Hotărârea nr. 196/2016

196/15.11.2016 privind aprobarea actelor administrative fiscale ce urmează a fi emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă
Hotararea Consiliului Local 196/15.11.2016
privind aprobarea actelor administrative fiscale ce urmează a fi emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2016-136417/11.11.2016 al Directiei Fiscale a Municipiului Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală;
Având in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) si alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă emiterea prin intermediul centrelor de imprimare masivă a următoarelor acte administrative fiscale: somaţia, titlul executoriu, decizia de impunere, decizia referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municpiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI