Hotărârea nr. 202/2016

202/15.11.2016 privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA
Hotararea Consiliului Local 202/15.11.2016
privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 27950/15.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism ,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere: Adresa nr. 21375/14.11.2016 a S.C. COLTERM S.A. Timişoara, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2016-027729/14.11.2016; Memoriul societatii;"Testul investitorului privat prudent" elaborat in concordanta cu prevedererile OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat; Adresa nr.15125/02.112016 a Consiliul Concurentei (anexata)
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Locale de Termoficare " COLTERM" S.A. Timişoara nr. 09/14.11.2016;
Având în vedere Actul Constitutiv al S.C. COLTERM S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 313/16.12.2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM " S.A. prin fuziunea dintre S.C. " TERMOCET 2002 " S.A. şi S.C. CALOR S.A.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (3), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara isi insuseste concluziile Testului Investitorului Privat Prudent, prevazut in Anexa prezentei hotarari, care face parte integranta din acesta.

Art.2: Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. în suma de 83.950.000,00 lei, in baza concluziilor Testului Investitorului Privat Prudent (mentionat la art. 1), cu condiţia asigurării în bugetul local a sursei de finanţare, in functie de posibilitatile de bugetare, pe parcursul a 4 (patru) ani calendaristici, incepand din anul 2017.(durata valabilitatii Contractului nr. 216/30.05.2006).

Art.3: Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara se obliga ca, in termen de 2 luni de la data adoptarii prezentei hotarari, sa prezinte Consiliului Local al Municipiului Timisoara un plan real de redresare al societatii.

Art.4: Capitalul social al Colterm S.A. era de 86.246.900,00 lei, alcatuit dintr-un numar de 862.469 actiuni cu o valoare nominal de 100 LEI . In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, in situatia in care valoarea de piata a societatii este mai mica decat valoarea nominal pe actiune, majorarea se face la valoarea nominala. In cazul Colterm S.A., valoarea de piata pe actiune (0,43 LEI ) este mai mica decat valoarea nominal pe actiune (100 LEI ) si, ca atare, majorarea se va face la valoarea nominala de 100 LEI /actiune prin emisiunea unui numar de 839.500 actiuni noi. În urma majorării, capitalul social total subscris va fi de 170.196.900 lei, împărţiţi în 1.701.969 acţiuni nominative a câte 100 lei fiecare, ce aparţin în exclusivitate acţionarului unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.5: Capitalul social, în urma majorării, va fi format din:
- 1.249.700 lei - aport în natură;
- 168.947.200 lei - aport în numerar.

Art.6: Toate demersurile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş a modificărilor aduse Actului Constitutiv al societăţii, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial vor fi efectuate prin grija S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compania Locala de Termoficare S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ENERGETIC SI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITATI PUBLICE


NR. zt^^

Bd. CD. Logo nr. 1, 300030 Timișoara, tel:+40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: priinariatniQprimariatni.ro internet: www.primariatm.ro


REFERAT

privind majorarea capitalului social a S.C. COLTERM S.A. Timișoara

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/16.12.2003 s-a aprobat ca începând cu data de 16 decembrie 2003, S.C. TERMOCET 2002 S.A. si S.C. CALOR S.A. să fuzioneze prin transformare în societate comercială pe acțiuni sub denumirea S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A., având acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara. S.C. COLTERM S.A. are sediul in Timișoara, str. JOSEPH LONOVICI nr. 4, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/185/2004, Cod fiscal ; RO 16063013, având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN -4030 Producția si distribuția energiei termice si a apei calde.

Potrivit art. 7 din HCLMT nr. 314/16.12.2003, capitalul social al societății comerciale S.C. COLTERM S.A. TIMIȘOARA se constituie prin preluarea in condițiile legii, a intreg capitalului social -patrimoniului societăților comerciale CALOR S.A. Timișoara si TERMOCET 2002 S.A. TIMIȘOARA constând in clădiri, terenuri, echipamente, dotări, utilaje, mașini, mijloace fixe si circulante, drepturi de creanța si obligații. Valoarea totala a capitalului social inițial a societății rezultate in urma fuziunii era de 1.022.599.179.653 lei (rezultat din cumularea capitalurilor proprii- activ net, ale S.C. CALOR S.A. si S.C. TERMOCET 2002 S.A. si se compunea din acțiuni nominative in valoare de 1.000.000 lei/ acțiune, conform statutului societății. Acțiunile sunt proprietatea Consiliului Local care exercita drepturile si obligațiile acționarului unic, conform legii.

Potrivit art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea capitalului social. De asemenea, potrivit Actului Constitutiv al S.C. COLTERM S.A. Timișoara, capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură (art. 210 alin. (1) din legea nr. 31/1990.

Având în vedere adresa nr. 21375/14.11.2016 a S.C. COLTERM S.A. Timișoara, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. SC2016-027729/14.11.2016; Memoriul societății; Scenariu cu privire la inacțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;”Testul investitorului privat prudenf’elaborat in concordanta cu prevedererile OUG 77/2014 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat.

Adresa nr. 15125/02.112016 a Consiliul Concurentei (anexata).

Conform Actului Constitutiv al S.C. COLTERM S.A. Timișoara, capitalul social total este, în prezent, de 86.246.900,00 lei, alcătuit dintr-un număr de 862.469 acțiuni cu o valoare nominala de 100 LEI fiecare, ce aparțin în exclusivitate acționarului unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Ținând cont de prevederile legale în vigoare, Adunarea Generală a S.C. COLTERM S.A. TIMIȘOARA, prin Hotărârea nr.9./l4.11.2016, legal constituită și statutară, în ședință extraordinară, a decis majorarea capitalului social al societății, în suma de 83.950.000,00 lei, cu condiția asigurării în bugetul local a sursei de finanțare, in funcție de posibilitățile de bugetare, pe parcursul a 4 (patru) ani calendaristici, incepand din anul 2017.(durata valabilitatii contractului nr. 216/30.05.2006 ), cu condiția prezentării unui plan real de redresare a societății in termen de 2 luni de la data adoptării hotărârii.

Capitalul social al Colterm S.A. era de 86.246.900,00 lei, alcătuit dintr-un număr de 862.469 acțiuni cu o valoare nominal de 100 LEI . In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, in situația in care valoarea de piața a societății este mai mica decât valoarea nominal pe acțiune, majorarea se face la valoarea nominala. In cazul Colterm S.A., valoarea de piața pe acțiune (0,43 LEI ) este mai mica decât valoarea nominal pe acțiune (100 LEI) si, ca atare, majorarea se va face la valoarea nominala de 100 LEI /acțiune prin emisiunea unui număr de 839.500 acțiuni noi. în urma majorării, capitalul social total subscris va fi de 170.196.900 lei, împărțiți în 1.701.969 acțiuni nominative a câte 100 lei fiecare, ce aparțin în exclusivitate acționarului unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Capitalul social, în urma majorării, va fi format din:

1.249.700 lei - aport în natură;

168.947.200 lei - aport în numerar.

Luând în considerare cele mai sus prezentate propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. Timișoara în suma de 83.950.000,00 lei. în urma majorării, capitalul social total subscris va fi de 170.196.900 lei, împărțiți în 1.701.969 acțiuni nominative a câte 100 lei fiecare, ce aparțin în exclusivitate acționarului unic Consiliul

Scrisoare de Exonerare de Răspundere privind evaluarea unei participați! la capitalul propriu al Colterm SA

Primăria Municipiului Timișoara

08.11.2016

Stimate domnule Nicolae Robu,

Compania Locala de Termoficare Colterm SA („Clientul") ne-a solicitat să îl permitem Primăriei Municipiului Timișoara accesul la analiza noastră de evaluare a unei participați! de 100% în capitelul propriu al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA ("Compania") la 31 Iulie 2016, pregătită in scopul unei majorări a capitalului.

Nicio clauză din prezenta scrisoare nu are scopul de a modifica termenii sau sfera de cuprindere a analizei noastre dincolo de ceea ce este menționat in scrisoarea către managementul Clientului sl termenii si condițiile cuprinse In această scrisoare de angajament. Prin semnarea prezentei scrisori, Primăria Municipiului Timișoara înțelege și acceptă termenii, condițiile atașate, condițiile limitative ale analizei de evaluare șl condițiile prezentei scrisori.

Conținutul analizei de evaluare reflectă informațiile pe care le aveam ia dispoziție la momentul pregătirii acesteia. Ipotezele financiare șl operaționale cuprinse în această analiză de evaluare sunt responsabilitatea șl declarațiile managementului Clientului, Nu exprimăm și nu am exprimat, în raport, nicio opinie sau orice altă formă de asigurare cu privire la situațiile sau proiecțiile financiare furnizate de către conducerea Clientului, sau cu privire fa orice alte aspecte.

în cursul acestei analize, ne-au fost oferite date și previziuni financiare sl operaționale neaudltete șl auditate. Aceste informații au avut atât un caracter istoric, cât șl un caracter previzional. Ne-am bazat pe aceste date, ca prezentând întocmai rezultatele operațiunilor $1 poziția financiară a Companiei, Nu am audltat aceste date în cursul analizei noastre de evaluare. Prin urmare, nu ne exprimăm nicio opinie sau orice altă formă de certitudine cu privire la aceste date. De asemenea, vor existe, de obicei, diferențe între rezultatele scontate și cele reale, deoarece există frecvent evenimente și circumstanțe care nu sunt conforme cu așteptările, Iar diferențele care apar în urma acestor evenimente și circumstanțe, pot avea un impact semnificativ asupra valorii calculate.

Folosirea sau considerarea raportului de către Primăria Municipiului Timișoara șl orice decizii bazate pe aceasta reprezintă propria răspundere a părților folosind analiza. Prin folosirea acestei analize, o asemenea parte consimte că Deloitte nu are nicio responsabilitate decurgând din folosirea analizei sau luarea unei decizii de Investiție pe baza acesteia. Deloitte nu îșl asumă nicio răspundere pentru eventualele daune suportate de către orice parte ca urmare a unor decizii adoptate sau a unor acțiuni întreprinse în baza analizei.

Raportul nostru de evaluare a fost realizat în scopurile sus-menționate și nu a fost plănuit sau condus cu Intenția nlciunei tranzacții propuse între Client și Prlmarla Municipiului Timișoara. în consecință, acesta s-ar putea să nu acopere anumite aspecte de care Primăria Municipiului Timișoara este Interesat. Nu facem nicio declarație cu privire la suficiența sau caracterul adecvat al Informațiilor cuprinseîn analiza noastră pentru scopurile dumneavoastră.

în plus, s-ar putea ca, de la data emiterii raportului nostru, să fi avut loc evenimente ulterioare, cu privire la care nu exprimăm nicio opinie șl nu ne asumăm nicio răspundere în privința modulul în care aceste evenimente pot avea Impact asupra Companiei. Astfel, raportul nu a fost efectuat în beneficiul Primăriei Municipiului Timișoara șl nu va fi considerat ca având scopul de a înlocui alte Investigații șl proceduri pe care Prlmarla Municipiului Timișoara ar trebui să le întreprindă în scopul considerării oricărei tranzacții sau în orice alt scop.

în legătură cu accesul pe care Deloitteîl permite Primăriei Municipiului Timișoara la raportul nostru și la informațiile cuprinse în aceasta, Prlmarla Municipiului Timișoara convine câ în acest mod nu dobândește șl nu va susține că a dobândit, ca rezultat al acestui acces, vreun drept pe care altfel nu l-ar fi avut. Primăria Municipiului' Timișoara convine de asemenea că Deloitte nu și-a asumat niclo sarcină sau obligație pe care altfel nu ar fi avut-o,

Primarîa Municipiului Timișoara convine de asemenea să despăgubească șl să exonereze Deloltte și personalul acesteia în legătură cu orice revendicare a unui terț formulată ca rezultat al faptului că Deloitte a permis accesul raportul său.

în continuare, părțile înțeleg șil convin prin prezenta că informațiile obținute ca urmare a dezvăluirii raportului nostru către Primăria Municipiului Timișoara nu vor fi comunicate altor persoane.

Vă rugăm să ne confirmați acordul dumneavoastră cu cele de mal sus, semnând șl datând copia anexată a prezentei scrisori și returnând-o societății Deloitte.

Lars Wîechen

Partener, Financial Advlsory

Am citit și suntem de acord:

Prin________________________________

(Semnătură)

Nume NicoJaeRobu

Funcție Primar Municipiu Timișoara

Client CIT COLTERM SA

Data 08.11.2016

Scrisoare de Exonerare de Răspundere privind evaluarea unei partWpațll la capitalul propriu al Colterm SA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

08.11.2016

Stima ti Domn!,

Compania locala de Termoflcare Colterm SA („Clientul"} ne*a solicitat să ti permitem Consiliului Local al Municipiului Timișoara accesul la analiza noastră de evaluare a unei participați! de 100W în capitalul propriu al Companiei Locale de Termoflcare Colterm SA ("Compania") la 31 Iulie 2016, pregătită In scopul unei majorări a capitalului.

Nicio clauză din prezenta scrisoare nu are scopul de a modifica termenii sau sfera de cuprindere a analizei noastre dincolo de ceea ce este menționat In scrisoarea către managementul Clientului si termenii si condițiile cuprinse In această scrisoare de angajament. Prin semnarea prezentei scrisori, Consiliul Local al Municipiului Timișoara înțelege șl acceptă termenii, condițiile atașate, condițiile limitative ale analizei de evaluare șl condițiile prezentei scrisori.

Conținutul analizei de evaluare reflectă Informațiile pe care le aveam la dispoziție la momentul pregătirii acesteia, Ipotezele financiare $1 operaționale cuprinse în această analiză de evaluare sunt responsabilitatea și declarațiile managementului Clientului Nu exprimăm $1 nu am exprimat, în raport, nlclo opinie sau orice altă formă de asigurare cu privire la situațiile sau proiecțiile financiare furnizate de către conducerea Clientului, sau cu privire la orice alte aspecte,

în cursul acestei analize, ne-au fost oferite date șl previziuni financiare sl operaționale neaudltate șl auditate. Aceste Informații au avut atât un caracter Istoric, cât și un caracter previzional, Ne-am bazat pe aceste date, ca prezentând întocmai rezultatele operațiunilor șl poziția financiară a Companiei. Nu am auditat aceste date în cursul analizei noastre de evaluare. Prin urmare, nu ne exprimăm nlclo opinie sau orice altă formă de certitudine cu privire la aceste date. De asemenea, vor exista, de obicei, diferențe între rezultatele scontate și cele reale, deoarece există frecvent evenimente șl circumstanțe care nu sunt conforme cu așteptările. Iar diferențe le care apar în urma acestor evenimente și circumstanțe, pot avea Un impact semnificativ asupra valorii calculate.

Folosirea sau considerarea raportului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara șl orice decizii bazate pe aceasta reprezintă propria răspundere a părților folosind analiza. Prin folosirea acestei analize, o asemenea parte consimte că Delaitte nu are nlclo responsabilitate decurgând din folosirea analizei sau luarea unei decizii de investiție pe baza acesteia. Delaitte nuîșl asumă nlclo răspundere pentru eventualele daune suportate de către orice parte ca urmare a unor decizii adoptate sau a unor acțiuni întreprinse în baza analizei.

Raportul nostru de evaluare a fost realizat în scopurile sus-mențlonate șl nu a fost plănuit sau condus cu Intenția nlciunel tranzacții propuse între Client șl Consiliul Local al Municipiului Timișoara. în consecință, acesta s-ar putea să nu acopere anumite aspecte de care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este Interesat. Nu facem nlclo declarație cu privire la suficiența sau caracterul adecvat al informațiilor cuprinse în analiza noastră pentru scopurile dumneavoastră.

în plus, s-ar putea ca, de la data emiterii raportului nostru, să fi avut loc evenimente ulterioare, cu privire la care nu exprimăm nlclo opinie șl nu ne asumăm nlclo răspundere în privința modulul în care aceste evenimente pot avea Impact asupra Companiei. Astfel, raportul nu a fost efectuat în beneficiul Consiliului local al Municipiului Timișoara și nu va fl considerat ca având scopul de a înlocui alte investigații șl proceduri pe care Consiliul Local al Municipiului Timișoara ar trebui să le întreprindă în scopul considerării oricărei tranzacții sau în orice alt scop.

în legătură cu accesul pe care Deloitte îl permite Consiliului Local ai Municipiului Timișoara la raportul nostru șl la informațiile cuprinse în aceasta, Consiliul Local al Municipiului Timișoara convine că în acest mod nu dobândește șl nu va susține că a dobândit, ca rezultat al acestui acces, vreun drept pe care altfel nu l-ar fl avut. Consiliul Local al Municipiului Timișoara convine de asemenea că Deloitte nu șî-a asumat nlclo sarcină sau obligație pe care altfel nu ar fl avut-o.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara convine de asemenea să despăgubească și să exonereze Deloitte șl personalul acesteia în legătură cu orice revendicare a unul terț formulată ca rezultat al faptului că Deloitte a permis accesul raportul său. în continuare, părțile înțeleg și convin prin prezenta că informațiile obținute ca urmare a dezvăluirii raportului nostru către Consiliul local al Municipiului Timișoara nu vor ft comunicate altor persoane.

Vă rugăm să ne confirmați acordul dumneavoastră cu cele de mal sus, semnând și datând capla anexată a prezentei scrisori și returnând-o societății Detoitte.

Partener, Financial Advisory

Am citit șl suntem de acord:

Consilieri Locali al Municipiului Timișoara

Nr.CrL

Nume sl Prenume

Semnătură

1 ■ ■

Dan Dlaconu

2.

Constantin Ștefan Sandu                         . 1

-3 -...

Grigore Grlgorolu                                   i

4

SimionMosiu                                 '

5

Radu Dragos Dlmeca

6

Adrian Razvan Lulcluc .                             1

7

Daniela M'lrela Maris

’8

Adellna Larlssa Tirzlu

9

Lorenzo Flavius Bara bas

...

Robert Krlstoff ■                                      |

11.

lucian Caldararu                                  ■

12

Clprlan Ștefan Mlhok

.13

loan Ștefan Szatmari                              :

........ ......

..14 .

