Hotărârea nr. 213/2016

213/28.11.2016 privind preluarea in patrimoniul Municipiului Timisoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de inmatriculare TM 15 HCO si a Microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB
Hotararea Consiliului Local 213/28.11.2016
privind preluarea in patrimoniul Municipiului Timisoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de inmatriculare TM 15 HCO si a Microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-27387/09.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preluarea in patrimoniul Municipiului Timisoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr.de inmatriculare TM 15 HCO si a Microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB de la Fundatia " Pentru voi ".

Art.2: Preluarea se va face in baza unui Proces verbal de predare-primire intre cele doua parti.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Fundatiei " Pentru voi ";
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI


Str. Anton Eigcalbașa nr. 69-65A, 300524 Timișoara, România

Tel: +4 0256 228 062, + 4 0356 456 0711 Fax: +4 0356 456 071 F-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro

Web: www.pentfuvoi.rp | www.facebook.com/FoundationPentruVoi Operator de date cu caracter personal: 14796

CUI: R08577099


CĂTRE

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARAtor ja^piinerea

întmatrtoulare TM 15 HCO?"

la HOL nr. 79/2016, cu numărul de intmatiiculareTM 10 ETB,


vă facem cunoscute următoarele:


Centrul de servicii sociale "PehWuVoi” și-a încetat existența la 30 aprilie 2016, așa cum prevede art. 1 din HCL nr. 79/2016.


Pentru autovehiculele deținute de către Centrul de servicii sociale “Pentru Voi” (desființat)

^^sociale' ‘ț20'16, Ormeaza a se mtrerprinae demersurile privind gg

termen de 30 de zile de la data desființăm CentruTuTS^Servicii "entru Voi” (30.04.2016), în conformitate cu prevederilejOggii jffîO îSâ&O1 îr’tKrt/^ + rîzM flririî 7ki      io+r*^ rî < mfk4 izbiri î                I            V


înregistrării, radierii

'^^^^OT^r^Wculăție provizorie sau pentru probe a vehiculelor,
în aplicarea art. 3 și 7 din HCL. nr. 79/2006, arătăm că având în vedere costurile mari de întreținere, precum și finanțarea deficitară prin subvenționare a serviciilor sociale acordate de către fundație, Fundația Pentru Voi poate prelua în folosințădoar microbuzul marca yolkswagen, cu numărul de înmatriculare TM 11 WPB,>urmând ca celelalte două autovehicule să rămână la dispoziția

CARTEA DE IDENTITATITA^VEHICULULUI


hiw<     ....... . n

Delmator

Inspectoratul de poliție al

BRD SOGELEASE SRL

DKP.CLV. BUCUREȘTI

Data înmaitieidării

*

Dala nașterii

20.05 20C6 5 ; .

/! 1

(Nr. de întm Iei Reg. Corn.,)      1 ‘r0BO.S 65

Semnătura ;și :: / /

ștampila..:, : / ..

Adresa ION M IHALACHb Nr. î-? BJ.TORTvibRI

BUCUREȘTI SECTOR 1

>              ! ? VU

1

j'iumărul de          15-1400

tnmatriciLlarc

Deținător

SI

.Inspectoratul de politic al iPCIV TIMIȘ '

HUNTCIFIUL TIMIS'dABA

1

Dala, nașterii             1475653©

Se; itrfiA ■ f: •/'    .■

’ ■

(Nr. de i.nm a Reg, Corn.)

’ 1

shimpiltvN i-'s.

Adfitsku Loga C.D, Nr, 1< Mun Timișoara,

JîK

.. Timiș

l           s /

\ X*    Z

I

ii Kl x > .     TH-15-HC0

“T~~.....................................

Numărul de înmatr redare

1

Dețmăto’'

CENTRUL DE SERVICII SOCIALE -

PENTRU ¥01

Bl

Djț.g îr^'g^iSf.ilarii

‘1

/) IĂ C/

2<

Data nașterii               ^0

('Nr, de'îtim, h Rcg, Corn.)

AdAV Uaviei Ion Nr. 47, '-Lin

5cm răpiră și ștampila ™———•

r \

Mi

isoara, Jw,d. Tiwiâ

„.

X

II4 j

Ir*^ Numărul de

H     mmairicuiarc

i

[I Deținător

Inspectoratul de poliție al

1

Data himaTrk'ulării

| Data nașterii

1

| (Nr. de înm, ki Rt-g. Cont)

1

Semnătura și

ștampila

1

| Adresii

J

1“2-

1! li 1 11-9 li ilI V9t! I II Vil

HHMlIIItlIIIIIIIIfMIII

B-                      1

i l

Calefwia    M

11 f nr Mf

I

2

CsiMa-ia C.VL|lîT.ri+l $H

2

3

Marca     M J7 jțpj p pp ;ț; p^ |q p

i 3

4

M-, EPRTMTak 31! ORT TOGO1 4

i 4

! -5

W^034' BO.7730‘1 1 1 ; Â5<R3./2005

5

i 6

WDB0O3BB31R772fî94..

