Hotărârea nr. 199/2016

199/15.11.2016 privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 433429 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 1), nr. top. 9924 şi C.F. nr. 417954 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 1), nr. top. 9926
Hotararea Consiliului Local 199/15.11.2016
privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 433429 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 1), nr. top. 9924 şi C.F. nr. 417954 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 1), nr. top. 9926


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-5729/11.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere proiectul intocmit de SC BLACK LIGHT SRL Timisoara- nr.2484/2016: ,,Documentatie pentru alipire privind imobilele înscrise în CF nr. 433429 şi CF nr. 417954, Piata Balcescu nr.2- 3, localitatea Timisoara, UAT Timişoara";
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Parcela cu nr. top. 9924 înscrisă în C.F. 433429 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1) se va alipi la parcela cu nr. top. 9926 înscrisă în C.F. 417954 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1) ramânând în proprietatea Municipiului Timişoara - domeniul public, conform documentaţiei Proiect nr. 2484/2016 întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., care face parte integranta din hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

topografic

Suprafață măsurată (mp)

Adresa imobilului

9924

753

P- ța Bălcescu, nr. 2, mun. Timișoara

9926

2419

P- ța Bălcescu, nr. 3, mun. Timișoara

Cartea Funciara

433429

UAT Timișoara

Cartea Funciara

417954

UAT Timișoara


ANEXA 1.36


PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNERE DE ALIPIRE SCARA 1:500
Alipire imobil


Situația actuală (înainte de alipire;


Situație viitoare (după alipire)


CF Timișoara nr.


Suprafață CF (mp)


Categoria de folosință


Descrierea imobilului


Categoria de folosință


433429


417954


Total


753


CC


Curți construcții intravilan in P- ta

Balcescu, nr. 2 avand următoarea construcție: k-/ i - </aoaCurii construcții intravilan in P- ta Balcescu, nr. 3 avand următoarea construcție: C1 - Casa


3172


Executant,

S.C. BLACK LIGHT S.R.L.

Confirm executarea masuratorilgr la teren. corectitudinea

întocmirii documentației cadastrale si corespondenta A

■ \acesteia cu realitatea'din teren

//

Semnătură si stampila pf Sen-, |     A/r.0

Data: Septembrie 2016Descrierea imobilului


Curți construcții intravilan in P- ta Balcescu, nr. 2 - 3 avand următoarele construcții: C1 - Casa C2 - Casa


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral —■ Semnătură si parafa ■ Oficiu! deCscastîu și Publicitate 'rnobiiiars/fTiiș

CONSIUER CADASTRUROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

NR. CT2016-5729/11.11.2016

REFERAT

privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 433429 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 1), nr. top. 9924 și C.F. nr. 417954 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 1), nr. top. 9926

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, referatul întocmit de Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană și Cadastru din cadrul Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, ca urmare a comenzii nr. CT2016-2818/13.06.2016 privind "întocmirea documentațiilor de întabulare a construcțiilor aferente Liceului Grigore Moisil, situate în Timișoara, piața Nicolae Bălcescu nr. 2-3" ca urmare a documentației depuse de S.C. BLACK LIGHT S.R.L..

Parcela cu nr. top. 9924 reprezentând „teren intravilan în piața Nicolae Bălcescu nr. 2, în suprafață de 753 mp cu C1-casă” este înscrisă în C.F. 433429 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara -domeniul public și parcela cu nr. top. 9926 reprezentând „teren intravilan în piața Nicolae Bălcescu nr. 3, în suprafață de 2419 mp cu C1-casă” este înscrisă în C.F. 417954 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul public.

Parcela cu nr. top. 9924 înscrisă în C.F. 433429 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1) se va alipi la parcela cu nr. top. 9926 înscrisă în C.F. 417954 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1) rămânând în proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul public, conform documentației proiect nr. 2484/2016 întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., care face parte integranta din hotărâre.

Parcela nou creată în uma alipirii teren intravilan în suprafață de 3172 mp cu C1-casă și C2-casă va fi proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul public, conform documentației nr. 2484/2016 întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., care face parte integrantă din hotărâre.

Conform documentației topografice executate de SC S.C. BLACK LIGHT S.R.L prin ing. Loredana Beznoszka și avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilairă Timiș cu nr. 189177/06.10.2016 și Cetrificatului de Urbanism de alocare nr. cadastral prin operațiunea de alipire imobile nr. 3613/31.08.2016, se va efectua operațiunea de:

- alipire parcelă nr. top. 9924 înscrisă în C.F. 433429 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafață de 753 mp cu C1-casă, cu parcela cu nr. top. 9926 înscrisă în C.F. 417954 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1), în suprafață de 2419 mp cu C1-casă, rezultând un lot nou: teren intravilan în suprafață de 3172 mp cu C1-casă și C2-casă.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. CT2016-5729/11.11.2016, SC2016-6160/17.03.2016, SC2016-6160/30.03.2016 Compartimentului Administare Fond Funciar nr. SC2014-4085/19.02.2014, SC2016-6160/14.03.2016 și Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări - Biroul Clădiri cu nr. SC2014-4084/18.02.2014, SC2016-6160/15.03.2016, ni s-a adus la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

După analiza celor prezentate mai sus de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se va aviza documentația de unificare a parcelei cu nr. top. 9924 în suprafața de 753 mp cu parcela cu nr. top. 9926 în suprafața de 2419 mp. Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care se aproba:

Alipirea parcelei situate în piața Nicolae Balcescu nr. 2 identificată cu nr. top. 9924, înscris în C.F. nr. 433429 Timișoara în suprafață de 753 mp cu C1-casă la parcela situată în piața Nicolae Balcescu nr. 3 identificată cu nr. top. 9926, înscris în C.F. nr. 417954 Timisoara în suprafață de 2419 mp cu C1-casă.

După alipire va rezulta o parcela nou creată în suprafață de 3172 mp proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul public.

VICEPRIMAR Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. FARKAS IMRE MIHAI BONCEA

ȘEF SERVICIU T.B.D.U.C. ȘTEFAN BRIHAC

CONSILIER S.T.B.D.U.C. OANA RACOLȚA


CONSILIER JURIDIC GABRIELA IOVA

Red.Dact.O.R./2EX


Cod FO 53-01,ver.2

Nr. topografic

Suprafață măsurată (mp)

Adresa imobilului

9924 - 9926

3172

P- ța Bălcescu, nr. 2-3, mun. Timișoara

Cartea Funciara nou

UAT Timișoara

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

3172

Imobilul este parțial imprejmuit

Total

3172

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

232

Casa

C2

CL

357

Casa

Total

589

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3172 mp Suprafața din act = 3172 mp

Executant:

SC BLACK LIGHT SRL ing. Loredana BEZNOSZKA

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral