Hotărârea nr. 25/2016

25/29.07.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marcel Nicolae Botscheller
Hotararea Consiliului Local 25/29.07.2016
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marcel Nicolae Botscheller


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 17458/18.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul cu nr. SC2016-013520/03.06.2016 depus de domnii consilieri locali Ruşeţ Vasile (mandatul 2012-2016) si Grigoroiu Grigore, prin care a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare, domnul Marcel Nicolae Botscheller;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, serviciipublice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marcel Nicolae Botscheller.
Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE

NR.SC2016-

APROBAT PRIMAR,


NICOLAE ROBUBd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256-403.800; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Marcel Nicolae Botscheller

Prin inițiativa domnilor Rușeț Vasile- consilier local în mandatul 2012-2016 si Grigoroiu Grigore - consilier local, conform Referatului inregistrat cu nr. SC2016-013520 din 03.06.2016, a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, domnul Marcel Nicolae Botscheller.

Din Referatul mentionat si CV-ul domnului Marcel Nicolae Botscheller, prezentam principalele repere ale activitatii artistice desfasurate de domnia sa:

Marcel Nicolae Botscheller s-a născut în 4 august 1941 în Bucium Poieni, din județul Alba, un an mai târziu mutându-se, cu familia, la bunicii din Becicherecul Mic, aceștia fiind etnici germani.

În perioada 1958-1963 a urmat cursurile liceului de coregrafie din Cluj, activând apoi ca balerin și solist balerin la Teatrul de Estradă din Deva.

După o perioadă în care a activat la Ansamblul Armatei din București, din 1968 s-a mutat definitiv în Timișoara, activitatea artistică derulându-se, ca și balerin sau coregraf, la Consiliul Județean al Sindicatelor, Clubul Cultural CFR, Ansamblul Profesionist Banatul, Școala de Arte, secția de estradă a Operei Române din Timișoara, Teatrul Maghiar și Teatrul German din Timișoara, etc.

Cu fiecare dintre acestea a primit nenumărate premii și distincții, fiind decorat și cu Meritul Cultural.

Din anul 1971 a înființat și condus formația de dans clasic și modern REFLEX, în cardrul Casei de Cultură a Studenților din Timișoara, aceasta fiind singura formație de dans din România, cu o continuă activitate artistică și cel mai premiat palmares:

  • - 6 trofee și premii speciale jurizate intern și internațional;

  • - 195 - Loc I Medalie de aur;

  • - 37 - Loc II Medalie de argint;

  • - 18 - Loc III Medalie de bronz.

A participat la turnee și festivaluri de dans în urmatoarele țări : Turcia, Italia(2), Grecia(3), Franța(2), Iugoslavia(2), Ungaria(3), Bulgaria, Cipru(2), Spania și Serbia.

În prezent, în coregrafia sa, formația REFLEX are în repertoriul de dans 40 de montări din urmatoarele genuri coregrafice: Clasic, Contemporan, Modern, Caracter, Show-Revue, Burlesc, Sportiv, Folclor Internațional, Jazz-Ballet, Majorete, etc.

Prin activitatea artistică desfașurată cu daruire si pasiune a reusit sa promoveze pozitiv în plan international imaginea României și a Timișoarei.

Având în vedere toate elementele enumerate mai-sus, propunem: acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Marcel Nicolae Botscheller, personalitate a activității artistice timișorene si românești.

Viceprimar, Dan Diaconu


Director, Direcția Comunicare Alina Pintilie

Consilier,

Roxana Constantin

Avizat juridic, Alin Stoica