6

1

&

"2

Prcprfe     3600 (reretastF 3500

7

Sarcină viMa           nAr\    jSarcT&D'S

rîîgx.                 Hwl/     idișul ^mnrcsre

l/svrșsî! adio-rlz^ pe w

i 60 O

JJ'jtoc

7

9940

o. “o

fnnare               w |disp, de Kin&re    W

4

Mp 13[iLG feU3

pietaareO

8

T.........l]

-t

9

£sT.......3395 'F.......1933

h Ț750l

9

: M)

J5

*

FII.981                 |s-erȚ U04O7U

H)

............ „ ■■........ ................... :

............. 30/ 3ROO

........ j          ..... -                          |

MOTORINA

ST1     9 Ii2l^» 3PATE

II

h2|      ...............

13

o-

& e> g

_r.

izi

rață     395/70 R 150

13

53U

995/70 R 150

14

£ij Ol*’>*!ul u®iAțJ |    r;                                   | <j(fl | Mare

14

J5 liî

CUR

/I dru

ii.'îîfes- a^ruL-i ia <har. I eu o                                Icaricuă

A tin hîriarfo     '“re | conduclii                        | cau<te£te

15

-ii*.cM-         4 a a       |icapasitaiea    ric

-livâ (k?iVh}            l ret >          | 1 1 ]ri^fevorului ();     1 * ’■

16

117

IR

g^ivc ALBASTRU

18

Î9

tMta ari mei rofriJ                                                       ■■ re-

NuMnâde irw.            ....................................... .■■■■......,...„ .

19

Nfe&fieSri ce rm afesteâ perfoirnan^fe și carecterM$«fe$(rfatei*ți. aie ^atolliiși

CAROSAT DE SC VA» (MW          V

OA05072T7 27-04-2W5 ? t          V

IBS. SABIE C.        \ 0                  ’

rara KUitu numii loiptf/ir < 530603863 L8-0T-2O10 IK. ISPAS \_a/Q °X . Wx oacWw |ji 'VkwwouAtsy

Mcxtlficân ce ny atarazâ perfamanlela șiasactohștal» <fe fotasmlăaiavehicvkiui

1


10


II


13


J4

15


16


'.18


17Vehiculul avmtl datele prezentate în tabelul A corespunde tipului omologat de Registrul Auto îfotfo conform certificatului de omologare nr. .............. din......................


Producător

(Reprezentant)..,


Semnătura și ștampila


" OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU "cmCULA'nG |

$

Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul A corespunde jț reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile | publice                                                      I

bir de mrCg.CZÂ05.Cl.7.27.X..^G.Z-O.4-2O.O5. | Localitatea_____ BUCURErfTl€/>..J.................. |

R epreze n tam R. A. R. I NiG ,-i..

Semnătura) șiș ștampila \f'Vehkulu.J avîtid datele prezentate hi tabela! 13 corespunde .reglement,arilor privind admiterea m cîrcfoapepe druaniriie publice.

Nr. de îtireg,........................

Localitatea...........................

Reprezentant R.A.R............

Semnătura și

ștampila


... data.,...,


Vehiculul avîrid datele prezentate lu tabelul C corespunde reglementări for privind admiterea în c!.rcLila(ie pe drumurile publice.

Nr. de înreg. ................................. date............... ...........

Localitatea..........................................................................

Reprezentant R.A.R...........................................................

Semnătura și

ștampila
CENTRU DE ZI PENTRU V-dl CU LOCUINȚE PROTEJATE          ■ ■

* ■ :■’■ .■           9079599

SLAVICI ION Nn47 TIMIȘOARA


vW0LJ7BCB65V632275 L ;r 2*0*53* • ’?%•»?;

9~~ ”~hl 3

F■""■"sTglT'V”11'9 0 4 '"T~n54 I1 ■■ F9Q - uT~......1.......................

yi-sol" |;J

J        "MOTORINĂ ...........

2       JJ ~ jTtîrdiimși " FATA

IVII!' ......'" 2 O5/6 5T! 6C 107 /ÎO5 T......... f

; fț^' ’ '    195/65 R16C 107/105~T ~

’ ?gl”’.......2~057&'5~~R16C“107/To'5~T     |

i z p ......1957-B'S” WfeT......1O 77'105 ™T

p7”“ .    “72 ~7     ..... 7 71..........ei”' ’”' F 7’

b'^LiS/.^ Jjffrwi.J ‘,3

iWfe«r»          J raTiStWîi

X.77XX7"..........1

90


fcli’ .......“GH l'“"

'T'"'

i


IZ


PROCES-VERBAL de tranfer fara plata încheiat astăzi^. /-W^^P^£^ele

în temeiul art. 3 din HCL 79/01 martie 2016 privind desființarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi” Timișoara și a art.124 din Legea 215/2001- legea administrației publice locale, s-a procedat la transferul fara plata a bunurilor mobile ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, în folosință gratuită între:

Municipiul Timișoara cu sediul Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, reprezentată prin dl Nicolae Robu - primar si dna Haracicu Smaranda- director economic în calitate de predător

Fundația „Pentru Voi” cu sediul Timișoara, Str. Anton Bacalbașa, nr.69-65A, înregistrată la Judecătoria Timișoara sub nr. 8/2000, având cod fiscal RO 8577099, reprezentată de dna Laila Dana Onu - director general și d-na Elena Irimia -director economic în calitate de primitor.

