Hotărârea nr. 190/2016

190/15.11.2016 privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 190/15.11.2016
privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 27043/04.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. nr. 6100/27.10.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/26.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara şi aprobarea tarifelor de parcare, modificată şi completată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 418/30.07.2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/26.02.2013, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 203/04.04.2013;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Pentru anul 2017 tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara sunt cele prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Drumuri Municipale S.A.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementull Calităţii;
- Biroului Audit;
- S.C .Drumuri Municipale S.A.;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXA

Propunere tarife de parcare valabile pentru anul 2017

Vouchere

SMS

lei / ora TVA inclus

euro / ora + TVA

Zona verde 0

3.00

0.75

Zona rosie I

1,50

0,50

Zona galbena II

1,00

0,35

Zona albastra III

0,50

0,25

Zonele I, II, III

3.00 Euro / zi + TVA

Abonamente *

lei/zi TVA inclus

Nr.zile

Pret abonament in lei TVA inclus

La purtator

Lunar

4,08

21

85,68

Trimestrial

3,90

63

245,70

Anual

3,56

250

890,00

General

Lunar

2,04

21

42,84

Trimestrial

1,95

63

122,85

Anual

1,78

250

445,00

Zona rosie I

Lunar

1,63

21

34,23

Trimestrial

1,56

63

98,28

Anual

1,42

250

355,00

Zona galbena II

Lunar

1,33

21

27,93

Trimestrial

1,27

63

80,01

Anual

1,16

250

290,00

Zona albastra III

Lunar

1,02

21

21,42

Trimestrial

0,98

63

61,74

Anual

0,89

250

222,50

Locatar                                                    I           51,23

Notă: Plata parcării prin SMS se percepe prin operatorii de telefonie mobilă, în lei, la cursul stabilit de aceștia.

* Valoarea abonamentului se calculeaz ă dupa formula: Val.abonament = nr.zile * tariful pe zi (tip de abonament) unde : nr.de zile = min. 5 zile, maxim 250

IPers. cu handicap - anual**

II

0|

IBeneficiar OG nr.105/1999**

II

0|

IVehicul propulsie electrica**

II

0|

IBeneficiar OUG nr.82/2006**

1

01

** Valoarea imprimatului pentru abonamente gratuite 5

lei/an lei/an lei/an lei/an lei TVA inclus

DIRECTOR D. TEHNICĂ

CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU T.S.C.,

ADRIAN COLOJOARĂ

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI BIROUL TRANSPORT .   , „ /   ,   . . a r

nr.                                1 2o> C

PROBAT

AR i&olhe Robii
13(1. C.D. Loga nr. 1,300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timișoara

Prin Hotărârea nr. 63/26.02.2013, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara, precum și tarifele de parcare pentru anul 2013.

Conform art. 12 din Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Anexa 1 la HCLMT nr. 63/26.02.2013, tariful orar de baza si tariful special pentru toate formele de taxare, inclusive abonamente, se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în condițiile prevăzute la art. 11 lit. a), b), c).

Prin art. 2 din HCLMT nr. 63/26.02.2013, Consiliul Local al Municpiului Timișoara a aprobat tarifele de parcare pentru anul 2013, conform Anexei 2. De asemenea, prin art. 2 din HCLMT nr. 418/30.07.2013 s-au aprobat tarifele pentru anul 2013 pentru zona 0 (verde), respectiv: 3 lei/1 oră pentru Vouchere și 0,75 euro/1 oră + TVA pentru SMS.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 613/10.12.2013, a hotărât ca tarifele de parcare stabilite prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/26.02.2013 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 418/30.07.2013, se vor aplica și în anul 2014. Pentru anul 2015 tarifele aplicate pentru parcare pe raza municipiului Timișoara sunt cele aprobate în anul 2014, iar pentru anul 2016 au rămas nemodificate.

în data de 27.10.2016, prin adresa cu nr. 6100, SC Drumuri Municipale Timișoara S.A. a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe tarifele de parcare pentru anul 2017 propunând, în același timp ca tarifele să rămână neschimbate față de cele aprobate pentru anul 2013.

Având în vedere cele de mai sus, propunem ca tarifele de parcare pentru anul 2017 să fie aceleași cu cele stabilite pentru anul 2013.