Hotărârea nr. 191/2016

191/15.11.2016 privind aprobarea utilizării sumelor rezultate din excedentul bugetar din anii precedenţi la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
Hotararea Consiliului Local 191/15.11.2016
privind aprobarea utilizării sumelor rezultate din excedentul bugetar din anii precedenţi la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 227312/27.10.2016 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Decizia nr. 10/2016 a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Timiş, cu privire la utilizarea eficientă a excedentului bugetar din anii precedenţi la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara prin care s-a constatat că potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru exerciţiul financiar al anului 2015, au fost aprobate credite bugetare pentru cheltuieli curente şi de capital din subvenţii de la bugetul local şi din veniturile proprii curente, realizate în anul 2015 fără afectarea excedentului precedent, în sumă de 952.798,48 lei;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În baza art.20 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
În conformitate cu prevederile art.1 şi art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă utilizarea sumei de 952.798,48 lei rezultată din excedentul bugetar din anii precedenţi pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital, în limita disponibilului, în completarea veniturilor proprii realizate în exerciţiul curent şi a subvenţiei acordate din bugetul local la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘ OARA DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘOARA

300030-Timișoara, B-dul.M.Eminescu nr.11 Tel. / fax.0256/499359

e-mail: evpers@primariatm.ro ; http://www.primariatm.ro/evpers

Nr.


Aprobat, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind propunerea utilizării eficiente a excedentului bugetar din anii precedenDi la DirecDia de EvidenDă a Persoanelor TimiDoara

Având în vedere Decizia nr.10/2016 a CurDii de Conturi a României - Camera de Conturi TimiD, cu privire la utilizarea eficientă a excedentului bugetar din anii precedenDi se menDionează în Procesul-verbal emis la Dosarul nr.11/ 2016 prezenDa unui excedent din venituri proprii în sumă totală de 1.359.898,48 lei propunând ca masură „Supunerea spre analiza Consiliului Local a excedentului în vederea utilizării eficiente a fondurilor bugetare ca sursă de finanDare pentru acoperirea cheltuielilor bugetare aprobate, în completarea veniturilor proprii realizate în exerciDiul curent Di a subvenDiei acordate din bugetul local ” .

În sprijinul deciziei pe care Consiliul Local urmează a o lua, venim cu urmatoarele precizări:

  • •  Soldul menDionat reprezentând venituri proprii neutilizate până la data de 31.12.2015 în sumă de 1.359.898,48 lei a fost prevăzut în bugetul anului 2014 la capitolul cheltuieli dar a fost transferat in baza art.30 alin(1) din Ordinul 720/22.05.14 ,, pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuDia bugetelor de venituri Di cheltuieli ale instituDiilor publice autonome, instituDiilor publice finanDate integral sau parDial din venituri proprii... ” în baza OPT începând cu data de 01.07.2014 într-un cont de disponibil pentru Trezoreria Statului.

  • •  Pentru utilizarea sumelor din acest cont de disponibil deschis la Trezoreria TimiDoara Ordinul 720/2014, art.44, alin. 1A1 prevede:”În situaDia în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instiDuiilor publice finanDate parDial din venituri proprii vor prezenta o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepDia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea cade în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigura sursa de finanDare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentar faDă de veniturile aprobate”. Prin urmare , sumele nu pot fi utilizate în mod curent doar în situaDia unui gol temporar de casă Di cu aprobarea prealabilă a Ordonatorului principal de credite.

  • •  De asemenea menDionăm ,că soldul în sumă de 1.359.898,48 lei a fost diminuat în situa D iile prevăzute de lege cu suma de 407.100 lei conform notei nr. 125167/24.05.16 aprobată de ordonatorul principal de credite Primar Nicolae Robu, rămânând un sold neutilzat de 952.798,48 lei.

  • •  Precizăm că începând cu data primirii Deciziei de la Curtea de Conturi la titlul II „Bunuri Di servicii” nu am mai solicitat deschideri de credite de la bugetul local , cheltuielile fiind acoperite din venituri proprii.

Urmarea adresei cu nr. SC2016-242461/04.10.2016, transmisă de către DirecDia Economică din cadrul Primăriei TimiDoara am procedat la analiza sumelor angajate în bugetul aprobat pe anul 2016 în raport cu contractele ce mai pot fi duse la îndeplinire în anul curent Di în raport cu plăDile ce se mai pot efectua până la sfârDitul anului 2016, am comunicat DirecDiei Economice-Serviciul Buget sumele disponibilizate la secDiunea funcDionare, respectiv secDiunea dezvoltare după cum urmează:

  • - Titlul I

  • - Titlul II

  • - Titlul XIII

Cheltuieli de personal

Bunuri Di servicii Active nefinanciare

100 mii lei

863 mii lei

69 mii lei

Total

1.032 mii lei

Prin

urmare măsura impusă de Curtea de Conturi

a României - Camera de Conturi

TimiD,

pentru analiza

de către Consiliul Local a

excedentului în vederea utilizării

eficiente a fondurilor bugetare ca sursă de finanDare pentru acoperirea cheltuielilor

bugetare aprobate, în completarea veniturilor proprii realizate în exercițiul curent

□ i a subvenției acordate din bugetul local mai poate face referire doar la suma de 952.798,48 lei, sumă care din analiza efectuată conform adresei cu nr. SC 2016-242461/04.10.2016 acoperă necesarul de cheltuieli al DirecDiei de EvidenDă a Persoanelor până la sfârDitul anului 2016.

Propunem utilizarea sumelor rezultate din excedentul bugetar din anii precedenDi, respectiv suma de 952.798,48 lei pentru acoperirea cheltuielilor curente Di de capital în completarea veniturilor proprii realizate în exerciDiul curent Di a subvenDiei acordate din bugetul local în cursul anului 2016.

DIRECTOR EXECUTIV, CONSTANDA DECU


DIRECTOR ECONOMIC, STELIANA STANCIU


CONSILIER JURIDIC, DIANA- ANDREEA PETROVICI

SERVICIUL JURIDIC, GABRIELA IOVA


Șef Serviciu Financiar - Administrativ, VALERICA DOGA