Hotărârea nr. 212/2016

212/28.11.2016 privind emiterea acordului Consiliului Local la aderarea unei terţe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participaţiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997
Hotararea Consiliului Local 212/28.11.2016
privind emiterea acordului Consiliului Local la aderarea unei terţe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participaţiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 28761/24.11.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC2016-023401/23.09.2016 a SC Mol România Petroleum Products SRL;
Având în vedere Contractul de Asociere în Participaţiune cu SC Mol România SRL din 07.02.1997;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art. 1: Se emite acordul cu privire la aderarea unei terţe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participaţiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997.

Art. 2: Obligaţiile financiare asumate conform contractului se vor aplica şi terţei persoane juridice şi nu se vor diminua în nici un fel.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Gestiune Spaţii Publicitare.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Mol România Petroleum Products SRL;
- Mass-media locale.






Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL AUTORIZARE ACIVITATI COMERCIALE SI GESTIUNE SPATII PUBLICITARE


NR.

B-dul C. D. Loga nr. 1,300030 Timișoara, Tel 0256-408340, e-mail: cristian.frantescu@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

Aprobat Primar , Nicolae Robu

Referat

Privind emiterea acordului Consiliului Local la aderarea

unei terțe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participațiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997

S.C Mol Romania Petroleum Products S.R.L ,persoana juridica romana ,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J12/729/2000,cod unic de inregistrare 7745470 ,cu sediul in Cluj Napoca ,B-dul 21 Decembrie 1989,nr.77,et.1,cam.C.1.1,cladirea C-D The Office ,Judetul Cluj funcționează cu punctul de lucru in Timișoara ,B-dul Dr.Iosif Bulbuca ,nr.9,avand ca principal obiect de activitate comercializarea carburantilor si lubrifiantilor.

Incepand cu anul 1997 ,intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si S.C Mol Romania S.R.L-Arad a intervenit contractul de asociere in participatiune din data de 07.02.1997 avand ca obiect realizarea si exploatarea in comun a unei statii ecologice de carburanti, precum si furnizarea unei game largi de servicii.

In vederea realizarii obiectivului asocierii, partile s-au obligat sa puna la dispozitie urmatoarele:

  • A. -Asociatul Consiliul Local al Municipiului Timișoara - terenul in suprafata de 5000 mp.situat in Timisoara ,Str.Diaconu Coresi (adresa veche),inscris in CF.nr.top 14164/1/1/1/1/1, cu utilitati existente la data semnarii contractului .

  • B. -Asociatul S.C Mol Romania S.R.L-Arad (actual S.C Mol Romania Petroleum Products S.R.L)-investitie minima de 1.250.000 USD (constructii si instalatii)

Contractul a fost incheiat pentru o perioada de 25 de ani cu incepere de la data semnarii acestuia, putand fi prelungit cu acordul partilor .Pe toata durata derularii contractului S.C Mol Romania Petroleum Products S.R.L se obligă sa plateasca Consiliului Local al Municipiului Timisoara o cota de 1,5% din total incasari nete ,dar nu mai putin de 2500 USD/luna .

Aderarea unor terte persoane ,fizice sau juridice ,la contractul de asociere se poate face numai cu acordul ambilor asociati, prin Hotararea Adunarii Generale a S.C Mol Romania Petroleum Products S.R.L respectiv Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Prin adresa înregistrata cu nr.SC2016-023401/23.09.2016 S.C Mol Romania Petroleum Products S.R.L ne aduce la cunostinta faptul ca de la data semnarii contractului de asociere si pana in prezent au fost operate schimbari cu privire la modalitatea de operare a statiei dupa cum urmeaza:

In urma unui proces de fuziune ,S.C Mol Romania S.R.L-Arad a fost absorbita in intregime de catre S.C Mol Romania Petroleum Products S.R.L ,aceasta din urma devenind parte in contract .

De la data la care a devenit parte in contract si pana in prezent, S.C Mol Romania Petroleum Products S.R.L si-a modificat modul de operare al statiei de distributie carburanti,in prezent aceasta fiind operata in system CODO, prin intermediul unui agent, in baza unui contract de agentie. Conform celor invocate de către reprezentanții SC Mol România Petroleum Products SRL, sistemul CODO presupune ca agentul sa opereze statia de distributie carburanti conform standardelor Mol Romania, cu respectarea stricta a conditiilor impuse de acesta agentul urmand sa vanda in numele Mol Romania produse din gama carburantilor si lubrifiantilor, precum si in nume personal ,produse aferente magazinului shop din cadrul statiei. Desi agentul care opereaza statia vinde in cadrul acesteia si produse proprii, toate veniturile realizate de catre agent sunt incluse in contract, astfel incat sumele ce trebuie achitate de catre S.C Mol Romania Petroleum Products S.R.L catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara sunt calculate si in functie de aceste venituri.

Avand in vedere faptul ca pentru desfasurarea activitatii comerciale ,agentul economic este obligat sa detina Acordul pentru Desfasurarea Exercitiilor Comerciale ,iar eliberarea acestuia este conditionata ,potrivit art.20 din contractul de asociere in participatiune ,de acceptul Consiliului Local al Municipiului Timisoara:

PROPUNEM

Emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care acesta isi manifesta acordul pentru aderarea unei terțe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participațiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997, obligațiile financiare se vor aplica și terței persoane, fara a diminua in nici un fel obligatiile finaniciare stabilite prin contractul antementionat .

VICEPRIMAR ,

IMRE FARKAS


SERVICIUL JURIDIC,

ALIN STOICA


SEF BIROU A.A.C.G.S.P, ILIE PETROVICI

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA, STELIAN STANCIU

INTOCMIT,

CRISTIAN FRANTESCU