Iulian Daniel idolu

15

Lucian Corel Taropa                               ■

16

Alfred Robert Simonls

17

Gabriela Popovlcl

18

Sorin Gabriel lonescu

.19

Luminița Tundrea

20

lon-Ârdeal leremia

21

loan Mateescu

22

imreFarkas

23

Zlatiborca Marcpv

’ 24 '

Marii» Cristlnei Duguiescu

25

Râlluca Ioana Popescu

26

Ilare Bordeasu

27

Adrian Romltâ Orza

Client CLTCOLTERMSA

Data 08.11.2016

Scrisoare de Exonerare de Răspundere cu privire Ia Testul Investitorului Privat Prudent întocmit pentru Compania Locala deTermoflcare Colterm

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

08,11.2016


Stima tl Domni,

Compania Locala de Termoficare Colterm SA („Clientul"} ne-a solicitat să îi permitem Consiliului Local al Municipiului Timișoara accesul la analiza noastră de evaluare, realizata pentru a determina daca o majorare a capitalului social al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA ("Compania"), cu suma de 84 mii ROM, constituie ajutor de stat in sensul art87 (1) al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene.

Nlcio clauză din prezenta scrisoare nu are scopul de a modifica termenii sau sfera de cuprindere a analizei noastre dincolo de ceea ce este menționat In scrisoarea către managementul Clientului sl termenii si condițiile cuprinse in această scrisoare de angajament. Prin semnarea prezentei scrisori, Consiliul Local al Municipiului Timișoara înțelege șl acceptă termenii, condițiile atașate, condițiile limitative ale analizei de evaluare și condițiile prezentei scrisori, Conținutul analizei de evaluare reflectă Informațiile pe care le aveam la dispoziție la momentul pregătirii acesteia. Ipotezele financiare și operaționale cuprinse în această analiză de evaluare sunt responsabilitatea și declarațiile managementului Clientului. Nu exprimăm și nu am exprimat, în raport, niclo opinie sau orice altă formă de asigurare cu privire la situațiile sau proiecțiile financiare furnizate de către conducerea Clientului, sau cu privire la orice alte aspecte.

în cursul acestei analize, ne-au fost oferite date șl previziuni financiare si operaționale neauditate și auditate. Aceste Informații au avut atât un caracter Istoric, cât șl un caracter previzional. Ne-am bazat pe aceste date, ca prezentând întocmai rezultatele operațiunilor și poziția financiară a Companiei. Nu am audltat aceste date în cursul analizei noastre de evalua re. Prin urmare, nu ne exprimăm niclo opinie sau orice altă formă de certitudine cu privire la aceste date. De asemenea, vor exista, de obicei, diferențe între rezultatele scontate și cele reale, deoarece există frecvent evenimente și circumstanțe care nu sunt conforme cu așteptările, iar diferențele care apar în urma acestor evenimente șl circumstanțe, pot avea un impact semnificativ asupra valorii calculate. . -

Folosirea sau considerarea raportului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara și orice decizii bazate pe aceasta reprezintă propria răspundere a părților folosind analiza. Prin folosirea acestei analize, o asemenea parte consimte că Deloitte nu are niclo responsabilitate decurgând din folosirea analizei sau luarea unei decizii de Investiție pe baza acesteia. Deloitte nu îșl asumă nlcio răspundere pentru eventualele daune suportate de către orice parte ca urmare a unor decizii adoptate sau a unor acțiuni întreprinse în baza analizei.

Raportul nostru de evaluare a fost realizat în scopurile sus-mențlonate și nu a fost plănuit sau condus cu Intenția nlciunel tranzacții propuse între Client și Consiliul Local al Municipiului Timișoara. în consecință, acesta s-ar putea să nu acopere anumite aspecte de care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este interesat. Nu facem nlcio declarație cu privire la suficiența sau caracterul adecvat al informațiilor cuprinse în analiza noastră pentru scopurile dumneavoastră.

în plus, s-ar putea ca, de la data emiterii raportului nostru, să fi avut loc evenimente ulterioare, cu privire la care nu exprimăm niclo opinie și nu ne asumăm niclo răspundere în privința modului în care aceste evenimente pot avea impact asupra Companiei. Astfel, raportul nu a fost efectuat în beneficiul Consiliului Local al Municipiului Timișoara șl nu va fl considerat ca având scopul de a înlocui alte investigații șl proceduri pe care Consiliul Local al Municipiului Timișoara ar trebui să le întreprindă în scopul considerării oricărei tranzacții sau în orice alt scop.

în legătură cu accesul pe care Deloitte îl permite Consiliului Local al Municipiului Timișoara la raportul nostru și la Informațiile cuprinse în aceasta, Consiliul Local al Municipiului Timișoara convine că în acest mod nu dobândește și nu va susține că a dobândit, ca rezultat al acestui acces, vreun drept pe care altfel nu l-ar fi avut. Consiliul Local al Municipiului Timișoara convine de asemenea că Deloitte nu șl-a asumat niclo sarcină sau obligație pe care altfel nu ar fi avut-o.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara convine de asemenea $ă despăgubească și să exonereze Deloltte șl personalul acesteia în legătură cu orice revendicare a unui terț formulată ca rezultat al faptului că Deloltte a permis accesul raportul său.

în continuare, părțile înțeleg și convin prin prezenta că Informațiile obținute ca urmare a dezvăluirii raportului nostru către Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu vor fi comunicate altor persoane.

Vă rugăm să ne confirmați acordul dumneavoastră cu cele de mal sus, semnând șl datând copia anexată a prezentei scrisori și returnând-o societății Deloitte.

Lars Wiechen

Partener, Financial Advlsory

Am citit șî suntem de acord:

Consilieri Locali al Municipiului Timișoara

Nr, Crt.

| Nume si Prenume

Semnătură                                     . /

1

Dan Diaconu

2- •

Constantin Ștefan Sandu

■3

Grigore Grlgorolu ’

1           .1. .1. 11.. IIIIL.II ...J1V.IIL HLin.

4

| Slmlon Mosiu

5' '

I Radu Dragos Dimeca

6 - -

Adrian Razvan Lulcluc

■ T

Daniela Mirela Maris

8.

Adelina Larissa Tlrzlu

î 9” '

Lorenzo Flavius Barabas

i 10 ’

Robert Kristoff

i ii..

Lucian Caldararu

* 12.             .

Clprlan Ștefan Mlhok

.13

loan Ștefan Szatmari

14 '

Iulian Daniel Idoîu

15.

Lucian Dorel Taropa

16

Alfred Robert Simonis

17

Gabrieîa Popovlcî

-18       J

Sorin Gabriel lonescu

19            ;

Luminița Tundrea

20 ;

lon-Ardeal leremla

21 .

loan Mateescu

1 22

Imre Farkas

j 23.              •

Zlatlborca Marcov

24

Martus Crlstînel Dugulescu

25 '             |

Raluca ioana Popescu

26 .            j

rare Bordeasu

.27

Adrian Romita Orza

Client CLTCOLTERMSA

Data 08.11.2016

Scrisoare de Exonerare de Răspundere cu privire la Testul Investitorului Privat Prudent întocmit pentru Compania Locala de Termoflcare Colterm

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

08.11.2016


Stimate domnule Nlcolae Robu,

Compania Locala de Termoflcare Colterm SA („Clientul") ne-a solicitat să îl permitem Primăriei Municipiului Timișoara accesul la analiza noastră de evaluare, realizata pentru a determina daca o majorare a capitalului social al Companiei Locale de Termoflcare Colterm SA ("Compania"), cu suma de 84 mii RQN, constituie ajutor de stat In sensul art 87 (1) al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene.

Nlclo clauză din prezenta scrisoare nu are scopul de a modifica termenii sau sfera de cuprindere a analizei noastre dincolo de ceea ce este menționat In scrisoarea către managementul Clientului sl termenii si condițiile cuprinse in această scrisoare de angajament. Prin semnarea prezentei scrisori, Primarla Municipiului Timișoara înțelege șl acceptă termenii, condițiile atașate, condițiile limitative ale analizei de evaluare șl condițiile prezentei scrisori.

Conținutul analizei de evaluare reflectă informațiile pe care le aveam la dispoziție la momentul pregătirii acesteia. Ipotezele financiare și operaționale cuprinse în această analiză de evaluare sunt responsabilitatea și declarațiile managementului Clientului. Nu exprimăm șl nu am exprimat, în raport, nicio opinie sau orice altă formă de asigurare cu privire la situațiile sau proiecțiile financiare furnizate de către conducerea Clientului, sau cu privire la orice alte aspecte.

în cursul acestei analize, ne-au fost oferite date șl previziuni financiare sl operaționale neauditate și audltate. Aceste Informații au avutatât un caracter istoric, cât $1 un caracter previzional. Ne-am bazat pe aceste date, ca prezentând întocmai rezultatele operațiunilor și poziția financiară a Companiei. Nu am audltat aceste date în cursul analizei noastre de evaluare. Prin urmare, nu ne exprimăm nlclo opinie sau orice altă formă de certitudine cu privire la aceste date. De asemenea, vor exista, de obicei, diferențe între rezultatele scontate $1 cele reale, deoarece există frecvent evenimente și circumstanțe care nu sunt conforme cu așteptările, Iar diferențele care apar în’ urma acestor evenimente șl circumstanțe, pot avea un impact semnificativ asupra valorii calculate.

Folosirea sau considerarea raportului de către Primarla Municipiului Timișoara șl orice decizii bazate pe aceasta reprezintă propria răspundere a părților folosind analiza. Prin folosirea acestei analize, o asemenea parte consimte că Deloltte nu are nlclo responsabilitate decurgând din folosirea analizei sau luarea unei decizii de Investiție pe baza acesteia. Deloltte nu îșl asurnă nlclo răspundere pentru eventualele daune suportate de către orice parte ca urmare a unor decizi! adoptate sau a unor acțiuni întreprinse în baza analizei,

Raportul nostru de evaluare a fost realizat în scopurile sus-mențlonate șl nu a fost plănuit sau condus cu intenția niclunel tranzacții propuse între Client și Primarla Municipiului Timișoara, în consecință, acesta s-ar putea să nu acopere anumite aspecte de care Primarla Municipiului Timișoara este Interesat, Nu facem nicio declarație cu privire la suficiența sau caracterul adecvat al Informațiilor cuprinse în analiza noastră pentru scopurile dumneavoastră.

în plus, s-ar putea ca, de la data emiterii raportului nostru, să fi avut loc evenimente ulterioare, cu privire la care nu exprimăm nicio opinie și nu ne asumăm nicio răspundere în privința modulul în care aceste evenimente pot avea Impact asupra Companiei. Astfel, raportul nu a fost efectuat în beneficiul Primăriei Municipiului Timișoara șl nu va fi considerat ca având scopul de a înlocui alte investigații și proceduri pe care Primarla Municipiului Timișoara ar trebui să le întreprindă în scopul considerării oricărei tranzacții sau în orice alt scop.

în legătură cu accesul pe care Deloltte îl permite Primăriei Municipiului Timișoara la raportul nostru și la informațiile cuprinse în aceasta, Primarla Municipiului Timișoara convine că în acest mod nu dobândește $1 nu va susține că a dobândit, ca rezultat al acestui acces, vreun drept pe care altfel nu l-ar fi avut Primarla Municipiului Timișoara convine de asemenea că Deloltte nu șl-a asumat nlclo sarcină sau obligație pe care altfel nu ar fi avut-o.

Primărie Municipiului Timișoara convine de asemenea să despăgubească și să exonereze Deloltte $1 personalul acesteia în legătură cu orice revendicare a unui terț formulată ca rezultat al faptului că Deloltte a permis accesul raportul său, în continuare, părțile înțeleg șl convin prin prezenta că Informațiile obținute ca urmare a dezvăluirii raportului nostru către Primăria Municipiului Timișoara nu vor fi comunicate altor persoane.

Vă rugăm să ne confirmați acordul dumneavoastră cu cele de mal sus, semnând șl datând copia anexată a prezentei scrisori și returnând-o societății Deloltte.

Cu stimă, del^econsul^Xnță s'ltt

Lars Wiechen

Partener, Financial Advisory

Am citit și suntem de acord:

Prin_______________________

(Semnătură)

Nume Nicolae Robu

Funcție Primar Municipiu Timișoara

□lent CIT COLTERM SA

Data 08.11.2016

Deloltte^ ®

Delcltte Consultanta SRL

Șoseaua Nlcolae Tltulescu 4-8

Intrarea Est, etaj 2

București 011141

Remania

Tel: +40 (21) 222 16 61

Fax: +40 (21) 222 16 60

www.deloltte.ro

Colterm SA

Str. Episcop Lonovici 4,

Timișoara

Către: Mircea Cristan Aron- Director General

Referitor: Testul Investitorului Privat Prudent efectuat In scopul unei majorări de capital a Colterm

Stimate domnule Director,

Prin prezenta va comunicam ca am finalizat raportul de evaluare al Testului Investitorului Privat ("Testul"). Raportul a fost întocmit pentru uzul confidențial al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA Timișoara ("Colterm", "Societatea") si al autoritatilor competente, in contextul unei majorări de capital realizata de acționarul unic, Consiliul Local Timișoara. Scopul Testului a fost de a determina daca majorarea de capital constituie ajutor de stat in sensul art 87 (1) al Tratatului de funcționare al Uniunii Europene. Sfera de cuprindere a lucrării a fost stabilita prin contractul încheiat intre parti in data de 29 august 2016.

Suma cu care Societatea poate majora capitalul (83,95 mii RON) a fost determinata scazand din totalul datonilor către furnizori (118,04 mii RON) suma totala care reprezintă pierderi induse (34,1 mii RON).

In urma aplicării Abordării prin Venit, metoda actualizării fluxurilor de numerar către firma, valoarea Societății la 31 iulie 2016 înainte de majorarea capitalului social a fost stabilita la 0,4 mii RON. Valoarea Societății, la data Testului, după incorporarea unei majorări a capitalului social a fost determinata la 90,7 mii RON. S-a constatat ca o operațiune de majorare a capitalului social al Colterm, de către Consiliul Local Timișoara, cu o suma de 83,95 mii RON, are sens din punct de vedere economic, iar operațiunea trece Testului Investitorului Privat Prudent.

Cu deosebit respect,

Lars Wiechen,

[RAPORT DE REDRESARE A COLTERM S.A.

1) DESCRIEREA SOCIETĂȚII:

 • • Colterm a fost înființată în 2004 prin hotărârea Consiliului Local Timișoara, prin reorganizarea a două societăți: Tcrmocet 2002-societatea care gestiona central și rețele primare de termoficare -și Calor- societatea care gestiona rețeaua secundară, puncte termice și centrale de cartier. Societatea se află în subordinea Consiliului Local Timișoara și are că activitate de baza producția și distribuția energiei termice pentru încălzire și apă caldă pe rază Municipiului Timișoara și producerea energiei electrice.

 • • Activitatea de producție a energiei în cogenerare(termică și electrică) este reglementată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energici (ANRE).Această aprobă prețul de producere a energiei termice în cogcnerare. Activitatea de producere energie termică (exclusive cogenerare), transport, distribuție și furnizare este reglementată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), care avizează prețurile de producere și tarifele de transport și distribuție (inclusive furnizare);

 • • Colterm deține licențe pentru producerea de energic electrică (nr.596/2004), licență pentru producerea de energic termică (nr.597/2004) și licență pentru furnizarea energiei electrice (nr.947/2015) emise de ANRE. Societatea deține și licență de serviciu public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare- clasa 2-(nr.2452/21.05.2013).

 • • Colterm arc un capital social de 86.246.900RON alcătuit dintr-un număr de 862.469 acțiuni cu o valoare nominal dc 100,00 RON. Societatea este deținută în proporție de 100% de Consiliul Local Timișoara.

 • • Aproximativ 40% din lungimea rețelelclor termice a fost reabilitată de Ia punerea în funcțiune și până în prezent,invcstitiaridicandu-se la peste 70 milioane curo, finanțată în principal din fonduri europene (POSMcdiu2007-2008 și POIM Axa 7(începând cu 2013). Reabilitarea a vizat înlocuirea conductelor cu izolație clasică cu conducte de tip preizolate, redimensionarea rețelei de distribuție la nivelul consumurilor actuale și înlocuirea vanelor de secționare și racord.

 • • Rețelele de distribuție nereabilitate au o stare tehnică necorespunzătoare din cauza vechimii și uzurii, și trebuie rehabilitate pentru a reduce pierderile de fluid și energie termică.Situația este similară atât pentru rețelele dc distribuție a energiei termice din punctele termice,cât și din centralele termice. în ultimii ani, s-a constatat o creștere a pierderilor de energie termică în rețelele secundare, ceea ce denotă faptul că starea rețelelor termice secundare s-a înrăutățit, fiind necesară reabilitarea, dar și redimensionarea acestora. în prezent Municipiul Timișoara are

(

aprobarea de a reabilita rețele termice primare în lungime de traseu de 9 km și rețele termice secundare în lungime de traseu de 20 km. Valoarea acestor investiții se ridică la circa 34 milioane Euro și vor fi finanțate în principal din fonduri europene PO1M Axa 7.1

 • • Rețeaua termică secundară face legătură între punctele termice și consumatorul final. Lungimea totală a rețelei secundare aferentă punctelor termice și centralei termice de cvartal este de 310 km și este compusă din conducte separate pentru agent de încălzire și pentru apă caldă menajeră. Izolația termică a conductelor este realizată din vată minerală, protejată cu carton asfaltat, vechimea acestora fiind cuprinsă între 10 și 30 de ani.

 • • Problemele apărute în sistemul de conducte secundare sunt similar celor din sistemul primar,și anume funcționarea defectuoasă. Cu alte cuvinte, consumatorii finali nu primesc apă caldă menajeră la temperature dorită,îndeosebi dimineață,ceea ce îi oblige să arunce o cantitate mare de apă până la atingerea temperaturii dorite. Motivul temperaturii redusă a apei calde este faptul că nu există recirculație pentru apă caldă de la nivelul ultimului etaj alimentat cu apă caldă menajeră, iar în multe cazuri recirculația nuseface nici la nivel de branșament. Consumul suplimentar de apă și energie termică, care în fapt nu sunt utilizate de către locatari, sunt cauzele principale pentru debranșarea consumatorilor de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

 • • In perioada 2009-2015 Municipiul Timișoara a derulat proiectul “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de Protecția Mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”-Etapă 1 finanțată în principal din fonduri europene (POS Mediu Axa 3 )în valoare de 52 mii EUR care a constat în reabilitarea celor două surse de producere a agentului termic respectiv CET Sud și CET Centru.

Deși producerea de energie termică ar putea fi considerate o activitate monopolistă pentru Colterm S.A., în ultimii ani au apărut soluții alternative de asigurare de încălzire precum centralele termice de apartamente care funcționează pe gaz. (descriere POS 1 Mediu).

Din acest motiv, dar și din cauza calității reduse a apei calde furnizate de Societate, o parte din client s-au debranșat de la rețeaua de termoficare. în Timișoara, deconectările au ajuns la peste o treime din baza inițială de clienți, însă ritmul debransarilor a scăzut în ultimii trei ani;

 • • Situația nu este singulară pentru Timișoara, în ultimii 20 de ani, peste 100 de societăți de termoficare din România au intrat în faliment. Falimentele au survenit că urmare a lipsei unor investiții în retehnologizarea rețelelor de distribuție că urmare a situației financiare instabile și

a accesului dificil la finanțare a acestor societăți. Că atare, calitatea slabă a serviciilor a condus la o serie de deconectări ale clienților și la falimentul societăților.

2) STRATEGIA FINANCIARA:

a) Descrierea demersurilor realizate pentru contractarea de credite bancare perioada 2015- 2016:

CEC Bank SA : In anul 2015, conform negocierilor avute cu CEC Bank timp de 7 luni, s-au evaluat cu experți evaluatori agreați de CEC, bunuri mobile și imobile în valoare de 70,8 mil.lei. Bank S.A. a acceptat prin oferta neangajantă să refinanteze un plafon de credite de 8 milioane lei și în baza documentațiilor prezentate să acorde COLTERM S.A. un plafon de credite de 50 milioane lei pe o perioada de 10 ani. Fiind autoritate contractantă, CEC BANK S.A. a solicitat COLTERM S.A. să organizeze o procedura de achiziție pentru servicii de acordare de credit bancar, conform OUG nr.34/2006 privind achizițiile publice. în acest sens COLTERM S.A. a inițiat procedura de achiziție “licitație deschisă” fiind publicat în SEAP anunțul de participare nr. 159421/13.05.2015, dată de deschidere a oferctclor a fost 25 iunie 2015, conform reglementărilor în vigoare. Deși caietul de sarcini a fost întocmit conform solicitărilor primite de la CEC Bank în cele 6 luni de analiză, totuși nici CEC Bank și nici altă banca comercială nu au depus nici o oferta în dată de 25 iunie 2015. După întreag perioada de analiză (7 luni), CEC nu a revenit cu un răspuns pozitiv la solicitarea noastră, intarziindu-ne astfel cu 7 luni.

Față de această situație, COLTERM S.A. a continuat negocierile cu băncile finanțatoare și cele potențiale pentru a suplimenta sau a contracta noi linii de credite pentru continuarea în bune condiții a activității curente de exploatare.

Au fost purtate discuții/ negocieri în cursul anului 2015 și 2016, cu următoarele entități bancare, neconcretizate în realizarea unei oferte formale scrise angajante / neangajante: Nextebank SĂ, Libra Internet Bank SĂ, Exim Bank SĂ, BCR, Banca Transilvania, înțesa SanPaolo Bank.

OTP Bank S.A.: începând cu luna august 2015, s-au purtat negocieri și apoi transfer de informații financiare cu OTP Bank S.A. pentru contractarea unei facilități linie de credit dc 25 milioane de lei în vederea achitării parțiale a furnizorilor restanți. în cursul negocierilor OTP Bank a condiționat acordarea acestui plafon de finanțarea concomitentă din piață bancară a restului furnizorilor neachitati din sold- la aceea dată de aproximativ 45 milioane de lei. Practic, OTP BANK finanța COLTERM S.A. dacă se găseau în piață și alți finanțatori dispuși să preia riscul/ expunerea. Structura dc garantare propusă era încasarea subvenției de la Primăria Timișoara pt. 2016. OTP Bank SĂ și-a exprimat intenția de finanțare doar dacă se acoperă și deficitul de lichiditate din alte surse.

Bancpost S.A.: în calitate de creditor existent al COLTERM S.A., am purtat negocieri cu Bancpost SĂ în vederea contractării unei facilități în plafon maxim de 8 milioane lei, începând cu luna septembrie 2015, pentru plata furnizorilor curenți. Reprezentanții Bancpost au trimis aplicația la Atena pentru aprobare, deși au primit aviz negativ din partea colegilor de la departamentele de analiză din România. Facilitatea a aprobat fost aprobată intern, dar condiționată de oferirea de către COLTERM S.A. de garanții reale mobiliare și imobiliare în valoare de minim 10 milioane lei (grad de acoperire în garanții reale de minim 125%). Având în vedere natură specifică a activității COLTERM S.A., cele două clădiri de birouri- valoroase d.p.d.v. al băncilor- fiind ipotecate deja pentru creditele contractate la BCR S.A. și Banca Transilvania, societatea a putut pune la dispoziția BANCPOST S.A. clădiri specific tehnice pentru producție și utilaje specializate. Astfel, deși BANCPOST S.A. a aprobat facilitatea de credit în comitetul sau creditor de la Atena, și-a declinat apoi competență de a evalua garanțiile oferite de COLTERM S.A., acestea fiind “prea specializate pentru a fi luate în garanție”.

Raiffeisen Bank S.A: In toamna lui 2015, s-au depus diligentele în vederea contractării unei structuri de finanțare private bancare de către Municipiul Timișoara, facilitate de factoring fără recurs în valoare de 70 milioane de lei, sursă finanțare: Raiffeisen Bank SÂ, pentru plata facturilor restante către principalii furnizori ai CLT COLTERM S.A.; împreună cu Raiffeisen Bank S.A., COLTERM S.A. a analizat și a structurat o facilitate de finanțare denumită factoring intern fără recurs, în valoare totală de 70 milioane de lei, în vederea achitări facturilor restante către furnizorii principali (E-ON, CFR Marfa, CE oltenia, AQUATIM, AMV STYLE et al.) ai COLTERM SĂ;

 • •      în urmă negocierii cu Raiffeisen Bank S.A., COLTERM S.A. s-a întâlnit cu fiecare furnizor în parte pentru a explică și negocia structura de finanțare, s-au obținut acordurile de principiu ale principalilor furnizori (E-ON, CFR Marfă, CE Oltenia, AQUATIM, AMV STYLE et al.) cu privire la acceptarea realizării plăților în formă descrisă în oferta de finanțare a Raiffeisen Bank S.A.;

 • •      Urmă să primim: aviz pozitiv legal extern din partea Ernst &arnp; Young România SRL cu privire la legalitatea realizării tranzacției; aprobarea din partea Raiffeisen Bank S.A a facilității de creditare; după care urmă să începem demersurile de aprobare și contractare în cadrul aparatului administrativ al Municipiului Timișoara (avize de la direcțiile economice, juridice și tehnice ale Primăriei). Finanțarea nu s-a mai realizat și în contextul emiterii în aceea perioada a OUG 45/ 2015 prin care se crea cadrul legislativ pentru realizarea unu împrumut prin Trezoreria Statului către Municipiul Timișoara, pentru plata furnizorilor de materie prima și servicii în vederea realizării producerii, transportului, distribuției de apă caldă și încălzire.

 • •      Prin O.U.G. 46/ 2015 s-au creat premisele legale că Municipiul Timișoara să plătească subvenția către populație, în avans către COLTERM S.A. precum și asumarea/ acordarea pierderilor tehnologice induse în valoare totală de 51 milioane lei- bani folosiți pentru plata furnizorilor principali (E.ON, CEO și CFR) a.i. COLTERM S.A. să supraviețuiască sezonului de încălzire 2015- 2016.

Soluția a rezolvat problema punctual, dar nu d.pd.v. strategic: prin încasarea parțială, în avans, a subvenției pe anul 2016, COLTERM S.A. a funcționat întreg anul 2016 fără subvenție încasată de la Municipiul Timișoara, extîmându-se pe creditul furnizor și înregistrând penalități pentru neplata acestora.

Tabelul de mai jos prezintă soldurile anuale ale împrumuturilor bancare pe termen lung si termen scurt ale COLTERM S.A. pentru perioada 2004- 2015.


Data CREDITE TL

Data CREDITE TS

Evoluția soldurilor creditelor bancare pe termen lung (TL- pentru investiții) si a celor pe termen scurt (TS- pentru activitatea curenta de exploatare) ne arata următoarele:

-/+ soldul creditelor pe TL a scăzut constant pana in 2015, la 15,2 mio lei iar cel al creditelor pe TS a scăzut la 13,6 mio lei:

-/+ soldul total al creditelor pe TS este similar cu cel al creditelor pe TL, ceea ce arata următoarele:

 • - incapacitatea COLTERM S.A. de a atrage finanțări pe termen lung pentru investiții de la băncile comerciale: acestea au condiționat aprobarea finanțărilor viitoare de sprijinul acționarului unic, municipiul Timișoara, in redresarea societății prin influx de lichiditate;

 • - raportat la dimensiunea activitatii desfășurate, COLTERM S.A. este in prezent, subfinantata pe TL pentru activitatea de investiții;

 • - creditele pe TS, pentru desfasurarea activitatii curente a societății, sunt de asemenea subdimensionate- COLTERM S.A. se finanteaza de la o luna la alta din încasările curente si din expunerea pe TS atrasa de la băncile comerciale.

- băncile comerciale au adoptat o politica unitara si constanta de a nu isi creste expunerea de finanțare pe COLTERM S.A. si treptat de a urma o strategie de exit (ieșire de pe relația de creditare cu COLTERM S.A.)

-/+ fara o finanțare externa din partea acționarului unic, Municipiul Timișoara, strategia băncilor comerciale nu se va modifica in viitor;

TOTAL GENERAL SOLD CREDITE


---- Data TOTAL GENERAL SOLD CREDITE

Sintetizând, variația soldului general al creditelor bancare contractate de COLTERM S.A. ne arata, incepand cu 2010- 2011, o scădere accentuata a apetitului băncilor comerciale de a finanța societatea, ajungând in 2015 la un minim istoric.

variația soldurilor împrumuturilor bancare

Data

Sold credite pe termen lung

Sold credite pc termen scurt

Total Sold credite termen lung ■♦termen scurt Banei

M.Finante

Total general sold credite

31.12.2004

TOTAL

55.227.184,00 lei

TOTAL

0,00 lei

55.227.184,00 lei

0,00 lei

55.227.184,00 lei

31.12.2005

TOTAL

75.645.596,00

lei

TOTAL

3.449.064,00 lei

79.094.660,00 lei

0,00 lei

79.094.660,00 lei

31.12.2006

TOTAL

71.255.642,00

Iei

TOTAL

348,88 lei

71.255.990,88 lei

0,00 lei

71.255.990,88 lei

31.12.2007

TOTAL

39.960.399,00

lei

TOTAL

5.182.188,00 lei

45.142.587,00 lei

0,00 tei

45.142.587,00 lei

31.12.2008

TOTAL

28.496.547,00

lei

TOTAL

8.052.804,00 lei

36.549.351,00 lei

4.307.907,00 lei

40.857.258,00 lei

31.12.2009

TOTAL

30.871.165,00

lei

TOTAL

22.581.216,00

lei

53.452.381,00 lei

8.958.086,00 lei

62.410.467,00 lei

31.12.2010

TOTAL

56.750.000,00

lei

28.527.946,00

lei

85.277.946,00 lei

18.472.929,00

lei

103.750.875,00 lei

31.12.2011

TOTAL

52.250.000.00

lei

23.632.241,00

lei

75.882.241,00 lei

22.654.940,00

lei

98.537.181,00 lei

31.12.2012

TOTAL

31.063.617,00

lei

19.131.995,00 lei

50.195.612,00 lei

24.454.940,00

lei

74.650.552,00 Iei

31.12.2013

TOTAL

31.074.143,00

lei

16.062.456,00

lei

47.136.599,00 Iei

24.454.939,00 lei

71.591.538,00 lei

31.12.2014

TOTAL

22.967.845,00

lei

16.057.261,00 lei

39.025.106,00 lei

0,00 lei

39.025.106,00 lei

31.12.2015

TOTAL

15.263.675,00

lei

13.646.386,00 lei

28.910.061,00 Iei

0,00 Iei

28.910.061,00 lei

Variația soldului subvenției pt populație încasate vs neincasate in perioada 2004- 2012, arata lipsa constantei in alocarea fondurilor, in mod regulat- anual, ceea ce a dus la generarea de fluxuri de numerar nespecifîce: întârzieri in incasari si apoi in plăti- ceea ce a generat penalitati de plata către furnizori. Situația s-a reglementat doar începând cu anul 2012, dar pana atunci au fost generate penalitati semnificative de plata pentru COLTERM S.A. prin neincasarea la timp a subvenției pentru populație.

variația soldului subvenției pt populație încasate vs neincasate

AN

FACTURAT

ÎNCASAT

facturat- încasat

200

4

78.398.639,00 lei

75 645 842,00 lei

2.752.797.00 lei

200

5

90.041.321,00 lei

64.760.830,00 tei

25.280.491,00 lei

200

6

77.324.636,00 lei

79.511.783,00 iei

-2.187.147,00 lei

200

7

40.919.055,00 iei

64.891-391,00 lei

-23.972.336,00 lei

200

8

39.469 141,00 lei

44.006.68.3,00 lei

-4.537.542,00 lei

zoo

9

38.963.670,00 lei

18.968.000,00 lei

19.995.670,00 lei

201

0

34.514.771,00 lei

23.159.206,00 lei

11355.565,00 lei

201

1

30.048.363,00 lei

32.110.931,00 lei

-2.062.568,00 lei

201

2

41.870.094,00 lei

52.707.294,00 lei

-10.837.200,00 lei

201

3

35.151.389.00 lei

59.903.749,00 lei

-24.752.360,00 lei

201

4

47.704.807,00 lei

56.250.000,00 lei

-8.545.193,00 lei

201

5

52.711.976,00 lei

60.475.000,00 lei

-7.763.024,00 lei

201

6

29.219.602,00 lei

36.300.000,00 lei

-7.080.398,00 lei

In contextul,

neincasarii la timp a subvenției pentru populație pana in 2012;

 • -  strategiei băncilor comerciale de a nu mai finanța COLTERM S.A. din cauza inrautatirii indicatorilor financiari ai societății;

COLTERM S.A. a trebuit sa gaseasca modalitati financiare de a rezista si de a-si continua activitatea operaționala. Astfel,neincasand la timp subvenția acordata populației, băncile comerciale necreditand societatea, a adoptat politica de a se finanța pe credit furnizor, soldurile către aceștia ajungând la 09.2016la un maxim istoric de 122,3 mio lei.

Aceasta politica de finanțare indirecta, cauzata de factorii enumerati mai sus, a atras după sine un cost ridicat de finanțare prin penalitățile percepute de către furnizori care au fost numai in 2015 de 10 milioane lei.

In prezent COLTERM S.A. se afla intr-o situație deosebit de critica:

 • -  a încasat subvenție in avand pentru 2016, in decembrie 2015 si a funcționat tot anul 2016 din încasările curente- fara subvenție;

 • -  băncile comerciale nu mai fînanteaza societatea si au adoptat strategie de ieșire din relația comerciala cu COLTERM S.A.;

 • -  creditul furnizor a ajuns la un maxim: penalitățile percepute sunt extrem de mari iar furnizorii nu mai livrează fara plata in avans;

variația creditului furnizor

Sold furnizori

Variația creditului furnizor

Anul

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

.2013

2014

2015

Sold furnizori

13-813-473,21 iei

15.210.484,04 lei

24.000.674,78 lei

55.803.692,50

lei

70.799.685,32

lei

98.827.600,44 Ici

88.742.366,95

Ici

72.526.038,79

lei

92.969.656,17 lei

99-655.991,94 lei

98.002.390,99

Ici

87.549.294,41 lei

12

<■ j/.’yi

PENALITATI COMERCIALE FACTURATE DE FURNIZORI

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30.092016

53.042 lei

984 lei

8.190 lei

86.600 lei

3.865 lei

73.388 lei

10.815.771 lei

5.112.172 lei

3.341.932 lei

6.662.979 lei

5.913320 ki

19.031.528 lei

. 5.144213 lei

SITUAȚIE PLĂTI DOBÂNZI 2004

30.09.2016 SUMA ACHITATA


SITUAȚIE PLĂTI

DOBÂNZI 2004-30.09.2016 SUMA

ACHITATA

SITUAȚIE PLĂTI DOBÂNZI 2004-30.09.2016

AN

SUMA ACHITATA

2004

3.021.910,60 lei

2005

3.668.571,62 lei

2006

4.802.412,79 lei

2007

6.179.621,48 lei

2008

4.566.027,94 Ici

2009

5.115 633,92 lei

2010

6.154.931,39 lei

2011

8.873.959,04 lei

2012

6.868.984,73 Ici

2013__3.362.309,62 lei

2014

1.536.85638 ies

2015

999.034,81 lei

30.09.2016

548.386,46 lei

Indicatorii de lichiditate financiara arata un raport precar între elementele de active pe termen scurt și pasive pe termen scurt; ceea ce afecteaza compania este volumul mare de datorii pe termen scurt, care au fost acumulate in timp prin neplata subvenției pentru diferența de preț la-agentul termic in suma necesara si la termen; aceasta a generat întârzieri in plata furnizorilor si acumularea de penalitati de întârziere.

De asemenea, ratele de echilibru financiar prin care a fost evaluata solvabilitatea, autonomia financiară (peste 38%) și îndatorarea (peste 60%) indică o politica financiara de abordare bazată pe capital propriu societății în finanțarea activității; - indicatorii de fond de rulment permanent și tabloul cash-flow-urilor este unul specific unei companii care, nu deține surse alternative de finanțare a investițiilor si se bazeaza numai pe sursele proprii existente, ceea ce generează potențial redus de dezvoltare si modernizare. Soluția pe termen mediu este de a obține finanțați de la UE pentru proiecte care au o rentabilitate economica buna, determina reduceri de cheltuieli si/sau majorări de venituri.

Indicatorii de capacitate de indatorare față de EBITDA (Earnings before Income Tax, Depreciation & Amortisation) indică absenta, in prezent, a posibilităților de contractare de datorii pe termen lung.

