Hotărârea nr. 230/2016

230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016
Hotararea Consiliului Local 230/20.12.2016
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 30660/15.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 "Bugetul local pe anul 2016" şi Anexei nr. 2 - "Buget de Venituri Proprii pe anul 2016", anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.146/31.10.2016 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Şcoli - Spitale, Biroul Sport - Cultură, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT, P R I M A R NICOLAE ROBU


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET

Nr. SC2016 - / .12.2016

REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2016

Având în vedere:

 • -   Dispozițiile Primarului nr. 1365/17.11.2016, respectiv cu nr. 1458/07.12.2016, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016;

 • -   Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara cu nr. 18840/29.11.2016, prin care se face cunoscut faptul ca s-au operat modificari asupra indicatorului 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”, cu suma de 288,00 mii lei, respectiv asupra indicatorului 04.02.04 „Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, cu valoarea de 129,00 mii lei, suplimentandu-se valoarea prevazuta la cap. 68.02.15.02 „Cantine sociale”, titlul II - bunuri si servicii, respectiv suma prevazuta la cap. 70.02.06 „Iluminat public”, titlul II - bunuri si servicii;

 • -   Referatul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara, cu nr. 6537/14.12.2016, privind redistribuirea sumei cuprinse la cap. 68.02.05.02 „Asistenta Sociala in caz de invaliditate”, in cadrul titlului II - bunuri si servicii;

 • -   Referatul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes cu nr. 10456/09.12.2016, prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 ”Spitale generale”, titlul II - bunuri si servicii, respectiv redistribuirea sumei prevazute la titlul I - cheltuieli de personal si titlul XI - active nefinanciare;

 • -   Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, respectiv anexei nr. 2 „Buget de Venituri Proprii”.

  DIRECTOR ECONOMIC,

  STELIANA STANCIU


  SEF SERVICIU BUGET,

  RAMONA RADU


SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53 - 01, Ver.

BUGET VENITURI PROPRIIDENUMIREA INDICATORILOR

I_______ Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

365.328,52

2.275,27

367.603,79

1. VENITURI CURENTE

2

00.02

341.241,46

2.000,00

343.241,46

C. VENITURI NEFiSCALE

3

00.07

341.241,46

2.000,00

343.241,46

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.243,51

0,00

1.243,51

Venituri din proprietate

5

30.10

1.243,51

0,00

1.243,51

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

1.144,78

0,00

1.144,78

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

1.144,78

0,00

1.144,78

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

98,73

0,00

98,73

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

339.997,95

2.000,00

341.997,95

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

317.421,96

1.905,00

319.326,96

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.10.05

3.148,84

0,00

3.148,84

Venituri din prestări de servicii

12

33.10.08

4.612,80

0,00

4.612,80

Taxe si alte venituri din protecția mediului

13

33.10.09

10.020,81

0,00

10.020,81

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

14

33.10.13

410,00

0,00

410,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

15,00

0,00

15,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

16

33.10.17

300,00

0,00

300,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

17

33.10.19

938,34

0,00

938,34

Venituri din cercetare

18

33.10.20

282,00

0,00

282,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

19

33.10.21

242.890,14

0,00

242.890,14

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

20

33.10.30

44.553,62

1.505,00

46.058,62

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

21

33.10.31

6.552,00

400,00

6.952,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

22

33.10.50

3.698,41

0,00

3.698,41

Diverse venituri

23

36.10

22.328,99

95,00

22.423,99

Alte venituri

24

36.10.50

22.328,99

95,00

22.423,99

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

25

37.10

247,00

0,00

247,00

DENUMIREA INDICATORILOR

i         Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Donații si sponsorizări

