Hotărârea nr. 197/2016

197/15.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Pacha nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD 11/B, la preţul de 570.000 euro
Hotararea Consiliului Local 197/15.11.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Pacha nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD 11/B, la preţul de 570.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016- 27695/11.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016 - 27476/ 09.11.2016 înregistrată la Direcţia Comunicare de către POP VICTORIA -FELICIA şi ALBULESCU EUGENIA, cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a spatiului cu alta destinatie cu adresa în Timişoara , strada Pacha nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD 11/B, înscris în C.F. nr.400874-C1-U3, nr.topo 400874-C1-U3, la preţul de 570.000 euro.
Având în vedere adresa nr. 3181din 08.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere adresa cu nr. SC2016-027476/ 10.11.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr.SC2016-027476/10.11.2016 a Biroului Şcoli ,Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr.SC2016-027476/10.11.2016 a Biroului Sport Cultura din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art.4 alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Timişoara, strada Pacha nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD 11/B, identificat cu C.F. nr.400874-C1-U3, nr.topo 400874-C1-U3 la preţul de 570.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei POP VICTORIA -FELICIA şi ALBULESCU EUGENIA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,


NICOLAE


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR.

ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, strada Pacha nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD 11/B, la prețul de 570.000 euro.

Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016 din 09.11.2016, înregistrată la Direcția Comunicare de către POP VICTORIA -FELICIA și ALBULESCU EUGENIA, cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenția de înstrăinare a spatiului cu alta destinatie cu adresa î n Timișoara , strada Pacha nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD11/B, înscris în C.F. nr.400874-C1-U3, nr.topo 400874-C1-U3, la prețul de 570.000 euro.

Spațiul are o suprafață construita de aproximativ 153,25 de mp și un preț de vânzare de 570.000 euro , respectiv de aproximativ 3719 euro /mp.

Având în vedere adresa nr. 3181din 08.11.2016 ,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, prin care ne informează că nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D 11/B situat în strada Pacha nr.1,etaj parter, cu cod TM-II-s-A-06095, poziția 60 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Spații cu altă Destinație din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr. SC2016-027476 din10.11.2016 că spațiul mai sus menționat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

Prin adresa cu nr. SC2016-027476 din10.11.2016, Biroul Școli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate, învățământ) , ce aparțin de birou.

Prin adresa cu nr. SC2016-027476 din10.11.2016, Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate,cultură )ce aparțin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D 11/B situat în imobilul din strada Pacha nr.1, identificat cu C.F. nr.400874-C1-U3, nr.topo 400874-C1-U3, la prețul de 570.000 euro.

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE

P. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

CONSILIER,

LUMINIȚA MIRICĂ

SERVICIUL JURIDIC