Hotărârea nr. 23/2016

23/29.07.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Decebal Anastasescu
Hotararea Consiliului Local 23/29.07.2016
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Decebal Anastasescu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 17394 din 18.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Decebal Anastasescu.
Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA COMUNICARE

BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE

APROBAT

PRIMAR,

NICOLAE ROBUNR.SC2016-

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256-403.800; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Decebal Anastasescu

Prin inițiativa domnului Tiberiu Dimitrie Babeu - Președintele sucursalei AGIR Timiș, conform solicitării înregistrată cu nr. SC2016-4590 din 25.02.2016, a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, domnul Decebal Anastasescu.

Din CV-ul domnului Decebal Anastasescu, prezentam principalele repere ale activitatii desfășurate de domnia sa:

Domnul Decebal Anastasescu s-a născut în 27 iunie 1926 în Lugoj, județul Timiș. A absolvit, liceul C.D.Loga din Timișoara în anul 1945 și in 1950, ca șef de promoție, Facultatea de Construcții a Institutului Politehnic din Timișoara. După absolvire a început o carieră didactică la Facultatea de Construcții (disciplinele Rezistența materialelor, Mecanică teoretică și Statica construcțiilor), dar in 1959 a fost indepărtat din invățămant din motive politice. Din 1951 a început activitatea de proiectare, in cadrul IPROMIN, proiectând lucrări specifice industriei miniere. Din 1956 a lucrat, cu jumătate de normă, la Filiala IPCH Timișoara, proiectand structuri pentru lucrări hidrotehnice. Din 1958 a lucrat, inițial cu jumătate de normă, apoi cu normă intreagă, la IRPT, devenit DSAPCT, apoi IPROTIM. În acest cadru a proiectat o mare varietate de construcții. În 1966 a fost avansat la gradul de consilier, continuând și activitatea de proiectant. In perioada 1966 - 1970 a fost angajat și la Filiala ISPE Timișoara, în calitate de consilier. În urma cutremurului din 1977 a elaborat propuneri de modificare a condițiilor seismice pentru proiectare în zona Timișoara. În urma cutremurelor bănățene din 1991, a elaborat proiecte de consolidare și inițiative pentru reducerea riscului seismic care afectează construcțiile. Din 1992 are o activitate de consultant, verificator și expert. Este autorul a peste 30 de proiecte, dintre care multe au reprezentat soluții de performanță inginerească. De asemenea, a jucat rolul de verificator la peste 30 de proiecte. A avut și o activitate de cercetare, in special privind problemele specifice structurilor de tip cadre spațiale sau mixte (cadre și pereți structurali). În acest cadru, a participat la activitatea Asociației Internaționale pentru Clădiri Înalte. Studiile în acest domeniu au stat la baza tezei de doctorat pe tema "Calculul cadrelor spațiale de beton armat pe reazeme deplasabile", susținută in 1973. In 1996 i s-a conferit titlul de profesor onorific la Facultatea de Construcții Timișoara. A organizat numeroase dezbateri pe teme tehnice, în special în vederea îmbunătățirii gradului de pregătire de specialitate a tinerilor ingineri. În 1990, timp de câteva luni, a fost ales Prefect al județului Timiș, străduindu-se să contribuie la transpunerea în realitate a așteptărilor care au generat evenimentele din 1989. Este autorul a 130 de publicații (articole și comunicări, alături de care trebuie menționată și o carte privind structurile spațiale, publicată inițial în românește, iar apoi, în versiune revizuită, în limba engleză: Avram C., Anastasescu D., "Space Structures", Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokio, 1984).

Privită pe ansamblu, activitatea pe plan profesional și științific a d-lui dr. ing. Decebal Anastasescu poate fi apreciată ca o contribuție reală și utilă la dezvoltarea activității de construcții.

Având în vedere toate elementele enumerate mai-sus, propunem:

acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Decebal Anastasescu, personalitate a activității științifice timișorene si românești.

Viceprimar,                                                    Director,

Dan Diaconu                                         Direcția Comunicare

Alina Pintilie

Consilier,

Roxana Constantin

Avizat juridic,