Hotărârea nr. 229/2016

229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie
Hotararea Consiliului Local 229/28.11.2016
privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 29205/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrata la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-27382/08.11.2016;
Avand în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 111 din data de 24.11.2016 privind aprobarea pierderilor tehnologice aferente perioadei ianuarie - octombrie 2016;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 25/28.01.2014 privind pretul local al energiei termice livrata de S.C.Compania Locala de Termoficare Colterm S.A;
Având în vedere prevederile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
Luând în considerare prevederile art 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie;
Având în vedere art. 40 alin. 3 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acoperirea integrala de catre Municipiul Timisoara din surse de la bugetul local a pierderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare în sistem centralizat, catre populatie, în valoare de 12.297.757 lei (inclusiv TVA), aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, conform Bilanţului energetic pentru determinarea pierderilor de energie termică neincluse în preţul aprobat şi calculul pierderilor induse, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Tehnica, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL ENERGETIC și MSUP

SC2016-

REFERAT privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populație

Prin adresa Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrata la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2016-27382/08.11.2016 se solicită emiterea unei HCL pentru acoperirea integrală de la bugetul local a pierderilor induse aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, în sumă de 12.297.757 lei (inclusiv TVA), determinate conform anexei situația pierderilor de energie termica, precum si Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 111 din data de 24.11.2016 privind aprobarea pierderilor tehnologice aferente perioadei ianuarie - octombrie 2016.

Deoarece in intervalul 2008-2014 nu s-a solicitat nici o majorare a tarifelor de transport si distribuție, pierderile de energie termica avizate in structura de preturi si tarife in anul 2014 (aviz ANRSC nr.200562/15.01.2014) au avut la baza pierderile procentuale stabilite in anul 2008, prin avizul ANRSC nr. 3819/18.08.2008. Procentele luate in calcul au fost de 11,82% pentru rețeaua de transport, 8,60% pentru rețeaua de distribuție, respectiv 12,5 % pentru producerea, distribuția si furnizarea energiei termice la centralele de cvartal. Aceste procente s-au aplicat la energia prognozata a fi produsa in anul 2014 si astfel au fost determinate cantitățile de pierderi pentru serviciul de transport al energiei termice si pentru partea de distribuție si furnizare a energiei termice.

Astfel în structura actuală a tarifelor de transport si distribuție, pierderile vizate de ANRSC (aviz 200562/15.01.2014) si aprobate prin HCL 25/28.01.2014 reprezintă doar o cota parte din pierderile înregistrate. Aceste pierderi reprezentau o cantitate de căldură raportată la prognoza producției din anul 2014 (an de referință în care s-au aprobat actualele preturi locale) și una mult mai mică raportată la producția actuală.

Rețelele de termoficare (transport și distribuție) fiind aceleași, temperaturile de funcționare fiind cvasi-constante este normal ca pierderile de energie termica sa fie cvasi-constante in valoare absoluta (Gcal), dar in procente ele sunt mult mai mari, deoarece sunt raportate la o producție mult mai mică. Diminuarea producției, fata de cea prognozată, se datorează scăderii numărului de clienți si stării rețelelor care se degradează de la an la an. Pierderile în rețelele de transport și distribuție sunt mai mari deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant sunt mai mari din cauza stării necorespunzătoare a izolației conductelor, iar pierderile masice sunt de asemenea mari din cauza spărturilor din conducte.

Conform art. art 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1121/2014, diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale reprezintă pierderi induse, neacceptate în preț/tarif.

Menționăm că în prețul local al energiei termice livrată de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A, aprobat prin HCL nr. 25/28.01.2014 nu au fost incluse aceste pierderi induse.

Având în vedere Referatul Direcției Tehnice nr. SC2016-29066/28.11.2016,

Având în vedere art. 40 alin. 3 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica.

Având în vedere ca potrivit prevederilor art. 5A2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aceste pierderi induse pot fi acoperite din bugetele locale,

PROPUNEM:

Cosiliului Local al Municipiului Timisoara:

1. Acoperirea integrala de catre Municipiul Timisoara din surse de la bugetul local a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare în sistem centralizat, catre populatie, în valoare de 12.297.757 lei (inclusiv TVA), aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016.

