Hotărârea nr. 241/2016

241/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017
Hotararea Consiliului Local 241/20.12.2016
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 6491/13.12.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 292/2011 - Legea asistenţei sociale, art. 112, alin (3), lit. b) şi art. 118, alin (2);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, repubicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcția de Asistență Socială Comunitară Nr. ______________________________________

Aprobat, Primar

Nicolae Robu


REFERAT cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2017

Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială și îndeplinește o serie de alte atribuții stabilite prin art. 115 din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale.

Conform art. 112 alin (3), lit. b) din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile publice locale ” în urma consultării furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliuluijudețean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare”. La art. 118, alin (2) din legea 292/2011 se precizează ” Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale [...țcuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privați, programul de subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Potrivit Art. 119, alin (2) din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale ”Pentru asigurarea unor servicii sociale adecvate și de calitate, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura resursele umane, financiare și materiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale și planurile anuale de acțiune în domeniu”. Prin HCLMT nr. 162/31.10.2016 a fost aprobată Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara 2017-2022 și Planul Operațional de implementare a strategiei. În realizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local în anul 2017, s-a pornit de la obiectivele generale și obiectivele specifice cuprinse în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara.

Conform prevederilor legale, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local în anul 2017 cuprinde părți referitoare la:

  • •  Servicii sociale existente furnizate prin intermediul serviciului public de asistență socială - Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, acreditat ca furnizor public de servicii sociale de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

  • •  Programul de subvenționare, unde sunt menționate servicii sociale acordate de furnizori privați din municipiului Timișoara locuitorilor orașului și pentru care furnizorii privați primesc subvenții din bugetul local al municipiului Timișoara. Subvențiile pentru servicii sociale, pe anul 2017, se acordă în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, H.G. nr. 725/2016 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1153/2001, HCLMT nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2017 și HCLMT nr. 219/28.11.2016 privind modificarea HCLMT nr. 101/20.09.2016;

  • •  Programul de contractare a fost stabilit aplicând prevederile Legii nr. 292/2011 -Legea asistenței sociale, art. 140, alin (4) și ale HCLMT nr. 220/28.11.2016 privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală. Astfel s-a consultat Registrul electronic al serviciilor sociale licențiate în baza Legii 197/2012 și furnizate în municipiul Timișoara, iar aplicând criteriile stabilite prin HCLMT nr. 220/28.11.2016, s-a ajuns la concluzia că există trei tipuri de servicii sociale care îndeplinesc toate criteriile stabilite prin hotărârea consiliului local: centre de tip respiro destinate persoanelor adulte cu dizabilități, locuințe protejate destinate persoanelor adulte cu dizabilități și centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilități. În momentul în care autoritatea publică locală va încheia, cu un furnizor de servicii sociale, un contract de achiziție publică a serviciilor sociale, Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială încheiată cu același furnizor de servicii sociale în baza Legii 34/1998 încetează;

  • •  Servicii sociale propuse pentru a fi înființate, fie prin intermediul serviciului public de asistență socială - Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, fie prin intermediul programului de subvenționare. În cazul serviciilor sociale propuse a fi înființate prin intermediul programului de subvenționare s-a ținut cont de prevederile HCLMT nr. 101/20.09.2016.

Direcția de Asistență Socială Comunitară a municipiului Timișoara a întreprins demersuri de consultare a furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor în ceea ce privește Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local în anul 2017. Au fost consultați 19 furnizori de servicii sociale (publici și privați), aceștia fiind toți furnizorii de servicii sociale care acordă servicii licențiate în municipiul Timișoara și patru asociații reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale. Furnizorii de servicii sociale și asociațiile reprezentative ale beneficiarilor nu au avut observații cu privire la documentul transmis spre consultare.

