Hotărârea nr. 248/2016

248/20.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
Hotararea Consiliului Local 248/20.12.2016
privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 6185/29.11.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 9/02.02.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
În baza art. 63 şi art. 64 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
În baza art. 101 alin. (1) din Legea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
În baza art. 26, alin. (3) din Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. a) şi alin. (3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr.1 la HCLMT nr............/.


Aprobat,

PRIMAR Nicolae Robu

STAT DE FUNCȚII

__________________________________________________________,____________________’

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcția publică/Post contractual

Nr.posturi

Cls.

Grad

A . Functii publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Director executiv adjunct

S

1

I

3

Șef serviciu

S

3

I

4

Șef birou

S

1

I

Total funcții publice de conducere

6

B . Functii publice de executie

5

Consilier

S

3

I

superior

6

Auditor

S

1

I

superior

7

Auditor

S

1

I

principal

8

Consilier

S

1

I

principal

9

Consilier juridic

S

1

I

principal

10

Consilier juridic

S

1

I

asistent

11

Inspector

S

15

I

superior

12

Inspector

S

5

I

principal

13

Inspector

S

5

I

asistent

14

Referent de specialitate

SSD

1

II

superior

15

Referent

M

8

III

superior

16

Referent

M

2

III

principal

Total funcții publice de execuție

44

Total funcții publice

50

C.1. Funcții personal contractual de conducere

17

Șef Serviciu

S

1

I

18

Șef birou

S

1

I

19

Def centru

S

1

Total personal contractual de conducere

3

C.2. Funcții personal contractual de executie

20

Asistent social principal

S

4

21

Asistent social specialist

S

1

22

Asistent social practicant

S

2

23

Asistent social debutant

S

3

24

Kinetoterapeut principal

S

1

25

Kinetoterapeut

S

2

26

Logoped principal

S

2

27

Logoped

S

1

28

Medic specialist med generală

S

1

29

Psiholog practicant

S

2

30

Psiholog specialist

S

2

31

Psihopedagog principal

S

1

32

Inspector de specialitate

S

1

I

33

Educator

S

2

34

Asistent medical

PL

1

35

Administrator

M

1

I

36

Casier

M

1

37

Educator principal

M

2

38

Educator

M

3

39

Pedagog de recuperare principal

M

1

40

Instructor de educație principal

M

3

41

Instructor de ergoterapie principal

M

6

42

Instructor de ergoterapie

M

1

43

Magaziner

M

1

44

Referent

M

2

IA

45

Referent

M

4

I

46

Referent

M

3

II

47

Sofer

G

4

II

48

Sofer

G

1

I

49

Ingrijitor

G

4

50

Infirmieră

G

25

51

Muncitor calificat

G

1

III

52

Paznic

G

1

Total personal contractual de executie

90

Total personal contractual

93

TOTAL GENERAL

143

Director Executiv,

Maria Stoianov

Referent gr.superior

Aurelia-Anica Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Nr.6185/29.11.2016

Aprobat,

Primar Nicolae Robu


R E F E R A T

privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Prin H.C.L.M.T. nr.9/02.02.2016 a fost aprobat Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

În urma examenului organizat la data de 22.11.2016 pentru promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, în baza art. 26 alin.(3) din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, propunem modificarea Statului de Funcții prin transformarea următoarelor posturi astfel:

  • -  1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal se transformă într-un post de inspector, clasa I, gradul profesional superior;

În urma examenului organizat în data de 15.11.2016 pentru promovarea personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, în baza art.41 din anexa la HG. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, propunem transformarea următoarelor posturi-personal contractual, astfel:

  • -  2 posturi de referent I se transformă în 2 posturi de referent IA;

Având în vedere cele expuse, în baza art.36 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

PROPUNEM:

1.modificarea și aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, conform anexei nr.1.

Viceprimar,

Farkas Imre


Director executiv,

Maria Stoianov

Referent gr. superior, Aurelia-Anica Bogdan