Viceprimar,

Dan Diaconu

Director Direcția Tehnica, Culiță Chiș

Director Direcția Economică, Steliana Stanciu

Șef Serviciu Energetic și MSUP, Ioan Zubașcu


Avizat juridic


Red. GG


Ă.-/I 7/GO

clM

Nr.21824/21.11.2016

Bilanț energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in prețul aprobat (diferența dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale) si calculul pierderilor induse

Perioada Ianuarie - Octombrie 2016

Pierderi

U.M.

Vizate ANRSC in 2014 si aprobate prin HCL25/28.01.2014 p

•aprob

Calcul pierderi 10 luni avand la baza pierderile vizate ANRSC in 2014 si aprobate prin HCL25/28.01.2014

PjLO tehn

Pierderi realizate

10 luni 2016

PlOreale

P     -

r indusa

P10reale"P10tehn

Transport

Gcal

83794

69.828

76.384

6.556

%

11,82

11,82

15,41

Distribuție si Furnizare

Gcal

59012

49.176

78.035

28.859

%

8,99

8,99

19,22

TOTAL

Gcal

142806

119.005

154.419

35.414

%

18,63

18,63

30,24

Preț mediu producere energie termica

lei/Gcal

185,86

Tarif transport

lei/Gcal

38,36

:        Tarif mediu distribuție PT+CT Cvartal

lei/Gcal

79,96

1        Diferența fata de pierderile aprobate

Gcal

35414

Diferența fata de pierderile aprobate in rețeaua de transport*

lei cu

TVA

6.556*(185,86+38,36)*1,2

1.763.896

Diferența fata de pierderile aprobate in rețeaua de distribuție**

lei cu

TVA

28,859*(185,86+38,36+79,96)*1,2

10.533.861

Total pierderi induse 10 luni 2016

lei cu

TVA

1.763.896+10.533.861

12.297.757

*Diferenta fata de pierderile aprobate in rețeaua de transport (pierderile suplimentare pentru 10 luni in rețeaua de transport inmultite cu suma dintre prețul mediu de producere si tariful de transport, la care se adauga TVA)

Nr.21824/21.11.2016

Bilanț energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in prețul aprobat (diferența dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale)

si calculul pierderilor induse

**Diferenta fata de pierderile aprobate in rețeaua de distribuție (pierderile suplimentare pentru 10 luni in rețeaua de distribuție inmultite cu suma dintre prețul mediu de producere, tariful de transport si tariful mediu de distribuție, la care se adauga TVA)

Breviar calcul pierderi reale la 10 luni (diferența dintre producțiile de energie termica la gardul centralelor si energia vanduta, conform balanțelor de energie termica lunare

Denumire

U.M.

2016-10 luni       ;

(1) ET livrata la gardul centralelor Centru+Sud

Gcal

476.779

(2) ET vanduta din rețeaua de transport

Gcal

13.530

(3) ET intrata in PT

Gcal

386.865

Pierderi in rețeaua de transport (1-2-3)

Gcal

76.384

(4) ET produsa in CT cvartal

Gcal

22.764

(5) ET vanduta consumatorului final

Gcal

331.594

ET Pierduta in rețeaua de distribuție (3+4-5)

Gcal

78.035

OBSERVAȚII:

Pierderile tehnologice din anul 2008 au avut la baza memoriul tehnic privind modul de calcul... a pierderilor tehnologice de energie ternica, aprobate prin HCL din anul 2007. In acest memoriu au fost prezentate formulele de calcul a pierderilor tehnologice pentru rețeaua de transport, rețeaua de distribuție si rețeaua termica aferenta centralelor de cvartal. Având la baza producțiile si energia vanduta in anul 2006, aceste pierderi aprobate au fost de 12,4% in rețeaua de transport, 9,8% in rețeaua de distribuție si 10,4% in rețeaua aferenta centralelor de cvartal, rezultând o pierdere tehnologica globala medie anuala de 19,9%. Același document prevedea pentru anul 2007 o pierdere globala medie de 19%. Pornind de la formulele privind determinarea pierderilor tehnologice, pentru anul 2008 când au fost avizate preturile locale de producere, s-au folosit următoarele procente pentru calculul preturilor si tarifelor: 11,82% pentru rețeaua de transport, 8,6% pentru rețeaua de distribuție, respectiv 12,5% pentru rețeaua aferenta centralelor de cvartal. Deoarece in intervalul 2008-2014 nu s-a solicitat nicio majorare a tarifelor de transport si distribuție, pierderile de energie termica avizate in structura de preturi si tarife in anul 2014 (aviz ANRSC nr.200562/15.01.2014) au avut la baza pierderile procentuale stabilite in a

