Hotărârea nr. 216/2016

216/28.11.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei pentru Teatrul German de Stat Timişoara
Hotararea Consiliului Local 216/28.11.2016
privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei pentru Teatrul German de Stat Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-27332/10.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. 3470/04.11.2016 al Teatrului German de Stat Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.4 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 - privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 269/7 iulie 2009.
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.(a) şi alin.3 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se aproba Statul de Funcţii şi Organigrama pentru Teatrul German de Stat Timişoara, conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Teatrul German de Stat Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Consiliul Local Timișoara

APROBAT,Teatrul German de Stat Timișoara

Anexa nr. 1 la HCL nr           <8 ■ 'M

.........1-----------. ---------------------------------------,------------------------ }

STAT DE FUNCȚII al Teatrului German de Stat Timișoara

Nr. crt.

Denumirea funcției

Grad/ treaptă prof.

Nivelul studiilor

Nr. posturi

1

Manager

II

S

1

2

Director adjunct

II

S

2

3

Contabil-șef

II

s

1

4

Șef serviciu

II

s

4

5

Șef birou

II

S

1

6

Șef formație muncitori

II

1

7

Actor

IA

s

6

8

Actor

I

s

10

9

Actor

II

s

13

10

Actor

I

M

1

11

Scenograf

I

s

1

12

Machior

I

s

1

13

Instrumentist

I

M

2

14

Instrumentist

II

M

2

15

Corepetitor

II

S

1

16

Sufleor

I

s

1

17

Consultant artistic

IA

s

2

18

Consultant artistic

I

s

1

19

Secretar literar

I

s

1

20

Secretar PR

I

s

2

21

Secretar PR

III

s

1

22

Secretar artistic

I

s

1

23

Secretar artistic

II

s

1

24

Referent

IA

M

1

25

Operator sunet

I

s

1

26

Operator imagine

I

s

1

27

Maestru lumini-sunet

I

M

3

28

Regizor tehnic

I

M

2

29

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

I

15

30

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

II

3

31

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

III

1

32

Recuziter

I

1

33

Recuziter

II

1

34

Șofer

I

2

35

Pompier

1

36

Supraveghetor sală

M;G

4 posturi a câte ’A normă

37

Controlor bilete

M; G

1

38

îngrijitor

2

39

Referent de specialitate

I

S

4

40

Consilier juridic

IA

S

1

41

Casier

M

1

42

Economist

IA

S

2

43

Economist

I

S

2

44

Magaziner

M; G

1

45

Curier

1

TOTAL

108 posturi (corespunzătoare a 105,5 norme)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT,ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2016 - 27332 /10.11.2016APROBAT

PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT privind susținerea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea și aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Teatrul German de Stat Timișoara

Având în vedere referatul Teatrului German de Stat Timișoara înregistrată cu nr. 3470/04.11.2016 privind modificarea și aprobarea statului de funcții și a organigramei;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

Propunem susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții și a organigramei, conform anexei nr.1 prezentată de Teatrul German de Stat Timișoara.

Avizat juridic,


Șef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

FO-53-01 ver.1