Hotărârea nr. 246/2016

246/20.12.2016 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 246/20.12.2016
privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. AS2016-14464/24.11.2016 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale ,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 481/18.12.2007 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 525/16.12.2008 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 454/15.12.2009 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 525/16.12.2008;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 459/20.12.2010 privind aprobarea prelungirii Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/15.12.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 391/13.11.2011 privind aprobarea prelungirii Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/20.12.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 14/15.01.2013 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia -anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 630/16.12.2013 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia -anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 628/19.12.2014 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia -anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 499/20.11.2015 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia -anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006;
Având în vedere adresa nr. 25322/22.11.2016 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) si alin.(6) lit.a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Convenţiei-anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006 privind colaborarea între Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2017-31.12.2017.

Art. 2: Se aprobă tariful de 6,95 lei/km, exclusiv T.V.A, necesar pentru activitatea de transport adaptat realizată de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2017.

Art. 3: Se aprobă încheierea actului adiţional de modificare a Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Biroului Audit;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

JUDETUL TIMIS

APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU


CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA

Direcția de Asistența Socială Comunitară Timișoara Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Nr. AS 2016 - 14464/24.11.2016

REFERAT

Privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act adițional la Convenția-anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006, încheiată între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara,

Prin H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006 a fost aprobată Convenția de colaborare între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara, începând cu data de 01.01.2007.

Articolul 2 din Convenția - anexă la H.C.L.M.T nr. 592/19.12.2006 menționează: ,,Convenția se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul părtilor și cu aprobarea Consiliului Local Timișoara.”

Prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 s-a aprobat încheierea unui Act adițional de prelungire, modificare și completare a Convenției - anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006, pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008. Prin H.C.L.M.T nr. 525/16.12.2008 Convenția -anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2009 până la data de 31.12.2009. Prin H.C.L.M.T nr. 454/15.12.2009 Convenția -anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an respectiv din 01.01.2010 pâna la data de 31.12.2010. Prin H.C.L.M.T. nr. 459/20.12.2010 Convenția -anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 a fost prelungită pentru perioada 01.01.201131.12.2011, prin H.C.L.M.T. nr. 391/13.12.2011 Convenția - anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 a fost prelungită până la data de 31.12.2012, prin H.C.L.M.T. nr. 14/15.01.2013 convenția fiind prelungită pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013. Prin H.C.L.M.T. nr.630/16.12.2013 a fost prelungită Convenția - anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 până la data de 31.12.2014. Prin H.C.L.M.T. nr.628/19.12.2014, a fost prelungită Convenția - anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 până la data de 31.12.2015. Ultima modificare a convenției s-a realizat prin Actul adițional-anexă la H.C.L.M.T. nr. 499/20.11.2016, convenția fiind prelungită pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016.

În baza prevederilor art. 8 din Actul adițional la Convenția - anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/2006 aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 care menționează: „Prezenta convenție poate fi modificată sau completată numai prin acordul scris al părților și după aprobarea Consiliului Local Timișoara. Modificările sau completările aduse de una dintre părți, vor fi notificate celeilalte părți cu 30 zile înaintea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Timișoara.” Regia Autonomă de Transport Timișoara a comunicat Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, prin adresa nr. 25322/22.11.2016, primită și înregistrată la Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara sub nr. AS2016-14309/22.11.2016, necesitatea promovării unui Proiect de Hotărâre privind prelungirea și modificarea Convenției. Astfel RATT menționează că “activitatea de transport special se efectuează cu cele 4 microbuze Mercedes Benz Sprinter aflate în proprietatea privată a

Municipiului Timișoara, date în administrarea RATT prin H.C.L.M.T nr. 226/10.05.2005D. Tariful pentru serviciul de transport special pentru persoane cu handicap cu microbuze Mercedes Benz Sprinter aprobat de Consiliul de Administrație al RATT în ședința din data de 27.10.2016, prin Hotărârea nr. 269/27.10.2016 este de 6,95 lei/km exclusiv TVA.

Având în vedere cele mai sus enunțate propunem prelungirea Convenției - anexă la H.C.L.M.T nr. 592/19.12.2006 cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2017-31.12.2017, precum și modificarea tarifului prevazut, începand cu data de 01.01.2017, care va fi de 6,95 lei/km exclusiv T.V.A.

Anexăm prezentului referat, adresa nr. 25322//22.11.2016 a Regiei Autonome de Transport Timișoara, Hotărârea nr. 269/27.10.2016 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara Di referatul nr. 22762/27.10.2016 al Direcției Economice a Regiei Autonome de Transport Timișoara Di FiDa de calcul a tarifului/km.;

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală;

Urmare a celor mai sus prezentate

PROPUNEM:

  • 1. A se aproba prelungirea, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2017-31.12.2017, a Convenției încheiate între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara, anexă la H.C.L.M.T nr.592/19.12.2006, cu modificările și completările ulterioare.

  • 2. Modificarea tarifului pe km. parcurs de la 6,82 lei exclusiv TVA la 6,95 lei/ km exclusiv TVA.

  • 3. A se aproba încheierea unui act adițional de modificare a Convenției - anexă la H.C.L.M.T nr. 592/2006.

Viceprimar,

Imre Farkas

Director executiv adjunct

Gabriela Cristina Curuț

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Sef Serviciu                  Inspector de Specialitate

Consilier juridic

Larissa Welker


Daniela Lung              Elisabeta Bunget

Consilier juridic

Alin Stoica

Cod FO 53-02, Ver.1

Anexă la Hotărârea nr________________ din_______________

ACT ADIȚIONAL

9

La Convenția - anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006

9

Între

  • 1. Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Dorobanților, nr.11/A cod fiscal 13251063, reprezentat prin doamna Daniela Lung - Șef Serviciu

și

  • 2. Regia Autonomă de Transport Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 14519505, înregistrată în Registrul Comerțului J/35/3034/1991, reprezentată prin domnul Ioan Goia - Director General și d-na Lăscuț Felicia - Contabil șef,

S-a convenit la încheierea prezentului act adițional la Convenția - anexă la H.C.L. nr.592/2006 privind colaborarea între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara -Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru realizarea activității de transport a persoanelor cu dizabilități locomotorii din Municipiul Timișoara:

Art.1. Convenția - anexă la H.C.L.M.T nr. 592/2006 se prelungește pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2017 până la data de 31.12.2017.

Art.2. Tariful stabilit de Regia Autonoma de Transport Timișoara, potrivit art. 6 din Convenție, se modifică, începând cu data de 01.01.2017 și este de 6,95 lei/km, exclusiv TVA.

Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenției rămân neschimbate.

Art.4. Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

Șef Serviciu pentru Protecția Persoanelor          Regia Autonomă de Transport

cu Handicap Timișoara                                   Timișoara

Șef serviciu                                                 Director General

Daniela Lung                                              Ioan Goia

Inspector de specialitate

Contabil Șef

Lăscuț Felicia


Avizat Juridic


Elisabeta Bunget

Consilier Juridic

Larissa Welker