Hotărârea nr. 204/2016

204/28.11.2016 privind modificarea componenţei Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 204/28.11.2016
privind modificarea componenţei Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 29045/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru, administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.173/15.11.2016 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului KRISTOF ROBERT;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 203/28.11.2016 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului SÎRBU NICUŞOR - ALIN;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) şi art.54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Comisiei II -pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, astfel:

COMISIA II va avea următoarea componenţă:

1. CĂLDĂRARU LUCIAN - P.N.L.
2. IDOLU IULIAN DANIEL - P.S.D.
3. SANDU CONSTANTIN - ŞTEFAN - P.N.L.
4. SÎRBU NUCUŞOR-ALIN - P.N.L.
5. SZATMARI IOAN - ŞTEFAN - P.S.D.


Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016, modificată;

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Evidenţa Persoanei Timişoara;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI