elaborarea politicilor și strategiilor, a programelor de dezvoltare și modernizare a infrastructurii, a normelor și regulamentelor.

Capitolul VI

STABILIREA SOLUȚIEI OPTIME DE GESTIUNE

5

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și ale O.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege Di de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilităDi pubice astfel încât să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Urmare a analizei prezentului studiu, activitatea de între Dinere Di reparare străzi, alei , trotuare Di poduri prin gestiune directă, in sensul atribuirii directe către operatorul economic Societatea Comercială DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin îmbunătăDirea capacităDii tehnice, organizatorice, o dotare mai bună precum Di o experienDă managerială performantă, este eficientă din punct de vedere economic, urmărind realizarea unui raport calitate/preț cât mai bun și unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate.

Prin prezentul studiu se propune ca modalitate de gestiune, gestiunea directă prin atribuire directă, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (2A1) din Legea nr. 51/2006, republicată Di actualizată, către Societatea Comercială DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. .

Principalele articole de Deviz in baza carora se vor executa lucrarile sunt cele prezentate in Anexa la prezentul Studiu.

Capitolul VII

DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI ȘI TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU ÎNCHEIEREA ACESTUIA

Durata gestiunii directe este de 15 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii, în condițiile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 autoritățile administrației publice locale sunt obligate ca, periodic, respectiv odată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului.

După aprobarea Studiului de oportunitate Di a modalității de gestionare a serviciului de întreținere Di reparații a străzilor, aleilor Di trotuarelor de pe raza municipiului TimiDoara, conform art. 9, aliniatul (2) Di art. 10, alin. (3) Di (4) din O.G. nr. 71/2002, actualizată, se va trece la elaborarea Di supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului TimiDoara, a caietului de sarcini Di a regulamentului de serviciu prin care se vor stabili modurile de organizare Di funcDionare a serviciului de administrare a domeniului public.

Termenul estimat pentru încheierea contractului este iunie 2017.

Capitolul VIII

FINANDAREA ACTIVITĂDII DELEGATE

Sursele de finanDare a contractului care urmează să fie atribuit :

 • -  Bugetul de venituri Di cheltuieli ale operatorului S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., (art. 18, alin. (2), lit. b din O.G. nr. 71/2002);

 • -   Alocări bugetare din bugetul local (art. 18, alin. (3), lit. b din O.G. nr. 71/2002);

 • -   Alte surse financiare legal constituite.

Legislația în baza căreia s-a întocmit studiul:

 • -  Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată Di actualizată;

 • -  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -  H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, care precizează modalitățile în care se pot gestiona serviciile publice;

 • -  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

APROBAT

PRIMAR

Nicolae ROBU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL DRUMURI, PODURI, UTILITĂȚI HIDROTEHNICE

BIROUL DRUMURI, PODURI

SC 2016 -din

REFERAT

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor din municipiul Timișoara"

S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înaintat Primăriei Municipiului Timișoara adresa nr. 7458/11.11.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2015-002694/12.11.2015, prin care propune ca activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor și trotuarelor să fie delegată S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., prin gestiune delegată, pe o durată de minim 15 ani de zile.

Urmare modificării legislației privind serviciile publice, respectiv O.U.G. nr. 58/2016, S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. a înaintat o nouă cerere reformulată în conformitate cu noile reglementări, având nr. RE 2016 - 1927/06.10.2016. Prin această cerere se propune Primăriei Municipiului Timișoara delegarea gestiunii serviciului prin modalitatea de gestiune directă.

"Construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane”, conform art.3 alin.1 lit.a din O.G. nr.71/2002, reprezintă principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, în domeniul administrării drumurilor și străzilor.

Serviciile de administrare a domeniului public sunt reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Această lege se completează cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată, care constituie dreptul comun în materie.

Potrivit prevederilor art. 5 pct.2 din O.G. nr.71/2002, principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, trebuie să asigure, în sectorul administrarii drumurilor și străzilor:

 • a) executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în stricta concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

 • b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

 • c)  creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

 • d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

 • e) evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate.

Organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, în baza prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și ale O.G. nr.71/2002, constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

Potrivit art.10 din O.G. nr.71/2002 și art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art.10 alin.(3) din O.G. nr.71/2002, desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, care pot fi :

 • a)      servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate sau organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

 • b)     societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

Totodată, potrivit art. 28, alin. (2A1) din Legea nr. 51/2006, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

 • a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Astfel având în vedere cererile formulate de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., precum și prevederile legale care permit autorităților administrației publice locale să delege prestarea unui serviciu sau a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice;

În condițiile în care Primăria Municipiului Timișoara, prin Direcția Tehnică, are în derulare, pentru lucrările de întreținere și reparații străzi și trotuare din municipiul Timișoara, acordurile-cadru: 58/19.06.2013 (străzi sector 1), 59/19.06.2013 (străzi sector 2), 60/19.06.2013 (străzi sector 3), 63/19.06.2013 (străzi sector 4), 36/19.02.2014 ( trotuare sector 1), 37/19.02.2014 ( trotuare sector 2), 38/19.02.2014 ( trotuare sector 3), 39/19.02.2014 ( trotuare sector 5), 40/19.02.2014 (trotuare sector 6) - a căror durată este de 4 ani de la data semnării lor , precum și în condițiile în care potrivit art. 13 alin. (4) din OG nr. 71/2002: „delegarea gestiunii poate fi făcută numai către operatori atestați și autorizați în condițiile legii”, pentru verificarea legalității încredințării gestiunii către SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA, Direcția Tehnică a solicitat punctul de vedere de la cei cu competențe în acest sens, respectiv : Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) și Camera De Conturi Timiș.

Astfel:

- Serviciul Juridic comunică prin adresa nr. RE2015-2694/05.01.2016 următoarele: „Referitor la acordurile cadru la care ați făcut referire, subliniem faptul că acestea sunt încă în derulare, iar obligațiile asumateprin acordurile-cadru/contractele subsecvente se completează cu dispozițiile noului cod civil, astfel:

 • (1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante;

 • (2) Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege. (cf. Art. 1270 NCC - Forța obligatorie).

(1) Părțile sunt ținute să își execute obligațiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creșterii costurilor executării proprie obligații, fie datorită scăderii valorii contraprestației (cf. Art. 1271 NCC -Impreviziunea).

Totodată, acceptarea unor astfel de modificăripeparcursul derulării acordurilor-cadru/ contractelor subsecvente, va conduce la anularea efectelor dispozițiilor art. 204, alin. (1) din OUG 34/2006, dispoziții potrivit cărora contractul se semnează, și implicit se derulează, cu ofertantul declarat câștigător, în baza propunerilor tehnice și financiare, așa cum au fost acestea cuprinse în oferta depusă.”” - A.N.R.S.C., autoritatea de reglementare competentă pentru serviciile de utilități publice, prin răspunsul nr. 402070/16.02.2016, înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC 2016-004066/19.02.2016, confirmă faptul că :” Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin excepție de la prevederile art. 29 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6), se atribuie direct:

 • a) Operatorilor cu statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu capital integral al unităților administrative-teritoriale înființați prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau  județean ori a serviciilor , publice de interes local sau  județean subordonate autorităților administrației publice locale, care au avut în administrare și în exploatare bunuri, activități ori servicii de utilități , publice.

De asemenea, trebuie avute în vedere și dispozițiile alin. (2) al art. 31 mai sus amintit care stipulează că atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii seface și cu respectarea anumitor condiții cumulative enumerate la lit. a), b) și c):

 • a) Unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b) Operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat,   desfășoară exclusiv

activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general al utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;

 • c)  Capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.”

În ceea ce privește licențele în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice:” Prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să retragă licențele sau să retragă permisiunea de a presta/furniza serviciul/activitățile într-o unitate administrativ-teritorială, pentru:

 • a) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;

 • b) Serviciul public de alimentare cu apă;

 • c) Serviciul public de canalizare;

 • d) Serviciul public de salubrizare a localităților;

 • e) Serviciul de iluminat public;

 • f)  Serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

Astfel, din cele de mai sus rezultă că instituția noastră nu acordă licențe , pentru administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea.”