S-a asigurat respectarea art. 118, alin (3) din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale prin transmiterea propunerii de Plan de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local în anul 2017, consiliului județean, în format electronic.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 112, alin (3), lit. b) și art. 118, alin (2), ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM

1. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2017, conform anexei;

Viceprimar                                                 Director executiv

Imre Farkas                                                    Maria Stoianov

Direcția economică a PMT

Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate

Șef serviciu

Gabriela Râmneanțu


Director executiv

Steliana Stanciu

Serviciul juridic al PMT


Întocmit,

Angela Ciupa-Rad

Anexă la HCLMT nr._______________________

Plan anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul local Anul 2017

SERVICII SOCIALE EXISTENTE

Servicii sociale furnizate de serviciul public de asistentă socială - Direcția de Asistentă Socială Comunitară

Obiectiv general*

Obiectiv specific**

Furnizorul     de

servicii sociale

Tip serviciu social       (cf.

Nomenclator)

Categorii          de

beneficiari

Numărul beneficia ri 2016

Numărul beneficia ri 2017

Bugetul estimat lei/an

Surse de finanțare

OG V: Creșterea capacității serviciilor sociale pentru asigurarea accesului tuturor la educație primară, secundară de calitate și la servicii de alfabetizare

OS 3.Diversificarea serviciilor sociale de suport pentru diminuarea abandonului școlar a copiilor provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv etnia roma

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei

Centrul de zi „Sf. Nicolae” 8891CZ-C-II

Copii în dificultate aflați în situația de separare de familia lor

54

55

620.565

Buget local

O. G. VI: Creșterea capacității serviciilor sociale pentru sprijinirea măsurilor de ocupare a forței de muncă si a măsurilor privind economia socială în rândul grupurilor vulnerabile

OS1.Creșterea accesului persoanelor tinere și adulte, provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor de etnie roma și a persoanelor cu dizabilități, la măsurile de ocupare a forței de muncă

OS 2.Dezvoltarea capacității serviciului public de asistentă socială de

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare și Intervenție Socială

Servicii de asistență comunitară 8899CZ-PN-V

Persoane aflate în situație de nevoie, tineri și adulți

15

25

39.300

Buget local

a identifica și evalua persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv de etnie roma și persoane cu dizabilități, care sunt eligibili pentru a fi încadrați într-o întreprindere de economie socială

OG VIII: Creșterea capacității familiei pentru a preveni separarea copilului de familie și pentru ca familia să poată asigura nevoile copilului

OS1. Creșterea capacității serviciilor de suport a familiei și copilului

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii 8899CZ-F-I

Copii si părinții acestora aflați in dificultate si pericol de separare

70

75

195.000

Buget local

OS 6. Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a copiilor cu dizabilități

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung

Centre de zi pentru copii cu dizabilități 8891CZ-C III

Copii cu dizabilități

58

60

858.780

Buget local

OG X: Diversificarea serviciilor de suport și menținerea activă a persoanelor vârstnice pentru creșterea calității vieții acestora

OS 1: Dezvoltarea și diversificarea tipurilor disponibile de îngrijire și creșterea numărului de persoane beneficiare a serviciilor sociale

OS 2: Susținerea implicării active a persoanelor vârstnice în viața societății

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice

Serviciu de îngrijire la domiciliu 8810ID-I

Persoane vârstnice

61

70

819.000

Buget local

Servicii de îngrijire la domiciliu cf. L17/2000 art.13

-

50

459.000

Centrul de zi pentru persoane vârstnice 8810CZ-V-II

58

65

413.191

Direcția          de

Asistență   Socială

Comunitară    prin

Căminul     pentru

Centru rezidențial persoane vârstnice 8730 CR-V-I

Persoane vârstnice

74

82

2.000.000

Buget local Contribuții beneficiari Sponsori

Persoane Vârstnice Timișoara

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Centrul de zi pentru persoane aflate în dificultate

Centrul de zi de integrare/reinteg rare socială 8899CZ-PN-IV

Persoane vârstnice suferind de boli cronice (Alzheimer, Parkinson, recuperare accident vascular cerebral)

30

35

210.000

Buget local

OG XI: Diversificarea serviciilor oferite de/în comunitate pentru persoanele cu dizabilități și oferirea de asistență familiei, în scopul păstrării persoanelor cu dizabilități în comunitate.

