Hotărârea nr. 210/2016

210/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap.nr.SAD1, la preţul de 56.950 euro
Hotararea Consiliului Local 210/28.11.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap.nr.SAD1, la preţul de 56.950 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2016- 28218/18.11.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016 -027893 din 15.11.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către TONENCHI VLAD , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinţă cu adresa în Timişoara strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD1, înscris în C.F. nr.404519-C1-U38, nr.topo 275/CIII;
Având în vedere adresa nr. 3183 din 10.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş,
Având în vedere adresa cu nr. SC2016 -027893 din 17.11.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse
Având în vedere adresa cu nr. SC2016 -027893 din 17.11.2016 a Biroului Scoli Spitale
Având în vedere adresa cu nr. SC2016 -027893 din 17.11.2016 a Biroului Sport Cultura
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36 ,alin.(2) , lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Timişoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap.nr.SAD1 ,înscris în C.F. nr.404519-C1-U38, nr.topo 275/CIII, la preţul de 56.950 euro.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului TONENCHI VLAD;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

l ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR.

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap.nr.SAD1, la prețul de 56.950 euro.

Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016 -027893 din 15.11.2016, înregistrată la Direcția Comunicare de cătreTONENCHI VLAD , cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenția de înstrăinare a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuință cu adresa în Timișoara strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD1, înscris în C.F. nr.404519-C1-U38, nr.topo 275/CIII.

Spațiul are o suprafață utilă de aproximativ 33,10 de mp și un preț de vânzare de 56.950 euro , respectiv de aproximativ 1720,55 euro /mp.Este format din 3 încăperi la parter,cu 0,37% cote părți comune și 24/6230mp teren în proprietate.

Având în vedere adresa nr. 3183din 10.11.2016 ,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, prin care ne informează că nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D 1, situat în strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, inclus în Situl urban,, Cartierul Cetatea Timișoara,, cu cod TM-II-s-A-06095, poziția 60 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Spații cu altă Destinație din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr. SC2016-027893 din17.11.2016 că spațiul mai sus menționat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

Prin adresa cu nr. SC2016-027893 din 17.11.2016, Biroul Școli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate, învățământ) , ce aparțin de birou.

Prin adresa cu nr. SC2016-027893 din 17.11.2016, Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate,cultură )ce aparțin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din strada Lucian Blaga nr.1, etaj parter,ap. nr.SAD1, identificat cu C.F. nr.404519-C1-U38, nr.topo275/CIII , la prețul de 56.950 euro.

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE

P. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

CONSILIER,

LUMINIȚA MIRICĂ

5

SERVICIUL JURIDIC

CĂTRE,

DIRECȚIA URBANISM

9

-Biroul Reabilitare și Dezvoltare Urbană-

Alăturat vă înaintăm copie după adresa înregistrată cu nr. de mai sus, primită de la TONENCHI VLAD in calitate de proprietar al spațiului cu alta destinație decît aceea de locuință prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara sa-și exprime dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare a acestuia la prețul de 56.950 euro.

Spațiul este situat în imobilul cu adresa în Timișoara ,strada Lucian Blaga nr.1, etaj parter,ap. SAD1, înscris în C.F. nr.404519-C1-U38, nr.topo 275/CIII, având o suprafață utilă de 33.10 mp, pentru care proprietarul solicită un preț de vânzare de 1.720.55 euro/mp.

Imobiul situat la adresa de mai sus este înscris în Lista Monumentelor Istorice-2015, poz.60 conform adresei nr. 3183 din 10.11.2016, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, motiv pentru care, vă rugăm să ne comunicați cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește dreptul de preemțiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările și completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunța conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

Având în vedere că, biroul dumneavoastră are în sarcini utilizarea patrimoniului imobiliar, în vederea încurajării dezvoltării locale, vă rugăm să ne transmiteți concret dacă acest spatiu prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timișoara.

Totodată, având în vedere adresa nr.SC2013-8474 din 03.04.2013, primită de la Comisia pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, Servicii Publice și Comerț, Regii Autonome și Societăți Comerciale, din cadrul Consiliului Local, vă rugăm să ne transmiteți, odată cu răspunsul la prezenta, detalii despre starea fizică a imobilului amplasare(localizare), valoare istorică etc., susținute prin planșe, fotografii, etc.

Vă mulțumim pentru colaborare .

CONSILIER, LUMINIȚA MIRICĂ

CĂTRE,

BIROUL SCOLI ,SPITALE

Alăturat vă înaintăm copie după adresa înregistrată cu nr. de mai sus, primită de la TONENCHI VLAD in calitate de proprietar al spațiului cu alta destinație decît aceea de locuință SAD1,prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara sa-și exprime dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare a acestuia la prețul de 56.950 euro.Suprafața utilă a acestuia este de 33,10mp.

Tinand cont ca imobilul este inclus in Lista Monumentelor Istorice-2015,pozitia nr. 60, va rugam sa ne comunicati cu celeritate punctul dumneavoastra de vedere, in ceea ce priveste exercitarea dreptului de preemtiune, importanța achiziționării respectivului imobil pentru domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara.

Va mulțumim pentru colaborare .

CĂTRE,

BIROUL SPORT, CULTURA

Alăturat vă înaintăm copie după adresa înregistrată cu nr. de mai sus, primită de la TONENCHI VLAD in calitate de proprietar al spațiului cu alta destinație decît aceea de locuință prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara sa-și exprime dreptul de preemțiune in baza Legii nr.422/2001 actualizata, la intenția de înstrăinare a acestuia .

Spatiul are adresa in Timisoara, strada Lucian Blaga nr.1, etaj parter, nr. ap. SAD1,are o suprafata utila de 33.10mp iar pretul de vanzare este de 56.950 euro, respectiv de 1720,55 euro/mp.

Tinand cont ca imobilul este inclus in Lista Monumentelor Istorice-2015,pozitia nr. 60, va rugam sa ne comunicati cu celeritate punctul dumneavoastra de vedere, in ceea ce priveste exercitarea dreptului de preemtiune, importanța achiziționării respectivului spatiu pentru domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara.

Va mulțumim pentru colaborare .