Nr.21824/21.11.2016

Bilanț energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in prețul aprobat (diferența dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale)

si calculul pierderilor induse

In structura actuala a tarifelor de transport si distribuție, pierderile vizate de ANRSC (aviz 200562/15.01.2014) si aprobate prin HCL 25/28.01.2014 reprezintă doar o cota parte din pierderile înregistrate. Acestea au fost determinate in baza unui procent impus de către ANRSC, respectiv 11,82% pentru rețelele de transport, si 8,99% pentru rețelele de distribuție. Aceste pierderi reprezentau o cantitate de căldură raportata la prognoza producției din anul 2014 (an de referința in care s-au aprobat actualele preturi locale) si una mult mai mica raportata la producția actuala.

Rețelele de termoficare (transport si distribuție) fiind aceleași, temperaturile de funcționare fiind cvasi-constante (rezultând din graficul de reglaj care nu s-a schimbat), este normal ca pierderile de energie termica sa fie cvasi-constante in valoare absoluta (Gcal), dar in procente ele sunt mult mai mari, deoarece sunt raportate la producție mult mai mica. Diminuarea producției, fata de cea prognozata, se datoreaza scăderii numărului de clienti si stării rețelelor care se degradează de la an la an.

Conform Legii nr.325/2006, art.40, la stabilirea preturilor locale sunt luate in calcul pierderile tehnologice, iar diferența dintre pierderile reale si cele tehnologice aprobate in preturile locale reprezintă PIERDERI INDUSE. Conform art. 5.2 din OUG nr.36/2006 (cu modificările in vigoare), pierderile induse pot fi acoperite din bugetul local.

Documentația a fost întocmită avandyin vedere Legea energiei termice nr.325/2006, art. 40.

\

Șef departament Tehnic

Șpo'nâr Daniel

Manager Energetic Distribuție Furnizare Soporan Florin


COLTERM S.A.


COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A.


J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont. B.C.R. R077RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara; e-mail: office@colterm.ro

Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;

Nr. ..i.Ă.l./....../ 08.11.2016

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

In atentia: Domnului Primar Nicolae Robu

Domnului Viceprimar Dan Diaconu

Atașat va trimitem calculul pentru pierderea tehnologica indusa aferenta primelor zece luni ale anului 2016. Aceasta reprezintă diferența dintre pierderile reale si pierderile de energie termica luate in calcul la stabilirea tarifelor de transport si distribuție, avizate de ANRSC si aprobate prin HOL 25/28.01.2014.

Valoarea calculata pentru perioada ianuarie-octombrie 2016 este de 10.248.131 lei, la care se adauga TVA 20% in valoare de 2.049.626 lei, rezultând un total de plata de 12.297.757 lei, drept pentru care solicitam sa propuneți in următoarea ședința de Consiliu Local emiterea unei hotarari pentru recunoașterea pierderilor tehnologice aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, in suma de 12.297.757 lei, care va fi acoperita integral din bugetul local.

Potrivit art. 5A2 alineat (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr 482/2006 cu modificările si completările ulterioare, “pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat, inregistrate de operatorii economici din subordinea autoritatilor administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale”.

Conform art 26, alineat (2), litera b) din Ordinul 1121/2014 este reglementata “alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif”.

Pierderile tehnologice se aproba de autoritatea administrației publice locale conf. art. 40 alin. 3 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica.

