Hotărârea nr. 228/2016

228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii
Hotararea Consiliului Local 228/28.11.2016
privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016- 29094/28.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele Primarului Municipiului Timişoara cu numerele SC2016- 27885/15.11.2016 şi nr. SC2016 -288865/ 24.11.2016;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-028135/17.11.2016 a Consiliului Judeţean Timiş;
Având în vedere prevederile art.112 alin 6 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională;
În conformitate cu prevederile art. 867 şi art.868 din noul Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c), alin 6 lit.(a) pct. 4) şi ale art 123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş pe o perioadă de 10 ani, în vederea mutării activităţilor unor asociaţii şi instituţii planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara, situată în Timişoara, P-ţa Libertăţii , a următoarelor spaţii:
- Etajele I şi II din clădirea căminului Colegiul Tehnic "Ion Mincu" , înscris în CF nr. 420304-C1 Timişoara, situat în str. Franz Liszt nr.3, cu suprafaţă construită de 1422,98 mp, aflate în proprietatea publică a Municipiului Timişoara;
- Spaţiul situat la parter cu intrarea din stradă în imobilul din str. Gen. Ion Dragalina nr.18, compus din 3 încăperi la parter şi 5 încăperi la subsol în suprafaţă de 174,35 mp, înscris în CF nr. 407448-C1-U15, nr. top. 17118-17119/XVII, SAD cu 11,22% părţi comune şi 267/2379 mp teren, proprietatea Statului Român;
- Spaţiul situat la parter cu intrare din stradă în P-ţa Sfântul Gheorghe nr.4 - SAD 4 - compus din 1 încăpere în suprafaţă de 23,18 mp, cu 18,6% pci şi 13/711 mp teren în proprietate, înscris în CF nr.405070-C1-U18, nr. top. 326/1/XIX, proprietatea publică a Municipiului Timişoara.

Art.2: Se aprobă schimbarea destinaţiei a etajului I şi II din clădirea căminului Colegiul Tehnic "Ion Mincu", situat în str.Franz Liszt nr.3, cu suprafaţă utilă de 1422,98 mp, aflate în proprietatea publică a Municipiului Timişoara din spaţiu pentru învăţământ în spatiu pentru desfăşurarea unor asociaţii şi instituţii - Centrul Militar Zonal Timiş, Biroul de Informare Recrutare, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza"-Filiala Timiş, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război -Filiala Timiş,Asociaţia "Cultelor Eroilor" şi Casa de Ajutor Reciproc "CARP".

Art.3: Dreptul de administrare se va exercita în baza contractului de administrare ce se va încheia între cele două părţi.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara sa semneze Contractul de administrare prevăzut la art.3.

Art.5: Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art.6: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corezpunzător Anexa nr. 1 la la Hotărârea Consiliului Local nr.123/18.10.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, în sensul eliminării poziţiei 1 din Anexa 1 la hotărâre.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Şcoli -Spitale - Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- OCPI Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT,

PRIMAR


Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROUL ȘCOLI-SPITALE COMPARTIMENT ȘCOLI

Nr.SC 2016-29093/28.11.2016

REFERAT privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara și în proprietatea statului Român către Consiliului Județean Timiș pentru mutarea activităților ce se desfășoară în fosta clădire a Comenduiri Garnizoanei Timișoara situată în P-ța Libertății

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Biroul Școli- Spitale -Compartiment Școli și Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara și în proprietatea statului Român către Consiliului Județean Timiș în vederea mutării activităților ce se desfășoară în fosta clădire a Comenduiri Garnizoanei Timișoara situată în P-ța Libertății.

Ministerul Culturii intenționează să amenajeze un Muzeu Național al Revoluției Române din Decembrie 1989, în clădirea fostei Comenduiri Garnizoanei Timișoara situată în P-ța Libertății.

Prin adresa înregistrată la instituția noastră sub numărul SC 2016-028135/17.11.2016, Consiliul Județean Timiș ne aduce la cunoștință că în prezent în această clădire își desfășoară activitatea Centrul Militar Zonal Timiș, Biroul de Informare Recrutare, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”-Filiala Timiș, Asociația Națională a Veteranilor de Război -Filiala Timiș, Asociația „Cultelor Eroilor” și Casa de Ajutor Reciproc „CARP”.

Pentru translocarea acestor asociații și instituții, Consiliul Județean Timiș a precizat că este nevoie de spații cu o suprafață de 1618 mp care să îndeplinească toate condițiile necesare și specifice pentru desfășurarea în cadrul acestora a activităților prevăzute de legislația în domeniu.

Prin adresa cu nr. SC2016 -288865/ 24.11.2016 instituția noastră a transmis Consiliului Județean Timiș că poate pune la dispoziție în scopul mai sus menționat următoarele spații:

- Etajele I și II din clădirea căminului Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, situat în str. Franz Liszt nr.3, cu suprafață utilă de 1422,98 mp, aflate în proprietatea publică a Municipiului Timișoara;

- Spațiul situat la parter cu intrarea din stradă în imobilul din str. Gen. Ion Dragalina nr.18, compus din 3 încăperi la parter și 5 încăperi la subsol în suprafață de 174,35 mp, înscris în CF nr. 407448-C1-U15, nr. top. 17118-17119/XVII, SAD cu 11,22% părți comune și 267/2379 mp teren, proprietatea Statului Român;

Cod.FO 53-01,Ver.1

- Spațiul situat la parter cu intrare din stradă în P-ța Sfântul Gheorghe nr.4 - SAD 4 - compus din 1 încăpere în suprafață de 23,18 mp, cu 18,6% pci și 13/711 mp teren în proprietate, înscris în CF nr.405070-C1-U18, nr. top. 326/1/XIX, proprietatea publică a Municipiului Timișoara.

Conform adresei cu nr. SC2016-027885/28.11.2016 a Biroului Locuințe pentru din P-ța Sfântul Gheorghe nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare și nici dosare administrative nesoluționate care fac obiectul Legii 10/2001.

Pentru spațiul din Blv. Gen. Ion Dragalina nr.18 în prezent nu există dosare administrative nesoluționate care fac obiectul Legii 10/2001, dar pe rolul Judecătoriei Timișoara figurează Dosarul 10998/325/2016, cu termen la 13.12.2016 având ca obiect acțiunea de chemare în judecată formulată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș prin care aceasta solicită rezilierea de drept a contractului de închiriere nr. 1539/2010 și restituirea sumei de 26.804,6 lei reprezentând chirie nedatorată aferentă perioadei 01.11.2013 - 05.08.2014. Precizăm însă că spațiul a fost predat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș, respectiv preluat de către instituția noastră conform procesului verbal cu nr. CT2015-00024/18.02.2015.

Clădirile în care funcționează Colegiul Tehnic „Ion Mincu” au trecut în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local, în anul 2001 în baza Legii învățământului nr. 84/1995 (abrogată în anul 2011), art. 166 alin 4 modificat în baza art. 1 din OUG nr. 30/14.04.2000. În conformitate cu prevederile art. 112 alin 2 din Legea nr. 1/2011 a Educației naționale actualizată, terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale.

Conform prevederilor prevederile art. 112 alin 6 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform al ministrului educației naționale. Procedura elaborării avizului conform și condițiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

Căminul internat în regim P+4E+M1+ M2, înscris în CF nr. 420304-C1 și este împărțit în două unități individuale astfel:

  • - Spațiul I pentru învățământ, compus din subsol, pater, et I și et II cu 53,89% pci, aflat în domeniul public al Municipiului Timișoara;

  • - Spațiul II pentru centru de plasament, compus din et III și et IV, M1 și M2 cu 46,11% pci aflat în domeniul public al Consiliului Județean Timiș.

Conform prevederilor prevederile art. 112 alin 6 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională

Având în vedere cele de mai sus supunem spre analizare și aprobare Consiliului Local:

Cod.FO 53-01,Ver.1

  • 1. Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș pe o perioadă de 10 ani, în vederea mutări activităților unor asociații și instituții ce se desfășoară în fosta clădire a Comenduiri Garnizoanei Timișoara, situată în Timișoara. P-ța Libertății a următoarelor spații:

- Etajele I și II din clădirea căminului Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, înscris în CF nr. 420304-C1 Timișoara, situat în str. Franz Liszt nr.3, cu suprafață utilă de 1422,98 mp, aflate în proprietatea publică a Municipiului Timișoara;

  • - Spațiul situat la parter cu intrarea din stradă în imobilul din str. Gen. Ion Dragalina nr.18, compus din 3 încăperi la parter și 5 încăperi la subsol în suprafață de 174,35 mp, înscris în CF nr. 407448-C1-U15, nr. top. 17118-17119/XVII, SAD cu 11,22% părți comune și 267/2379 mp teren, proprietatea Statului Român;

  • - Spațiul situat la parter cu intrare din stradă în P-ța Sfântul Gheorghe nr.4 - SAD 4 - compus din 1 încăpere în suprafață de 23,18 mp, cu 18,6% pci și 13/711 mp teren în proprietate, înscris în CF nr.405070-C1-U18, nr. top. 326/1/XIX, proprietatea publică a Municipiului Timișoara.

  • 2. Schimbarea destinației a etajului I și II din clădirea căminului Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, situat în str. Franz Liszt nr.3, cu suprafață utilă de 1422,98 mp, aflate în proprietatea publică a Municipiului Timișoara, din spațiu pentru învățământ în spațiu pentru desfășurarea activităților unor asociații și instituții - Centrul Militar Zonal Timiș, Biroul de Informare Recrutare, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”-Filiala Timiș, Asociația Națională a Veteranilor de Război -Filiala Timiș, Asociația „Cultelor Eroilor” și Casa de Ajutor Reciproc „CARP”.

3 Dreptul de administrare se va exercita în baza contractului de administrare ce se va încheia între cele două părții.

VCEPRIMAR, Dan Diaconu


ȘEF BIROU ȘCOLI -SPITALE

Adrian Faur

DIRECTOR,


CONSILIER,

Ioana Ciucur


DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC

Daniela Ștefan

Cod.FO 53-01,Ver.1