26

37.10.01

119,00

0,00

119,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

27

37.10.03

-828,00

0,00

-828,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

28

37.10.04

828,00

0,00

828,00

Alte transferuri voluntare

29

37.10.50

128,00

0,00

128,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

30

00.10

2.253,61

0,00

2.253,61

Venituri din valorificarea unor bunuri

31

39.10

3,64

0,00

3,64

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

32

39.10.01

3,64

0,00

3,64

Incasari din rambursarea Împrumuturilor acordate

33

40.10

2.249,97

0,00

2.249,97

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

34

40.10.15

2.249,97

0,00

2.249,97

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

35

40.10.15.01

889,97

0,00

889,97

Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent

36

40.10.15.03

1.360,00

0,00

1.360,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37

00.18

21.833,45

275,27

22.108,72

Subvenții de la bugetul de stat

38

42.10

465,00

0,00

465,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

39

42.10.39

465,00

0,00

465,00

Subvenții dle la alte administrații

40

43.10

21.368,45

275,27

21.643,72

Subvenții pentru instituții publice

41

43.10.09

28,00

0,00

28,00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

42

43.10.10

1.321,58

275,27

1.596,85

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43

43.10.14

19.025,87

0,00

19.025,87

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

44

43.10.17

49,00

0,00

49,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

45

43.10.17.01

49,00

0,00

49,00

Sume alcoate de la bugetul local

46

43.10.22

0,00

0,00

0,00

Sume alcoate de la bugetul local - Secțiunea de dezvoltare

47

43.10.22.02

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

48

43.10.33

944,00

0,00

944,00

TOTAL CHELTUIELI

49

365.328,52

2.275,27

367.603,79

CHELTUIELI CURENTE

50

01

344.957,01

2.275,27

347.232,28

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

I

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51

10

176.146,93

0,00

176.146,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

52

20

166.878,43

2.275,27

169.153,70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

53

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

54

59

1.630,65

0,00

1.630,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

20.371,51

0,00

20.371,51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

20.371,51

0,00

20.371,51

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

57

50.10

5.228,20

0,00

5.228,20

Alte servicii publice generale

58

54.10

5.228,20

0,00

5.228,20

CHELTUIELI CURENTE

59

01

5.159,20

0,00

5.159,20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

60

10

3.815,90

0,00

3.815,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61

20

1.343,30

0,00

1.343,30

CHELTUIELI DE CAPITAL

62

70

69,00

0,00

69,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

63

71

69,00

0,00

69,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

64

54.10.10

5.228,20

0,00

5.228,20

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

65

64.10

360.100,32

2.275,27

362.375,59

Invatamant

66

65.10

31.539,78

0,00

31.539,78

CHELTUIELI CURENTE

67

01

31.479,28

0,00

31.479,28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68

10

6.284,67

0,00

6.284,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

69

20

24.472,96

0,00

24.472,96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

70

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

71

59

420,65

0,00

420,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

72

70

60,50

0,00

60,50

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

73

71

60,50

0,00

60,50

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

74

65.10.03

14.897,16

0,00

14.897,16

Invatamant preșcolar

75

65.10.03.01

10.423,60

0,00

10.423,60

Invatamant primar

76

65.10.03.02

4.473,56

0,00

4.473,56

Invatamant secundar

77

65.10.04

11.961,56

0,00

11.961,56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar inferior

78

65.10.04.01

2.207,23

0,00

2.207,23

Invatamant secundar superior

79

65.10.04.02

9.199,55

0,00

9.199,55

Invatamant profesional

80

65.10.04.03

554,78

0,00

554,78

Invatamant postliceal

81

65.10.05

2.677,76

0,00

2.677,76

Servicii auxiliare pentru educație

82

65.10.11

2.003,30

0,00

2.003,30

Internate si cantine pentru elevi

83

65.10.11.03

2.003,30

0,00

2.003,30

Sanatate

84

66.10

325.382,00

2.275,27

327.657,27

CHELTUIELI CURENTE

85

01

305.391,29

2.275,27

307.666,56

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

86

10

165.666,36

0,00

165.666,36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

87

20

138.514,93

2.275,27

140.790,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

88

59

1.210,00

0,00

1.210,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

89

70

19.990,71

0,00

19.990,71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

90

71

19.990,71

0,00

19.990,71

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

91

66.10.06

325.382,00

2.275,27

327.657,27

Spitale generale

92

66.10.06.01

325.382,00

2.275,27

327.657,27

Cultura, recreere si religie

93

67.10

2.648,54

0,00

2.648,54

CHELTUIELI CURENTE

94

01

2.397,24

0,00

2.397,24

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

95

10

380,00

0,00

380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

96

20

2.017,24

0,00

2.017,24

CHELTUIELI DE CAPITAL

97

70

251,30

0,00

251,30

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

98

71

251,30

0,00

251,30

Din total capitol

Servicii culturale

99

67.10.03

2.648,54

0,00

2.648,54

Instituții publice de spectacole si concerte

100

67.10.03.04

1.798,54

0,00

1.798,54

Case de cultura

101

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

102

68.10

530,00

0,00

530,00

CHELTUIELI CURENTE

103

01

530,00

0,00

530,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

104

20

530,00

0,00

530,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

o ta o

o O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

105

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

106

68.10.04

530,00

0,00

530,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

107

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

108

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

109

68.10.06

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

110

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

111

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

112

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

113

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

344.957,01

2.275,27

347.232,28

TOTAL VENITURI

2

00.01

344.957,01

2.275,27

347.232,28

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

340.413,46

2.000,00

342.413,46

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

340.413,46

2.000,00

342.413,46

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.243,51

0,00

1.243,51

Venituri din proprietate

6

30.10

1.243,51

0,00

1.243,51

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

1.144,78

0,00

1.144,78

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

1.144,78

0,00

1.144,78

Alte venituri din proprietate

9

30.10.50

98,73

0,00

98,73

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

10

00.09

339.169,95

2.000,00

341.169,95

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10

317.421,96

1.905,00

319.326,96

Taxe si alte venituri in invatamant

12

33.10.05

3.148,84

0,00

3.148,84

Venituri din prestări de servicii

13

33.10.08

4.612,80

0,00

4.612,80

Taxe si alte venituri din protecția mediului

14

33.10.09

10.020,81

0,00

10.020,81

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

15

33.10.13

410,00

0,00

410,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

16

33.10.16

15,00

0,00

15,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

17

33.10.17

300,00

0,00

300,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

18

33.10.19

938,34

0,00

938,34

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din cercetare

19

33.10.20

282,00

0,00

282,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

20

33.10.21

242.890,14

0,00

242.890,14

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

21

33.10.30

44.553,62

1.505,00

46.058,62

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

22

33.10.31

6.552,00

400,00

6.952,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

23

33.10.50

3.698,41

0,00

3.698,41

Diverse venituri

24

36.10

22.328,99

95,00

22.423,99

Alte venituri

25

36.10.50

22.328,99

95,00

22.423,99

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

26

37.10

-581,00

0,00

-581,00

Donații si sponsorizări

27

37.10.01

119,00

0,00

119,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului devenituri proprii si subvenții