Servicii Clienti:Str. Piatra Craiului nr. 3. cod 300006, Timișoara: e-mail: relatii@colterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504: Fax 0040 - 256 - 490241;

Dispecerat: NON-STOP Tel 0040 - 256 - 494133

In anexa sunt prezentate detaliat calculele care au stat la baza determinării pierderilor induse, si anume: cantitatile de energie termica produse si vândute, pierderile de energie termica pe rețelele de transport si distribuție avizate si reale, precum si valoarea pierderilor induse.

Cu deosebit respect,

Director General Adjunct,

Director Economic,lovu Mihaela

Pag. 2/2

Bilanț energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in prețul aprobat (diferența dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale) si calculul pierderilor induse

Perioada Ianuarie - Octombrie 2016

Pierderi

U.M.

Vizate ANRSC in 2014 si aprobate prin HCL25/28.01.2014 p

r aprob

Calcul pierderi 10 luni avand la baza pierderile vizate ANRSC in 2014 si aprobate prin HCL25/28.01.2014      J

P10tehn

Pierderi realizate

10 luni 2016

PlOreale

p

r indusa

P10reale-P10tehn

Transport

Gcal

83794

69.828

76.384

6.556

%

11,82

11,82

15,41

Distribuție si Furnizare

Gcal

59012

49.176

78.035

28.859

%

8,99

8,99

19,22

TOTAL

Gcal

142806

119.005

154.419

35.414

%

18,63

18,63

30,24

Preț mediu producere energie termica

lei/Gcal

185,86

Tarif transport

lei/Gcal

38,36

Tarif mediu distribuție PT+CT Cvartal

lei/Gcal

79,96

Diferența fata de pierderile aprobate

Gcal

35414

Diferența fata de pierderile aprobate in rețeaua de transport1

lei cu

TVA

6.5561(185,86+38,36)11,2

1.763.896

Diferența fata de pierderile aprobate in rețeaua de distribuție2

lei cu

TVA

28,8591(185,86+38,36+79,96)11,2

10.533.861

Total pierderi induse 10 luni 2016

lei cu

TVA

1.763.896+10.533.861

12.297.757

Nr.21824/21.11.2016

Bilanț energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in prețul aprobat (diferența dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale)

si calculul pierderilor induse

**Diferenta fata de pierderile aprobate in rețeaua de distribuție (pierderile suplimentare pentru 10 luni in rețeaua de distribuție inmultite cu suma dintre prețul mediu de producere, tariful de transport si tariful mediu de distribuție, la care se adauga TVA)

Breviar calcul pierderi reale la 10 luni (diferența dintre producțiile de energie termica la gardul centralelor si energia vanduta, conform balanțelor de energie termica lunare

Denumire

U.M.

2016-10 luni

(1) ET livrata la gardul centralelor Centru+Sud

Gcal

476.779

(2) ET vanduta din rețeaua de transport

Gcal

13.530

(3) ET intrata in PT

Gcal

386.865

Pierderi in rețeaua de transport (1-2-3)

Gcal

76.384

(4) ET produsa in CT cvartal

Gcal

22.764

(5) ET vanduta consumatorului final

Gcal

331.594

ET Pierduta in rețeaua de distribuție (3+4-5)

Gcal

78.035

OBSERVAȚII:

Pierderile tehnologice din anul 2008 au avut la baza memoriul tehnic privind modul de calcul... a pierderilor tehnologice de energie ternica, aprobate prin HCL din anul 2007. In acest memoriu au fost prezentate formulele de calcul a pierderilor tehnologice pentru rețeaua de transport, rețeaua de distribuție si rețeaua termica aferenta centralelor de cvartal. Având la baza producțiile si energia vanduta in anul 2006, aceste pierderi aprobate au fost de 12,4% in rețeaua de transport, 9,8% in rețeaua de distribuție si 10,4% in rețeaua aferenta centralelor de cvartal, rezultând o pierdere tehnologica globala medie anuala de 19,9%. Același document prevedea pentru anul 2007 o pierdere globala medie de 19%. Pornind de la formulele privind determinarea pierderilor tehnologice, pentru anul 2008 când au fost avizate preturile locale de producere, s-au folosit următoarele procente pentru calculul preturilor si tarifelor: 11,82% pentru rețeaua de transport, 8,6% pentru rețeaua de distribuție, respectiv 12,5% pentru rețeaua aferenta centralelor de cvartal. Deoarece in intervalul 2008-2014 nu s-a solicitat nicio majorare a tarifelor de transport si distribuție, pierderile de energie termica avizate in structura de preturi si tarife in anul 2014 (aviz ANRSC nr.200562/15.01.2014) au avut la baza pierderile procentuale stabilite in a