- Camera de Conturi Timiș, prin adresa nr. 1954/29.07.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDT 2016-1195/29.07.2016, ne comunică faptul că din dispozițiile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi :”'Rezultă că instituția Curții de Conturi nu are competența și se află în imposibilitatea legală de a exprima opinii cu caracter consultativ cu excepția opiniilor exprimate urmare și în cadrul misiunilor de audit sau control, conform acelorași norme.”

Urmare celor precizate de către A.N.R.S.C. prin adresa nr. SC 2016-4066 din data 19.02.2016, s-a solicitat societății S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. prezentarea tuturor documentelor edificatoare privind îndeplinirea cumulativă a condițiilor enumerate la literele a), b) și

 • c) ale art. 31 alin.(2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.

Referitor la îndeplinirea cumulativă a condițiilor ce se cer respectate, așa cum o instituie alin. 2 al art. 31 din Legea nr. 51/2006, prin adresa nr. RE2016-1927/09.09.2016, și respectiv RE2016 -1927/06.10.2016 (această ultimă adresă fiind întocmită în conformitate cu noile modificări aduse Legii 51/2006 de OUG nr. 58/2016, în sensul că îndeplinirea cumulativă a condițiilorpentru delegarea gestiunii prin modalitatea gestiunii directe, este instituită de alin. 2M al art. 28 din Legea 51/2006) S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. precizează că societatea îndeplinește cumulativ condițiile legale , astfel:

”a) în ceea ce privește condiția ca unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar unic al operatorului să exercite un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe, acesta este pe deoplin îndeplinită atâta timp cât acționarul unic al societății noastre este chiar Consiliul Local al Municipiului Timișoara, acesta din urmă - prin membrii săi (consilierii locali) - exercitând toate drepturile și obligațiile adunării generale a acționarilor societății noastre. Or, după cum se știe, adunarea generală a acționarilor a unei societăți este organul de deliberare și decizie al societății, care exercită un control și o influență directă și exclusivă asupra tuturor deciziilor și strategiilor societății (operatorului), inclusiv în legătură cu serviciul ce va fifurnizat/prestat ca urmare a delegării gestiunii.

 • b) cât privește condiția ca societatea noastră, în calitate de delegat, să desfășoare exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general al utilizatorilor de pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului, precizăm că societatea noastră desfășoară mai multe astfel de activități, după cum urmează: sistemul de parcare TimPark, serviciile de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor oprite/staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonatepe domeniulpublic sau privat, serviciul "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere ”, serviciile de curățenie a imobilelor în care-și desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia, respectiv a WC-urilor publice.

 • c) cât privește condiția ca întreg capitalul social al operatorului să fie deținut de unitatea administrativ-teritorială, invederăm că întreg capitalul societății noastre este deținut de către Consiliul Local alMunicipiului Timișoara, în calitate de acționar unic, acesta având cota de participare la beneficii și pierderi de 100%.”

În conformitate cu cele mai sus menționate:

 • -        Gestiunea directă a activității de reparații și întreținere a străzilor, aleilor , trotuarelor și podurilor se poate încredința prin atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii, unei societăți cu statut de societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având capital integral al unității administrativ-teritoriale înființată prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local.

 • -      Referitor la licența pentru prestarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, din sfera cărora fac parte și "întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și pasajelor” se configurează următoarea situație:

Potrivit art.1, alin. (4) litera j) din Legea nr. 51/2006, republicată și actualizată:

”(4) Serviciile de utilități publice _fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au următoarele particularități:

j) ppot  fi  furnizate/prestate de către operatorii titulari de licență care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;”

Totodată conform art. 33 alin (1) al aceleeași legi:

Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului și a licenței emise de autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale.”

Potrivit art.47 alin. (4) litera c) din Legea nr. 51/2006, republicată și actualizată:

"Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte :

f...]c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de către operatorii ~ fără licență eliberată potrivitpprevederilor, prezentei legi;”

Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciile de administrarea domeniului public și privat al unităților administrative-teritoriale, conform art. 13, alin. (2), lit.g) din Legea nr. 51/2006, republicată și actualizată este A.N.R.S.C.