28

37.10.03

-828,00

0,00

-828,00

Alte transferuri voluntare

29

37.10.50

128,00

0,00

128,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

30

00.10

2.249,97

0,00

2.249,97

Incaș ari din rambursarea împrumuturilor acordate

31

40.10

2.249,97

0,00

2.249,97

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

32

40.10.15

2.249,97

0,00

2.249,97

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

33

40.10.15.01

889,97

0,00

889,97

Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent

34

40.10.15.03

1.360,00

0,00

1.360,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35

00.18

2.293,58

275,27

2.568,85

Subvenții de la alte administrații

36

43.10

2.293,58

275,27

2.568,85

Subvenții pentru instituții publice

37

43.10.09

28,00

0,00

28,00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

38

43.10.10

1.321,58

275,27

1.596,85

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

39

43.10.33

944,00

0,00

944,00

TOTAL CHELTUIELI

40

344.957,01

2.275,27

347.232,28

CHELTUIELI CURENTE

41

01

344.957,01

2.275,27

347.232,28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

42

10

176.146,93

0,00

176.146,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43

20

166.878,43

2.275,27

169.153,70

DENUMIREA INDICATORILOR

cu

L—

O

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

44

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

45

59

1.630,65

0,00

1.630,65

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

46

50.10

5.159,20

0,00

5.159,20

Alte servicii publice generale

47

54.10

5.159,20

0,00

5.159,20

CHELTUIELI CURENTE

48

01

5.159,20

0,00

5.159,20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

49

10

3.815,90

0,00

3.815,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50

20

1.343,30

0,00

1.343,30

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

51

54.10.10

5.159,20

0,00

5.159,20

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

52

64.10

339.797,81

2.275,27

342.073,08

Invatamant

53

65.10

31.479,28

0,00

31.479,28

CHELTUIELI CURENTE

54

01

31.479,28

0,00

31.479,28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

55

10

6.284,67

0,00

6.284,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

56

20

24.472,96

0,00

24.472,96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

58

59

420,65

0,00

420,65

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

59

65.10.03

14.897,16

0,00

14.897,16

Invatamant preșcolar

60

65.10.03.01

10.423,60

0,00

10.423,60

Invatamant primar

61

65.10.03.02

4.473,56

0,00

4.473,56

Invatamant secundar

62

65.10.04

11.901,06

0,00

11.901,06

Invatamant secundar inferior

63

65.10.04.01

2.207,23

0,00

2.207,23

Invatamant secundar superior

64

65.10.04.02

9.139,05

0,00

9.139,05

Invatamant profesional

65

65.10.04.03

554,78

0,00

554,78

Invatamant postliceal

66

65.10.05

2.677,76

0,00

2.677,76

Servicii auxiliare pentru educație

67

65.10.11

2.003,30

0,00

2.003,30

Internate si cantine pentru elevi

68

65.10.11.03

2.003,30

0,00

2.003,30

Sanatate

69

66.10

305.391,29

2.275,27

307.666,56

CHELTUIELI CURENTE

70

01

305.391,29

2.275,27

307.666,56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

71

10

165.666,36

0,00

165.666,36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

72

20

138.514,93

2.275,27

140.790,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

73

59

1.210,00

0,00

1.210,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

74

66.10.06

305.391,29

2.275,27

307.666,56

Spitale generale

75

66.10.06.01

305.391,29

2.275,27

307.666,56

Cultura, recreere si religie

76

67.10

2.397,24

0,00

2.397,24

CHELTUIELI CURENTE

77

01

2.397,24

0,00

2.397,24

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

78

10

380,00

0,00

380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

79

20

2.017,24

0,00

2.017,24

Din total capitol

Servicii culturale

80

67.10.03

2.397,24

0,00

2.397,24

Instituții publice de spectacole si concerte

81

67.10.03.04

1.547,24

0,00

1.547,24

Case de cultura

82

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

83

68.10

530,00

0,00

530,00

CHELTUIELI CURENTE

84

01

530,00

0,00

530,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85

20

530,00

0,00

530,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

86

68.10.04

530,00

0,00

530,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

87

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

88

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

89

68.10.06

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

91

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

92

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

93

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

20.371,51

0,00

20.371,51

TOTAL VENITURI

2

00.01

20.371,51

0,00

20.371,51

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

828,00

0,00

828,00

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

828,00

0,00

828,00

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

828,00

0,00

828,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

828,00

0,00

828,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

828,00

0,00

828,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

3,64

0,00

3,64

Venituri din valorificarea unor bunuri

9

39.10

3,64

0,00

3,64

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10

39.10.01

3,64

0,00

3,64

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11

00.18

19.539,87

0,00

19.539,87

Subvenții de la bugetul de stat

12

42.10

465,00

0,00

465,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

13

42.10.39

465,00

0,00

465,00

Subvenții de la alte administrații

14

43.10

19.074,87

0,00

19.074,87

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

15

43.10.14

19.025,87

0,00

19.025,87

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

16

43.10.17

49,00

0,00

49,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

17

43.10.17.01

49,00

0,00

49,00

Sume alcoate de la bugetul local

18

43.10.22

0,00

0,00

0,00

Sume alcoate de ia bugetul local - Secțiunea de dezvoltare

19

43.10.22.02

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

20

20.371,51

0,00

20.371,51

CHELTUIELI CURENTE

21

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

22

70

20.371,51

0,00

20.371,51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23

71

20.371,51

0,00

20.371,51

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

24

50.10

69,00

0,00

69,00

Alte servicii publice generale

25

54.10

69,00

0,00

69,00

CHELTUIELI CURENTE

26

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

27

70

69,00

0,00

69,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

28

71

69,00

0,00

69,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

i

!         Cod rând

I.                  ______

Cod indicator __

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

29

54.10.10

69,00

0,00

69,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

30

64.10

20.302,51

0,00

20.302,51

Invatamant

31

65.10

60,50

0,00

60,50

CHELTUIELI CURENTE

32

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

33

70

60,50

0,00

60,50

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

34

71

60,50

0,00

60,50

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

35

65.10.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

36

65.10.03.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

37

65.10.03.02

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

38

65.10.04

60,50

0,00

60,50

Invatamant secundar inferior

39

65.10.04.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

40

65.10.04.02

60,50

0,00

60,50

Invatamant profesional

41

65.10.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

42

65.10.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

43

65.10.11

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

44

65.10.11.03

0,00

0,00

0,00

Sanatate

45

66.10

19.990,71

0,00

19.990,71

CHELTUIELI CURENTE

46

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

47

70

19.990,71

0,00

19.990,71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

48

71

19.990,71

0,00

19.990,71

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

49

66.10.06

19.990,71

0,00

19.990,71

Spitale generale

50

66.10.06.01

19.990,71

0,00

19.990,71

Cultura, recreere si religie

51

67.10

251,30

0,00

251,30

CHELTUIELI CURENTE

52

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

53

70

251,30

0,00

251,30

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCÎARE

54

71

251,30

0,00

251,30

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii culturale

55

67.10.03

251,30

0,00

251,30

Instituții publice de spectacole si concerte

56

67.10.03.04

251,30

0,00

251,30

Case de cultura

57

67.10.03.06

0,00

0,00

0,00

Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

58

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

59

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

60

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

61

99.10

0,00

0,00

0,00

PRIMAR,                                          DIRECTOR ECONOMIC,                                  SEF SERVICIU BUGET,

NICOLAE ROBU / /l /!                        STELIANA^jClU                                RAMONjAiADU /

/ / ? / / /         .                         / L^tT /                                          f i

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


BUGET LOCAL


CV


Anexa


Hotărârea nr.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.003.730,21

354,88

1.004.085,09

VENITURI PROPRII

2

49.90

617.804,39

143,61

617.948,00

l. VENITURI CURENTE

3

00.02

827.370,19

354,88

827.725,07

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

775.835,83

354,88

776.190,71

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

427.799,59

143,61

427.943,20

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit

7

01.02

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

2.281,48

0,00

2.281,48

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

423.268,51

143,61

423.412,12

Impozit pe venit

10

03.02

11.596,28

0,00

11.596,28

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

11.596,28

0,00

11.596,28

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

411.672,23

143,61

411.815,84

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

408.957,23

0,00

408.957,23

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

14

04.02.04

2.715,00

143,61

2.858,61

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

16

05.02

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

2.249,60

0,00

2.249,60

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

103.599,29

0,00

103.599,29

Impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

103.599,29

0,00

103.599,29

Impozit pe clădiri

20

07.02.01

89.291,20

0,00

89.291,20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat [_____

Influenta

Program rectificat

Impozit pe clădiri - PE

21

07.02.01.01

31.692,84

0,00

31.692,84

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

57.598,36

0,00

57.598,36

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

9.816,13

0,00

9.816,13

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

4.798,01

0,00

4.798,01

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.618,76

0,00

4.618,76

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

399,36

0,00

399,36

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru --La bugetul de stat ~ restante anii anteriori =

27

07.02.03

4.387,16

0,00

4.387,16

Alte impozite si taxe de proprietate

28

07.02.50

104,80

0,00

104,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

242.178,15

211,27

242.389,42

Sume defalcate din TVA

30

11.02

210.506,27

211,27

210.717,54

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

31

11.02.02

202.767,40

-109,00

202.658,40

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

4.132,87

320,27

4.453,14

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

33

11.02.09

3.606,00

0,00

3.606,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

781,04

0,00

781,04

Taxe hoteliere

35

12.02.07

781,04

0,00

781,04

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

513,64

0,00

513,64

Impozit pe spectacole

37

15.02.01

284,20

0,00

284,20

Alte taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

229,44

0,00

229,44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39

16.02

30.377,20

0,00

30.377,20

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

24.676,60

0,00

24.676,60

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

41

16.02.02.01

15.342,28

0,00

15.342,28

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

9.334,32

0,00

9.334,32

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

0,20

0,00

0,20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

44

16.02.50

5.700,40

0,00

5.700,40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

45

00.11

2.258,80

0,00

2.258,80

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

2.258,80

0,00

2.258,80

Alte impozite si taxe

47

18.02.50

2.258,80

0,00

2.258,80

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

C. VENITURI NEFISCALE

48

00.12

51.534,36

0,00

51.534,36

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

49

00.13

30.875,00

0,00

30.875,00

Venituri din proprietate

50

30.02

30.867,84

0,00

30.867,84

Venituri din concesiuni si inchirieri

51

30.02.05

16.215,28

0,00

16.215,28

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

52

30.02.05.30

16.215,28

0,00

16.215,28

Venituri din dividende

53

30.02.08

14.652,56

0,00

14.652,56

Venituri din dividende varsate de

54

30.02.08.01

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

55

30.02.08.02

14.558,92

0,00

14.558,92

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societâpile cu capital majoritar de stat ■

56

30.02.08.03

93,64

0,00

93,64

Venituri din dobânzi

57

31.02

7,16

0,00

7,16

Alte venituri din dobânzi

58

31.02.03

7.16

0,00

7,16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

59

00.14

20.659,36

0,00

20.659,36

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

60

33.02

302,80

0,00

302,80

Venituri din prestări de servicii

61

33.02.08

1,24

0,00

1,24

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

62

33.02.12

263,76

0,00

263,76

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

63

33.02.28

37,80

0,00

37,80

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

64

34.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Taxe extrajudiciare de timbru

65

34.02.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Amenzi, penalitati si confiscări

