Hotărârea nr. 189/2016

189/15.11.2016 privind dezlipire imobil cu nr. top. 411007, inscris in CF nr. 411007, situat in str. Rozelor, nr.16, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 189/15.11.2016
privind dezlipire imobil cu nr. top. 411007, inscris in CF nr. 411007, situat in str. Rozelor, nr.16, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2016-012555/03.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba operatiunea de dezlipire imobil cu nr. top. 411007 (nr. topografic: 4280), inscris in CF nr.411007 Timisoara (Nr. CF vechi: 48813) in suprafata de 68272 mp. cu constructiile: C1 - casa P, C2 - bazin disipator, C3 - stavila, C4 - tarc trafo, C5 - casa mecanismelor, C6 - baraj deversor, C7 - drum beton acces, de unde vor rezulta 4 parcele: LOT 1 (nr. top. 443799) - teren intravilan in suprafata de 3465mp cu casa P, LOT 2 (nr. top. 443800) - teren intravilan in suprafata de 47016 mp., LOT 3 (nr. top. 443801) - teren intravilan in suprafata de 3207 mp. cu bazin disipator, stavila, tarc trafo, casa mecanismelor, baraj deversor, drum beton acces si LOT 4(nr. top. 443802) - teren intravilan in suprafata de 14584 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Juridic;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                    APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                         NICOLAE ROBU

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU NR. UR2016-012555 din 03.09.2016

REFERAT Privind dezlipire imobil cu nr. top. 411007, inscris in CF nr. 411007, situat in str. Rozelor, nr.16, Timișoara

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul intocmit de Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, ca urmare a cererii cu nr.UR2016-012555/19.08.2016, depuse de Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Timis.

Teren intravilan in str. Rozelor, nr.16, cu nr. top. 411007 (nr. topografic: 4280), inscris in CF nr.411007 Timisoara (Nr. CF vechi: 48813) in suprafata de 68272mp. cu constructiile:C1 - casa P, C2 - bazin disipator, C3 - stavila, C4 - tarc trafo, C5 - casa mecanismelor, C6 - baraj deversor, C7 -drum beton acces, (Foaie de Proprietate)- 1719/10.03.1982; Act; B1. Intabulare, drept de PROPRIETATE - intabulat cu nr.1719/1982 si nr.116494/17.08.2010, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMISOARA; Contract de schimb; B2. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - ASOCIATIA JUDETEANA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI TIMIS; 388/10.01.2002; Sentinta civila nr.14495/2001, emis de JUDECATORIA TIMISOARA; B3. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dosar nr.3/2001, dobandit prin Hotarare Judecatoreasca, cota actuala 1/1 - S.C. COLTERM SA -TIMISOARA; 83768/15.05.2015; Inscris sub semnatura privata nr.documentatie cadastrala, din 06.02.2015, emis de SC Geomar SRL; B7. Intabulare, drept de PRORPIETATE, intabulare anterioara prin sentinta, cu nr.388/2002, dobandit prin HOTARARE JUDECATOREASCA, cota actuala 1/1 - S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA, CIF: 16063013; 189176/21.10.2015; Act administrativ nr. documentatie cadastrala 179032 din 07.10.2015, emis de PFA BORUGA VIOREL; B9. Se noteaza propunerea de admitere a receptiei documentatiei cadastrale pentru dezlipire, conf. art.18, al,1, lit.V, art.31 si art.135, al.4 din ODG nr.700/2014, privind regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara. Inscrisurile de la foaia de sarcini raman neschimbate.

Obiectul lucrării, conform adresei cu nr. 1412/17.08.2016 (UR2016-012555/19.08.2016), in care Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Timis, ne comunica „ ca, solicitam aceasta dezlipire pentru calificarea juridica a terenului si pentru a se putea stabili taxa de folosinta a terenului aflat in administrarea noastra”.

Mentionam adresa cu nr. CT2015-7017/27.01.2016, in care se propune „documentatia de dezmembrare in patru loturi dupa cum urmeaza:

  • -  Lot 1 - AJVPS Timis, drept de folosinta asupra terenului in suprafata de .... mp. pe durata existentei constructiilor;

  • -  Lot 2 - APS Timisoara, identificare constructii, drept de folosinta asupra terenului in suprafata de .. mp. pe durata existentei constructiilor;

  • -  Lot 3 - SC COLTERM SA, drept de folosinta asupra terenului in suprafata de .. mp. pe durata existentei constructiilor;

  • -  Lot 4 - Municipiul Timisoara, proprietar teren in suprafata de .. mp;”

Conform documentației topografice executate de S.C. GEOMAR S.R.L., si avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis cu nr. 141919 din 01.08.2016 se va efectua dezlipirea imobilului cu nr. top. 411007 (nr. topografic: 4280), inscris in CF nr.411007 Timisoara (Nr. CF vechi: 48813) in suprafata de 68272mp. cu constructiile:C1 - casa P, C2 - bazin disipator, C3 - stavila, C4 - tarc trafo, C5 - casa mecanismelor, C6 - baraj deversor, C7 - drum beton acces, de unde vor rezulta 4 parcele: LOT 1 (nr. top. 443799) - teren intravilan in suprafata de 3465mp cu casa P, LOT 2 (nr. top. 443800) - teren intravilan in suprafata de 47016 mp., LOT 3 (nr. top. 443801) - teren intravilan in suprafata de 3207 mp. cu bazin disipator, stavila, tarc trafo, casa mecanismelor, baraj deversor, drum beton acces si LOT 4(nr. top. 443802) - teren intravilan in suprafata de 14584 mp.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. CT2016-1298/12.04.2016 , Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT2016-1298/31.03.2016 si Directia Cladiri, Terenuri si Dotari -Biroul Cladiri cu nr. CT2016-001298/04.04.2016, ni s-a adus la cunostinta ca asupra acestui imobil nu exista litigii pe rolul instantelor de judecata si nici cereri de revendicare.

Mentionam ca a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 1930 din 10.05.2016 in scopul: „Alocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire”.

Dupa analizarea celor prezentate mai sus, de catre comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se va aviza documentatia de dezlipire imobil, teren intravilan, str. Rozelor, nr.16, Timisoara

Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se aprobă:

- operatiunea de dezlipire imobil cu nr. top. 411007 (nr. topografic: 4280), inscris in CF nr.411007 Timisoara (Nr. CF vechi: 48813) in suprafata de 68272mp. cu constructiile:C1 -casa P, C2 - bazin disipator, C3 - stavila, C4 - tarc trafo, C5 - casa mecanismelor, C6 - baraj deversor, C7 - drum beton acces, de unde va rezulta 4 parcele: LOT 1 (nr. top. 443799) -teren intravilan in suprafata de 3465mp cu casa P, LOT 2 (nr. top. 443800) - teren intravilan in suprafata de 47016 mp., LOT 3 (nr. top. 443801) - teren intravilan in suprafata de 3207 mp. cu bazin disipator, stavila, tarc trafo, casa mecanismelor, baraj deversor, drum beton acces si LOT 4(nr. top. 443802) - teren intravilan in suprafata de 14584 mp.

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.

MIHAIBONCEA

ȘEF SERVICIU T.B.D.U.C.

ȘTEFAN BRIHAC


CONSILIER S.T.B.D.U.C.

GIULIAN LOREDANA


CONSILIER JURIDIC GABRIELA IOVA