Se recomanda acțiuni manageriale care să readucă indicatorii financiari ai societății in parametrii competitivi: sa se identifice modalități de optimizare a veniturilor din tarife și/sau de control a unor categorii de costuri, acestea vor trebui implementate pentru creșterea EBITDA (Earnings before Income Tax, Depreciation & Amortisation) - unul dintre primii indicatori care reflectă eficiența societății, dar influențează și capacitatea viitoare de finanțare comercial bancara.

S-a constatat ca, in structura tarifului nu sunt incluse costurile aferente împrumuturilor contractate; aceasta inseamna ca plata dobânzilor si comisioanelor nu este acoperita prin tarif; daca in condițiile unei datorii pe termen lung destul de reduse, aceasta situație nu este foarte vizibila, pe viitor, o datorie pe termen lung in volum mare, contractata pentru realizarea unor investiții importante pentru dezvoltarea serviciilor, va trebui sa aiba o sursa clara pentru rambursare si plata a costurilor asociate, care sa se regaseasca in tarif.

Se recomanda continuarea eforturilor susținute pentru reducerea cheltuielilor de personal si reducerea duratei medii de încasare a creanțelor pe parcursul ultimilor ani, sumele încasate cu întârziere - fie cele comerciale, fie de altă natură.

b) Recomandări studiu JFC :

 • - Intensificarea eforturilor de recuperare a sumelor neincasate de la Consiliul Local Timișoara si de la bugetul de stat; analiza posibilității ca CL Timișoara sa obțină un credit pe termen lung, pentru a stinge obligațiile fata de COLTERM si a sprijini astfel compania in eforturile sale de stingere a obligațiilor fata de furnizori.

 • - Continuarea programului de reducere a personalului; desi, in ultimii ani, compania a redus semnificativ numărul de personal, exista inca posibilitatea optimizării volumului de activitate fata de numărul de angajați.

 • - Reconsiderarea elementelor conținute in structura tarifului; in prezent, in structura tarifului nu sunt conținute costurile asociate creditelor bancare.

 • - Reducerea, in continuare a volumului creanțelor si asigurarea menținerii trendului Înregistrat in ultimii 2 ani.

 • - Eforturi susținute pentru accesarea de fonduri europene pentru programe de investiții care determina reducerea pierderilor in sistemul de distribuție si reducerea costurilor de producere a agentului termic.

 • - Realizarea unei reevaluări a mijloacelor fixe pentru a asigura garanții reale adecvate in cazul contractării unor credite bancare pe termen lung.

b) TIPURILE DE FINANȚARE ALE COLTERM S.A. GENEREAZĂ COSTURI DIFERITE DE FINANȚARE:

Sursele de atragere de numerar in conturile COLTERM S.A. au fost, potrivite profilului de activitate desfasurat:

Subvenția acordata populației;

Credite comerciale- bancare, purtătoare de costuri de finanțare (dobânzi, comisioane, dobânzi penalizatoare, comisioane penalizatoare);

Credite comerciale- furnizori, purtătoare de costuri de finanțare (penalitati plătite furnizorilor pentru neplata materiei prime si serviciilor asimilate).

Fonduri europene atrase, nepurtatoare de costuri de finanțare.

Din variația si compararea de-a lungul timpului in utilizarea surselor de finanțare enumerate mai sus, reies următoarele concluzii:

 • a) COLTERM S.A. s-a fmantat la inceput din subvenția acordata populației de Municipiul Timișoara si din Împrumuturi bancare pe termen scurt (TS)si termen lung (TL);

 • b) Pe măsură ce subvenția s-a încasat cu mai mare întârziere (si cativa ani nu s-a incasat deloc), COLTERM S.A. si-a crescut expunerea pe finanțare bancara pe TS si TL si pe credit comercial furnizor. Aceasta a avut ca rezultat creșterea costurilor financiare assimilate împrumuturilor. S-a determinat ca valoarea costului capitalului propriu este de 22% iar costul mediu al capitalului împrumutat este de 6,7%.

 • c) Pe măsură înrăutățirii indicatorilor financiar ai COLTERM S.A., societatea a devenit nebancabila, băncile comerciale nemaidorind sa se expună cu credite pe societate. Astfel, societatea a fost fortata sa apeleze numai la credit furnizor, in prezent acumulandu-se datorii comerciale către furnizori de 122 milioane lei. In prezent, furnizorii nu mai sunt dispusi sa crediteze societatea si au luat masuri de recuperare a debitelor prin instant, urmate de popriri ale conturilor societarii. Astfel, COLTERM S.A. a ajuns in punctul critic din care nu mai dispune in prezent de nici un mecanism de finanțare propriu.

Trebuie implementat de urgenta un plan de masuri de redresare:

 • a) Masuri pe direcția resurselor umane pe TS (12 luni) si TM (60 luni):

 • a. Programul de pensionare pe TM (2016-2020) prin care urmeaza sa iasa in pensie un număr total de 78 angajați, rezultând o medie anuala de pensionare de 16 angajați. Astfel, pe perioada 2016- 2020 ar rezulta o economie din fondul de salarii proporțional cu numărul de pensionați.

 • b) PLANURI DE MASURI FINANCIARE PE TERMEN SCURT T.S. SI PE TERMEN MEDIU T.M.:

a. Contractarea si implementarea facilitării de factoring intern fara recurs pe municipiul Timișoara in valoarea unui plafon maxim de 100 milioane lei; termen de implementare octombrie - decembrie 2016; costuri asociate 4.720.000 lei; beneficii asociate- plata la zi a principalilor furnizori restanți si neintrarea in incapacitate de plata & reducerea cheltuielilor cu penalitățile plătite către furnizorii principali in 2015 de la 10.003.755,00 lei/ an, la 0. Rezultând astfel o economie anuala: costul penalităților minus costul finanțării, de aproximativ 5.283.755 lei.

 • b. Implementarea operațiunii de majorare de capital social a COLTERM S.A. cu lichiditate din partea acționarului unic, Municipiul Timișoara; valoare maxima 100 milioane de lei; termen anul 2017 pentru întreaga suma sau etapizat/ gradual in perioada 2016-2020 in limita aceleiași sume;

 • c.  Reconsiderarea elementelor conținute in structura tarifului perceput: in prezent, in structura tarifului nu sunt conținute costurile asociate creditelor bancare si costurile asociate penalităților contractuale/ termen scurt de implementare, in 2017.

 • d. Depunerea masurilor pe langa Municipiul Timișoara pentru recuperarea sub forma de pierderi induse financiare a costurilor generate de operațiunea de factoring fara recurs; implementare in 2017; valoare estimata 4.720.000 lei;

 • e.  După achitarea datoriilor către furnizorii restanți, renegocierea tuturor costurilor împrumuturilor bancare existente. Costul mediu al capitalului împrumutat este de 6,7%/ se arc in vedere reducerea marjei comerciale de dobanda la 3%; Migrarea treptata a finanțării COLTERM S.A. de la băncile comerciale (in prezent, Banca Transilvania, BCR S.A. si Bancpost S.A.) la băncile de dezvoltare (EximBank si BERD) si finanțare ciclurilor de producție prin credite comercial bancare cu rate, la termen pentru intarirea disciplinei financiar- bancare; termen de implementare 2017- 2021; rezulta astfel injumatatirea costurilor asociate cu împrumuturile bancare; termen de implementare ianuarie 2017- iunie 2017; beneficiu asociat: reducerea cheltuielilor cu comisioanele si dobânzile bancare la aproximativ 447.329 lei/ 12 luni- exercițiu financiar 2017-2018, fata de 999.037 lei in exercițiul financiar 2015.

 • f.  Atragerea de finanțări nerambursabile si nepurtatoare de dobanda prin fondurile europene; perioada de implementare 2016- 2020 (masuri descrise in planul de investirii al COLTERM S.A.)

3) DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE SOCIETĂȚII LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A.

2016-2020

Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara este una dintre societățile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local Timișoara. Aceasta activează în domeniul producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice și producerii energiei electrice. Deși, după domeniul său de activitate, activitatea COLTERM SA poate fi definită drept “monopol”, apariția în ultimii ani a unor soluții alternative de

asigurare a confortului termic (și ne referim aici în special la centralele termice de apartament care funcționează pe gaz) a făcut ca societatea de termoficare să-și piardă acest statut.

Acest lucru a dus, inevitabil, la intrarea COLTERM pe piața concurențială specifică mediului privat, extrem de dinamică, lucru care atrage după sine necesitatea schimbării politicilor de produs (serviciu). Astfel, prioritare trebuie să fie menținerea consumatorilor tradiționali, concomitent cu politica de atragere de noi clienți. Chiar dacă, în ultimii ani, un număr semnificativ de timișoreni au optat pentru sursele alternative de încălzire, debranșându-se sau deconectându-se de la sistemul centralizat de termoficare, numărul clienților COLTERM este semnificativ. Concret, la 31 august 2016, COLTERM S.A. înregistrează un număr de 60.692 de clienți și 1.576 puncte de lucru a agenților economici și instituții. Mai mult, în ultimii doi ani, numărul timișorenilor care au ales să se debranșeze/deconectezc este în scădere. Dacă în 2015 au optat pentru surse alternative de încălzire 2.259 de timișoreni, în 2016 numărul solicitanților a fost de 1.775, ceea ce înseamnă o scădere cu 21%.

Evident, continuarea scăderii numărului de timișoreni care aleg sursele alternative de încălzire se poate realiza doar print-o strategie de dezvoltare, cu obiective foarte clare, care să ducă atât la modernizarea sistemului centralizat de termoficare din Timișoara și, implicit, la oferirea de servicii de calitate clienților.

Obiective principale

Strategia de dezvoltare a COLTERM S.A. pe termen mediu presupune realizarea unor obiective bine definite, prin prisma următoarelor puncte cheie:

 • - eficientizarea energetică a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Timișoara

 • - reducerea costurilor tehnologice și de exploatare;

 • - creșterea calității serviciului de alimentare centralizată cu energie termică

 • - atragerea noilor clienți.

Strategia are ca scop asigurarea cu energie termică a consumatorilor în condiții optime, la prețuri accesibile și cu respectarea principiilor privind creșterea eficienței energetice și protecției a mediului.

Realizarea obiectivelor propuse poate fi obținută prin concentrarea eforturilor asupra următoarelor aspecte importante:

 • • managementul - introducerea și aplicarea celor mai bune practici internaționale de administrare corporativă și evaluare a oportunităților de reorganizare instituțională;

 • • serviciul clienți - vizează modul cel mai eficient în care poate fi intensificată orientarea spre client, obținând astfel un grad sporit de satisfacție a consumatorului final. Ceea ce duce, firesc, la o mai mare competitivitate, o rată mai bună de achitare a facturilor și un timp mai scurt de colectare a acestora. Estimările privind cererea, tarifele și aspectele contractuale, precum și o bună poziționare a imaginii companiei constituie componente de importanță majoră ale acestei strategii;

 • • protecția mediului - conține rezultatele activităților pentru sporirea gradului de ecologizare a companiei. O preocupare permanentă este aceea de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de mediu. Obiectivul nostru strategic este: “Protecția mediului, în conformitate cu reglementările naționale și cele ale Uniunii Europene”, care pot fi realizate prin: reducerea impactului asupra mediului în cadrul proceselor interne și prin asistarea consumatorilor, în sensul educării clienților pentru realizarea unui consum mai eficient al energiei termice.

’ operarea (producerea) - extrem de importantă este corelarea capacității de producție existente cu cererea pieții. Aceasta va avea efecte pozitive pe termen scurt și mediu asupra eficienței operaționale și financiare, precum și efecte pe termen lung asupra mediului înconjurător. Tot la acest capitol, un alt obiectiv este de a trece de la întreținerea de urgență către o întreținere planificată și de natură preventivă. Acesta este un aspect strâns legat de strategia de producere și va avea efecte pe termen scurt asupra eficienței financiare (cheltuieli reduse), precum și asupra gradului de siguranță în operare. Pe scurt, mententa de prevenție vs cea de avarie;

 • • activitatea de investiții - sc axează pe direcțiile prioritare care ar permite atingerea eficienței maxime a sistemului de aprovizionare centralizată cu energie termică a municipiului Timișoara, prin utilizarea eficientă a mijloacelor financiare destinate investițiilor capitale.

Unul din mecanismele de asigurare a eficienței energetice este utilizarea tehnologiei de cogenerarc, asigurarea unui raport rațional dintre alimentarea centralizată și descentralizată, utilizarea criteriului „cost-bcncficiu” la evaluarea opțiunilor, utilizarea combustibililor locali, inclusiv a

f

REDRESARE COLTERM SA. |

deșeurilor industriale, agricole și menajere, precum și a resurselor energetice secundare (de exemplu, recuperarea căldurii în procesele industriale și de alte tipuri).

Soluții tehnice

»

Nici o strategie de dezvoltare nu poate avea efectele dorite dacă nu este avută în vedere îmbunătățirea serviciului de alimentare cu energie termică din punct de vedere tehnic. Pentru acest capitol avem în vedere următoarele obiective:

 • 1.     Soluții de retehnologizare a surselor de producere a energiei termice;

 • 2.     Retehnologizarea rețelei termice de transport și distribuție a energiei termice;

 • 3.     Modernizarea punctelor de transformare a energiei;

 • 4.     Creșterea calității serviciului de încălzire centralizată pentru clienți

SOLUȚII DE RETEHNOLOGIZARE A SURSELOR DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE

1.1 Retehnologizarea surselor de producere a energiei termice

Sursele de producere din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Timișoara sunt următoarele:

 • • CT Centru Timișoara

 • • CET Sud Timișoara

 • • CET Freidorf

 • • 5 centrale termice de cvartal

CT Centru Timișoara

CT Centru Timișoara include următoarele unități de producere a energiei termice:

C                4

 • 1.     Două cazane de apă fierbinte de 50 Gcal/h (58,15 MWt) cu funcționare pe gaze naturale, denumite CAF 1 și CAF 2

 • 2.    Trei cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cu funcționare pe gaze naturale și păcură/CLU, denumite CAF3, CAF4, CAF

 • 5.

 • 3.     Trei cazane de abur (30t/h și 2x12,5t/h), cu funcționare pe gaze naturale, denumite CAE 1, CAE 2, CAE 3

CAF1, CAF 2, CAF 3 și CAF 4 au fost retehnologizate și funcționează cu rezultate bune, iar CAI7 5 a fost conservat.

La ora actuală, puterea termică totală instalată în unități retehnologizate, care se încadrează din punct de vedere al emisiilor în actualele norme de mediu este de 348,9 MWt.

CET Sud Timișoara

CET Sud Timișoara are în componență ca echipamente principale:

 • 1.     Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cu funcționare pe lignit și gaze naturale, denumite CAF 1, CAF 2 (în conservare)

 • 2.     Trei cazane de abur de 100 t/h, 15 bar, 250’C, cu funcționare pe lignit și gaze naturale, denumite CAE1, CAE2, CAE3

 • 3.     o turbină cu abur în contrapresiune, tip R 19.7-1.4/0.3, de 19,7MW.

 • 4.     Trei schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu capacitatea unitară de 50 Gcal/h (58,15 MWt)

 • 5.     Patra cazane de abur de 10 t/h, 15bar, 350’C, cu funcționare pe gaze naturale, menținute în rezervă rece.

< (

La ora actuală puterea termică totală instalată în unități retehnologizate, care se încadrează din punct de vedere al emisiilor în actualele norme de mediu este de 207 MWt.

CET Freidorf

Are în componență două motoare termice de tip Perkins cu o putere electrică de 0,5 MW (fiecare) și o putere termică de 0,61 Gcal (fiecare), precum și 5 cazane de apă caldă, complet automatizate, de tip De Dietrich.

Centrale termice de cvartal

Sistemul de încălzire centralizată din Timișoara include 5 centrale termice de cvartal care funcționează pe gaze naturale. Situația actuală a modernizărilor este următoarea:

- 2 dintre aceste centrale termice (CT Buziaș și CT Dunărea) au intrat într-un program de retehnologizare prin trecerea la producția combinată de căldură și energie electrică, având ca echipamente de bază motoare termice cu gaze naturale, lucrările de racordare la SEN fiind preconizate a fi finalizate în anul 2016;

-3 centrale termice au fost modernizate prin înlocuirea totală a echipamentelor;

CONCEPȚIA ȘI SOLUȚIILE MODERNIZĂRII

Schimbările climatice care au fost înregistrate, în ultimii ani, și la nivelul Europei au dus la adaptarea politicii Uniunii Europene și în domeniul eficientizării energetice. Astfel, una dintre preocupările UE este de a adapta legislația țărilor membre în așa fel încât să devină cât mai eficiente din punct de vedere energetic iar emisiile de carbon să fie cât mai scăzute. în acest sens, au fost stabilite o serie de obiective care să fie îndeplinite până în anul 2020, cunoscute sub numele "20-20-20", astfel:

0 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% sub nivelul celora din 1990;

B Generarea a 20% din consumul de energie electrică din resurse regenerabile;

0 Reducerea cu 20% a consumului de energie primară comparativ cu nivelele de proiect, prin îmbunătățirea eficienței energetice.

In vederea alinierii la noile cerințe U.E., COLTERM S.A. arc în vedere utilizarea oportunităților de finanțare oferite de următoarele programe de finanțare:

„Termoficare 2016-2020 căldură și confort”

Accesarea de fonduri europene nerambursabile prin programele operaționale POR și POIM.

Finanțare prin Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

Finanțări din fonduri proprii și fonduri din partea Consiliului Local Timișoar a

In acest sens, a fost centralizată o listă de proiecte importante pentru reducerea pierderilor de energie, creșterea eficienței energetice, utilizarea surselor de energie regenerabile, încadrarea în normele de mediu. Toate aceste măsuri vor conduce la reducerea costurilor pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, ceea ce înseamnă îmbunătățirea calității serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Timișoara.

Având în vedere faptul că prețul combustibilului solid este mai mic decât prețul hidrocarburilor, se dorește maximizarea cantității de energie produsă și furnizată pe cărbune, astfel ne propunem următoarele proiecte:

0 Rctchnologizare CAF 1 CET SUD

 • •      Obiectiv - conformarea cu normele de mediu, creșterea randamentului, creșterea aportului caloric al combustibilului solid

 • •      Investiție - instalație denoxare, instalație desulfurare, rctchnologizare echipament ardere

’ Termen de realizare - 2017-2019

 • •      Posibilitatea de finanțare - fonduri proprii

S Maximizarea puterii livrate din CET SUD

 • •      Obiectiv - creșterea cantității de energie livrată din CET SUD în vederea utilizării în procent mai mare a combustibilului mai ieftin (combustibilul solid)

 • •      Investiție - montarea de echipamente tehnologice, în CT Centru, necesare pentru preluarea din rețeaua de transport a energiei termice produsă la CET SUD

 • •     Termen de realizare - 2017

 • •      Posibilitatea de finanțare - „Termoficare 2006-2020 căldură și confort”

 • •      Stadiu - Studiu de fezabilitate

® Recuperare energie din gazele fierbinți de la cazanele de abur din CET SUD

 • •      Obiectiv - creșterea eficienței energetice

 • •      Investiție - instalație recuperare energie gaze fierbinți de la cazanele de abur

 • •     Termen de realizare - 2017-2020

’ Posibilitatea de finanțare — Fonduri de investiții.

In vederea asigurării:

0 eficientei energetice a instalațiilor (reducerea consumului de combustibili prin retehnologizare/ modernizare, promovarea sistemelor de cogenerare de eficiență înaltă;

0     implementarea tehnologiilor avansate;

0     reducerea impactului negativ asupra mediului;

0 respectarea legislației naționale și alinierea la legislația Uniunii Europene în domeniul energiei și protecției mediului;

® creșterii siguranței și fiabilității în alimentarea cu energie termică (diversificarea surselor și furnizorilor de resurse, prevederea surselor de producere cu posibilitatea funcționării pe două sau mai multe tipuri de combustibili, utilizarea resurselor regenerabile de energic);

s-au identificat următoarele proiecte :

H Utilizarea a 10% combustibil din biomasă lemnoasă la cazanele de abur de Ia CET SUD

 • •      Obiectiv — creșterea cotei de energie produsă din surse regenerabile, reducerea costurilor cu combustibilul și emisiilor de gaze cu efect de seră

 • •      Investiție - adaptarea cazanelor de abur pentru a permite utilizarea biomasei

 • •      Termen de realizare - 2017-2018

 • •      Posibilitatea de finanțare - nu s-au identificat surse de finanțare nerambursabilă din fondurile europene

 • •      Stadiu - Tema de proiectare, Studiu de fezabilitate

8     Construirea unei centrale noi care să utilizeze un mix de combustibili (nămol energetic, biomasă, deșeuri uscate)

 • •      Obiectiv - creșterea cotei de energie produsă din surse regenerabile, reducerea costurilor cu combustibilul, reducerea prețului produsului final

 • •      Investiție - centrală combustibil mixt

 • •      Termen de realizare - 2018-2025

■ Posibilitatea de finanțare - eligibil POIM, AP.6.1

0 Conformare norme de mediu (IPPC recast 2016) pentru cazanele de apă fierbinte de la CT Centru

 • •     Obiectiv - conformare norme de mediu

Investiție - stație reducere NOx noncatalitică

Termen de realizare - 2016-2020

Posibilitatea de finanțare - fonduri proprii

0     Utilizarea energiei geotermale

 • •      Obiectiv — creșterea cotei de energie produsă din surse regenerabile, reducerea costurilor cu combustibilul

 • •      Investiție - foraj captare apă geotermală; echipamente termoelectrice

 • •     Termen de realizare — 2016-2020

 • •      Posibilitatea de finanțare - eligibil POIM, AP.6.1

0      Ecologizare zone industriale

 • •      Obiectiv - ecologizare suprafețe eliberate de instalații scoase din uz

 • •       Investiție - servicii ecologizare

M     Retehnologizare CHE Bega

 • •      Obiectiv - creșterea randamentului la sarcini parțiale

 • •      Investiție - achiziționarea unor agregate cu randament mărit

 • •      Termen de realizare - 2016-2020

® Modernizare și eficientîzare depozit cărbune

 • •      Obiectiv - creșterea eficienței în descărcarea și depozitarea cărbunelei, automatizarea liniei de descărcare și depozitare

 • •      Investiție - modificarea și automatizarea liniei de descărcare, depozitare și transport spre cazane a cărbunelui.

 • •      Termen de realizare - 2016-2020

0 Cogenerare de înaltă eficiență la CT Centru

 • •      Obiectiv - implementerea producției de energie în cogenerare în cadrul CT Centru în vederea creșterii eficienței și asigurării consumului propriu de energie electrică

 • •      Investiție - instalare echipamente de producție energie în cogenerare

 • •      Termen de realizare - 2016 - 2017

 • •       Posibilitatea de finanțare - Fonduri de investiții private sau credite de investiții.

 • •      Stadiu - Studiu de fezabilitate

1.2. Soluții de rc tehnologi zare a centralelor termice de cartier existente

Această soluție implică modernizarea instalațiilor tehnologice din centralele termice de cartier. De la caz la caz, modernizarea CT (centralelor termice) presupune înlocuirea parțială sau totală a echipamentelor tehnologice ( cazane, schimbătoare de căldură pompe de tennoficare), automatizarea totală a proceselor și optimizarea schemelor de funcționare. Pentru stabilirea volumului de lucrări de modernizare trebuie să se pornească de la cererea de energie termică, urmată de dimensionarea optimă a instalațiilor tehnologice. Instalația de bază a unităților de producție a agentului termic trebuie să fie bazată pe cogenerare, astfel se va produce atât energie termică cât și energie electrică. De asemenea, se vor căuta soluții alternative pentru asigurarea agentului termic din aceste centrale, reducând astfel cantitatea de energie primară consumată.

0 Cogenerare de înaltă eficiență CT Dragalina

 • •      Obiectiv - cogenerare energie termică și electrică în cadrul CT Dragalina în vederea creșterii eficienței și asigurării consumului propriu de energie electrică

 • •      Investiție - instalare echipamente de producție energie în cogenerare

 • •     Termen de realizare - 2017 - 2020

 • •       Posibilitatea de finanțare - Termoficare 2016-2020 sau Fonduri de investiții.

0 Cogenerare de înaltă eficiență CT UMT

 • •      Obiectiv - cogenerare energie termică și electrică în cadrul CT UMT în vederea creșterii eficienței și asigurării consumului propriu de energie electrică

 • •      Investiție - instalare echipamente de producție energie în cogenerare

 • •     Termen de realizare - 2017 - 2020

 • •      Posibilitatea de finanțare - „Termoficare 2016-2020,, sau Fonduri de investiții.

0 Echiparea centralelor de cartier cu panouri solare

 • •      Obiectiv - creșterea cantității de energie termică produsă din surse alternative

 • •      Investiție - instalare de panouri solare pe CT-urile existente

 • •     Termen de realizare-2016 - 2017

 • •      Posibilitatea de finanțare - „Termoficare 2016-2020,,

 • •      Stadiu - Studiu de fezabilitate transmis

2. retehnologizarea rețelei termice de transport și distribuție a energiei termice

Rețele termice de transport

Lungimea totală a rețelei de transport în Timișoara este 73 km, din care cca.27% este reabilitată. Obiectivul principal este ca până la finele lui 2020, prin reabilitarea unui procent cât mai mare a rețelei termice se poate ajunge, etapizat, la reducerea pierderilor pe transport până la 8%,

Rctcic termice de distribuție

Lungimea totală a rețelei de distribuție din Timișoara este de 265 km. în prezent, cca. 65% din rețeaua de distribuție este reabilitată. Ca obictiv este reducerea considerabilă a pierderilor în rețelele de distribuție, până la 10%.

E Reabilitare rețea transport

’ Obiectiv - reducerea pierderilor de energie în rețeaua de transport

 • •      Investiție - înlocuirea conductelor izolate în sistem clasic cu conducte preizolate

 • •     Termen de realizare - 2016-2020

 • •      Posibilitatea de finanțare - POIM AP.7.1, Termoficare 2016-2020, Fonduri proprii

 • •      Stadiu - In derulare, etapa II Pos Mediu

0 Reabilitare rețea distribuție

Obiectiv - reducerea pierderilor de energie în rețeaua de distribuție

 • •      Investiție — înlocuirea conductelor izolate în sistem clasic cu conducte preizolate

 • •     Termen de realizare - 2016-2020

 • •      Posibilitatea de finanțare - POIM AP.7.1, „Termoficare 2016-2020,,, Fonduri proprii

 • •      Stadiu - în derulare, etapa II Pos Mediu

B     Montarea de contoare in căminele de secționare a rețelei termice primare;

 • •      Obiectiv - citirea echipamentelor de măsură la distanță și centralizarea automată a datelor. Realizarea bilanțului energetic si depistarea operativa a avariilor pe rețeaua termica primara. Montarea de vane de secționare cu comanda de la distanta.

 • •      Investiție - instalarea echipamentelor de măsură inteligente și implementarea unui software pentru centralizarea și prelucrarea datelor

 • •     Termen de realizare - 2017-2020

 • •      Posibilitatea de finanțare -POIM, AP.6

3     Puncte termice

Sistemul de încălzire centralizat al municipiului Timișoara cuprinde 119 puncte termice de transformare și distribuție a căldurii și apei calde.

0 Eficientizare puncte termice și centrale termice de cartier

 • •      Obiectiv - reducerea pierderilor de energie, creșterea eficienței energetice

 • •      Investiție - retehnologizare puncte termice, centrale termice de cartier

 • •     Termen de realizare - 2016-2020

 • •      Posibilitatea de finanțare - POIM AP.7

 • •      Creșterea eficienței energetice a punctelor termice;

 • - izolarea termică a rețelelor termice existente cu ajutorul poliuretanului expandat;

 • - instalarea convertizoarelor de frecventă;

 • - optimizarea sistemului de monitorizare și control a SACET;

 • - implementarea sistemelor informaționale de management.

 • - introducerea sistemelor de automatizare și dispecerizare, astfel încât să poată fi asigurată monitorizarea și controlul permanent al funcționării instalațiilor în cadrul parametrilor optimi, de la producere până la utilizator,

 • •      încadrarea tuturor aspectelor de funcționare ale companiei într-un sistem informațional unic.

O altă prioritate a COLTERM este instalarea punctelor termice individuale, acolo unde se justifică economic. Avantajele acestei soluții sunt:

Independență în funcționare, fiecare modul termic poate fi reglat in funcție de necesarul de consum;

Apa caldă se prepară local, astfel timpii de așteptare sunt substanțial mai mici;

Alimentarea modulelor se face prin două conducte, eliminând astfel conducta de distribuție a ACM și recirculare.

O dată cu implementarea acestor module termice, poate fi gândită și o ofertă avantajoasă către agenții economici din Timișoara pentru a alege sistemul centralizat de termoficare ca sursă de încălzire și apă caldă.

4. Creșterea calității serviciului de încălzire centralizată pentru ciienți

O mai bună transparență în relația cu clientul este una dintre prioritățile managementului COLTERM S.A. Astfel, clientul trebuie informat asupra consumului de energie, reducerea timpului de primire al facturii și, implicit, posibilitatea plății în sistem Online a facturilor.

B Smart metering și smart invoicing

(

 • •      Obiectiv - citirea echipamentelor de măsură la distanță și centralizarea automată a datelor; conformarea cu reglementările legale referitoare la informarea clienților privind consumul din perioada similară a anului precedent, accesul clienților la informațiile privind consumul direct de pe siteul companiei

 • •      Investiție - instalarea echipamentelor de măsură inteligente și implementarea unui software pentru centralizarea și prelucrarea datelor

 • •     Termen de realizare - 2017-2018

’ Posibilitatea de finanțare - Credit BERD.

S Recirculație apă caldă de consum (ACC)

 • •      Obiectiv - îmbunătățirea calității serviciilor oferite, reducerea numărului debranșărilor

 • •      Investiție - instalare sistem recirculație ACC

 • •     Termen de realizare - 2016-2017

 • •      Posibilitatea de finanțare - POR 3/4

 • •      Stadiu - Proiect demarat pe fonduri proprii

4.1. Contorizarea individuală cu distribuție pe orizontală

Adaptarea la o piață concurențială înseamnă, în primul rând, oferirea de noi servicii clienților noștri care să îi ajute să devină independenți din punct de vedere energetic dar, în același timp, să rămână în sistemul centralizat de termoficare. Din acest motiv, dar și pentru o adaptarea cât mai rapidă la noile reglementări legislative din domeniu, a fost implementat cel mai nou serviciu pe care COLTERM S.A. îl oferă timișorenilor; contorizarea individuală cu distribuție pe orizontală.

Acest sistem are în vedere realizarea instalațiilor interioare de încălzire în sistem de distribuție pe orizontală și contorizare individuală a fiecărui apartament. Aceasta presupune o alimentare cu agent termic pe două sau mai multe coloane (tur-retur), coloane amplasate pe casa scării de la parter până la ultimul consumator (ultimul nivel al condominiului). Concret, se vor realiza racorduri individuale pentru fiecare apartament,

branșamentele urmând să fie prevăzute cu robinete de izolare și buclă de măsură a consumului de energie termică pentru încălzire (contor de energic termică). De la aceste racorduri se pleacă pentru efectuarea instalației interioare pe orizontală de încălzire a apartamentului (conducte de legătură, fitinguri și robinete termostatate montate pe fiecare calorifer în parte). Folosind această metodă de contorizare a consumului de energie termică pentru încălzire se realizează o descentralizare a sistemului de alimentare cu energie termică pentru încălzire la nivel de condominiu, cu efecte benefice privind controlul consumului individual înregistrat cât și posibilitatea reglajului caloriferelor pentru asigurarea confortului termic dorit (cu ajutorul robinetelor termostatate montate pe calorifere sau cu ajutorul unor senzori de temperatura care actioneaza vanele de branșament).

Avantajele acestui nou sistem sunt următoarele:

 • 1) pierderile de agent termic în subsolul blocurilor vor fi reduse substanțial;

 • 2) pentru schimbarea distribuției și contorizarea individuală se pot aplica tehnologii ce constau în folosirea unor materiale ușoare, rezistente în timp și mai ieftine, neafectate de coroziune sau depuneri interioare și care oferă rapiditate la montaj și ușurință în asamblare (exemplu : țevi și fitinguri din polipropilenă);

 • 3) fiecare consumator va fi independent față de vecinii din condominiu;

 • 3) costurile de întreținere a plasei de distribuție de la subsol vor fi eliminate;

 • 4) subsolurilor vor putea primi o altă întrebuințare;

 • 5) țeava rezultată din dezafectarea instalației comune de încălzire poate fi valorificată de locatari;

 • 6) creșterea galopantă a prețului gazului metan, iminența introducerii plății unei taxe de mediu și costurile ridicate ale centralelor individuale care funcționează pe baza acestui tip de combustibil poate fi considerată un argument pentru alegerea/revenirea la sistemul centralizat de termoficare, în condițiile noului serviciu de contorizare pe orizontală cu distribuție pe orizontală. In prezent, taxa de mediu este inclusă în prețul gigacaloriei;

 • 7) poluarea mediului ambiant in zonele rezidențiale va fi redusă, prin menținerea clienților în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică și evitarea montării unui mare număr de centrale individuale pe gaze naturale, mult mai greu de controlat din punct de vedere al emisiilor.

Programele guvernamentale necesare modernizării sistemului centralizat de termoficare

La nivelul municipiului Timișoara, în ultimii doi ani, au trecut la noul sistem de contorizare individuaală cu distribuție pe orizontală, 16 condominii, ceeea ce înseamnă 145 de apartamente. Tot mai mulți timișoreni se arată interesați de trecerea la noul sistem de încplzire, lipsa resurselor financiare fiind pinncpala cauză pentu care ritmul de implemntare a cestuia este foarte lent.

Astfel, de un real ajutor este programul național privind creșterea performanței energetice COLTERM, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Timișoara (acționarul principal al companiei) are în vedere folosirea programului național de reabilitare termică a locuințelor. In felul acesta, cu o contribuție de 50% fonduri guvernamentale, 30% din bugetele administrației locale și doar 20% contribuția locatarilor, se va putea realiza atât anveloparea codominiilor dar și realizarea sistemului de contorizare indviduală cu distribuție pe orizontală.

Avantajele sistemului centralizat de termoticarc

Eficentizarea și modernizarea sistemului centralizat de termoficare este cu atât mai util și necesar cu cât, treptat, subvențiile acordate în prezent de către administrațiile locale vor fi retrase tocmai de aceea identificarea și implementarea surselor alternative de producere a energiei termice (cogenerare) sunt extrem de utile de necesare. Printre avantajele sistemului centralizat de termoficare aimintim:

Mai ieftin

Ultimii ani au venit cu o serie de investiții destinate modernizării sistemului de încălzire centralizată.

Următorii ani vor aduce scumpiri la prețul gazelor naturale cu peste 65% față de prețul actual. In cazul centralelor de apartament, aceste majorări se vor reflecta direct în costul încălzirii.

Celor de mai sus, se adaugă și taxa de poluare pentru centralele de apartament, impusă de Uniunea Europeană. Astfel, posesorii de centrale termice (cu încălzire pe gaze naturale) se vor confrunta cu creșteri semnificative de costuri pentru asigurarea căldurii în locuințe.

Fără riscuri

1 bți suntem conștienți de riscurile și neplăcerile pe care le poate aduce o centrală de apartament: defecțiuni în timpul sezonului de încălzire, scurgeri de apă sau gaz, pericol de intoxicație cu monoxid de carbon, pericol de explozie.

Sunt aspecte pe care sistemul de încălzire centralizată le elimină și, implicit, grijile care vin cu ele. Nu sunt necesare detectoare de gaz, revizii periodice sau cheltuieli suplimentare pentru a avea grijă de siguranța familiei.

Siguranța încălzirii căminului

Sitemul centralizat de termoficare asigură livrarea energiei termice în regim continuu, în sezonul de furnizare și apă caldă în tot timpul anului. Mai mult, Timișoara este orașul poziționat la capăt de magistrală a livrării gazului metan, astfel o cât de mică reducere a debitului acestuia, pe timp de iarnă, scade simțitor presiunea gazului și, implicit, face imposibila funcționarea centralelor individuale de apartament.

Impact redus asupra mediului: Timișoara este cunoscut drept Orașul Florilor și așa trebuie să rămână, pentru ca noi și copiii noștri să ne bucurăm de aer curat și o viață sănătoasă; Sistemul centralizat este monitorizat din punct de vedere al protecției mediului și respectă cele mai stricte norme de mediu.


COLTERM S.A


COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. R077RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;

.                             e-mail: office@colterm.ro

Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-25&-431616;


MEMORIU

CĂTRE: ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE COLTERM SA

CLT COLTERM SA a fost infiintata prin Hotararea nr 313/16.12.2003 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin fuziunea prin contopire dintre SC Termocet 2002 SA si SC Calor SA. Capitalul social este in valoare totala de 86.246.900 lei, impartit in 862.469 acțiuni nominative numerotate de la 1 la 862.469 cu valoarea nominala de 100 lei/actiune, detinut in exclusivitate de către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Majorarea capitalului social al CLT Colterm SA este absolut necesara, avand in vedere situația economico-financiara a societății si datoriile istorice care nu pot fi acoperite din activitatea curenta. Conform Testului Investitorului Privat Prudent intocmit de consultantul financiar Deloitte Consultanta SRL, o operațiune de majorare a capitalului social al Colterm SA de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara cu o suma de 83,95 milioane lei are sens din punct de vedere economic, iar operațiunea trece Testul Investitorului Privat Prudent.

In conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene nr 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general, majorarea de capital nu are caracter de ajutor de stat intrucat se indeplinesc cumulativ următoarele patru condiții:

„(4) în hotărârea pronunțată în cauza Altmark (1), Curtea de Justiție a hotărât că o compensație pentru obligația de serviciu public nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 din tratat, cu condiția îndeplinirii a patru criterii cumulative. în primul rând, întreprinderea beneficiară trebuie să aibă efectiv de îndeplinit obligații privind furnizarea unui serviciu public, iar obligațiile respective trebuie să fie clar definite. în al doilea rând, parametrii pe baza cărora se calculează compensația trebuie stabiliți în prealabil, în mod obiectiv și transparent. în al treilea rând, compensația nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor suportate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, luând în considerare veniturile rezultate și un profit rezonabil. în cele din urmă, în cazul în care selectarea întreprinderii care are de

Servicii Clienți:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timișoara; e-mail: relatii@colterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 - 490241;

Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 - 256 - 494133

îndeplinit obligații de serviciu public într-un caz concret nu s-a realizat pe baza unei proceduri de achiziții publice care ar permite selecționarea ofertantului capabil să furnizeze serviciile respective la cel mai mic preț pentru comunitate, nivelul compensației necesare trebuie stabilit pe baza unei analize a costurilor pe care le-ar fi suportat o întreprindere obișnuită, bine gestionată și dotată corespunzător cu mijloacele adecvate.”

Referitor la prima condiție, Colterm SA asigura furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, iar obligațiile respective sunt cuprinse in prevederile din Contractul de concesiune nr 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice si electrice, transport, distribuție si furnizare a energiei termice si in prevederile din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat din Municipiul Timișoara aprobat prin HCL nr. 239/2009.

A doua condiție este respectata prin aprobarea actului adițional nr 3/2016 la Contractul de de concesiune nr 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice si electrice, transport, distribuție si furnizare a energiei termice.

Parametrii pe baza carora se calculează compensația (subvenția si pierderile induse) au fost stabiliți in prealabil, in mod obiectiv si transparent, si se regăsesc in prevederile Contractului de concesiune nr 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice si electrice, transport, distribuție si furnizare a energiei termice, in prevederile OG 36/2006, in prevederile deciziilor autoritatilor de reglementare competente, si in prevederile HCL 257/2010 (studiul de fezabilitate revizuit, analiza cost-beneficiu revizuita si cofinantarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana”).

In ceea ce privește respectarea celei de-a doua si a celei de-a treia condiții, facem următoarele precizări:

-compensația pentru diferența de preț dintre prețul de facturare reglementat si prețul de facturare către populație se stabilește prin parametri clar definiți, in conformitate cu prevederile OG 36/2006;

-toate preturile si tarifele aferente energiei termice sunt aprobate/avizate de catre autoritatile de reglementare in domeniu (ANRE / ANRSC) si aprobate prin hotarari ale Consiliului Local. Conform reglementarilor ANRE, profit rezonabil inseamna maxim 9% din BAR, iar conform reglementarilor ANRSC, profit rezonabil inseamna maxim 5% din cheltuielile fixe si variabile. In accepțiunea celor doua autoritati de reglementare, prin profitul rezonabil se acopera variația elementelor constitutive ale preturilor (combustibil, energie s.a.) in perioada dintre doua modificări de preț (de regula un an). Profitul aferent producerii energiei termice in cogenerare are o regresie liniara, fiind maxim in primul an si ajungând la zero in ultimul an al duratei medii de viata a echipamentelor folosite pentru producerea energiei termice (durata medie in cazul Colterm SA a fost considerata 11 ani). Autoritatea de reglementare in domeniu stabilește preturile pentru energia termica pe baza costurilor unei centrale termice echivalente, bine gestionate si dotate corespunzător cu mijloace adecvate, iar aceste preturi sunt unice pentru toti operatorii care funcționează cu același tip de combustibil (combustibil solid, gaze naturale din rețeaua de transport, gaze naturale din reteaua de distribuție). Cel mai mic preț de referința este la producerea energiei termice folosind combustibil solid, cum este cazul CET Sud Timișoara, care acopera o circa 70% din necesarul de consum.

Ca urmare a cadrului legislativ, a evoluției imprevizibile a preturilor, dar si a neonorarii la timp a obligațiilor de plata (subvenții combustibil si subvenții preț) de către autoritatile centrale si locale, CLT Colterm SA s-a confruntat cu o criza de lichidități, toate acestea avand drept rezultat neachitarea la timp a furnizorilor (respectiv acumularea de penalitati din ce in ce mai mari), cat si dificultăți in plata obligațiilor către bugetul de stat si bugetul local.

Referitor la a patra condiție, facem următoarele precizări: sistemele de incalzire centralizata au un mare impact socio-economic, după cum se reflecta in diferite strategii, planuri si programe naționale, datorita impactului atat asupra sectoarelor energetic, de mediu, cat si asupra celui de servicii publice. Sistemele de incalzire centralizata sunt servicii publice care trebuie pe de o parte sa asigure alimentarea continua cu energie termica a consumatorilor la un preț suportabil, iar pe de alta parte trebuie sa asigure generarea si furnizarea eficienta de energie fara impacte nefavorabile asupra mediului si sanatatii populației. Pentru a îndeplini toate aceste cerințe, au fost identificate tinte specifice pentru reabilitarea sistemului de incalzire centralizata in Timișoara.

Punctul de plecare a fost strategia locala de termoficare, elaborata in concordanta cu Tratatul de Aderare si cu alte documente strategice naționale (Strategia Naționala pentru Protecția Atmosferei, Strategia Naționala pentru Alimentarea cu Căldură, Programul National de Termoficare 2006-2015, Planul National de Alocare pentru participarea la EU-ETS, Strategia Energetica a României 2007-2013).

Scenariul optim din punct de vedere economic, identificat de strategia locala de termoficare din Timișoara este menținerea si reabilitarea sistemului actual de incalzire centralizata. Singurul operator care ar fi putut indeplini toate cerințele din strategie era si este Colterm SA.

In anul 2010 a fost semnat contractul de finanțare intre Ministerul Mediului si Pădurilor (avand calitatea de autoritate de management pentru POS Mediu) si Municipiul Timișoara (in calitate de beneficiar), in baza deciziei de aprobare nr. C(2010) 4768 a Comisiei Europene si a Ordinului Ministrului Mediului si Pădurilor nr. 1711/2010, al cărui obiect este reglementarea termenilor si condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana”. Valoarea acestui contract este de 255.196.684 lei (exclusiv TVA), din care 98% finanțare nerambursabila.

Prin semnarea contractului de finanțare, Municipiul Timișoara împreuna cu operatorul Colterm SA si-au asumat obligația de a funcționa cu respectivele echipamente 5 ani de la data finalizarea proiectului si de a respecta termenii si condițiile stabilite in contractul de finanțare (anul 2016). In caz contrar, autoritatea „isi rezerva dreptul de a recupera din valoarea prezentata mai sus sumele necuvenite, daca (...) condițiile de operare variaza semnificativ de la prevederile inițiale privind determinarea nivelului de finanțare nerambursabila si/sau daca apar alte modificări ce:

 • a) afecteaza natura operării, condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite;

 • b) rezulta fie dintr-o modificare a naturii proprietății asupra oricărei parti a infrastructurii finanțate, fie dintr-o incetare sau modificare materiala a modului de operare”

In Legea 325/2006 actualizata a serviciului public de alimentare cu energie termica, la art. 8 este prevăzut:

“(1) înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.

(2) în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;”

Stabilirea cadrului legislativ adecvat pentru majorarea capitalului se face in urma aplicării Testului Investitorului Privat Prudent la 31 iulie 2016. Scopul aplicării Testului este de a verifica daca majorarea de capital este realizata in condiții de piața, prin respectarea Legii 31/1990 sau daca majorarea de capital constituie ajutor de stat.

S-a constatat astfel ca o majorare a capitalului social creste valoarea societății cu o suma mai mare decât suma cu care a fost făcută majorarea de capital. Cu alte cuvinte, s-a constatat ca o operațiune de majorare a capitalului social al Colterm, făcută de către Consiliul Local Timișoara, cu o suma de 83,95 milioane lei are sens din punct de vedere economic, iar operațiunea trece Testul Investitorului Privat Prudent.

Conform ART. 153A24 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale:

“(1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat că diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili că adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar și în cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.”

Activ net contabil este un indicator utilizat la estimarea valorii unei întreprinderi si se calculează ca diferența intre activele totale si datoriile totale. Teoretic, este suma pe care administratorii unei întreprinderi ar primi-o in caz de lichidare.

Conform bilanțurilor anuale din perioada 2004-2015, capitalurile proprii (activul net contabil) ale Colterm S.A. au înregistrat o diminuare de 93 milioane lei, după cum se poate observa din tabelul de mai jos:

AN

ACTIV TOTAL

CHELT IN AVANS

DATORII TOTALE

VEN IN AVANS

ACTIV NET CONTABIL

2004

371.688.967

38.989

206.977.998

14.034.968

150.714.990

2005

411.210.797

59.852

234.161.432

25.225.114

151.884.103

2006

464.579.550

65.957

263.674.478

55.104.945

145.866.084

2007

517.678.132

23.827

266.380.043

99.128.951

152.192.965

2008

383.468.848

76.538

195.034.509

46.841.441

141.669.436

2009

391.773.613

5.775

239.228.792

36.948.233

115.602.363

2010

428.207.801

18.741

304.666.611

28.277.637

95.282.294

2011

385.799.132

13.397

254.115.868

29.685.151

102.011.510

2012

294.708.237

17.122

207.833.802

14.997.900

71.893.657

2013

275.477.814

40.477

242.518.448

14.760.061

18.239.782

2014

263.118.629

67.662

194.441.619

12.717.478

56.027.194

2015

263.267.876

1.317.052

166.816.457

40.544.401

57.224.070

Pentru a asigura continuitatea serviciului este necesara infuzia de capital social cu scopul de a achita datoriile istorice ale societății. Datoriile societății către principalii furnizori se ridica la suma 98 milioane lei, cu următoarea componenta:

Nr.

Cit

Furnizor

Sold la

26.10.2016

Obiectul contractului

1

E.ON Energie Remania SA

39.122.930

gaze naturale

2

SNTFM CFR Marfa SA

20.037.933

transport cărbune

3

Complexul Energetic Oltenia

SA

20.161.520

cărbune

4

AMV Style SRL

7.917.761

cărbune

5

Aquatim SA

6.692.676

apa

6

LCS Terra Coal

2.520.113

cărbune

7

C-Gaz &Energy Distribuție

SRL

1.695.944

energie electrica

TOTAL                        98.148.876

SCENARIU CU PRIVIRE LA INACȚIUNE DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

In cazul in care Primăria Municipiului Timișoara nu intreprinde nicio acțiune pentru a rezolva situația dificila in care se afla Compania Locala de Termoficare Colterm SA si nu va avea loc o infuzie de capital in valoare de 100 milioane lei, se vor declansa/continua următoarele linii de acțiune:

 • 1. continuarea executării de către CFR Marfă, până la incasarea integrala a sumei de 11 milioane lei; pana la aceasta data s-au virat prin executare către BEJ Capotescu 1,3 milioane lei, din care 620 mii lei au ajuns efectiv la furnizor; estimam ca incasarile lunii noiembrie 2016 vor fi de aproximativ 5 milioane lei, din care aproximativ 2 milioane reprezintă salarii nete curente; incasarile lunii decembrie 2016 le estimam la aproximativ 7 milioane lei, din care vom mai putea plăti doar lichidarea lunii noiembrie 2016 (aproximativ 1,2 milioane lei), fiind a treia luna de plata a salariilor pe executare silita;

 • 2. se va întrerupe furnizarea de gaz: soldul E.ON Energie Romania SA va ajunge în zilele următoare la 50 milioane lei, fara a avea nicio posibilitate de plata parțiala sau de respectare a oricărei eșalonări (in cazul in care furnizorul de gaz ar fi de acord sa semneze o astfel de eșalonare)

 • 3. pierdem eșalonarea cu ANAF: prima plata este scadentă în 25.11.2016; suma de plata este 2 milioane lei, din care 0,5 milioane lei penalități și dobânzi pentru pierderea eșalonării la 15.10.2016; in acest moment am obtinut decizia de menținere a eșalonării la plata nr 10529/25.10.2016 (menținerea poate fi solicitata o singura data pe parcursul unei eșalonări); in cazul nerespectarii termenilor acestei decizii, întreaga datorie către ANAF va deveni scadenta anticipat si se va trece la executarea silita (totalul datoriilor către ANAF in acest moment este de 20 milioane lei, formata din datoriile eșalonate si datoriile curente)

 • 4. băncile comerciale vor declanșa procedurile de blocare a finanțărilor existente, pe fondul înrăutățirii indicatorilor financiari ai societății și vor trece la executarea garanțiilor (linia de credit contractata de la BCR este in suma de 8,8 milioane lei; linia de credit de la Banca Transilvania este in suma de 2 milioane lei);

 • 5. creditul contractat de Bancpost va trebui rambursat integral de Primărie ca garant al creditului; in acest moment, soldul creditului la Bancpost este de 8,1 milioane lei, la care se adauga dobânzi si penalitati;

 • 6. Complexul Energetic Oltenia SA va reporni executarea silita care in acest moment este suspendata prin semnarea unui acord de eșalonare care nu a fost respectat; totalul sumei pentru care CEO are titluri de executare silita este de 13,2 milioane lei;

 • 7. furnizorul de energie electrica va demara toate procedurile legale pentru recuperarea sumei, respectiv pentru sistarea distribuției energiei electrice; eșalonarea propusa de Colterm SA nu a putut fi respectata; deja furnizorul C-Gaz & Energy Distribuție SRL a luat legătură cu distribuitorul local de energie electrica fata de care are datorii, iar acesta din urma va proceda la sistarea distribuției energiei electrice;

8.incepand cu data de 22.09.2016 (data blocării conturilor Colterm prin demararea procedurii de executare silita) nu s-au mai putut face plăti către furnizori; avem multe datorii care au fost contractate pentru a susține activitatea curenta (reparații, intretinere, mentenanta parc auto, paza, cheltuieli de mediu s.a.); oricare dintre acești furnizori poate cere insolventa societății;

O.ultimul salariu care va mai putea fi plătit către salariatii Colterm in paralel cu executarea silita va fi lichidarea lunii noiembrie 2016 (a treia luna de plata a acestor drepturi, conform prevederilor legale); ca urmare, in continuare nu se vor mai putea asigura drepturile salariale;

10.indiferent daca activitatea Colterm continua sau nu, in luna aprilie 2017 va trebui sa se efectueze conformarea cu emisiile de CO2 si restituirea unui număr de certificate de gaze cu efect de sera egal cu emisiile de CO2 verificate pentru anul 2016; valoarea aproximativa calculat pana in acest moment este de 4,7 milioane lei; neconformarea va conduce si la plata unei amenzi de 100 euro / certificate, pe langa obligativitatea restituirii sumei (deci inca aproximativ 72 milioane lei);

11.in sezonul rece, in perioadele cu temperaturi negative extreme (nu neaparat in Timișoara, ci si in alte regiuni ale tarii), când apar disfunctionalitati in alimentarea cu gaze natural a instalațiilor consumatorilor din Timișoara, reglajul presiunii se face preponderant prin reducerea consumului de gaze natural al Colterm SA. Acest lucru se datoreaza faptului ca producerea de energie termica se poate realiza si pe alt combustibil (in speța, cărbune).

COLTERM SA va ajunge astfel în imposibilitatea de a-și exercita activitatea și de a presta serviciul de utilitate publica de baza chiar din luna decembrie 2016: furnizarea de energie termica pentru incalzire, apă caldă de consum si apa rece hidrofor către clientii racordați la SACET (populație, spitale, grădinițe, scoli s.a.) - chiar în perioada de iarnă, cu temperaturile exterioare negative. Ca urmare a celor de mai sus, societatea se va afla in incapacitate de plata si va urma in mod firesc intrarea in insolventa (fie ceruta de furnizori, fie de societate).

Consecințele intrării in insolventa a Colterm SA care pot fi cuantificate sunt:

 • 1. chiar si numai amenințarea cu situația de insolventa sau faliment va duce imediat la accentuarea imaginii negative a SACET si implicit la diminuarea drastica a numărului de client, cu influente asupra veniturilor operatorului (oricare ar fi acesta);

 • 2. Comisia europeană se va sesiza în cazul fondurilor europene atrase de Municipiul Timișoara pe POS Mediu etapa I (in valoare de 255.196.684 lei exclusiv TVA) și va începe procedura de recuperare de la Guvernul României prin ministerul de resort, care la rândul sau va începe procedura de recuperare de la Municipiul Timișoara (beneficiarul fondurilor europene); conform prevederilor din contractual de finanțare, autoritatea “isi rezerva dreptul de a recupera din valoarea prezentata mai sus sumele necuvenite, daca (...) condițiile de operare variaza semnificativ de la prevederile inițiale privind determinarea nivelului de finanțare nerambursabila si/sau daca apar alte modificări ce:

a)afecteaza natura operării, condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite;

b)rezulta fie dintr-o modificare a naturii proprietății asupra oricărei parti a infrastructurii finanțate, fie dintr-o încetare sau modificare materiala a modului de operare”

Având în vedere veniturile curente și cheltuielile bugetare, bugetul Municipiului Timișoara nu poate susține rambursarea integral imediata a sumei de 255.196.684 lei. ceea ce va duce la falimentul instituției municipiului Timișoara și, pe cale de consecință, lipsa prestării tuturor serviciilor publice în orașul Timișoara.

