Hotărârea nr. 235/2016

235/20.12.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.25/16.11.2004 incheiat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr.BADEA ANDREEA CORINA si incheierea actului aditional
Hotararea Consiliului Local 235/20.12.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.25/16.11.2004 incheiat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr.BADEA ANDREEA CORINA si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-006568/05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea nr.CT2016-006568/15.11.2016 a Cabinetului Medical Medicina de Familie Dr.Badea Andreea Corina.
Avand in vedere Contractul de concesiune nr.25/16.11.2004 si actele aditionale modificatoare, intre Municipiul Timisoara si Cabinet Medical Medicina de familie Dr.Badea Andreea Corina.
Avand in vedere extrasul din Procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016 si nr.21/07.07.2016, din data de 29.11.2016.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de concesiune nr.25/16.11.2004 incheiat cu CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE Dr. Badea Andreea Corina, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Constantin Titel Petrescu (fosta str.Th. Neculuta) nr.6, pana la data de 31.12.2017 si incheierea actului aditional.

Art.2:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

P R I M A R, NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

CT2016-006568/05.12.2016

R E F E R A T

Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.25/16.11.2004 incheiat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr.BADEA ANDREEA CORINA si incheierea actului aditional

Intre Municipiul Timișoara si CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BADEA ANDREEA CORINA, este incheiat contractul de concesiune nr. 25/16.11.2004 avand ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical din Timisoara, str. Constantin Titel Petrescu (fosta str. Th.Neculuta) nr.6, cabinet medical, format din 2 incaperi exclusiv, 5 incaperi in comun, in suprafata totala de 72,37 mp., din care in fdolosinta exclusiva 33,52 mp. si folosinta in comun 38,85 mp.

Contractul de concesiune are termen de valabilitate pana la data de 29.12.2016. Concesionarul a depus cererea nr.CT2016-006568/15.11.2016 prin care solicita prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului.

Cererea D-nei Dr. Badea Andreea Corina a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014, HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 29.11.2016. Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie a aprobat prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004 pana la data de 31.12.2017, conform vizei de la Colegiul Medicilor Timis .

Avand în vedere cele menționate mai sus;

PROPUNEM:

Aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.25/16.11.2004 incheiat cu CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE Dr.Badea Andreea Corina, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Constantin Titel Petrescu (fosta Th. Neculuta) nr.6, pana la data de 31.12.2017 si incheierea actului aditional.

VICEPRIMAR,

IMRE FARKAS

PT. DIRECTOR, MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC

PT. SEF BIROU MARINELA BANDI


DANIELA STEFAN

CONSILIER

DANIE LA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1