66

35.02

11.457,98

0,00

11.457,98

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

67

35.02.01

11.367,88

0,00

11.367,88

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

68

35.02.01.02

11.367,88

0,00

11.367,88

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

69

35.02.02

0,02

0,00

0,02

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

70

35.02.03

90,08

0,00

90,08

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

71

35.02.03.01

90,08

0,00

90,08

Diverse venituri

72

36.02

5.971,50

0,00

5.971,50

Taxe speciale

73

36.02.06

3.640,60

0,00

3.640,60

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

74

36.02.32

292,50

0,00

292,50

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

75

36.02.32.02

292,50

0,00

292,50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte venituri

76

36.02.50

2.038,40

0,00

2.038,40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

77

37.02

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

78

37.02.03

-52.799,77

0,00

-52.799,77

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

79

37.02.04

52.799,77

0,00

52.799,77

II. VENITURI DIN CAPITAL

80

00.15

940,47

0,00

940,47

Venituri din valorificarea unor bunuri

81

39.02

940,47

0,00

940,47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

82

39.02.01

1,35

0,00

1,35

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

83

39.02.03

174,53

0,00

174,53

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

84

39.02.07

501,22

0,00

501,22

Depozite speciale pentru construcții de construinte

85

39.02.10

263,37

0,00

263,37

IV. SUBVENȚII

86

00.17

28.400,13

0,00

28.400,13

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

87

00.18

28.400,13

0,00

28.400,13

Subvenții de la bugetul de stat

88

42.02

26.926,26

0,00

26.926,26

A. De capital

89

18.050,54

0,00

18.050,54

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

90

42.02.16

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

91

42.02.16.03

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investiilor in sanatate

92

42.02.18

49,00

0,00

49,00

Subvenții din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

93

42.02.18.01

49,00

0,00

49,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN posta de rare

94

42.02.20

16.001,54

0,00

16.001,54

B. Curente

95

8.875,72

0,00

8.875,72

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

96

42.02.34

44,40

0,00

44,40

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

97

42.02.41

7.238,28

0,00

7.238,28

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

98

42.02.62

1.593,04

0,00

1.593,04

Subvenții de Ea alte administrații

99

43.02

1.473,87

0,00

1.473,87

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

100

43.02.30

1.473,87

0,00

1.473,87

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate

101

45.02

147.019,42

0,00

147.019,42

Fondul European de Dezvoltare regionala

102

45.02.01

141.423,60

0,00

141.423,60

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

103

45.02.01.01

134,67

0,00

134,67

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

104

45.02.01.02

141.288,93

0,00

141.288,93

Fondul Social European

105

45.02.02

2.856,10

0,00

2.856,10

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

106

45.02.02.01

1.949,10

0,00

1.949,10

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

107

45.02.02.02

907,00

0,00

907,00

Fondul de Coeziune

108

45.02.03

2.710,59

0,00

2.710,59

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

109

45.02.03.02

2.710,59

0,00

2.710,59

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

110

45.02.15

29,13

0,00

29,13

Prefinantari

111

45.02.15.03

29,13

0,00

29,13

TOTAL CHELTUIELI

112

1.006.454,16

354,88

1.006.809,04

CHELTUIELI CURENTE

113

01

797.942,15

354,88

798.297,03

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

114

10

266.896,58

-106,50

266.790,08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115

20

296.675,10

178,32

296.853,42

TITLUL III DOBÂNZI

116

30

16.932,82

0,00

16.932,82

TITLUL IV SUBVENȚII

117

40

87.295,00

0,00

87.295,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

118

51

25.523,63

276,06

25.799,69

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

119

55

3.607,69

0,00

3.607,69

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

120

56

52.647,90

0,00

52.647,90

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

121

57

31.088,43

0,00

31.088,43

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

122

59

17.275,00

7,00

17.282,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

123

70

150.342,91

0,00

150.342,91

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

124

71

150.342,61

0,00

150.342,61

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

125

72

0,30

0,00

0,30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

126

81

58.169,10

0,00

58.169,10

Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE

127

50.02

89.401,82

0,00

89.401,82

Autoritati publice si acțiuni externe

128

51.02

68.868,40

0,00

68.868,40

CHELTUIELI CURENTE

129

01

64.610,05

0,00

64.610,05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

130

10

38.244,98

0,00

38.244,98

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

131

20

16.065,07

0,00

16.065,07

TITLULXI ALTE CHELTUIELI

132

59

10.300,00

0,00

10.300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

133

70

4.258,35

0,00

4.258,35

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

134

71

4.258,05

0,00

4.258,05

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

135

72

0,30

0,00

0,30

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

136

51.02.01

68.868,40

0,00

68.868,40

Autoritati executive

137

51.02.01.03

68.868,40

0,00

68.868,40

Alte servicii publice generale

138

54.02

3.600,60

0,00

3.600,60

CHELTUIELI CURENTE

139

01

3.600,60

0,00

3.600,60

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

140

20

685,30

0,00

685,30

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

141

51

2.915,30

0,00

2.915,30

CHELTUIELI DE CAPITAL

142

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

143

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

144

54.02.10

2.915,30

0,00

2.915,30

Alte servicii publice generale

145

54.02.50

685,30

0,00

685,30

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

146

55.02

16.932,82

0,00

16.932,82

CHELTUIELI CURENTE

147

01

16.932,82

0,00

16.932,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

148

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

149

30

16.932,82

0,00

16.932,82

CHELTUIELI DE CAPITAL

150

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

151

55.02.00

16.932,82

0,00

16.932,82

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

152

59.02

26.819,42

0,00

26.819,42

Ordine publica si siguranța naționala

153

61.02

26.819,42

0,00

26.819,42

CHELTUIELI CURENTE

154

01

24.360,60

0,00

24.360,60

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

155

10

21.000,00

0,00

21.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

1         Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

156

20

3.160,60

0,00

3.160,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

157

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

158

59

200,00

0,00

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

159

70

2.458,82

0,00

2.458,82

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCÎARE

160

71

2.458,82

0,00

2.458,82

Din total capitol

Ordine publica

161

61.02.03

25.782,62

0,00

25.782,62

Politie locala

162

61.02.03.04

25.782,62

0,00

25.782,62

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

163

61.02.05

1.036,80

0,00

1.036,80

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

164

64.02

474.399,63

191,76

474.591,39

Invatamant

165

65.02

240.728,72

-109,00

240.619,72

CHELTUIELI CURENTE

166

01

223.699,70

-109,00

223.590,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

167

10

155.170,30

-109,00

155.061,30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

168

20

51.897,00

0,00

51.897,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

169

55

3.607,69

0,00

3.607,69

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

170

56

7.777,56

0,00

7.777,56

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

171

57

2.547,43

0,00

2.547,43

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

172

59

2.699,72

0,00

2.699,72

CHELTUIELI DE CAPITAL

173

70

17.029,02

0,00

17.029,02

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

174

71

17.029,02

0,00

17.029,02

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

175

65.02.03

81.875,84

0,00

81.875,84

Invatamant preșcolar

176

65.02.03.01

45.173,16

0,00

45.173,16

Invatamant primar

177

65.02.03.02

36.702,68

0,00

36.702,68

Invatamant secundar

178

65.02.04

157.319,98

-109,00