OS. 2.

Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a persoanelor cu dizabilități.

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal 8810 ID-IV

Persoanele cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav

640

700

20.483.000

Buget local +surse asigurate din cote defalcate conform legii anuale a bugetului de stat

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Centrul de zi pentru persoane aflate în dificultate

Centrul de zi de integrare/reinteg rare socială 8899CZ-PN-IV

Persoane cu dizabilități

35

40

240.000

Buget local

0. G. XII: Diversificarea serviciilor de suport și de menținere activă a persoanelor care suferă de tulburări ale stării de sănătate mintală

OST.

Dezvoltarea de servicii care să ofere sprijin la nivel comunitar persoanelor care suferă de tulburări ale stării de sănătate mintală:

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Centrul de zi pentru persoane aflate în dificultate

Centrul de zi de integrare/reinteg rare socială 8899CZ-PN-IV

Persoane cu probleme de sănătate mintală (boala Alzheimer, psihoze)

15

25

150.000

Buget local

OS2.

Creșterea capacității serviciilor de reabilitare și îngrijire pe termen lung a persoanelor care suferă de

Direcția          de

Asistență Socială

Comunitară    prin

Compartimentul de

Evaluare         și

Intervenție Socială

Servicii       de

asistență comunitară 8899CZ-PN-V

Persoane cu tulburări ale stării de sănătate mintale

15

20

31.440

Buget local

tulburări ale stării de sănătate mintală

OG.XIII

Creșterea capacității și diversificarea serviciilor de asistență a persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie și risc de excluziune socială

OS.1

Creșterea calității vieții persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie prin asigurarea accesului la servicii sociale integrate și de calitate (sociale, medicale, educaționale, ocupare)

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare și Intervenție Socială

Servicii       de

asistență comunitară 8899CZ-PN-V

Persoane aflate în risc de excluziune socială

Persoane aflate în situație de nevoie

140

180

282.960

Buget local

OG XIV: Asigurarea unui sprijin de urgență eficient pentru persoane fără adăpost, dezvoltând concomitent capacitatea sistemului pentru reintegrare socială și prevenire timpurie

OS1.

Reducerea numărului de persoane fără adăpost prin trecerea graduală de la servicii de urgență la programe de integrare pe termen lung

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare și Intervenție Socială

Servicii de asistență comunitară 8899CZ-PN-V

Persoane fără adăpost

30

40

62.880

Buget local

OS3

Consolidarea componenței de locuire a intervențiilor care vizează persoanele care ies din penitenciare, instituții de îngrijire a copilului, aziluri, spitale, victime ale violenței domestice și dependența de droguri

Direcția          de

Asistență Socială Comunitară

Servicii       de

asistență comunitară 8899CZ-PN-V

Persoane aflate în situație de nevoie

25

30

47.160

Buget local

O.G. XVI:

Sporirea accesului grupurilor vulnerabile la servicii de locuire

OS1:

Identificarea nevoilor și a intervențiilor prioritare pentru grupurile vulnerabile menționate

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare și Intervenție Socială

Servicii de asistență comunitară 8899CZ-PN-V

Persoane aflate în situație de nevoie, în special cele din grupuri vulnerabile

25

42

66.024

Buget local

OS.2

Continuarea asigurării serviciilor de evaluare socială pentru accesul la o locuință socială.

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Compartimentul de Evaluare și Intervenție Socială

Servicii de asistență comunitară 8899CZ-PN-V

Persoane aflate în situație de nevoie, în special din grupuri vulnerabile

25

43

67.596

Buget local

PROGRAMUL DE SUBVENȚIONARE 9

Servicii sociale, acordate de furnizori privați, propuse a fi finanțate prin programul de subvenționare

Obiectiv general

Obiectiv specific

Furnizorul     de

servicii sociale

Tip serviciu social       (cf.

Nomenclator)

Categorii         de

beneficiari

Numărul beneficia ri 2016

Numărul beneficia ri 2017

Bugetul estimat lei/an

Surse de finanțare

O.G. V: Creșterea capacității serviciilor sociale pentru asigurarea accesului tuturor la educație primară, secundară de calitate și la servicii de alfabetizare

OS3: Diversificarea serviciilor sociale de suport pentru diminuarea abandonului școlar a copiilor provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv etnia roma

Fundația Umanitară

Chosen România prin

Centrul de zi Casa Olarului

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți 8891 CZ-C-II

Copii din familii în dificultate

31

31

349.773

Buget local

Arhiepiscopia Timișoarei prin Centrul de zi pentru copii Antimis

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

Copii din familii în dificultate

25

25

189.348

Buget local

8891 CZ-C-II

O.G. X: Diversificarea serviciilor de suport și menținerea activă a persoanelor vârstnice pentru creșterea calității vieții acestora

OS 1. Dezvoltarea și diversificarea tipurilor disponibile de îngrijire și creșterea numărului de persoane beneficiare a serviciilor sociale

Federația Caritas a Diecezei Timișoara prin

Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Timișoara

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependentă 8810 ID-I ’

Persoane vârstnice

25

25

195.000

Buget local

Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - Filiala Timișoara prin Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependentă 8810 ID-I ’

Persoane vârstnice

50

50

233.400

Buget local

O.G.XI: Diversificarea serviciilor oferite de/în comunitate pentru persoanele cu dizabilități și oferirea de asistență familiei, în scopul păstrării persoanelor cu dizabilități în comunitate.

OS2.Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a persoanelor cu dizabilități

Fundația Pentru Voi prin Centrul de zi Orizonturi noi, Centrul de zi Ladislau Tacsi și Centrul de zi împreună

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 8899 CZ-D-I

Persoane adulte cu dizabilități intelectuale

170

170

3.298.332

Buget local

Fundația Pentru Voi prin

Locuință protejată

Dora Locuință protejată Laura Locuință protejată

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități -

Persoane adulte cu dizabilități intelectuale

22

22

475.398

Buget local

Ovidiu Locuință protejată Casa Cristian

Locuință protejată Dina pentru adulți cu dizabilități

Locuințe protejate

8790 CR-D-VII

Fundația Pentru Voi prin Centrul respira

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități -Centre respiro 8790 CR-D-VI

Persoane adulte cu dizabilități intelectuale

5

5

123.727

Buget local

Asociația Centrul Regional de Integrare Socială și Dezvoltare Umană Areopagus prin Centrul de zi Cris-du pentru persoane seropozitive

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 8899 CZ-D-I

Persoane adulte, cu dizabilități, seropozitive

20

20

124.848

Buget local

O.G. XIII: Creșterea capacității și diversificarea serviciilor de asistență a persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie și risc de excluziune socială

O.S. 1.Creșterea calității vieții persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie, inclusiv a persoanelor de etnie roma, prin asigurarea accesului la servicii sociale integrate și de calitate (sociale, medicale, educaționale, ocupare)

Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - Filiala Timișoara prin Cantina socială Aurelian Balint

Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie 8899 CPDH-I

Persoane singure și familii în risc de sărăcie

100

100

480.000

Buget local

Asociația

Evanghelistică și de Caritate Isus Speranța României prin Cantina socială

mobilă Mana

75

75

360.000

Buget local

Federația Caritas a Diecezei Timișoara prin Cantina socială Timișoara

70

70

336.000

Buget local

O.G. XIV: Asigurarea unui sprijin de urgență eficient pentru persoane fără adăpost, dezvoltând concomitent capacitatea sistemului pentru reintegrare socială și prevenire timpurie

O.S. 1. Reducerea numărului de persoane fără adăpost prin trecerea graduală de la servicii de urgență la programe de integrare pe termen lung

O.S.3.

Consolidarea componentei de locuire a intervențiilor care vizează persoanele care ies din penitenciare, instituții de îngrijire a copilului, aziluri și spitale, victime ale violenței domestice și dependenți de droguri

Federația Caritas a Diecezei Timișoara prin Azil de noapte "Pater Jordan”

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost 8790 CR-PFA-I

Persoane fără adăpost

70

70

420.000

Buget local

Fundația Timișoara '89 prin Centrul de găzduire temporară a persoanelor adulte fără adăpost

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost 8790 CR-PFA-I

Persoane fără adăpost

40

40

240.000

Buget local

O.G. XV: Creșterea capacității de asistență a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție

O.S. 1. Plasarea unui accent special pe finanțarea și dezvoltarea continuă a serviciilor de suport

Asociația Evanghelistică și de Caritate Isus Speranța României prin Centrul Frații lui Onisim -

Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate 8790 CRT-I

Tineri care au crescut în sistemul de protecție a copilului

18

18

108.000

Buget local

pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție

Serviciul de ocrotire a tinerilor dezinstituționalizati

O.G. XVII: Dezvoltarea unor servicii sociale personalizate, acordate în comunitate, pentru alte grupuri vulnerabile: persoane dependente de consum de substanțe, victime ale traficului de ființe umane, persoane private de libertate, victime ale violenței domestice, persoane infectate cu virusul HIV/SIDA

O.S. 3. Constituirea unor intervenții la nivel local care să vină în sprijinul grupurilor vulnerabile menționate

Federația Caritas a Diecezei Timișoara prin Adăpost pentru femei victime ale violenței domestice Casa Maria a apostolilor

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice) -Centre de primire în regim de urgentă 8790CR-VD-I

Victime ale violenței domestice (femei și copii)

10

10

165.600

Buget local

PROGRAMUL DE CONTRACTARE***

Servicii sociale, acordate de furnizori privați, propuse a fi finanțate prin programul de contractare, ținând cont de prevederile HCLMT nr. 220/28.11.2016

Obiectiv general

Obiectiv specific

Tip serviciu social (cf. Nomenclator)

Categorii          de

beneficiari

Bugetul estimat

Surse de finanțare

O.G.XI: Diversificarea serviciilor oferite de/în comunitate pentru persoanele cu dizabilități și oferirea de asistență familiei, în scopul păstrării persoanelor cu dizabilități în comunitate.

OS2.Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a persoanelor cu dizabilități

Centre respiro

8790 CR-D-VI

Persoane adulte cu dizabilități

4.000.000 lei/an

Buget local

Locuințe protejate

8790 CR-D-VII

Centre de zi

8899 CZ-D-I

SERVICII SOCIALE PROPUSE PENTRU A FI ÎNFIINȚATE

/. Prin intermediul serviciul

ui public de asis

tentă socială - Direcția de Asistentă Socială Comunitară

Obiectiv general

Obiectiv specific

Furnizorul     de

servicii sociale

Tip serviciu social (cf. Nomenclato r)

Categorii de beneficiari

Numărul potențialilor beneficiari

Bugetul estimat

Surse de finanțare

OG XI: Diversificarea serviciilor oferite de/în comunitate pentru persoanele cu dizabilități și oferirea de asistență familiei, în scopul păstrării persoanelor cu dizabilități în comunitate.

OS. 1. înființarea de servicii sociale noi destinate prevenirii instituționalizării și păstrării persoanei cu dizabilități în comunitate.

Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

II. Servicii de asistenta si suport 8899 SC-D-1

Persoane cu dizabilități,

280

1.344.000

Buget local

II. Prin intermediul programului de subvenționare

Obiectiv general

Obiectiv specific

Tip serviciu social (cf.