Bilanț energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in prețul aprobat (diferența dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale) si calculul pierderilor induse

In structura actuala a tarifelor de transport si distribuție, pierderile vizate de ANRSC (aviz 200562/15.01.2014) si aprobate prin HCL 25/28.01.2014 reprezintă doar o cota parte din pierderile înregistrate. Acestea au fost determinate in baza unui procent impus de către ANRSC, respectiv 11,82% pentru rețelele de transport, si 8,99% pentru rețelele de distribuție. Aceste pierderi reprezentau o cantitate de căldură raportata la prognoza producției din anul 2014 (an de referința in care s-au aprobat actualele preturi locale) si una mult mai mica raportata la producția actuala.

Rețelele de termoficare (transport si distribuție) fiind aceleași, temperaturile de funcționare fiind cvasi-constante (rezultând din graficul de reglaj care nu s-a schimbat), este normal ca pierderile de energie termica sa fie cvasi-constante in valoare absoluta (Gcal), dar in procente ele sunt mult mai mari, deoarece sunt raportate la producție mult mai mica. Diminuarea producției, fata de cea prognozata, se datoreaza scăderii numărului de clienti si stării rețelelor care se degradează de la an la an.

Conform Legii nr.325/2006, art.40, la stabilirea preturilor locale sunt luate in calcul pierderile tehnologice, iar diferența dintre pierderile reale si cele tehnologice aprobate in preturile locale reprezintă PIERDERI INDUSE. Conform art. 5.2 din OUG nr.36/2006 (cu modificările in vigoare), pierderile induse pot fi acoperite din bugetul local.

Documentația a fost • •    -       • •     •    ■ nergiei termice nr.325/2006, art. 40.


Daniel


Șef departament Tehnic Șpo'nar Daniel

Manager Energetic Distribuție Furnizare Soporan Florin

Page 1 of1

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM" S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SECRETARIAT

Sediul: Timișoara, str. Ep. J. Lonovlcl nr. 4

Nr. O.R.C. J35/185/2004

C.U.L R160S3013

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA

111

din data de 24.11.2016

Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administrație;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;

Luând în considerare:

  • -   Situația pierderilor de energie termică neincluse în tariful aprobat cu nr. 21824/21.11.2016;

  • -  Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

Prevederile art 26, alineatul 2 lit b din Ordinul 1121/2014 este reglementata “alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif

în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al CLT COLTERM S.A. Timișoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.L. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr. 08/18.06.2013, și în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administrație, au:

HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă pierderile tehnologice aferente perioadei ianuarie 2016 - octombrie 2016 în valoare de 12.297.757 lei cu TVA inclus, conform bilanțului pierderilor reale aprobat prin HCL 71/09.09.2016 și a situației pierderilor de energie termică neincluse în tariful aprobat de către autoritățile naționale de reglementare nr. 21824/21.11.2016.

Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timișoara în vederea promovării unei Hotărâri de Consiliu Local pentru recunoașterea pierderilor tehnologice aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016 în sumă de 12.297.757 lei, care va fi acoperită integral din bugetul local.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

D-nei Iovu Mihaela în calitate de Director Economic

Consiliului Local al Municipiului Timișoara Secretariat consiliu de administrație.


PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE VALEA EMILIAN - ȘTEFAN

(■ i C'J’ U Z

1

Diferenta fata de pierderile aprobate in rețeaua de transport (pierderile suplimentare pentru 10 luni in rețeaua de transport inmultite cu suma dintre prețul mediu de

2

producere si tariful de transport, la care se adauga TVA)