157.210,98

Invatamant secundar inferior

179

65.02.04.01

48.504,59

0,00

48.504,59

Invatamant secundar superior

180

65.02.04.02

105.503,32

-109,00

105.394,32

Invatamant profesional

181

65.02.04.03

3.312,07

0,00

3.312,07

Invatamant postiiceal

182

65.02.05

1.507,80

0,00

1.507,80

Alte cheltuieli in domeniul invatamantuîui

183

65.02.50

25,10

0,00

25,10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sanatate

184

66.02

42.697,68

276,06

42.973,74

CHELTUIELI CURENTE

185

01

33.348,83

276,06

33.624,89

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

186

10

8.838,07

0,00

8.838,07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

187

20

5.022,92

0,00

5.022,92

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

188

51

19.487,84

276,06

19.763,90

CHELTUIELI DE CAPITAL

189

70

9.348,85

0,00

9.348,85

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

190

71

9.348,85

0,00

9.348,85

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

191

66.02.06

33.325,53

276,06

33.601,59

Spitale generale

192

66.02.06.01

33.325,53

276,06

33.601,59

Servicii de sanatate publica

193

66.02.08

9.372,15

0,00

9.372,15

Cultura, recreare si religie

194

67.02

118.244,04

0,00

118.244,04

CHELTUIELI CURENTE

195

01

105.217,48

0,00

105.217,48

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

196

10

17.272,50

2,50

17.275,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

197

20

86.944,98

-2,50

86.942,48

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

198

51

1.000,00

0,00

1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

199

70

13.026,56

0,00

13.026,56

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

200

71

13.026,56

0,00

13.026,56

Din total capitol

Servicii culturale

201

67.02.03

43.779,07

0,00

43.779,07

Instituții publice de spectacole si concerte

202

67.02.03.04

25.181,87

0,00

25.181,87

Case de cultura

203

67.02.03.06

18.497,20

0,00

18.497,20

Alte servicii culturale

204

67.02.03.30

100,00

0,00

100,00

Servicii recreative si sportive

205

67.02.05

70.534,17

0,00

70.534,17

Sport

206

67.02.05.01

32.269,94

0,00

32.269,94

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

207

67.02.05.03

38.264,23

0,00

38.264,23

Servicii religioase

208

67.02.06

3.000,00'

0,00

3.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

209

67.02.50

930,80

0,00

930,80

Asigurări si asistenta sociala

210

68.02

72.729,19

24,70

72.753,89

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

211

01

71.641,19

24,70

71.665,89

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

212

10

26.273,15

0,00

26.273,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

213

20

10.923,77

17,70

10.941,47

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

214

51

1.827,99

0,00

1.827,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

215

57

28.541,00

0,00

28.541,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

216

59

4.075,28

7,00

4.082,28

CHELTUIELI DE CAPITAL

217

70

1.088,00

0,00

1.088,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

218

71

1.088,00

0,00

1.088,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

219

68.02.04

1.956,00

0,00

1.956,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

220

68.02.05

44.603,31

0,00

44.603,31

Asistenta sociala in caz de invaliditate

221

68.02.05.02

44.603,31

0,00

44.603,31

Asistenta sociala pentru familie si copii

222

68.02.06

3.329,96

0,00

3.329,96

Crese

223

68.02.11

3.147,92

0,00

3.147,92

Prevenirea excluderii sociale

224

68.02.15

19.692,00

24,70

19.716,70

Ajutor social

225

68.02.15.01

10.866,27

0,00

10.866,27

Cantine de ajutor social

226

68.02.15.02

8.825,73

24,70

8.850,43

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

227

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

228

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

229

69.02

162.186,21

163,12

162.349,33

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

230

70.02

140.755,15

163,12

140.918,27

CHELTUIELI CURENTE

231

01

81.212,17

163,12

81.375,29

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

232

10

97,58

0,00

97,58

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

233

20

47.762,17

163,12

47.925,29

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

234

56

33.352,42

0,00

33.352,42

CHELTUIELI DE CAPITAL

235

70

11.725,61

0,00

11.725,61

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

236

71

11.725,61

0,00

11.725,61

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

237

81

47.817,37

0,00

47.817,37

Din total capitol

Locuințe

238

70.02.03

24.696,00

0,00

24.696,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Dezvoltarea sistemului de locuințe

239

70.02.03.01

24.696,00

0,00

24.696,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

240

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

241

70.02.05

11.433,46

0,00

11.433,46

Alimentare cu apa

242

70.02.05.01

11.433,46

0,00

11.433,46

Iluminat public si electrificări rurale

243

70.02.06

11.582,65

392,30

11.974,95

Alimentare cu gaze naturale in localitati

244

70.02.07

800,00

0,00

800,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

245

70.02.50

92.243,04

-229,18

92.013,86

Protecția mediului

246

74.02

21.431,06

0,00

21.431,06

CHELTUIELI CURENTE

247

01

21.183,50

0,00

21.183,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

248

20

19.500,00

0,00

19.500,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

249

51

292,50

0,00

292,50

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

250

56

1.391,00

0,00

1.391,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

251

70

247,56

0,00

247,56

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

252

71

247,56

0,00

247,56

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

253

74.02.05

19.747,56

0,00

19.747,56

Salubritate

254

74.02.05.01

15.000,00

0,00

15.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

255

74.02.05.02

4.747,56

0,00

4.747,56

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

256

74.02.06

1.683,50

0,00

1.683,50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

257

79.02

253.647,08

0,00

253.647,08

Combustibili si energie

258

81.02

20.850,00

0,00

20.850,00

CHELTUIELI CURENTE

259

01

20.000,00

0,00

20.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

260

40

20.000,00

0,00

20.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

261

70

850,00

0,00

850,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

262

71

850,00

0,00

850,00

Din total capitol

Energie termica

263

81.02.06

20.850,00

0,00

20.850,00

Transporturi

264

84.02

232.797,08

0,00

232.797,08

CHELTUIELI CURENTE________________________________________________________

265

01

132.135,21

0,00

132.135,21

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

266

20

54.713,29

0,00

54.713,29

TITLUL IV SUBVENȚII

267

40

67.295,00

0,00

67.295,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

268

56

10.126,92

0,00

10.126,92

CHELTUIELI DE CAPITAL

269

70

90.310,14

0,00

90.310,14

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

270

71

90.310,14

0,00

90.310,14

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

271

81

10.351,73

0,00

10.351,73

Din total capitol

Transport rutier

272

84.02.03

232.797,08

0,00

232.797,08

Drumuri si poduri

273

84.02.03.01

18.412,56

0,00

18.412,56

Transport in comun

274

84.02.03.02

136.186,39

0,00

136.186,39

Străzi

275

84.02.03.03

78.198,13

0,00

78.198,13

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

276

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vtl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

277

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

278

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

279

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

280

99.02

2.723,95

0,00

2.723,95

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

783.034,47

354,88

783.389,35

TOTAL VENITURI

2

00.01

783.034,47

354,88

783.389,35

VENITURI PROPRII

3

49.90

616.571,42

143,61

616.715,03

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

774.277,92

354,88

774.632,80

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

775.835,83

354,88

776.190,71

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

427.799,59

143,61

427.943,20

ATI. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit

8

01.02

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit de la agenții economici

9

01.02.01

2.281,48

0,00

2.281,48

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10

00.06

423.268,51

143,61

423.412,12

Impozit pe venit

11

03.02

11.596,28

0,00

11.596,28

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12

03.02.18

11.596,28

0,00

11.596,28

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cote si suine defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

411.672,23

143,61

411.815,84

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

408.957,23

0,00

408.957,23

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

2.715,00

143,61

2.858,61

Al3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

2.249,60

0,00

2.249,60

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.09

103.599,29

0,00

103.599,29

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

103.599,29

0,00

103.599,29

Impozit pe clădiri

21

07.02.01

89.291,20

0,00

89.291,20

Impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

31.692,84

0,00

31.692,84

Impozit pe clădiri - PJ

23

07.02.01.02

57.598,36

0,00

57.598,36

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

9.816,13

0,00

9.816,13

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

4.798,01

0,00

4.798,01

Impozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.618,76

0,00

4.618,76

Impozit pe terenurile extravilane

27

07.02.02.03

399,36

0,00

399,36

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori -

28

07.02.03

4.387,16

0,00

4.387,16

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

104,80

0,00

104,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

30

00.10

242.178,15

211,27

242.389,42

Sume defalcate din TVA

31

11.02

210.506,27

211,27

210.717,54

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

32

11.02.02

202.767,40

-109,00

202.658,40

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

4.132,87

320,27

4.453,14

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

34

11.02.09

3.606,00

0,00

3.606,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

35

12.02

781,04

0,00

781,04

Taxe hoteliere

36

12.02.07

781,04

0,00

781,04

Taxe pe servicii specifice

37

15.02

513,64

0,00

513,64

Impozit pe spectacole

38

15.02.01

284,20

0,00

284,20

Alte taxe pe servicii specifice

39

15.02.50

229,44

0,00

229,44

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

o

o

o O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

40

16.02

30.377,20

0,00

30.377,20

Taxa asupra mijloacelor de transport

41

16.02.02

24.676,60

0,00

24.676,60

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

42

16.02.02.01

15.342,28

0,00

15.342,28

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

43

16.02.02.02

9.334,32

0,00

9.334,32

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

44

16.02.03

0,20

0,00

0,20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

45

16.02.50

5.700,40

0,00

5.700,40

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

46

00.11

2.258,80

0,00

2.258,80

Alte impozite si taxe fiscale

47

18.02

2.258,80

0,00

2.258,80

Alte impozite si taxe

48

18.02.50

2.258,80

0,00

2.258,80

C. VENITURI NEFISCALE

49

00.12

-1.557,91

0,00

-1.557,91

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

50

00.13

30.875,00

0,00

30.875,00

Venituri din proprietate

51

30.02

30.867,84

0,00

30.867,84

Venituri din concesiuni si închirieri

52

30.02.05

16.215,28

0,00

16.215,28

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

53

30.02.05.30

16.215,28

0,00

16.215,28

Venituri din dividende

54

30.02.08

14.652,56

0,00

14.652,56

Venituri din dividende varsate de

55

30.02.08.01

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

56

30.02.08.02

14.558,92

0,00

14.558,92

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

57

30.02.08.03

93,64

0,00

93,64

Venituri din dobânzi

58

31.02

7,16

0,00

7,16

Alte venituri din dobânzi

59

31.02.03

7,16

0,00

7,16

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

60

00.14

-32.432,91

0,00

-32.432,91

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

61

33.02

302,80

0,00

302,80

Venituri din prestări de servicii

62

33.02.08

1,24

0,00

1,24

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

63

33.02.12

263,76

0,00

263,76

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

64

33.02.28

37,80

0,00

37,80

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

65

34.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Taxe extrajudiciare de timbru

66

34.02.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Amenzi, penalitati si confiscări

67

35.02

11.457,98

0,00

11.457,98

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

68

35.02.01

11.367,88

0,00

11.367,88

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

69

35.02.01.02

11.367,88

0,00

11.367,88

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

70

35.02.02

0,02

0,00

0,02

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

71

35.02.03

90,08

0,00

90,08

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

72

35.02.03.01

90,08

0,00

90,08

Diverse venituri

73

36.02

5.679,00

0,00

5.679,00

Taxe speciale

74

36.02.06

3.640,60

0,00

3.640,60

Alte venituri

75

36.02.50

2.038,40

0,00

2.038,40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

76

37.02

-52.799,77

0,00

-52.799,77

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

77

37.02.03

-52.799,77

0,00

-52.799,77

IV. SUBVENȚII

78

00.17

8.756,55

0,00

8.756,55

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

79

00.18

8.756,55

0,00

8.756,55

Subvenții de la bugetul de stat

80

42.02

7.282,68

0,00

7.282,68

B. Curente

81

7.282,68

0,00

7.282,68

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

82

42.02.34

44,40

0,00

44,40

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

83

42.02.41

7.238,28

0,00

7.238,28

Subvenții de la alte administrații

84

43.02

1.473,87

0,00

1.473,87

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

85

43.02.30

1.473,87

0,00

1.473,87

TOTAL CHELTUIELI

86

783.034,47

354,88

783.389,35

CHELTUIELI CURENTE

87

01

724.865,37

354,88

725.220,25

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

88

10

266.896,58

-106,50

266.790,08

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

89

20

296.675,10

178,32

296.853,42

TITLULUI DOBÂNZI

90

30

16.932,82

0,00

16.932,82

TITLUL IV SUBVENȚII

91

40

87.295,00

0,00

87.295,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

92

51

5.094,75

276,06

5.370,81

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

93

55

3.607,69

0,00

3.607,69

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

94

57

31.088,43

0,00

31.088,43

TITLULXI ALTE CHELTUIELI

95

59

17.275,00

7,00

17.282,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

96

81

58.169,10

0,00

58.169,10

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

97

50.02

85.143,47

0,00

85.143,47

Autoritati publice si acțiuni externe

98

51.02

64.610,05

0,00

64.610,05

CHELTUIELI CURENTE

99

01

64.610,05

0,00

64.610,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

100

10

38.244,98

0,00

38.244,98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

101

20

16.065,07

0,00

16.065,07

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

102

59

10.300,00

0,00

10.300,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

103

51.02.01

64.610,05

0,00

64.610,05

Autoritati executive

104

51.02.01.03

64.610,05

0,00

64.610,05

Alte servicii publice generale

105

54.02

3.600,60

0,00

3.600,60

CHELTUIELI CURENTE

106

01

3.600,60

0,00

3.600,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

107

20

685,30

0,00

685,30

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

108

51

2.915,30

0,00

2.915,30

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

109

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

110

54.02.10

2.915,30

0,00

2.915,30

Alte servicii publice generale

111

54.02.50

685,30

0,00

685,30

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

112

55.02

16.932,82

0,00

16.932,82

CHELTUIELI CURENTE

113

01

16.932,82

0,00

16.932,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

114

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

115

30

16.932,82

0,00

16.932,82

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

116

55.02.00

16.932,82

0,00

16.932,82

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

117

59.02

24.360,60

0,00

24.360,60

Ordine publica si siguranța naționala

118

61.02

24.360,60

0,00

24.360,60

CHELTUIELI CURENTE

119

01

24.360,60

0,00

24.360,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

120

10

21.000,00

0,00

21.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

121

20

3.160,60

0,00

3.160,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

122

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

123

59

200,00

0,00

200,00

Din total capitol

Ordine publica

124

61.02.03

23.768,60

0,00

23.768,60

Politie locala

125

61.02.03.04

23.768,60

0,00

23.768,60

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

126

61.02.05

592,00

0,00

592,00

Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

127

64.02

405.993,26

191,76

406.185,02

Invatamant

128

65.02

215.922,14

-109,00

215.813,14

CHELTUIELI CURENTE

129

01

215.922,14

-109,00

215.813,14

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

130

10

155.170,30

-109,00

155.061,30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

131

20

51.897,00

0,00

51.897,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

132

55

3.607,69

0,00

3.607,69

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

133

57

2.547,43

0,00

2.547,43

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

134

59

2.699,72

0,00

2.699,72

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

135

65.02.03

81.224,65

0,00

81.224,65

Invatamant preșcolar

136

65.02.03.01

44.521,97

0,00

44.521,97

Invatamant primar

137

65.02.03.02

36.702,68

0,00

36.702,68

Invatamant secundar

138

65.02.04

133.164,59

-109,00

133.055,59

Invatamant secundar inferior

139

65.02.04.01

44.316,28

0,00

44.316,28

Invatamant secundar superior

140

65.02.04.02

85.536,24

-109,00

85.427,24

Invatamant profesional

141

65.02.04.03

3.312,07

0,00

3.312,07

Invatamant postliceal

142

65.02.05

1.507,80

0,00

1.507,80

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

143

65.02.50

25,10

0,00

25,10

Sanatate

144

66.02

14.212,45

276,06

14.488,51

CHELTUIELI CURENTE

145

01

14.212,45

276,06

14.488,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

146

10

8.838,07

0,00

8.838,07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

147

20

5.022,92

0,00

5.022,92

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

148

51

351,46

276,06

627,52

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

i

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

149

66.02.06

4.851,46

276,06

5.127,52

Spitale generale

150

66.02.06.01

4.851,46

276,06

5.127,52

Servicii de sanatate publica

151

66.02.08

9.360,99

0,00

9.360,99

Cultura, recreere si religie

152

67.02

104.217,48

0,00

104.217,48

CHELTUIELI CURENTE

153

01

104.217,48

0,00

104.217,48

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

154

10

17.272,50

2,50

17.275,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

155

20

86.944,98

-2,50

86.942,48

Din total capitol

Servicii culturale

156

67.02.03

41.840,20

0,00

41.840,20

Instituții publice de spectacole si concerte

157

67.02.03.04

23.343,00

0,00

23.343,00

Case de cultura

158

67.02.03.06

18.497,20

0,00

18.497,20

Alte servicii culturale

159

67.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

160

67.02.05

58.446,48

0,00

58.446,48

Sport

161

67.02.05.01

28.640,00

0,00

28.640,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

162

67.02.05.03

29.806,48

0,00

29.806,48

Servicii religioase

163

67.02.06

3.000,00

0,00

3.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

164

67.02.50

930,80

0,00

930,80

Asigurări si asistenta sociala

165

68.02

71.641,19

24,70

71.665,89

CHELTUIELI CURENTE

166

01

71.641,19

24,70

71.665,89

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

167

10

26.273,15

0,00

26.273,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

168

20

10.923,77

17,70

10.941,47

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

169

51

1.827,99

0,00

1.827,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

170

57

28.541,00

0,00

28.541,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

171

59

4.075,28

7,00

4.082,28

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

172

68.02.04

1.906,00

0,00

1.906,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

173

68.02.05

44.556,31

0,00

44.556,31

Asistenta sociala in caz de invaliditate

174

68.02.05.02

44.556,31

0,00

44.556,31

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

i

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asistenta sociala pentru familie si copii

175

68.02.06

3.192,16

0,00

3.192,16

Crese

176

68.02.11

3.067,92

0,00

3.067,92

Prevenirea excluderii sociale

177

68.02.15

18.918,80

24,70

18.943,50

Ajutor social

178

68.02.15.01

10.173,07

0,00

10.173,07

Cantine de ajutor social

179

68.02.15.02

8.745,73

24,70

8.770,43

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

180

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

181

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

182

69.02

115.177,12

163,12

115.340,24

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

183

70.02

95.677,12

163,12

95.840,24

CHELTUIELI CURENTE

184

01

47.859,75

163,12

48.022,87

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

185

10

97,58

0,00

97,58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

186

20

47.762,17

163,12

47.925,29

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

187

81

47.817,37

0,00

47.817,37

Din total capitol

Locuințe

188

70.02.03

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

189

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

190

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

191

70.02.05

10.516,82

0,00

10.516,82

Alimentare cu apa

192

70.02.05.01

10.516,82

0,00

10.516,82

Iluminat public si electrificări rurale

193

70.02.06

10.500,00

392,30

10.892,30

Alimentare cu gaze naturale in localitati

194

70.02.07

800,00

0,00

800,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

195

70.02.50

73.860,30

-229,18

73.631,12

Protecția mediului

196

74.02

19.500,00

0,00

19.500,00

CHELTUIELI CURENTE

197

01

19.500,00

0,00

19.500,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

198

20

19.500,00

0,00

19.500,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

199

74.02.05

19.500,00

0,00

19.500,00

Salubritate

200

74.02.05.01

15.000,00

0,00

15.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

201

74.02.05.02

4.500,00

0,00

4.500,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator ___

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

202

74.02.06

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

203

79.02

152.360,02

0,00

152.360,02

Combustibili si energie

204

81.02

20.000,00

0,00

20.000,00

CHELTUIELI CURENTE

205

01

20.000,00

0,00

20.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

206

40

20.000,00

0,00

20.000,00

Din total capitol

Energie termica

207

81.02.06

20.000,00

0,00

20.000,00

Transporturi

208

84.02

132.360,02

0,00

132.360,02

CHELTUIELI CURENTE

209

01

122.008,29

0,00

122.008,29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

210

20

54.713,29

0,00

54.713,29

TITLUL IV SUBVENȚII

211

40

67.295,00

0,00

67.295,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

212

81

10.351,73

0,00

10.351,73

Din total capitol

Transport rutier

213

84.02.03

132.360,02

0,00

132.360,02

Drumuri si poduri

214

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

215

84.02.03.02

78.976,73

0,00

78.976,73

Străzi

216

84.02.03.03

53.383,29

0,00

53.383,29

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

217

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a V l-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

218

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

219

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

220

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

221

99.02

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

220.695,74

0,00

220.695,74

TOTAL VENITURI

2

00.01

220.695,74

0,00

220.695,74

VENITURI PROPRII

3

49.90

1.232,97

0,00

1.232,97

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

53.092,27

0,00

53.092,27

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

53.092,27

0,00

53.092,27

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

53.092,27

0,00

53.092,27

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Diverse venituri

7

36.02

292,50

0,00

292,50

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!