 • 3. pierderea proiectului pe POIM Axa 7 (Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a ll-a — reabilitarea rețelelor primare si secundare din Municipiul Timișoara), preaprobat prin HCL 547/2015, in valoare de 119.149.898,82 lei exclusiv TVA

 • 4. sistarea activitatii tuturor instituțiilor publice care sunt alimentate de la SACET: grădinițele si școlile nu vor putea funcționa pe perioada de iarna; spitalele, școlile, căminele de batrani, bisericile s.a. nu vor putea fi incalzite si nu-si vor putea desfasura activitatea;

 • 5. degradarea instalațiilor existente prin neasigurarea condițiilor minime de avarie (atat a instalațiilor Colterm, cat si ale consumatorilor - cele din interiorul clădirilor)

 • 6. trecea de la sistemul centralizat la sistemul individual nu se va putea realiza de pe o zi pe alta, mai ales in sezonul rece, deoarece sistemul de distribuție a gazelor natural si a apei potabile nu este pregătit pentru aceasta: sistemele de gaze naturale vor trebui recalibrate (redimensionate); sistemele de apa vor trebui redimensionate atat ca infrastructura, cat si in interiorul clădirilor;

 • 7. deși folosește pentru instalațiile sale ca si combustibil si cărbunele pe langa gaze naturale, instalațiile sunt retehnologizate si dotate cu sisteme pentru desulfurarea, denoxarea, desprafuirea gazelor de ardere si cu sisteme de monitorizare a emisiilor, care respecta cele mai stricte cerințe legislative actuale in domeniul protecției mediului; inlocuirea emisiilor de pe cinci coșuri ale sistemului centralizat (care elimina gazele de ardere la o inaltime si la o temperatura care asigura dispersia acestora) nu poate fi comparata cu multitudinea de emisii punctiforme de joasa inaltime de la centralele individuale alternative

 • 8. pentru toate instituțiile publice (scoli, grădinițe, spitale s.a.) Primăria Municipiului Timișoara va trebui sa asigure in regim de urgenta sisteme alternative de încălzire; pentru centralele individuale pentru toate aceste instituții investiția care va trebui făcută va fi considerabila

 • 9. întreruperea alimentarii populației cu energie termica pentru incalzire, apa calda de consum si apa rece hidrofor in plin sezon rece fara alternative, va genera o reacție greu de cuantificat, daca avem in vedere reacția din episodul din toamna anului 2015, când populația a ramas fara apa calda pentru doua zile

 • 10. In Legea 325/2006 actualizata a serviciului public de alimentare cu energie termica, la art. 8 este prevăzut:

“(1) înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.

(2) în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;”

10. Potrivit art. 3 alin. 3 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicata acționarii in cadrul unei societăți pe acțiuni, răspund până la concurenta capitalului social subscris.

In caz de insolventa, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una dintre faptele prevăzute de art. 169 alin. 1 din Legea 85/2014.

In condițiile prevăzute la art. 27 din Codul de procedura fiscala, coroborat cu Ordinul ANAF nr. 127/2014, pentru creanțe bugetare restante ale debitorului declarat insolvabil răspund solidar cu acesta si administratorii, asociații, acționarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare.

Prin urmare, va rugam sa aprobați majorarea capitalului social al Colterm SA cu suma de 83,95 milioane lei, ținând cont de prevederile Legii 31/1990 republicata privind societățile, unde la art. 210 este prevăzut

“(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.” Consiliul de Administrație al Colterm SA a aprobat raportul Deloitte Consultanta SRL privind majorarea capitalului social al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA Timișoara, prin HCA nr 105/14.10.2016.


COLTERM S.A


COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. R077RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;

.                             e-mail: office@colterm.ro

Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;


ANEXA LA SCENARIUL CU PRIVIRE LA INACȚIUNE DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Consecințele sistării furnizării de energie termica de către Colterm SA care pot fi cuantificate sunt:

1 .in cazul sistării activitatii Colterm SA in prima faza se pierd licențele ANRE si ANRSC; chiar daca se demareaza imediat procedurile de relicentiere pentru alt operator economic, acestea vor dura minim 30 de zile, timp in care nu se va putea furniza energie termica pentru incalzire si apa calda pentru consum (a se vedea situația din Municipiul Brașov);

 • 2. Comisia Europeană se va sesiza în cazul fondurilor europene atrase de Municipiul Timișoara pe POS Mediu etapa I (in valoare de 255.196.684 lei exclusiv TVA) și va începe procedura de recuperare de la Guvernul României prin ministerul de resort, care la rândul sau va începe procedura de recuperare de la Municipiul Timișoara (beneficiarul fondurilor europene); conform prevederilor din contractual de finanțare, autoritatea “isi rezerva dreptul de a recupera din valoarea prezentata mai sus sumele necuvenite, daca (...) condițiile de operare variaza semnificativ de la prevederile inițiale privind determinarea nivelului de finanțare nerambursabila si/sau daca apar alte modificări ce:

 • a) afecteaza natura operării, condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite;

 • b) rezulta fie dintr-o modificare a naturii proprietății asupra oricărei parti a infrastructurii finanțate, fie dintr-o incetare sau modificare materiala a modului de operare”

Având în vedere veniturile curente și cheltuielile bugetare, bugetul Municipiului Timișoara nu poate susține rambursarea integral imediata a sumei de 255.196.684 lei, ceea ce va duce la falimentul instituției municipiului Timișoara și, pe cale de consecință, lipsa prestării tuturor serviciilor publice în orașul Timișoara.

 • 3. pierderea proiectului pe POIM Axa 7 (Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a ll-a -reabilitarea rețelelor primare si secundare din Municipiul Timișoara), preaprobat prin HCL 547/2015, in valoare de 119.149.898,82 lei exclusiv TVA

 • 4. degradarea instalațiilor existente prin neasigurarea condițiilor minime de avarie (atat a instalațiilor Colterm, cat si ale consumatorilor - cele din interiorul clădirilor); valoarea de inventar a

Servicii Clienți:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timișoara; e-mail: relatii@colterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 - 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133

rețelelor termice din rețeaua primara si secundara din patrimoniul Colterm SA este de 69 milioane tei, iar valoarea neamortizata a acestora este de 46 milioane lei; valoarea de inventar a rețelelor termice din rețeaua primara si secundara din domeniul public este de 167 milioane lei; la clădirile de interes public se vor degrada in prima faza tencuielile exterioare, apoi va aparea fenomenul de igrasie cu degradarea tencuielilor interioare; va urma degradarea podelelor si a intregului interior al clădirilor:

 • 5. deși folosește pentru instalațiile sale ca si combustibil si cărbunele pe langa gaze naturale, instalațiile sunt retehnologizate si dotate cu sisteme pentru desulfurarea, denoxarea, desprafuirea gazelor de ardere si cu sisteme de monitorizare a emisiilor, care respecta cele mai stricte cerințe legislative actuale in domeniul protecției mediului; înlocuirea emisiilor de pe cinci coșuri ale sistemului centralizat (care elimina gazele de ardere la o inaltime si la o temperatura care asigura dispersia acestora) nu poate fi comparata cu multitudinea de emisii punctiforme de joasa inaltime de la centralele individuale alternative; emisiile de noxe sunt monitorizate de Comisia Europeana. Depășirea acestora va putea conduce la declanșarea procedurii de infrinqement;

 • 6. pentru toate instituțiile publice (scoli, grădinițe, spitale s.a.) Primăria Municipiului Timișoara va trebui sa asigure in regim de urgenta sisteme alternative de încălzire; pentru centralele individuale pentru toate aceste instituții investiția care va trebui făcută va fi considerabila; pornind de la puterea necesara a fi instalata la instituțiile bugetare de mai sus si de la o investiție specifica medie de 125.000 euro/MW (investiția specifica pentru o centrala de 20MW preluata din literatura de specialitate este de 90.000 euro/MW), rezulta ca ar fi necesare cheltuieli cu investiția de circa 32MW*125.000 euro/MW = 4.000.000 euro (aproximativ 18.000.000 lei);

situația centralizata a instituțiilor publice finanțate din fonduri ale Primăriei Municipiului Timișoara racordate la SACET o regăsiți mai jos:

Nr.

Ord.

Clienti

Număr

1

Scoli+Licee

50

2

Grădinițe

19

3

Spitale

7

4

Alte Inst.Bugetare

6

TOTAL

82

 • 7. sistarea furnizării de energie termica indreptateste clientii sa solicite daune-interese atat pentru energia termica nelivrata, pe perioada de întrerupere a serviciului, cat si in cazul îmbolnăvirii utilizatorilor colectivi sau individuali; pentru o zi normala de iarna, valoarea energiei termice furnizate populației este de 2.000 Gcal * 244,03 lei/Gcal = 488.060 lei/zi, deci aproximativ 14,6 milioane lei pentru 30 zile. In cazul in care se folosește energia electrica pentru incalzire (cea mai la indemana in astfel de situații), valoarea daunelor-interese poate fi de: 2.000 Gcal * 420 lei/Gcal = 840.000 lei/zi, deci aproximativ 25,2 milioane lei pentru 30 zile;

 • 8. Colterm SA a încheiat contracte ferme de achiziție cărbune pentru o cantitate de 260.000 tone, din care pana la aceasta data s-au livrat 70.000 tone; pentru cărbunele nelivrat furnizorii pot solicita daune-interese pana la valoarea cărbunelui nelivrat: 190.000 tone * 60 lei/tona = 11.400.000 lei;

 • 9. In Legea 325/2006 actualizata a serviciului public de alimentare cu energie termica, la art. 8 este prevăzut:

“(1) înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.

(2) în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;”

 • 10. Potrivit art. 3 alin. 3 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicata acționarii in cadrul unei societăți pe acțiuni, răspund până la concurenta capitalului social subscris.

In caz de insolventa, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una dintre faptele prevăzute de art. 169 alin. 1 din Legea 85/2014.

In condițiile prevăzute la art. 27 din Codul de procedura fiscala, coroborat cu Ordinul ANAF nr. 127/2014, pentru creanțe bugetare restante ale debitorului declarat insolvabil răspund solidar cu acesta si administratorii, asociații, acționarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare. La 31.10.2016 datoriile Colterm SA către ANAF sunt de aproximativ 20 milioane lei.

Cu deosebit respect, Emil Serpe Director General Adjunct

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A.TIMISOARA

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Sediul: Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4

Nr. O.R.C. J35/185/2004

C.U.I. R016063013

HOTĂRÂREA ADUNĂRH GENERALE A ACȚIONARILOR COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA

NR. 9 din 14.11.2016

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, societate comercială pe acțiuni înregistrată și fimcționând legal în România, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, județul Timiș, Cod Unic de înregistrare 16063013, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/185/2004 întrunit în ședința extraordinară din data de 14.11.2016, ora 15:00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Timișoara, în prezența a 15 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi.

 • 1. Discutarea și aprobarea majorării capitalului social al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.

 • 2.  Discutarea și aprobarea încetării activității în punctele de lucru CT Aeroport, CT Porumbescu și CT Giurgiu, precum și închiderea acestora.

 • 3.  Diverse

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr. 105/14.10.2016, pnn care se aprobă majorarea capitalului social al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timișoara, cu o sumă de 83.950.000 lei;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, OUG nr. 109/2011 și din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara cu suma de 83.950.000 lei, respectiv de la valoarea de 86.246.900 lei la valoarea de 170.196.900 lei, prin emisiunea unui număr de 839.500 acțiuni nominative noi, numerotate de la 862.470 la 1.701.969 inclusiv, cu valoarea nominală de 100 lei fiecare.

Art. 2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a prevederilor articolului 8 alineatul 2 din Capitolul 3 Capitalul social, acțiunile din actul constitutiv al COLTERM SA astfel:

Capitalul social al societății este de 170.196.900 lei lei, împărțit în 1.701.969 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100 lei, numerotate de la 1 la 1.701.969 inclusiv, deținut în exclusivitate de către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3. Prezenta hotărâre modifică corespunzător, în ceea ce privește majorarea capitalului social, Actul constitutiv al societății, stând la baza încheierii unui Act constitutiv actualizat.

Art. 4 Se împuternicește Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, prin director general și Oficiul Juridic, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Societății.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

Consiliului Local al Municipiului Timișoara D-lui Mircea Cristian - Director General

 • -  D-lui Șerpe Emil - Director General Adjunct D-nei lovu Mihaela -Director Economic

 • -   D-nei. Lucaciu Daniela, Secretar A.G.A.


SECRETAR A.G.A.

LUCACIU DANIELA


ROMÂNIA

CONSILIUL CONCURENȚEIPiatj l-bere nr' Sertor 1. București. Cod jovai CI 3701 » Te'. <02’i 3'8 1198, (3211 318 1’99 • -ac (021! 3’>8 4908 c-"ar □•'•«(fi-xcnsi iu co-)cj'eri:ei. o • Wec .vmv comoet•■•icn -o . www.con$i< Jconcwente- ro


Domnului Primar Nicolae ROBU

Primăria municipiului Timișoara

Bulevardul C.D, Loga nr. 1 Cod poștal:300030


Timișoara, Județ Timiș


Stimate domnule Primar,solicitați Consiliului Concurenței o întâlnire pentru a discuta intenția Primăriei Timișoara de a majora capitalul social al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA în baza testului investitorului privat prudent, vă comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor OUG nr. 77/20141, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/20152, Consiliul Concurenței avizează doar actele prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat sau de minimis. în situația în care măsura de creștere a capitalului pe care o aveți în vedere respectă testul investitorului privat prudent, aceasta nu reprezintă un ajutor de stat. în acest caz, furnizorul (municipiul Timișoara) este cel care trebuie să realizeze testul investitorului privat


prudent și să-și însușească concluziile acestuia.


în ceea ce privește întâlnirea solicitată, vă propunem organizarea unei videoconferințe în data de 3.11.2016, ora 10.00.


Cu considerație,Ordonanța de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, M.Of. nr. 893/9.12.2014

Legea nr. 20 din 6 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, M.Of. nr. 160/6.3.2015

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL TIMIȘ

Cod unic de înregistrare 16063015

Număr de ordine în registru) comerțului J35/185/2004

Exemplar or; 1 CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Mențiunea nr. 23633 din 15.04.2015 privind înregistrarea modificării actului constitutiv ai COMPANIA LOCALA DE TERMOFICA.RE COLTERM SA cuprinse în hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 9 din 20.03.2015 este înscrisă în registrul comerțului la data de 20,04.2015 în baza rezoluției nr. 8130 din 17.04.2015.

■; ' ■■                               ■/                  v. <. Director,.....

M       j 5 țloaf^BRlN^

Data eliberării,'              ....... /•..<'

Anexe: Rezoluție                               ' .         //          * cod 11-10-136

J35/185/2004

CVI - 16063013

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚI EI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș DOSAR NIL 23633/15.04.2015 REVOLUȚIA nr. 8130 /17.04.20I5

Pronunțată în ședința din data de: 17.04.2015

Mixich Carmen-Nicoleta - PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobata cu ■■ modificări si completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de-14,01.2010 '.. .

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr, 23633 din data 15,04.2015 . ■pentru-. ; COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA, cod unic de înregistrare: 16063013/ f număr de ordine în registml comerțului: J35/185/2004.

PERSOANA DESEMNATĂ ■

Asupra cererii de față:

Prin, cererea înregistrată sub nr. 23633 din data 15.04.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: cod obiect de activitate; alte mențiuni. ■            ?, |

în susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea.de înregistrare. ■ T- (

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite | cerințele legale, în. conformitate cu art, 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu -modificăriși ; ] completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările.1 I ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările, ulterioare, precum și ale ■■ | Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind ’ Ț înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.                                             '. .ț

' .’.'l

PENTRU ACESTE MOTIVE                 .        .' [

ÎN CONDIȚIILE LEGII                             • , J

DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul, i comerțului a mențiunilor cu privire Ia: cod obiect de activitate; alte mențiuni și potrivit datelor din: f Hotărârea adunării generale a acționarilor nr, 9 din 20.03.2015; depunerea actului constitutiv actualizat. ’ I

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României* Partea a IV-a, a actului modificator -Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 9 din 20.03.2015 și a notificării privind depunerea U oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere* în termen de 15 zile, la Tribunalul Timiș în condițiile art 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

Pronunțată în ședința, dm data de: 17.04.2015

PERSOANA DESEMNATA,

Mixich Carmen-Nicoleta

Referent/Redactat: LE.L.

3 ex.              <7.

Data: 17.04.2015 7

r

ACT CONSTITUTIV

ai societății comerciale

Compania Locală de Termoficare "COLTERM’' S.A.                {

. -r:

.                                                                ■ ■ ' ■ ■ ■ j

Actualizat în baza art. 204 alin 4 din Legea nr. 31/1990 modificată prin Legea nn ' j 441/2006

;                                                                                       ■                                                                         ■ i

CAP. L Denumirea, forma juridică, sediul, durata.

!                                                                                                                 ”T .

ART. 1. Denumirea societății este societatea comercială Compania Locală , de ' l ■ Termoficare "COLTERM" S.A.                                              ■ ' H '

în toate actele» facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte, emanând de la \ societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe : î acțiuni" sau inițialele "SA", de capitalul social și codul unic de înregistrare. ’            ■/ Ț

ART. 2. Societatea comercială Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. ' 1 este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își I ' desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv. ■■   ■ ■■ j ■.    ’

Societatea comercială Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. va   f"

avea emblemă și însemne oficiale proprii în conformitate cu modelele anexate. ■

ART. 3. Sediul principal al societății este în România, localitatea Timișoara, strada ■ t '

episcop Joseph Lonovici nr. 4, județul Timiș și sediul secundar în localitatea Timișoara j str. Piatra Craiului, nr. 3, județul Timiș. Sediile societății pot fi schimbate în alta ■ J ■' localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale â acționarilor, potrivit- legii. '. ■ ■ .1

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții ■ situate și; în 'alte. I localități din țară și străinătate.                                                                          . . ' j .