În conformitate cu art. 13, alin. (3), potrivit competențelor acordate prin Legea nr. 51/2006, ), A.N.R.S.C. eliberează licențe pentru domeniul serviciilor de utilități publice din sfera sa de reglementare. Însă, conform art. 38, alin. (1) , litera a) din Legea nr. 51/2006 republicată și cât și conform răspunsului nr. 402070/16.02.2016, înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC 2016-004066/19.02.2016, A.N.R.S.C., autoritatea de reglementare competentă pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat nu acordă licențe pentru administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea.

Întrucât serviciile de ” întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și pasajelor” sunt servicii de administrare a domeniului public și privat, rezultă că A.N.R.S.C., autoritatea abilitată prin lege de a acordă licențe în sfera serviciilor de administrare a domeniului public și privat, nu eliberează licențe pentru astfel de servicii, deci implicit A.N.R.S.C. nu eliberează licențe nici pentru serviciile de ”întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și pasajelor”.

Însă pentru prestarea unui serviciu în domeniul utilităților publice, conform art. 2, lit. e) din Legea nr. 51/2006 republicată și actualizată, este obligatoriu ca operatorul care prestează un astfel de serviciu să dețină licență.

Nesolicitarea de către operatori a acordării licenței, în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii, constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.”, potrivit art.47 alin. (4) litera cA1) din Legea nr. 51/2006, republicată și actualizată

Concluzia celor mai sus expuse, este aceea că pentru încredințarea potrivit acestor reglementări, operatorul (căruia urmează a-i fi încredințată gestiunea directă/delegată, prin modalitatea supusă aprobării Consiliului Local), are obligația ca în termenul prevăzut de lege, să întreprindă toate măsurile în vederea obținerii licenței.

Pentru sectoarele din Municipiul Timișoara, ce fac obiectul acordurilor cadru de execuție și sunt în derulare, încredințarea gestiunii activității de întreținere a străzilor și trotuarelor se face doar după finalizarea acestora, încredințarea gestiunii activității de înteținere a străzilor și trotuarelor pentru acordurile cadru 65/19.06.2013 (străzi sector 6), 94/25.07.2012 ( trotuare sector 4) și 40/19.02.2014 (trotuare sector 6), se poate face în modalitatea supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată.

Studiul de oportunitate , în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii, va cuprinde, în principal, următoarele elemente (art. 5 din Regulamentul - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobat prin HG nr. 955/2004):

 • a) descrierea activității pentru care se face delegarea de gestiune;

 • b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, carejustifică realizarea serviciului;

 • c) investițiile necesare pentru modernizare sau extindere;

 • d) procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • e) durata estimată a contractului;

 • f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului.

Prin studiul de oportunitate se propune ca modalitate de gestiune, gestiunea directă prin atribuire directă conform dispozițiilor art. 28, alin. (2), litera b) și art. 28, alin. (2A1) din Legea nr. 51/2006 republicată și actualizată în favoarea operatorului SC Drumuri Municipale Timișoara SA.

La data întocmirii studiului, Societatea Comercială Drumuri Municipale Timisoara S.A., deține instalatii tehnice, mașini si utilaje, destinate executării lucrărilor. Baza de producție a Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A. dispune de depozite pentru stocarea temporară a materiilor prime și materialelor folosite în procesele de fabricație, amplasate într-un flux tehnologic operațional și dimensionate la parametrii care să asigure funcționarea fără fluctuații.

Realizarea serviciului/ lucrărilor în regim de gestiune directă prezintă următoarele avantaje și beneficii:

Economice:

- Potrivit art. 1 lit. f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a minimum 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.

