Hotărârea nr. 194/2016

194/15.11.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş
Hotararea Consiliului Local 194/15.11.2016
privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-26413/27.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.SC2016-026382/27.10.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, care a solicitat desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 3, alin (1), lit. g din Anexa nr. 2 la Regulamentul Cadru de oreganizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/05.10.2011;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea Educatiei Naţionale republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) , lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba desemnarea a trei reprezentanţi în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş:
- reprezentant al Primarului -Faur Adrian
- reprezentanţi ai Consiliului Local - Ionescu Sorin Gabriel, consilier local;
- Mariş Daniela - Mirela, consilier local.

Art.2: Atributiile persoanelor desemnate la art.1 vor fi cele prevazute la art. 7 din Anexa nr. 2 la Ordinul MECTS nr. 5530/2011.

Art.3: La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.476/10.10.2014 - privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Valorificare Spaţii cu altă Destinaţie;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Persoanelor desemnate în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR

Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROUL ȘCOLI-SPITALE, COMPARTIMENT ȘCOLI Nr. SC 2016-26413/27.10.2016

REFERAT privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timișoara și doi reprezentanți ai Consiliului Local Timișoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului

Școlar Județean Timiș

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Biroul Școli-Spitale-Compartiment Școli, privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timișoara și doi reprezentanți ai Consiliului Local Timișoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Prin adresa nr.11424/24.10.2016 înregistrată la instituția noastă sub nr.SC2016-026382/27.10.2016, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a solicitat desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timișoara și doi reprezentanți ai Consiliului Local Timișoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin (1), lit. g din Anexa nr.2 la Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5530/05.10.2011 și prevederile Legii nr. 1/2011, Legea Educatiei Naționale republicată și modificată.

Având în vedere cele prezentate,

Propunem

emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local care să aprobe următoarele:

  • 1.  Desemnarea a trei reprezentanți în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

  • -   1 reprezentant al Primarului - Faur Adrian

  • -   2 reprezentanți ai Consiliului Local -......................

  • 2. Hotărârea de Consiliu Local intră în vigoare de la data aprobării pentru o perioada de 4 (patru) ani.

VICEPRIMAR,

Dan Diaconu

ȘEF BIROU ȘCOLI-SPITALE, Adrian Faur

CONSILIER, Anca Lăudatu

SERVICIUL JURIDIC,

Daniela Ștefan