Hotărârea nr. 243/2016

243/20.12.2016 privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife
Hotararea Consiliului Local 243/20.12.2016
privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 -30347/13.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresele Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. 25318/22.11.2016, 26391/06.12.2016 şi 26392/06.12.2016 privind aprobarea tarifului lei/km la transportul cu autobuzul, aprobarea tarifului pentru solicitare şi copiere documente, aprobare tarife pentru inchiriere utilaje, autobuze, spaţii publicitare, etc., aprobate de Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 271/27.10.2016, 284/29.11.2016 şi nr. 288/29.11.2016, precum şi Nota de fundamentare a tarifului lei/km la transportul cu autobuzul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010, Hotărârea Consiliului Local 9/31.01.2012 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 500/20.11.2015 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă tarifele pentru alte activităţi prestate de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă tariful de 6,96 lei/km, fără TVA, la transportul cu autobuzul, şi tariful de 11,71 lei/km, fără TVA, la transportul cu troleibuzul.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR

Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul și troleibuzul, precum și aprobarea altor tarife Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflației aferentă anilor 2006 - martie 2009, iar prin HCLMT nr. 225/2010 tarifele au fost modificate și completate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 s-a aprobat modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători.

Prin adresele cu nr. nr. 25318/22.11.2016, 26391/06.12.2016 și 26392/06.12.2016, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2016-002388/06.12.2016, Regia Autonomă de Transport Timișoara, solicită aprobarea tarifului lei/km la transportul cu autobuzul, aprobarea tarifului pentru solicitare și copiere documente, aprobare tarife pentru inchiriere utilaje, autobuze, spații publicitare, etc. aprobate de Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara prin Hotărârile nr. 271/27.10.2016, 284/29.11.2016 și nr. 288/29.11.2016, precum și Nota de fundamentare a tarifului lei/km la transportul cu autobuzul.

Ca urmare a dării în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” prin HCLMT nr. 260/26.05.2015, precum și a prevederilor din Cererea de finanțare aferentă proiectului, biletul unei călătorii pentru transportul naval este de 1 leu, astfel se impune completarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/2016.

De asemenea la tarifele prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/2016 s-a adăugat și tariful pentru transportul cu bicicleta, tarif aprobat prin HCLMT nr. 335/31.07.2015, astfel încat toate tarifele să fie cuprinse într-un singur act normativ.

Prin art. 2 din HCLMT nr. 34/2016 s-a aprobat tariful lei/km la transportul cu troleibuzul, tarif cu TVA. Având în vedere faptul că TVA-ul se modifică începând cu 1 ianuarie 2017 se impune recalcularea tarifului la troleibuz fără TVA, fără a depăsi cel aprobat prin HCLMT nr. 34/2016.

Potrivit art. 291 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:

 • a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data de 31 decembrie 2016;

 • b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Potrivit art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele și taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

În vederea respectării prevederilor mai sus menționate, RATT solicită aprobarea tarifelor pentru alte activități conexe activității de bază cum ar fi: inchiriere utilaje, închirieri autobuze, spații publicitare, etc. .

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) și o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:

 • - stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

 • - asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, ori prin lege.

Articolul 43 lit. b) și d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să țină seama, printre altele, de următoarele reguli:

 • - tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz;

 • - modificarea tarifelor sau a subvențiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, precum și hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață conform Legii nr. 448/2006;

Conform O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, potrivit căreia tarifele Regiei Autonome de Transport Timișoara nu se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.

Ținând cont de toate cele mai sus prezentate propunem spre aprobare:

 • -   completarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCL nr. 34/02.02.2016 la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara, conform Anexei 1;

 • -  tarifele pentru alte activități prestate de către Regia Autonomă de Transport Timișoara, conform Anexei 2;

 • -  tariful de 6,96 lei/km, fără TVA, la transportul cu autobuzul, și tariful de 11,71 lei/km, fără TVA la transportul cu troleibuzul.

  DIRECTOR


DIRECTOR ECONOMIC, STELIANA STANCIU

ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER,

NASTASIA POP

ȘEF BIROU,

CRISTINA GAV


AVIZAT JURIDIC,


ANEXA 2 LA HCL NR........../.

1. Tarife pentru solicitare și copiere documente ale RATT:

Denumire

Tarife

Tarif căutare documente în arhivă

20,00 lei

Tarif copiere document A4

5 lei/filă

Tarif copiere document A3

10 lei/filă

Tarifele nu conțin TVA.

 • 2. Tarife pentru activități de închiriere spații publicitare în/pe mijloacele de transport în comun

  rri     • f»         •   •     1 /s      i •   •              1

  Tarife privind închirierea de spații publicitare în interiorul mijloacelor de transport în comun*

  Tarif /zi/buc

  lei

  Format A4

  5 lei

  Format A3

  10 lei

  0,5 mp

  20 lei

  1 mp

  35 lei

*Pentru dimensiuni intermediare se aplică tariful imediat superior dimensiunii superioare.

rri • f»         • • 1 /s i • •              1                          i >• • j          /s

Tarife privind închirierea de spații publicitare în exteriorul mijloacelor de transport în comun

Tarif /lună/unitate lei

Tarif închiriere spațiu publicitar tramvai simplu articulat

600 lei

Tarif închiriere spațiu publicitar tramvai dublu articulat

780 lei

 • (1) Tarifele de închiriere - chiria este calculat pentru o lună = 22 zile.

 • (2) Prin unitate se înțelege un vagon motor sau vagon remorcă.

Tarif de neutralizare a reclamelor de pe tramvaiele simple și duble articulate

Tarif neutralizare /unitate lei

Neutralizare tramvai simplu articulat GT4

5.455,25 lei

Neutralizare tramvai dublu articulat GT8

8.303,66 lei

Tarife pentru închirirere structură pentru difuzare de mesaje și imagini publicitare pe monitoare TFT în mijloacele de transport public RATT

Total secunde contract:

Tarife LEI/SECUNDĂ

Sub 50000

0,012

50001-100000

0,010

100001-200000

0,009

Peste 200000

0,007

 • 3. Activități de închiriere mașini și utilaje

5                                              5          5              J

Denumire

UM

Tarife

în programul normal de lucru

Program suplimentar de lucru

1

Automacara *

lei/km

4,49

4,95

lei/h

188,32

202,45

2

Autoturn

lei/h

187,26

262,61

3

Automacara PRB

lei/h

127,52

146,29

4

Polizor Robel

lei/h

38,32

52,46

5

Mașină de găurit șine Robel

lei/h

34,27

48,42

6

Sursă sudură Comand.

lei/h

69,02

83,15

7

Motogenerator 1,2

lei/h

42,96

57,08

8

Freză beton

lei/h

32,50

55,79

9

Mașină de tirfonat

lei/h

43,37

57,49

10

Utilaj de debitat și șlef. Șină

lei/h

35,37

49,52

11

Placă tasare Tremix

lei/h

30,92

45,05

12

Autobasculanta -staționare

lei/km

4,61

5,09

lei/h

43,19

57,85

13

Cisternă R8135 -staționare

lei/km

2,89

3,38

lei/h

31,58

46,22

14

Camion R10215 -staționare

lei/km

3,20

3,67

lei/h

33,30

69,18

15

Autoremorcher -staționare

lei/km

5,67

6,16

lei/h

50,56

65,21

16

Buldo excavator

lei/h

157,16

187,35

17

Vibrocompactor

lei/h

113,13

143,34

18

Moto sti vuitor

lei/h

93,31

116,58

Tarifele nu conțin TVA

 • 4. Activități de închiriere curse cu autocarul

5

Denumire tarife actuale

UM

Tarife

-  Cursă turist peste

100 km/cursă

lei/km

4.68

-  Staționare

lei/h

38.60

- Cursă turist sub

100 km/cursă

lei/km

4.88

-  Staționare

lei/h

40.35

 • 5. Activități de închiriere curse speciale și curse transport ocazional de persoane

A. Tarife curse regulate speciale de persoane

Denumire tarife

UM

Tarif

- Transport cursă regulată specială peste 3000km/lună/autobuz

lei/km

6.27

-  Staționare

lei/h

57.96

- Transport cursă regulată specială între 500-3000km/lună/autobuz

lei/km

6.39

-  Staționare

lei/h

59.07

- Transport cursă regulată specială sub 500km/lună/autobuz

lei/km

6.57

-  Staționare

lei/h

60.72

Tarifele nu conțin TVA.

9

B. Tarife transport ocazional de persoane

Denumire tarife

UM

Tarif

- Transport ocazional de persoane peste 100km/cursă

lei/km

5.13

-  Staționare

lei/h

73.57

- Transport ocazional de persoane sub 100km/cursă

lei/km

5.37

-  Staționare

lei/h

76.91

Tarifele nu conțin TVA.

9

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ

ANEXA 1 LA HCL NR........../.

Privind completarea tarifelor la transportul urban de călători

Tarif actual

Tarif propus

întreg

redus

20%

redus

50%

întreg

redus

20%

redus

50%

0

1

2

3

4

5

6

A. URBAN

I. Bilete

- 1 c ă l ă torie

2,00

2,00

- 1 c ă l ă torie pe card

2,00

2,00

- expres 1 c ă l ă torie

2,50

2,50

- 1 c ă l ă torie expres pe card

2,50

2,50

- 1 c ă l ă torie biciclet ă

2,00

2,00

- 1 c ă l ă torie vapor

0,00

1,00

II. Legitimații o zi

10,00

10,00

III. Abonamente

a) Abonamente Persoane Fizice

- 1 linie - 30 zile

53,00

42,40

26,50

53,00

42,40

26,50

-15 zile

30,00

24,00

15,00

30,00

24,00

15,00

- 7 zile

16,00

12,80

8,00

16,00

12,80

8,00

- 5 zile

13,00

10,40

6,50

13,00

10,40

6,50

- 2 linii - 30 zile

74,00

59,20

37,00

74,00

59,20

37,00

-15 zile

53,00

42,40

26,50

53,00

42,40

26,50

- 7 zile

30,00

24,00

15,00

30,00

24,00

15,00

- 5 zile

20,00

16,00

10,00

20,00

16,00

10,00

- gen. - 30 zile

93,00

74,40

46,50

93,00

74,40

46,50

-15 zile

66,00

52,80

33,00

66,00

52,80

33,00

- 7 zile

42,00

33,60

21,00

42,00

33,60

21,00

- 5 zile

30,00

24,00

15,00

30,00

24,00

15,00

- expres1linie -30 zile

66,00

52,80

33,00

66,00

52,80

33,00

-15 zile

35,00

28,00

17,50

35,00

28,00

17,50

- 7 zile

19,00

15,20

9,50

19,00

15,20

9,50

- 5 zile

14,00

11,20

7,00

14,00

11,20

7,00

Persoane cu handicap conf. HCL , gratutitati acordate conform Protocolului de acordare a facilitatilor aprobat prin HCL si beneficiarii legilor speciale DL 118/1990, L 189/2000 si OUG nr. 214/1999 - abonamente generale lunare

93,00

93,00

b) Abonamente Persoane Juridice - lunare

- nominalizate general

142,00

142,00

- nominalizate 2 L

99,00

99,00

- nominalizate 1 L

71,00

71,00

- nominalizate expres

88,00

88,00

- nenominalizate gen.

180,00

180,00

- nenominalizate 2 L

142,00

142,00

- nenominalizate 1 L

107,00

107,00

- nenominalizate expres

132,00

132,00

B. METROPOLITAN

- 1 călătorie pe card

2,00

- legitimație 1 zi pe card

10,00

a) Abonamente persoane fizice - pe card

- abonament 1 linie- 30 zile

53,00

- abonament general- 30 zile

93,00

b) Abonamente persoane juridice - lunare pe card

- nominalizate general

142,00

- nominalizate 1 linie

71,00

- nenominalizate general

180,00

- nenominalizate 1 linie

107,00

Tarifele conțin TVA.

Legitimațiile de o zi sunt valabile pe toate liniile urban+metropolitan+expres.

Abonamentele generale sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

Abonamentele generale cu reducere 20% sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

Abonamentele gen. gratuite și abonamentele gen. reduse pentru studenți sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

Politica tarifară integrată se aplică pentru transportul cu autobuze, tramvai, troleibuze, naval și biciclete în zona metropolitană.

DIRECTOR D. TEHNICĂ

ING. CULIȚĂ CHIS

ȘEF SERVICIU T.S.C., ING. ADRIAN COLOJOARĂ