ART» 4. Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. are o durată de ■■ [ funcționare nelimitată în timp, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului. ■ ••• J

CAP. 2. Scopul și obiectul de activitate al societății ■

ART. 5. Scopul societății comerciale Compania Locală de Termoficare -'ț ! "COLTERM" S.A. este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei • - L termice pentru încălzirea locuințelor și imobilelor cu altă destinație din Municipiul •/ [' Timișoara precum și prepararea și distribuția apei calde menajere și a apei reci prin . - ' i stațiile de hidrofor. De asemenea societatea are ca obiect de activitate producerea si '■ j distribuirea energiei electrice,                                                                    j

Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. desfășoară activități. de .Țj verificare metrologică, ISCIR, întocmește bilanțuri termice, execută lucrări de prestări \      \

servicii, proiectare, cercetare, laborator pentru persoane fizice sau juridice precum și | activități de comercializare a produselor și materialelor specifice obiectului ..de ' | activitate.                                                                                                     |

ART. 6. Obiectul de activitate al societății comerciale Compania Locală de i Termoficare "COLTERM" S.A. este:                                         :

i

DOMENIUL PRINCIPAL

COD CAEN 353 - Furnizarea de abur și aer condiționat

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

COD CAEN 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

ACTIVITĂȚI SECUNDARE conform COD CAEN-rev.2:

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

2433 Producția de profile obținute la rece

 • 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice ' ' !

 • 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) ■ ■ i 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

 • 3311 Repararea articolelor fabricate din metal                                   ■ ■ :j

 • 3312 Repararea mașinilor                                                                ' ■ j.

 • 3313 Repararea echipamentelor electronice șî optice

 • 3314 Repararea echipamentelor electrice

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

 • 3511 Producția de energie electrică

 • 3512 Transportul energiei electrice

 • 3513 Distribuția energiei electrice

 • 3514 Comercializarea energiei electrice

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3812 Colectarea deșeurilor periculoase                    ,

 • 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru -f |

recuperarea materialelor                                                                      - - . ' j-

 • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 • 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

 • 4213 Construcția de poduri și tuneluri

 • 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a

 • 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

 • 4312 Lucrări de pregătire a terenului

 • 4321 Lucrări de instalații electrice

 • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire șl de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

 • 4331 Lucrări de ipsoserie

 • 4332 Lucrări de tâmplarie și dulgherie

 • 4333 Lucrări de pardosite și placare a pereților

 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

 • 4519 Comerț cu alte autovehicule

 • 4520 întreținerea și repararea autovehiculelor

 • 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule ■

 • 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice.

pentru industrie

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși ai produselor derivate

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine

specializate

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor-și ■ ' piețelor

4920 Transporturi de marfa pe calea ferată

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a

 • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

 • 4942 Servicii de mutare

4950 Transporturi prin conducte

5210 Depozitări

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 Activități de editare a altor produse software

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

 • 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

 • 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

 • 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

 • 7111 Activități de arhitectură

 • 7112 Acti vități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 Activități de testări și analize tehnice

7219 Cercetare-dezvoltare în alte știinte naturale și inginerie

7410 Activități de design specializat

7430 Activități de traducere scrisă și orala (interpreți)

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

 • 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

 • 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

 • 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

 • 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

8211 Activități combinate de secretariat

 • 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate'-de secretariat

 • 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (caii center)

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a / creditului

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8532 învățământ secundar, tehnic sau profesional

 • 8551 învățământ în domeniul sportiv și recreațional

 • 8552 învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice.'' etc)

 • 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

 • 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

9511. Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

 • 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic

 • 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și ■ grădină

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

La întreg obiectul de activitate al societății se va desfășura activitatea, de import-export.

ART. 7. Pentru realizarea obiectului de activitate Compania Locală de Termoficâre "COLTERM" S.A. preia întreg patrimoniu societăților comerciale CALOR S.A. Timișoara și Termocet 2002 S.A, Timișoara constând în clădiri, terenuri, echipamente, dotări, utilaje, mașini, mijloace fixe și circulante, drepturi de creanță și obligații.

De asemenea, Compania Locală de Termoflcare "COLTERM" S.A. va exploata, întreține, repara și folosi cu diligența unui bun proprietar instalațiile și echipamentele din centralele de producție, din punctele și centralele termice, iar în baza unui contract de concesiune rețelele termice primare, secundare și de hidrofor până la limita de proprietate a consumatorilor.

CAP. 3, Capitelul social, acțiunile

ART. 8. Acționar unic al Compania Locala de Termoflcare "COLTERM" S.A. este Consiliul Local al Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, bulevardul C, D. Loga nr. 1.

Capitalul social al societății este în valoare totală de 86.246,900 lei împărțit în 862.469 acțiuni nominative numerotate de la 1 la 862.469 cu o valoarea nominală de 100 lei/acțiune, deținut în exclusivitate de către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara,

Capitalul social al societății este constituit după cum urmează:

 • a) prin aport în natură al acționarului unic Consiliul Local al Municipiului ' Timișoara în valoare totală de 1.249,700 Iei, conform Raportului de evaluare a ■ proprietății imobiliare întocmit de către PF Bojin Dionisie la data . de-14.10.2005, reprezentând următoarele imobile situate în Timișoara, str. Piatra Craiului nr. 3:

 • - „teren cu clădire” înscris în CF 16439 - Timișoara, nr. cadastral

1179,1181,1185, etc /6, compus din teren în suprafață de. 244 mp și. ■ construcție în regim P+M în suprafață utilă de 368,48 mp în valoare de. < 1.118.200 Iei,

 • - „teren" înscris în CF 126169 - Timișoara nr. cadastral 1179- \ 1181,1185,1189/1,1 1794181,1185,11894190/5,1182,1187-1188/3/1/2-/în suprafață de 104 mp, în valoare de 131.500 leu

 • b) prin aport exclusiv în numerar în valoare de 84.997,200 tei.

ART. 9. Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute < de tegc.

Acțiunile nominative vor fi emise de Compania Locală de Termoflcare "COLTERM" S.A. în formă dematerializată și vor fi înscrise în cont.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat ' de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la. sediul societății.

Compania Locală de Termoflcare "COLTERM” S.A. poate emite obligațiuni sau ■ oferi spre vânzare acțiunile cu respectarea prevederilor legate.

ART, 10. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 11. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționări conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și a dispozițiilor legale.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii, răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

ART. 12. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotebpărți cuvenite acestuia Ia lichidarea societății, efectuate în. ' condițiile prezentului act constitutiv.

ART, 13. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în ■ condițiile și cu procedura prevăzute de Lege.

CAP. 4, Adunarea generală a acționarilor

ART. 14. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, ■ care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor pot fi ordinare și extraordinare și au / următoarele atribuții principale:

 • a) alege membrii și președintele consiliului de administrație și organizează' activitate de audit financiar în conformitate cu prevederile legale, le stabilește.. ; remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

 • b) fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de .. administrație, în conformitate cu prevederile legii;

 • c) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate . ■

pe exercițiul următor;                                        :                         .     '     '

 • d) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii .și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al auditului financiar, -aprobă ' ■ repartizarea beneficiului;

 • e) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a ' ■ împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale șl a garanțiilor;

 • f) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar ■ precum și revocarea auditorului financiar;

 • g) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv, precum și la transformarea formei juridice a societăți 1;

 • h) hotărăsc cu privire Ia comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

 • i)  analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piață internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

 • j) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a auditorilor financiar, pentru paguba pricinuita societății;

 • k) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor rse • diferențiază potrivit legii,

ART. 15. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de ■ ■ administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii data de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cinci luni de. la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului, de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea auditului financiar, precum și în cazul în ■' care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 50% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate- cu dispozițiile din actul constitutiv, cu cel puțin 30 zile înainte de data ' stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății: sau din cea mai apropiată ■ localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu ■ arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. ■

Pe toată durata în care acțiunile societății sunt nominative convocarea se va face prin scrisoare simplă sau prin afișare la sediul societății însoțită de un convocator ce va fi semnat de acționari cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, ■■ convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt 16c din.' aceeași localitate.

ART. 16. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin, anterior, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența, acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare' sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile'de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării. generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat, Procesul-' verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

ART. 17. Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

La propunerea, persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa ■ fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului ’ de administrație și desemnarea auditoriului financiar, pentru revocarea și pentru luarea' hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți--șau’. nereprezentați.

ArtlS. în perioada în care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor privind contractarea si gaj area unor credite aferente finanțării activității curente vor fi exercitate de către Consiliul, de Administrație, alcătuit și numit potrivit legii.

în situația în care structura acționariatului se va modifica prevederile aliniatului! nu se mai aplică, Adunarea Generala a Acționarilor urmând să-și îndeplinească atribuțiile conform legii.

CAP. 5. Consiliul de administrație

ART. 19. Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 9 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 arii, care pot avea calitatea de ■ acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale,

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor la propunerea acționarilor sau a Consiliului de Administrație în funcțiune.

Componența nominală a Consiliului dc Administrație» al societății este următoarea:

 • 1. Valea Emilian - membru

 • 2. Ulița Aurel - membru;

 • 3. Ursulețu Lucia Eleodor - membru;

 • 4. Dragon Ana - Carolîna - membru;

 • 5. Blrceanu Florin ~ membru;

 • 6. Șerpe Emil - membru;

 • 7. Faur Adrian ~ Constantin - membru;

 • 8. Fâșie Floare ™ membru;

 • 9. Apahidean Lidia - membru.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală- a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de -același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales -noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

înainte de preluarea funcției fiecare dintre administratori va depune o garanție pentru administrația sa reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, respectiv 1.000 -lei. Garanția va fi depusă într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății și va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și La dat descărcare.

ART. 20. Sunt incompatibile cu calitatea de membru af consiliului de administrație, auditor financiar, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie' mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

ART. 21. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic.

ART, 22. Consiliul de administrație alege dintre membrii s.ăi un președinte al consiliului.

Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

La prima ședință, consiliul de administrație poate alege dintre membri săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. EI este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara

i ■ î

acestuia. Atribuțiile și drepturile secretarului consiliului de administrație vor fi stabilite 1 în prima ședință de după constituirea societății.                                                1

Consiliul de administrație va crea un comitet de audit format din 3 membrii • j administratori neexecutivi, Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să ! dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar» De asemenea ■ j consiliul de administrație poate crea comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de. - ! investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu în domenii precum j remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau cu 1 J nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor ' | înainta consiliului de administrație în mod regulat rapoarte asupra activității lor.             j

ART, 23» Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din ■ U-numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezențu în situația în care sunt prezpnți toți membrii consiliului vide administrație la ședința, pentru adoptarea hotărârilor sunt necesare jumătate plus unu .1 din voturi. în consiliul de administrație fiecare membru are dreptul la un singur vot. ■ '. j

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe \ } baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se.'- f consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și. <j parafat de președintele consiliului de administrație. Procesubverbal se semnează de : } persoana care a prezidat ședința și de secretar.                                             fj

ART. 24. Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi '■ ] unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea. : J anumitor probleme.                                                                    j

în relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de ' ■ ■ [ administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a- f.'[ acționarilor, sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel. ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți-

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de ' '/ administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă/ '      . !

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția " j acționarilor și auditoriului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății; . :i. j

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului' de administrație, directorul: "■ j-general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față-de societate ■ ' J pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru ■ abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. în astfel de situații, ei ■ | vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.                       ■ !

Pentru activitatea desfășurată în conducerea societății membrii Consiliului de j Administrație vor fi remunerați cu o indemnizație egală cu 20% din indemnizația A directorului general.                                                                               ' 1

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în ( interesul societății.                                                                                      1

Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile ■ i confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de | administratori. Această obligație le revine șt după încetarea mandatului de administrator.

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare Ia această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau .soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al. IV-lea inclusiv.

ART. 25. Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

 • a) conduce activitatea societății în vederea realizării obiectului de activitate • specific;

 • b) aprobă structura organizatorică și funcțională a societății, politica și strategia ■ de personal șl regulamentul de ordine interioară al societății elaborat de Consiliul director cu consultarea sindicatului;

o) aprobă și modifică regulamentul de funcționare propriu;

 • d) aprobă bilanțul financiar contabil anual;

 • e) aprobă constituirea fondului de dezvoltare propriu al societății;

 • f) aprobă sumele necesare satisfacerii unor necesități socioculturale și sportive, de perfecționare - recalificare ale personalului- angajat precum și pentru . cointeresarea prin premiere a acestuia;

 • g) aprobă, investițiile ce vor fi. realizate potrivit obiectului de activitate' al societății și care se finanțează din surse proprii, credite bancare -sau subvenții.

de la bugetul statului sau de la bugetul local, aprobă accesare unor credite ■■ bancare necesare aprovizionării cu combustibil;

 • h) propune spre aprobare operațiunea de vânzare sau cumpărare a activelor potrivit prevederilor legale;

 • i) propune directorului general sancționarea sau destituirea salariaților cu funcții' de conducere în societate pentru activitate nexorespunzătoare, încălcarea Regulamentului de ordine interioară ori săvârșirea unor infracțiuni;

 • j) aprobă componența nominală a comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă pe societate;

 • k) aprobă încheierea - rezilierea de contracte de concesionare, închiriere (subînchiriere) în condițiile legii;

 • l) rezolvă orice alte activități rezultate din împuternicirile primite;

 • m) aprobă procesul-verbal al ședinței anterioare;

 • n) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

 • o) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

 • p) numirea și revocarea directorilor, cu posibilitatea delegării conducerii societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general precum și stabilirea remunerației lor;

 • q) supravegherea activității directorilor;

 • r) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

 • s) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolentei societății, potrivit Legii nr, 85/2006 privind procedura insolentei.

 • t) mutarea sediului societății;

 • u) schimbarea obiectului de activitate al societății;

 • v) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții,, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin . actul constitutiv nu se prevede altfel;

 • w) prelungirea duratei societății;

 • x) majorarea capitalului social.

Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții șl în justiție prin r președintele său.

Consiliul de administrație înregistrează la registrul, comerțului numele ■ persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

CAP, 6. Comitetul de direcție

ART, 26. Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale . unui : comitet de direcție, care poate fi compus și din membrii ai Consiliului de Administrație,. ' fîxândude în același timp și salariile potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integrafde stat, atribuția prevăzută la \ alineatul de mai sus se pun în aplicare cu acordul reprezentantului acționarului unic^

Directorul general conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății și aduce la îndeplinire deciziile consiliului-de administrație în limitele, activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor "■ membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

în comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

CAP. 7. Auditorul financiar                          ■ ■

ART, 27, Gestiunea societății este controlata de acționari și de un auditor financiar . persoană fizică sau persoană juridică atestată în conformitate cu legislația în vigoare.

Auditorul financiar va fi numit pe o perioadă de 3 ani, in baza uni contract de ■ audit financiar de către Consiliul de Administrație cu aprobarea prealabilă a Primarului • Municipiului Timișoara.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, ' date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Auditorul financiar al societății este S.C, TRATA TIM S.R.L. cu sediul în Timișoara, str. Aurel Popovici nr. 23, ap. 7, jud. Timiș înmatriculată la ORC sub nr. ■ J3 5/1492/1995 având CUI 8024900, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, autorizația nr. 526/01.07.2004, conform Contract de audit financiar nr. 3122/18.03.2005 prelungit cu Act adițional nr.1/2007.

ART. 28. Auditorul financiar are următoarele atribuții principale:

 • a)  în. cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

 • b)  la încheierea exercițiului financiar controlează , exactitatea inventarului, ■ a. documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor' ■ societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale ■ a acționarilor un raport scris;

 • c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

 • d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său. de vedere La propunerile de 1 reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

 • e) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege

ART. 29. Auditorul financiar poate convoca adunarea generală extraordinară.-a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în... care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 50% timp de- 2 ani consecutiv’- (cu -excepția primitor 2 ani de la constituirea societății), sau ori;de câte ori consideră necesar-' ■ pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a auditorului financiar, precum și drepturile și ■ ■■ obligațiile acestuia se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Sunt incompatibile cu calitatea de auditor financiar persoanele care- sunt rude ..sad < afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice < formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar,.un salariu sau o remunerație ■ de la administrator sau de la societate precum și cei interziși prin lege.                   •

Pentru activitatea desfășurată auditorul financiar va primi o remunerație bănească stabilită de către Consiliul de Administrație și prevăzută în contractul de audit financiar.

Prin grija Consiliului de Administrație în cadrul, societății va funcționa un. / compartiment de audit intern, in conformitate cu prevederile legale.

CAP. 8. Activitatea societății

ART. 30, Personalul cu funcții de conducere este numit.de către directorul general al ' societății comerciale cu aprobarea consiliului de administrație.

Personalul de execuție este angajat de către directorul general al societății.'

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către consiliul de administrație în funcție de studii și munca ■ efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege,

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul, de administrație sau de către directorul general al societății comerciale,

ART, 31. Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

în scopul realizării obiectului de activitate Compania Locală de Termoficare "COLTERM” S.A. poate contracta credite bancare interne și externe cu prealabila avizare a Consiliului de administrație.

ART. 32. în scopul realizării obiectului de activitate Compania Locală de ; Termoficare "COLTERM*1 S.A. are în structura sa unități de producție, ateliere, formații -și secții fără personalitate juridică.

Consiliul de administrație la propunerea directorului general poate aproba constituirea de servicii, birouri și compartimente în funcție de necesități și volumul de activitate, atributele acestora fiind stabilite prin Regulamentul de ordine interioară/ ■ -ART. 33. Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de ’ Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

ART. 34. Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea ’ generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în.condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării „și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații ■ t stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel puțin 5% din-totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute. în ' reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul- la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății. .

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii’în. cel ; mult 8 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

în cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și’ va hotărî, în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.                                                       '

ART. 35. Societatea comercială Compania Locală de .Termoficare '‘COLTERM" S.A. va completa toate registrele în conformitate cu prevederile legale. Registrele vor fi ■ ținute la sediul societății prin grija Consiliului de administrație.

CAP. 9. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ART. 36. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

în perioada în care șt atu 1 este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

ART. 37. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • - imposibilitatea realizării obiectului social;

 • - hotărârea adunării generale;

 • - falimentul;

 • - pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

 • - în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ART. 38. în caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege,.

ART. 39. Societatea va putea fuziona sau va putea fi divizată, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 40. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

ART. 41. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Timișoara 20.03.2015

Președinte al Adunării Generale a Acționarilor