Nomenclator)

Categorii de beneficiari

Numărul potențialilor beneficiari

Bugetul estimat

Surse de finanțare

OBIECTIV GENERAL VIII: Creșterea capacității familiei pentru a preveni separarea copilului de familie și pentru ca familia să poată asigura nevoile copilului

OS 6. Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a copiilor cu dizabilități

Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități 8891 CZ-C-III '

Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viată independentă 8891 CZ-C-VI

Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

20

243.120

Buget local

OBIECTIV GENERAL X: Diversificarea serviciilor de suport și menținerea activă a persoanelor vârstnice pentru creșterea calității vieții acestora

OS 1. Dezvoltarea și diversificarea tipurilor disponibile de îngrijire și creșterea numărului de persoane beneficiare a serviciilor sociale

Centre rezidențiale medico-sociale 8710CRMS-I

Persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

15

90.000

Buget local

OBIECTIV GENERAL XI: Diversificarea serviciilor oferite de/în comunitate pentru persoanele cu dizabilități și oferirea de asistență familiei, în scopul păstrării persoanelor cu dizabilități în comunitate.

OG 2.Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a persoanelor cu dizabilități

Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv prin echipa mobilă

8810 ID - III

Persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență

10

48.000

Buget local

Servicii de asistentă și suport 8899 - SC - D -1

10

48.000

OBIECTIV GENERAL XIII: Creșterea capacității și diversificarea serviciilor de asistență a persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie și risc de excluziune socială

OS1.Creșterea calității vieții persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie, inclusiv a persoanelor de etnie roma, prin asigurarea accesului la servicii sociale integrate și de calitate (sociale, medicale, educaționale, ocupare)

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente (bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală, etc.) 8790 - CR - PD -1

Alte categorii de persoane în situații de dependență

10

60.000

Buget local

OBIECTIV GENERAL XIV: Asigurarea unui sprijin de urgență eficient pentru persoane fără adăpost, dezvoltând concomitent capacitatea sistemului pentru reintegrare socială și prevenire timpurie

OS 1. Reducerea numărului de persoane fără adăpost prin trecerea graduală de la servicii de urgență la programe de integrare pe termen lung

Centre      de      zi      pentru

integrare/reintegrare socială 8899 CZ - PFA - II

Persoanele fără adăpost

20

96.000

Buget local

Echipa mobilă 8899 SIS -1

Persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale, etc.

20

96.000

Buget local

OBIECTIV GENERAL XVII: Dezvoltarea unor servicii          sociale

personalizate, acordate            în

OS 3.Constituirea unor intervenții la nivel local care să vină în sprijinul grupurilor

Locuințe protejate 8790 CR-VD-III

Victimele violenței în familie (domestice)

5

30.000

Buget local

Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

Victime ale violenței în familie și agresori

15

72.000

Buget local

comunitate, pentru alte grupuri vulnerabile: persoane dependente de consum de substanțe, victime ale traficului

umane, private victime

domestice, | infectate cu HIV/SIDA


vulnerabile menționate


de ale


de ființe persoane libertate, violenței persoane i virusul


8899 CZ - VD -1

Centre de zi de integrare-reintegrare socială

8899 CZ-AD-II

Persoane         toxico-

dependente,       pentru

persoane cu   diferite

adicții: droguri, alcool, alte

substanțe toxice etc.

20

96.000

Buget local


*Conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara 2017-2022 și a Planului Operațional de implementare a strategiei, aprobate prin HCLMT nr. 162/31.10.2016

** Conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara 2017-2022 și a Planului Operațional de implementare a strategiei, aprobate prin HCLMT nr. 162/31.10.2016 ***Un furnizor privat de servicii sociale care a optat pentru a solicita subvenție, prin intermediul programului de subvenționare, va renunța la subvenție în momentul în care optează pentru programul de contractare


întocmit, Angela Ciupa-Rad Emese Esztero Camelia Giosan Mariana Ciurcas Andreea Manolache Daniela Lung


Mihaela Buzilă-Petrescu lolanda Răducan