Hotărârea nr. 215/2016

215/28.11.2016 privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Hotararea Consiliului Local 215/28.11.2016
privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-27235/08.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 27235/07.11.2016 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se aproba Statul de Funcţii şi Organigrama la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara conform Anexei nr.1 şi Anexei nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL RESURSE UMANE

SC2016 - 27235/08.11.2016APROBAT

PRIMAR

Nicolae Robu

REFERAT

privind susținerea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea

și aprobarea Statului de Funcții și a Organigramei la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Având în vedere referatul Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara înregistrat

cu nr.E0106/07.11.2016 privind modificarea și aprobarea statului de funcții și a organigramei ;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

Propunem susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului defuncții și a organigramei , conform anexei nr.1 prezentată de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Avizat juridic,


Șef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

SPITAL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMIȘOARA


Str.Hector, nr.l

Categoria 2

Nr.Paturi -1018

CENTRALIZATOR STAT DE FUNCȚII pentru personalul plătit din asigurări valabil din 01.10.2016

Nr.

CRT

FUNCȚIA

CUANTUM POST

1

Manager

1

2

Director Medical

1

3

Director Fin.Contabil

1

4

Director îngrijiri Medicale

1

5

Medic Sef Secție /Laborator

22

6

Medic Primar

203

7

Medic specialist

76.5

8

Medic

1

9

Medic rezident an III

1

10

Medic rezident an 1

2

11

Farmacist Sef

1

12

Farmacist

2

13

Asistent social S pr.

1

14

Biochimist specialist

1

15

Biolog pr.

2

16

Biolog spec.

3

17

Biolog

2

18

Chimist pr.

8

19

Fizician medical

2

20

Fizician deb.

2

21

Fiziokinetoterapeut pr.

1

22

Fiziokinetoterapeut spec.

1

23

Fiziokinetoterapeut

1

24

Kinetoterapeut pr.

2

25

Logoped

1

26

Psiholog practicant

2

27

Psiholog specialist

1

28

Psiholog stagiar

1

29

Profesor CFM pr.

1

30

Asistent medical S pr.

85

31

Asistent medical S

21

32

Asistent medical S deb.

4

33

Asistent medical SSD pr.

2

34

Asistent medical SSD

1

35

Asistent medical PL pr.

470

36

Asistent medical PL

115

37

Asistent medical PL deb

30

38

Asistent medical pr.

10

39

Asistent laborator S

1

40

Asistent laborator PL

2

41

Asistent farmacie PL.pr

2

42

Asistent farmacie PL

5

43

Asistent radiologie PL pr.

4

44

Asistent radiologie PLdeb

1

45

Tehnician rad.imag.S

13

46

Tehnician rad.imag.S deb.

2

47

Tehnician rad.imag.S pr.

5

48

Tehnician san.lab.SSD pr.

1

49

Moașa S pr

2

50

Moașa S

1

51

Sora medicala pr.

2

52

Oficiant medical pr.

1

53

Autopsier

1

54

Autopsier deb.

1

55

Registrator medical pr.

26

56

Statistician medical pr.

10

57

Registrator medical

23

58

Statistician medical

2

59

Registrator medical deb

3

60

Infirmiera

197

61

Infirmiera deb.

30

62

Brancardier

7

63

îngrijitoare curățenie

92

64

Sef Serviciu

1

65

Sef Birou

6

66

Consilier Juridic

2

67

Consilier Juridic deb

1

68

Economist IA

10

69

Inginer IA

3

70

Programator IA

1

71

Economist 1

1

72

Inginer 1

1

73

Economist II

9

74

Economist deb.

2

75

Inginer II

1

76

Preot II

1

77

Auditor 1

2

78

Subinginer 1

1

79

Operator calc. 1

3

80

Operator controlor date

3

81

Referent de spec.l

1

82

Referent IA

3

83

Secretar

1

84

Funcționar

3

85

Casier

1

86

Arhivar

1

87

Magaziner

3

88

Garderobier

4.5

89

Portar

29

90

Șofer II

6

91

Muncitor achizitor 1

1

92

Muncitor 1

19

93

Muncitor II

23

94

Muncitor III

6

95

Muncitor IV

22

96

Muncitor necal.1

4

TOTAL

1692


DIR.FIN.CONT

EC.DAMIAN GEORGETA

ot|


/) 77/7-1  / ZTZ

(/

SPITAL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMIȘOARA


Str.Hector, nr.l

Categoria 2

Nr.Paturi -1018CENTRALIZATOR STAT DE FUNCȚII                  \

pentru personalul plătit de la bugetul asigurărilor de sta' valabil din 01.10.2016

Nr.

CRT

FUNCȚIA

CUANTUM POST

1

Medic Sef Upu

1

2

Medic primar

15.5

3

Medic specialist

6

4

Medic

2

5

Medic stomatolog

1

6

Medic rezident an VI

2

7

Medic rezident an V

43

8

Medic rezident an IV

68

9

Medic rezident an III

127

10

Medic rezident an II

140

11

Medic rezident an 1

120

12

Farmacist rezident an III

5

13

Biolog

1

14

Asistent social S pr.

1

15

Asistent medical S pr.

4

16

Asistent dentar SSD

1

17

Asistent medical PL pr.

14

18

Asistent medical PL

11

19

Asistent medical PL deb

1

20

Registrator medical

3

21

Registrator medical deb

2

22

Infirmiera

5

23

Infirmiera deb.

1

24

Brancardier

8

25

îngrijitoare curățenie

6

TOTAL

588.5

DIR.FIN.CONT

EC.DAMIAN GEORGETA


SEFSERV RUONS

EC.TICUS IONICA