Hotărârea nr. 187/2016

187/15.11.2016 privind modificarea suprafetei si dezlipirea imobilului cu nr. top. 23490/2, inscris in CF nr. 404344, din Calea Aradului, nr. 56
Hotararea Consiliului Local 187/15.11.2016
privind modificarea suprafetei si dezlipirea imobilului cu nr. top. 23490/2, inscris in CF nr. 404344, din Calea Aradului, nr. 56


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-005787/07.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de rectificare suprafata de 31312 mp., inscrisa in CF nr. 404344 Timisoara cu nr. top. 23490/2, unde va rezulta suprafata de 32503 mp.

Art. 2: Se aproba operatiunea de dezlipire nr. top. 23490/2 in suprafata de 32503 mp.,unde va rezulta 2 parcele: LOT 1 - teren intravilan in suprafata de 4314 mp. si constructile: C1- corp A - cladire scoala S+P+2E si LOT 2 - teren intravilan in suprafata de 28189 mp. cu constructiile: C1 - corp B - sala de sport P, C2 - corp C - spalatorie+ateliere P, C3 - corp E - cantina S+P, C4 - corp F - post trafo P, C5 - corp H - camin - P+3E, C6 - corp J - camin P+3E, (in vederea punerii in aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 329 din data 31.07.2015),conform documentatiei cadastrale nr. T134/2016, receptionata de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis, prin Procesul Verbal de Receptie nr. 1694/2016, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directieie Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

1ANCEL


AGENȚIA NAȚIONALA D li C A I) A 8 T HU Șl 1’UUt, [ CITATE IM(Jll11.1ARA


Oficiu! de Cadastru si Publicitate Imobiliară TIMIȘ

Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliară Timișoara

Localitate: Timișoara, Str. Armoniei Nr, 1C, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr. 1694/2016

întocmit astăzi 26,09.2016, privind lucrarea 182729 din 09.09.2016

având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. data

 • 1. Beneficiar MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 2. Executant :SC 3D ArchiDraw SRL-D

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate .Plan topografic pentru emitere HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL în vederea modificării suprafaței imobilului cu IE 404344 (top.

23490/2), având suprafața măsurată de 32503mp (suprafața conform C.F. =:31312mp)5 unitatea administrativ - teritorială TIMIȘOARA

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de începere a lucrărilor:

 • •  la încheierea lucrărilor urmează să fie predat la OCPI Timiș un exemplar din documentație.

 • 5. Concluzii:

 • •  documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

Lucrarea este declarată ADMISĂ

Inginer șef al Oficiului de Cadastru și              Consilier/lnspector de specialitate,

Public........ -


Pagina 1 din 1

Document cere conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

ROMÂNIA                                   APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                  PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                       NICOLAE ROBU

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU NR.CT2016-005787/07.11.2016

REFERAT Privind modificare suprafeței si dezlipirea imobilului cu nr. top. 23490/2, inscris in CF nr. 404344, din Calea Aradului, nr.56

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul intocmit Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, ca urmare a cererii cu nr.CT2016-005787 din 13.10.2016 depuse de Inspectoratul Scolar Judeten Timis.

Teren intravilan din Calea Aradului, nr.56 cu nr. top. 23490/2, inscris in CF nr.404344 Timisoara (Nr. CF vechi: 18232) in suprafata de 31312 mp. cu constructiile: C1 - corp A - cladire scoala P+1E, C2 - corp B - sala de sport, C3 - corp C - spalatorie+ateliere, C4 - corp E - cantina P, C5 - corp F - post trafo P, C6 - corp H - camin - P+3E, C7 - partial corp J - camin P+3E. (Foaie de Proprietate);28606/13.11.2001; Act; B2. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota actuala 1/1-MUN. TIMISOARA, prin Primaria Mun. Timisoara, domeniul public, edificare; 79589/30.05.2011; Act administrativ nr. HG 977, din 24.09.2002, emis de GUVERNUL ROMANIEI; B3. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 -MUNICIPIUL TIMISOARA-DOMENIUL PUBLIC; 82530/02.06.2011; Inscris sub semnatura privata nr. fn, din 02.06.2011, indrepatre eroare materiala; B5. Drept de administare operativa -LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "PETRU BOTIS"' inch nr.3755/03.08.1967. Inscrisurile la foaia de sarcini raman neschimbate.

Obiectul lucrării, conform documentatiei executate de persoana fizica autorizata de ANCPI sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cadastru - Bonchis Catalin - nr. proiect T88/iunie 2016 si T134/2016, îl constituie :

 • -  operatiunea de rectificare suprafata de 31312mp., inscrisa in CF nr. 404344 Timisoara cu nr. top. 23490/2, unde va rezulta suprafata de 32503mp.

 • -  operatiunea de dezlipire nr. top.23490/2 in suprafata de 32503 mp.,unde va rezulta 2 parcele: LOT 1 - teren intravilan in suprafata de 4314 mp. cu constructile: C1- corp A -cladire scoala S+P+2E si LOT 2 - teren intravilan in suprafata de 28189 mp. cu constructiile: C1 - corp B - sala de sport P, C2 - corp C - spalatorie+ateliere P, C3 - corp E -cantina S+P, C4 - corp F - post trafo P, C5 - corp H - camin - P+3E, C6 - corp J - camin P+3E, in vederea puneri in aplicare HCLMT nr. 329 din data 31.07.2015.