 • -  Prețurile vor fi cele din propunerea financiară ce a stat la baza încheierii acordurilor cadru de execuție lucrări de întreținere și reparații străzi pe cele trei sectoare: 4 (respectiv zona de sud-vest), 5 și 6;

 • -  Modalitatea de delegare de gestiune pe o durată mai lungă permite realizarea de investiții de către operator care pot conduce la creșterea productivității muncii și scăderea prețurilor;

 • -   Posibilitatea renegocierii prețurilor activității în funcție de fluctuația prețurilor materiilor prime aflate pe piață;

 • -   Posibilitatea diminuării plăților către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contract sau neîntreținerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări de venituri totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

 • -   Eficientizarea utilizării fondurilor publice;

Juridice:

 • -  Instituția noastră deține controlul, intervenția directă și imediată asupra acestui domeniu de activitate;

 • -  Consiliul Local Timișoara, prin Consiliul de Administrație al S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. deține controlul asupra activităților societății;

 • -  Orice incident care se petrece pe arterele ce fac obiectul delegării de gestiune și care are ca efect implicații materiale, penale, este responsabilitatea operatorului economic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara transferând total această obligație. Se vor evita eventualele conflicte (potențiale cereri de chemare în judecată, contestații, etc.) care pot interveni cu operatorii privați fapt ce ar conduce la blocarea traficului rutier în Municipiul Timișoara și pierderea de vieți omenești;

Tehnice:

 • -   Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenții privind remedierea semnalizării rutiere afectate de accidente rutiere, vandalism, furt, fenomene naturale, etc., precum și semnalizarea corespunzătoare a unor situații neprevăzute ivite pe domeniul public (surpări, accidente, fenomene naturale);

 • -   Se va asigura urmărirea comportării drumurilor și podurilor în vederea asigurării exploatării normale a acestora;

 • -   Se evită perioadele lungi de timp necesare lansării procedurilor de licitații, rezolvării eventualelor contestații, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara și chiar accelera lucrările din momentul în care a preluat gestiunea și care poate intervenii urgent în vederea evitării incidentelor rutiere;

 • -  Prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație impune criterii de performanță atât membrilor C.A., cât și conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și membrii Consiliului de Administrație;

 • -  Consiliul Local al Municipiului Timișoara poate impune adoptarea unor soluții și tehnologii performante care pot contribui la creșterea eficienței și calității lucrărilor de reparații și întreținere a străzilor;

Pe lângă baza materială menționată, operatorul deține personal calificat atestat. Astfel, S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. are un număr de 311 angajați, din care 169 personal direct productiv și 24 ingineri ( din care 11 ingineri de specialitate de Căi ferate, drumuri și poduri), având codul CAEN 4211 (lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor) ca activitate principală.

În ceea ce privește posibilitățile operatorului de a efectua lucrările necesare pentru „Activitatea de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și poduri pe raza municipiului Timișoara”, menționăm faptul că, SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA a asigurat execuția lucrărilor de întreținere și reparații străzi pe jumătate din teritoriul municipiului Timișoara, aflată la sud de Canalul Bega conform acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013, 64/19.06.2013 și respectiv 65/19.06.2013. Subliniem totodată că îmbunătățirea capacității tehnice, organizatorice, o dotare mai bună precum și o experiență managerială mai performantă a S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., poate conduce la realizarea activității de reparații și întreținere drumuri și poduri pe raza municipiului Timișoara.

În vederea finalizării delegării gestiunii după aprobarea modalității de gestiune a serviciului "Activitate de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor din municipiul Timișoara” precum și a Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor din municipiul Timișoara” vor fi necesare următoarele:

 • -  Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii doar după obținerea avizului Consiliului Concurenței;

 • -  Elaborarea Regulamentului serviciului, a caietului de sarcini și aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

 • -  Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate;

 • -   Stabilirea bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a Primăriei Municipiului Timișoara, care vor fi date în administrarea și exploatarea operatorului;

 • -  Elaborarea contractului de delegare gestiune, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și ale O.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege și de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități pubice astfel încât să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Ținând cont de cele mai sus prezentate propunem spre aprobarea Consiliului Local Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Activitatea de întreținere și reparații străzi, alei , trotuare și poduri pe raza municipiului Timișoara”.

DIRECTOR D.E.,

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU, VASILE OLAR


STELIANA STANCIU

ȘEF SERVICIU, IOAN GANCIOV

CONSILIER B.G.M.P.D.,

TEODORA GENTIMIR

SERVICIUL JURIDIC,