Hotărârea nr. 225/2016

225/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului comercial (magazin pâine) cu adresa în Timişoara, strada Piaţa Badea Cârţan nr.3, la preţul de 54.000 de euro
Hotararea Consiliului Local 225/28.11.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului comercial (magazin pâine) cu adresa în Timişoara, strada Piaţa Badea Cârţan nr.3, la preţul de 54.000 de euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 29015/25.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016 -028753 din 24.11.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către SC.TEXTINC SA Timişoara, cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a spatiului comercial (magazin de pâine) cu adresa în Timişoara ,strada Piaţa Badea Cârţan nr.3,înscris în C.F. nr. 403806-C1-U3, nr.topo 5625/XV, la preţul de 54.000 euro.
Având în vedere adresa nr. 3216 din 11.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028753 din 25.11.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028753 din 25.11.2016 a Biroului Scoli Spitale;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028753 din 25.11.2016 a Biroului Sport Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului comercial (magazin pâine)cu adresa în Timişoara, strada Piaţa Badea Cârţan nr.3,înscris în C.F. nr. 403806-C1-U3, nr.topo 5625/XV. la preţul de 54.000 de euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartiment Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- SC.TEXTINC SA Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA NR. SC2016-

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului comercial (magazin de pâine) situat în strada Piața Badea Cârțan nr.3, la prețul de 54.000 euro

Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016 -028753 din 24.11.2016, înregistrată la Direcția Comunicare de către SC.TEXTINC SA Timișoara, cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenția de înstrăinare a spatiului comercial (magazin de pâine), cu adresa în Timișoara ,strada Piața Badea Cârțan nr.3,înscris în C.F. nr. 403806-C1-U3, nr.topo 5625/XV.

Spațiul comercial (magazin de pâine) compus din două magazii, are o suprafață utilă de aproximativ 44,79 de mp și un preț de vânzare de 54.000 euro , respectiv de aproximativ 1200,8 euro /mp.

Având în vedere adresa nr. 3216 din 11.11.2016 ,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, prin care ne informează că nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului comercial cu adresa menționată mai sus,inclus în Ansamblul urban „Strada Badea Cârțan,, cu cod TM-II-a-B-06108, poziția 81în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Spații cu altă Destinație din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr. SC2016-028753 din 25.11.2016 că spațiul mai sus menționat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

Prin adresa cu nr. SC2016-028753 din 25.11.2016, Biroul Școli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate, învățământ) , ce aparțin de birou.

Prin adresa cu nr. SC2016-028753 din 25.11.2016, Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate,cultură )ce aparțin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului comercial (magazin de pâine) situat în strada Piața Badea Cârțan nr.3, înscris în C.F. nr. 403806-C1-U3, nr.topo 5625/XV, la prețul de 54.000 euro.

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE

P. DIRECTOR D.C.T.D.D.

MIHAI BONCEA

CONSILIER,

LUMINIȚA MIRICĂ

SERVICIUL JURIDIC