8

36.02.32

292,50

0,00

292,50

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

9

36.02.32.02

292,50

0,00

292,50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.02

52.799,77

0,00

52.799,77

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

11

37.02.04

52.799,77

0,00

52.799,77

11. VENITURI DIN CAPITAL

12

00.15

940,47

0,00

940,47

Venituri din valorificarea unor bunuri

13

39.02

940,47

0,00

940,47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

14

39.02.01

1,35

0,00

1,35

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

15

39.02.03

174,53

0,00

174,53

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

16

39.02.07

501,22

0,00

501,22

Depozite speciale pentru construcții de construinte

17

39.02.10

263,37

0,00

263,37

IV. SUBVENȚII

18

00.17

19.643,58

0,00

19.643,58

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19

00.18

19.643,58

0,00

19.643,58

Subvenții de la bugetul de stat

20

42.02

19.643,58

0,00

19.643,58

A. De capital

21

18.050,54

0,00

18.050,54

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

22

42.02.16

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

23

42.02.16.03

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investiilor in sanatate

24

42.02.18

49,00

0,00

49,00

Subvenții din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

25

42.02.18.01

49,00

0,00

49,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

26

42.02.20

16.001,54

0,00

16.001,54

B. Curente

27

1.593,04

0,00

1.593,04

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

28

42.02.62

1.593,04

0,00

1.593,04

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

29

45.02

147.019,42

0,00

147.019,42

Fondul European de Dezvoltare regionala

30

45.02.01

141.423,60

0,00

141.423,60

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

31

45.02.01.01

134,67

0,00

134,67

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

32

45.02.01.02

141.288,93

0,00

141.288,93

Fondul Social European

33

45.02.02

2.856,10

0,00

2.856,10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

34

45.02.02.01

1.949,10

0,00

1.949,10

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

35

45.02.02.02

907,00

0,00

907,00

Fondul de Coeziune

36

45.02.03

2.710,59

0,00

2.710,59

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

37

45.02.03.02

2.710,59

0,00

2.710,59

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

38

45.02.15

29,13

0,00

29,13

Prefinantari

39

45.02.15.03

29,13

0,00

29,13

TOTAL CHELTUIELI

40

223.419,69

0,00

223.419,69

CHELTUIELI CURENTE

41

01

73.076,78

0,00

73.076,78

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

42

51

20.428,88

0,00

20.428,88

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

43

56

52.647,90

0,00

52.647,90

CHELTUIELI DE CAPITAL

44

70

150.342,91

0,00

150.342,91

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

45

71

150.342,61

0,00

150.342,61

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

46

72

0,30

0,00

0,30

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

47

50.02

4.258,35

0,00

4.258,35

Autoritati publice si acțiuni externe

48

51.02

4.258,35

0,00

4.258,35

CHELTUIELI CURENTE

49

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

50

70

4.258,35

0,00

4.258,35

TITLUL XII] ACTIVE NEFINANCIARE

51

71

4.258,05

0,00

4.258,05

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

52

72

0,30

0,00

0,30

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

53

51.02.01

4.258,35

0,00

4.258,35

Autoritati executive

54

51.02.01.03

4.258,35

0,00

4.258,35

Alte servicii publice generale

55

54.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

56

01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

57

51

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

58

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

59

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

60

54.02.10

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii publice generale

61

54.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

62

59.02

2.458,82

0,00

2.458,82

Ordine publica si siguranța naționala

63

61.02

2.458,82

0,00

2.458,82

CHELTUIELI CURENTE

64

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

65

70

2.458,82

0,00

2.458,82

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66

71

2.458,82

0,00

2.458,82

Din total capitol

Ordine publica

67

61.02.03

2.014,02

0,00

2.014,02

Politie locala

68

61.02.03.04

2.014,02

0,00

2.014,02

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

69

61.02.05

444,80

0,00

444,80

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

70

64.02

68.406,37

0,00

68.406,37

Invatamant

71

65.02

24.806,58

0,00

24.806,58

CHELTUIELI CURENTE

72

01

7.777,56

0,00

7.777,56

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

73

56

7.777,56

0,00

7.777,56

CHELTUIELI DE CAPITAL

74

70

17.029,02

0,00

17.029,02

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

75

71

17.029,02

0,00

17.029,02

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

76

65.02.03

651,19

0,00

651,19

Invatamant preșcolar

77

65.02.03.01

651,19

0,00

651,19

Invatamant primar

78

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

79

65.02.04

24.155,39

0,00

24.155,39

Invatamant secundar inferior

80

65.02.04.01

4.188,31

0,00

4.188,31

Invatamant secundar superior

81

65.02.04.02

19.967,08

0,00

19.967,08

Invatamant profesional

82

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

83

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

84

65.02.50

0,00

0,00

0,00

Sanatate

85

66.02

28.485,23

0,00

28.485,23

CHELTUIELI CURENTE

86

01

19.136,38

0,00

19.136,38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

87

51

19.136,38

0,00

19.136,38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator I_____

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

88

70

9.348,85

0,00

9.348,85

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

89

71

9.348,85

0,00

9.348,85

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

90

66.02.06

28.474,07

0,00

28.474,07

Spitale generale

91

66.02.06.01

28.474,07

0,00

28.474,07

Servicii de sanatate publica

92

66.02.08

11,16

0,00

11,16

Cultura, recreere si religie

93

67.02

14.026,56

0,00

14.026,56

CHELTUIELI CURENTE

94

01

1.000,00

0,00

1.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

95

51

1.000,00

0,00

1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

96

70

13.026,56

0,00

13.026,56

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

97

71

13.026,56

0,00

13.026,56

Din total capitol

Servicii culturale

98

67.02.03

1.938,87

0,00

1.938,87

Instituții publice de spectacole si concerte

99

67.02.03.04

1.838,87

0,00

1.838,87

Case de cultura

100

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

101

67.02.03.30

100,00

0,00

100,00

Servicii recreative si sportive

102

67.02.05

12.087,69

0,00

12.087,69

Sport

103

67.02.05.01

3.629,94

0,00

3.629,94

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

104

67.02.05.03

8.457,75

0,00

8.457,75

Servicii religioase

105

67.02.06

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

106

67.02.50

0,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

107

68.02

1.088,00

0,00

1.088,00

CHELTUIELI CURENTE

108

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

109

70

1.088,00

0,00

1.088,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

110

71

1.088,00

0,00

1.088,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

111

68.02.04

50,00

0,00

50,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

112

68.02.05

47,00

0,00

47,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

113

68.02.05.02

47,00

0,00

47,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asistenta sociala pentru familie si copii

114

68.02.06

137,80

0,00

137,80

Crese

115

68.02.11

80,00

0,00

80,00

Prevenirea excluderii sociale

116

68.02.15

773,20

0,00

773,20

Ajutor social

117

68.02.15.01

693,20

0,00

693,20

Cantine de ajutor social

118

68.02.15.02

80,00

0,00

80,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

119

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

120

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

121

69.02

47.009,09

0,00

47.009,09

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

122

70.02

45.078,03

0,00

45.078,03

CHELTUIELI CURENTE

123

01

33.352,42

0,00

33.352,42

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

124

56

33.352,42

0,00

33.352,42

CHELTUIELI DE CAPITAL

125

70

11.725,61

0,00

11.725,61

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

126

71

11.725,61

0,00

11.725,61

Din total capitol

Locuințe

127

70.02.03

24.696,00

0,00

24.696,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

128

70.02.03.01

24.696,00

0,00

24.696,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

129

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

130

70.02.05

916,64

0,00

916,64

Alimentare cu apa

131

70.02.05.01

916,64

0,00

916,64

Iluminat public si electrificări rurale

132

70.02.06

1.082,65

0,00

1.082,65

Alimentare cu gaze naturale in localitati

133

70.02.07

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

134

70.02.50

18.382,74

0,00

18.382,74

Protecția mediului

135

74.02

1.931,06

0,00

1.931,06

CHELTUIELI CURENTE

136

01

1.683,50

0,00

1.683,50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

137

51

292,50

0,00

292,50

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

138

56

1.391,00

0,00

1.391,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

139

70

247,56

0,00

247,56

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

140

71

247,56

0,00

247,56

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Salubritate sî gestiunea deșeurilor

141

74.02.05

247,56

0,00

247,56

Salubritate

142

74.02.05.01

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

143

74.02.05.02

247,56

0,00

247,56

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

144

74.02.06

1.683,50

0,00

1.683,50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

145

79.02

101.287,06

0,00

101.287,06

Combustibili si energie

146

81.02

850,00

0,00

850,00

CHELTUIELI CURENTE

147

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

148

70

850,00

0,00

850,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

149

71

850,00

0,00

850,00

Din total capitol

Energie termica

150

81.02.06

850,00

0,00

850,00

Transporturi

151

84.02

100.437,06

0,00

100.437,06

CHELTUIELI CURENTE

152

01

10.126,92

0,00

10.126,92

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

153

56

10.126,92

0,00

10.126,92

CHELTUIELI DE CAPITAL

154

70

90.310,14

0,00

90.310,14

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

155

71

90.310,14

0,00

90.310,14

Din total capitol

Transport rutier

156

84.02.03

100.437,06

0,00

100.437,06

Drumuri si poduri

157

84.02.03.01

18.412,56

0,00

18.412,56

Transport in comun

158

84.02.03.02

57.209,66

0,00

57.209,66

Străzi

159

84.02.03.03

24.814,84

0,00

24.814,84

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

160

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT

161

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE                            z7 . '

162

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT         / / //

163

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT              / // /   ,<      • 3.?.

164

99.02

2.723,95

0,00

2.723,95

PRIMAR, / f //       '/\ DIRECT^RJEțZONOMIC,                       SEF SERVICIU BUGET,

NICOLAE ROBU Li/b/  //-■■//■■ STEUA»^ANCIU                        RAMCfNA R/kDU