Conform adresei de la Serviciul Juridic cu nr. UR2016-9509/15.07.2016, figureaza dosar nr. 28916/325/2015, avand ca reclamanta: Forman RenateAngela, parat: Comisia Locala de Fond Funciar, Municipiul Timisoara prin Primar; obiect: fond funciar - obligarea la punerea in posesie a reclamantei asupra terenurilor inscrise in CF nr. 1652 Freidorf (nr. top. 420/a/2/b/2, CF nr. 410802 Timisoara (nr. to. 436/1), CF nr. 410803 Timisoara (nr. top. 436/2), CF nr. 429252 Timisoara( nr. top. 555-556, 559-560/1), CF nr. 423711 Timisoara (nr. top. 395/b/2/a/2), CF nr. 401108Timisoara (nr. top. 29035/1), CF nr. 404344 Timisoara (nr. top. 23490/2).

Terenul inscris in CF nr. 404344 Timisoara, nr. top. 23490/2, solicitata de reclamanta, alaturi de alte terenuri, pe care reclamanta le solicita in vederea puneri in posesie, nu face parte din rezerva Comisiei Municipale de Fond Funciar Timisoara. Cererea de chemare in judecata a fost respinsa de instanta de judecata prin Sentinta Civila nr. 5946/01.06.2016, iar pana la aceasta data nu figureaza ca fiind atacata, in evidentele Serviciului Juridic.

Conform Compartimentului Administare Fond Funciar nr. UR2016-9509/06.07.2016, ni se aduc la cunostinta urmatoarele: parcela cu nr. top. 23490 a fost solicitata de Murgu Gabriela Ecaterina Maria prin cererea cu nr. DO198-758/21.01.1998, cerere respinsa in sedinta de fond funciar.; parcela cu nr. top. 23490/2 (23490) a fost solicitata de Murgu Gabriela Ecaterina Maria prin cererea cu nr. DO2005-1874/15.09.2005, cerere respinsa in sedinta de fond funciar. Solicitantul a formulat contestatie. Prin Hotararea nr. 1/105 din 07.05.2009 emisa de catre Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor Timis, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2009-13835/22.06.2009:

„ Art. 1 Se valideaza propunerile si se solutioneaza contestatiile Comisiei Locale de fond funciar a municipiului Timisoara, dupa cum urmeaza: Murgu Gabriela Ecaterina Maria, se respinge contestatia, terenului a fost atribuit integral conform Legilor fondului funciar.”

Conform Directia Cladiri, Terenuri si Dotari - Biroul Cladiri cu nr. UR2015-003437/04.04.2016, ni s-a adus la cunostinta ca asupra acestui imobil, CF nr. 404344 Timisoara cu nr. top. 23490/2, nu a fost depusa notificare conform prevederilor Legii nr. 10/2001, art.21, alin.2,3 si nici in baza O.U.G. nr. 94/2000, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr. 209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania.

Mentionam ca a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 3496 din 23.08.2016 in scopul: Alocare numar cadastral prin operatiunea de modificare suprafata imobil si dezlipire imobil in doua noi imobile, pe baza caruia s-a emis de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis, Procesul Verbal de Receptie nr. 1694/2016, lucrarea fiind declarata ADMSA.

Dupa analizarea celor prezentate mai sus, de catre comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se va aviza documentatia de modificare suprafata si dezlipire imobil cu nr. top. 23490/2, inscris in CF nr. 404344, teren intravilan, Calea Aradului, nr.56.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se aprobă:

 • -  operatiunea de rectificare suprafata de 31312mp., inscrisa in CF nr. 404344 Timisoara cu nr. top. 23490/2, unde va rezulta suprafata de 32503mp.

 • -  operatiunea de dezlipire nr. top.23490/2 in suprafata de 32503 mp.,unde va rezulta 2 parcele: LOT 1 - teren intravilan in suprafata de 4314 mp. si constructile: C1- corp A -cladire scoala S+P+2E si LOT 2 - teren intravilan in suprafata de 28189 mp. cu constructiile: C1 - corp B - sala de sport P, C2 - corp C - spalatorie+ateliere P, C3 - corp E -cantina S+P, C4 - corp F - post trafo P, C5 - corp H - camin - P+3E, C6 - corp J - camin P+3E, (in vederea puneri in aplicare HCLMT nr. 329 din data 31.07.2015), conform documentatiei cadastrale nr. T134/2016, receptionata de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis, prin Procesul Verbal de Receptie nr. 1694/2016 .

conform documentatiei executate de persoana fizica autorizata de ANCPI sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cadastru - ing. Bonchis Catalin - nr. proiect T88/iunie 2016 si T134/2016.

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.

MIHAIBONCEA

ȘEF SERVICIU T.B.D.U.C.

ȘTEFAN BRIHAC

SEF BIROU SCOLI SPITALE ADRIAN FAUR

CONSILIER S.T.B.D.U.C.

GIULIAN LOREDANA

AVIZAT JURIDIC

GABRIELA IOVA