Hotărârea nr. 217/2016

217/28.11.2016 privind aprobarea Proiectului "Discover Real Everywhere Applications of Maths", proiect propus de Colegiul Naţional "C. D. Loga" din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 217/28.11.2016
privind aprobarea Proiectului "Discover Real Everywhere Applications of Maths", proiect propus de Colegiul Naţional "C. D. Loga" din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-26124/25.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art. 105, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Luând în considerare adresa de la Colegiul Naţional "C. D. Loga" din Timişoara, nr. 3665/17.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-26124/25.10.2015;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Colegiului Naţional "C. D. Loga" din Timişoara, în calitate de lider, la Proiectul "Discover Real Everywhere Applications of Maths", în valoare totală de 102.230 Euro, proiect aprobat de A.N.P.C.D.E.F.P. în cadrul programului Erasmus, cu finanţare europeană 100%.

Art. 2: (1) Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 24.750 lei, necesară derulării proiectului, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Nr. crt. Finanţare Valoarea
(lei) (mii lei) 2017 2018
1. Finanţare Europeană 100% 24.750 24,75 12,75 12
Total 24.750 24,75 12,75 12

(2) Suma de 24.750 lei necesară pentru derularea proiectului constituie avans rambursabil şi se va recupera prin cereri de rambursare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpul de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Colegiului Naţional "C. D. Loga";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

SE APROBĂ:

PRIMAR,

Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Financiar

SC2016 - 26124 /25.10.2016

REFERAT

privind aprobarea Proiectului “Discover Real Everywhere Applications of Maths”, proiect propus de Colegiul Național “C. D. Loga” din Timișoara

Colegiul Național “C. D. Loga” din Timișoara, prin adresa nr. 3665/17.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2016-26124/25.10.2016, solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru demararea Proiectului Erasmus “Discover Real Everywhere Applications of Maths”, proiect aprobat de A.N.P.C.D.E.F.P., în cadrul căruia Colegiul Național “C. D. Loga” din Timișoara este lider.

În vederea demarării acestui proiect, Colegiul Național “C. D. Loga” din Timișoara solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara din care să rezulte acordul pentru cofinanțarea proiectului în procent de 20% din bugetul local, întrucât Primarul Municipiului Timișoara este ordonatorul principal de credite. Proiectului se derulează pe o perioadă de 24 de luni, pe parcursul anilor 2017 și 2018.

În Legea educației naționale, nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, se specifică modalitățile de finanțare a activităților din cadrul unităților de învățământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 105

(1) Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat.

(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale.”

Proiectul are ca obiectiv general: Acțiunea Cheie 1 - Educație școlară ”Implementarea unor metode noi și mijloace de predare a matematicii”

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • 1. Curs online cu tema ”Matematica în Finanțe”;

  • 2. Curs online cu tema ”Matematica în Sport”;

  • 3. Curs online cu tema ”Matematica în Natură”;

  • 4. Curs online cu tema ”Matematica în Artă”;

  • 5.  Curs online cu tema ”Matematica în Arhitectură”;

  • 6.  Curs online cu tema ”Matematica în Fizică;

  • 7.  Curs online Aplicații pe mobil;

  • 8. Evaluarea Cursurilor on-line de matematică;

  • 9. Ghid de proiect pentru cadrele didactice                                                       1

Activitățile proiectului:

- Managementul operaț ional pentru asigurarea implementă rii proiectului;

- Dezvoltarea unor lecț ii on-line despre matematica în viaț a reală ;

- Implementarea unor metode noi și mijloace eficiente de predare a matematicii.

Proiectul presupune: training în folosirea platformelor de învățare, mobilitate mixtă- elevi-profesori; activități de tip work-shop pentru elevi; activități de schimb de experiență pentru profesori.

Costurile legate de proiect sunt prezentate în anexă - Bugetul Proiectului “Discover Real Everywhere Applications of Maths”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 102.230 Euro, din care Colegiul Național “C. D. Loga” din Timișoara va primi doar 80% iar diferența de 20% după depunerea raportului final de activitate.

Suma alocată va fi cuprinsă în buget la Capitolul 65.02.04.02 Învățământ secundar superior, Programe din Fondul Social European Cap. 56.02.02.

Date fiind cele prezentate, ordonatorul principal de credite fiind Primarul Municipiului Timișoara, instituția de învățământ Colegiul Național “C. D. Loga” din Timișoara solicită prin adresa cu nr. de ieșire 3665/17.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC 2016 - 26124/25.10.2016, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului și includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 24.750 lei, conform tabelului de mai jos. Suma de 24.750 lei constituie avans rambursabil și se va recupera prin cereri de rambursare.

Având în vedere cele mai sus menționate,

Propunem următoarele:

1. aprobarea participării Colegiului Național “C. D. Loga” din Timișoara, în calitate de lider, la Proiectul ““Discover Real Everywhere Applications of Maths”, în valoare totală de 102.230 Euro, proiect aprobat de A.N.P.C.D.E.F.P. în cadrul programului Erasmus, cu finanțare europeană 100%.

2. aprobarea includerii în bugetul local al Municipiului Timișoara a sumei de 24.750 lei, necesară derulării . proiectului, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Nr. crt.

Finanțare

Valoarea (lei)

(mii lei)

2017

2018

1.

Finanțare Europeană

100%’

24.750

24,75

12,75

12

Total

24.750

24,75

12,75

12

Suma de 24.750 lei constituie avans rambursabil și se va recupera prin cereri de rambursare.

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

VICE PRIMAR,


Dan DIACONU


Steliana STANCIU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR,

Lelica CRIȘAN

Consilier,

Mihaela JURCA


AVIZAT,

SERVICIUL JURIDIC

Consilier Juridic,