Bunurile mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar) prevăzute în Anexa nr. 2, anexă care face parte integrantă din HCL 79/01.03.2016, se preiau de către Fundația „Pentru Voi” pentru aducerea la îndeplinire a Art.3 din HCL 79/01.03.2016. Anexa nr. 2 însoțește prezentul proces verbal de tranfer fara plata.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare

parte.


Predător

Municipiul Timișoara

Director Economic Irimia Elena Semnătură ..
Gestionar Danita Uritescu Semantura

Gestionar Sorina Condan Semnătură) ,


FO 04-07,veri

Anexa 2 la HCL

Lista cu bunurile mobile ( mijloace fixe și obiecte de inventar) ce se dau în folosință gratuită Fundației "Pentru Voi" pe o perioadă de 6 ani

Nr. Cri.

Denumire bunuri

Valoare înregistrată

Anul dării în folosințe

Cant

Valoare neamortizată

a) - Mijloace fixe

8,936.23

1

Aparat aer condiționat

2,827.02

2001

1

0,00

2

Aparat aer condiționat

2,827.02

2001

1

0.00

3

Aparat de biguit si perforat

4,780.30

2004

1

0.00

4

Aragaz Berto' s 6 arzatoare

5,949,88

2007

1

0.00

5

Aragaz Berto's 4 arzatoare

4,664.68

2007

1

0,00

6

Copiator Minolta HP 6030 MFP

26,180,00

2008

1

0.00

7

Dulap suspendat bucătărie

4,403.00

2007

1

408.52

8

Hota

2,427.60

2008

1

0.00

9

Hota cu motor incorporat

4,431.44

2007

1

0.00

10

Lift AMF pt. microbuz

30,805.32

2008

1

0.00

11

Microbus Volswagen 8+1

95,576.00

2007

1

0.00

12

Microbuz Mercedes Benz Sprinter 311 CDl

164,862.-60

2008

1

0.00

13

Microbuz Opel Vivaro

74,866.00

2005

1

0.00

14

Motocositoare FS 130+accesorii

3,332.00

2008

1

0.00

15

Pichet incendiu

877.40

2000

1

321,08

16

Poarta metalica

4,276.73

2007

1

1,367.11

17

Sistem de securitate antiefractie

2,822.00

2005

1

0.00

18

Sistem de supraveghere cu cam.video DINA

6,643.07

2009

1

3,229.45

19

Sistem de supraveghere cu cam.video LP

15,751.99

2009

1

3,610.07

20

Sistem de telecom. cu monitoare de control video

12,100,00

2005

1

0.00

21

Sistem server HP ML 110

3,605.70

2007

1

0.00

22

Sistem supraveghere video-audio

8,089.50

2007

1

0.00

23 \

/itrina frigorifica Helkana

2,740.00

2003

1

0.00

Unitatea


LISTA DE INVENTARIERE


Gestiunea


Camera Aprobat


Primar „
Ap.aer condiționat_________

Ap.aer condiționat_________

Ap.de bîguit si perforat Aragaz berto si 6 arzatoare

Aragaz berto si 4 arzatoare Copiator Minolta HP6030


 • 7  Dulap suspendat bucătărie

 • 8  Fosa septica_____________

 • 9


Hota_________________

Hota cu motor incorporat LiftAMF ptr microbuz Microbuz Ford Tranzit Microbuz VW 8+1______

Microbuz Mecedez Benz


Motocositoare FS_________

Pichet incendiu____________

Poarta metalica___________

Sist.de securit, antiefractie Sîst.de supraveghere_____

Si5t.de supraveghere Sîst.de telecom.cu monitor Sist.server HP ML 110 Sist.supraveqhere video Vitrina frigorifica Helkana


 • 2758

 • 2759

 • 10453

 • 8675

 • 8676

 • 10454

 • 8677

 • 10455

 • 8678

 • 8679

 • 10456

 • 10457

' 10458

' 10459

" 10460

 • 10461

~ 8680

8681

8682

 • 8683

 • 8684

 • 8685

 • 10462

 • 8686

8687


buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc


buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc


2.827,02 2.827,02 4.780,30 5.949,88 4.664,68 26,180,00

4.403,00 4.105,50

 • 2.427.60 4.431,44 30.805,32

 • 117.902.60 95.576,00

 • 164.862.60 74.866,00

3.332,00 877,40

4.276,73 2.822,00 6.643,07 15.751,99 12.100,00 3.605,70 8.089,50 2.740,00 606.847,35


Ptr.Voi

Ptr.Voi

Ptr.Voi

Ptr.Voi

Ptr.Voi

Ptr.Voi

Ptr.Voi


Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi Ptr.Voi


Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca Iga Anca iga Anca Iga Anca Iga Anca


Numele si prenumele

| Semnătură