Hotărârea nr. 198/2016

198/15.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa in Timişoara ,strada 3 August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 , nr.topo 5742, la preţul de 90.000 euro
Hotararea Consiliului Local 198/15.11.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa in Timişoara ,strada 3 August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 , nr.topo 5742, la preţul de 90.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr SC.2016- 27768/14.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr.de înregistrare SC2016-027291/07.11.2016 a domnului GERDANOVITS EUGEN -WALTER cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilulul cu adresa în Timişoara ,strada 3 August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 (provenit din C.F. vechi nr.14590), nr.topo 5742.
Având în vedere adresa nr. 2964 din 25.10.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere adresa nr. SC.2016-027291 din 11.11.2016 a Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ;
Având în vedere adresa nr. SC.2016-027291 din 08.11.2016 a Biroului Scoli Spitale;
Având în vedere adresa nr. SC.2016-027291 din 09.11.2016 a Biroului Sport Cultură;
Ţinînd cont de adresa cu nr. SC2016-027291/14.11.2016 a Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa in Timişoara ,strada 3 August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 , nr.topo 5742, la preţul de 90.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- domnului GERDANOVITS EUGEN -WALTER;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMONIS ALFRED
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,


NICOLAE


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR.

ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adesa in Timișoara ,strada 3August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 , nr.topo 5742 la prețul de 90.000 euro.

Având în vedere adresa cu nr.de înregistrare SC.2016-027291 din 07.11.2016 a domnului GERDANOVITS EUGEN -WALTER cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenția de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilulul cu adresa în Timișoara ,strada 3August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 (provenit din C.F. vechi nr.14590), nr.topo 5742.

Imobilul are o suprafață utilă de aproximativ 403.71 mp și un preț de vânzare de 90.000 euro , respectiv de 222,93euro/mp .

Având în vedere adresa nr. 2964 din 25.10.2016 ,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, prin care ne informează că nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la intențRia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa în Timișoara ,strada 3August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 , nr.topo 5742,cod TM-II-a-A-060987, poziția 62 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr. SC.2016-027291/08.11.2016 că imobilul sus menționat necesită lucrări de reabilitare și conservare aflându-se într-un stadiu avansat de degradare , acesta intenționând promovarea unei acțiuni în instanță pentru ieșirea din diviziune cu plata unei sulte în favoarea domnului GERDANOVITS EUGEN -WALTER.

Prin adresa cu nr. SC.2016-027291/08.11.2016 Biroul Școli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate, învățământ) , ce aparțin de birou.

Prin adresa cu nr. SC.2016-027291/08.11.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate,cultură )ce aparțin de birou.

Ținînd cont de adresa cu nr. SC2016-02791/14.11.2016 a Biroului Buget din cadrul Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea cotei de 2/9 din imobilul cu adresa în Timișoara ,strada 3August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 , nr.topo 5742 la prețul de 90.000 euro.

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE

P. DIRECTOR D.C.T.D.D.

MIHAI BONCEA

CONSILIER,

LUMINIȚA MIRICĂ