Hotărârea nr. 185/2016

185/15.11.2016 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr.224/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Calea Buziaşului, situat în Str. Stan Vidrighin încheiat cu SC ADH MATKONS SRL
Hotararea Consiliului Local 185/15.11.2016
privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr.224/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Calea Buziaşului, situat în Str. Stan Vidrighin încheiat cu SC ADH MATKONS SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-26455/28.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.291/30.05.2013 - privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Contractul de concesiune cu nr. 224/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Calea Buziaşului;
Având în vedere adresele nr. CT2016-002793/31.05.2016, nr. CT2016-003129 şi nr. CT2016-006050 prin care SC ADH MATKONS SRL a solicitat în scris prelungirea acestui contract cu o perioadă de 18 (optsprezece) luni de zile;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr.224/19.11.2013 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 291/30.05.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Calea Buziaşului, situat în Str. Stan Vidrighin încheiat cu SC ADH MATKONS SRL, cu o perioadă de 18 (optsprezece) luni de zile, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC ADH MATKONS SRL
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa la H.C.L. nr.

din data de____________

ROMANIA                                   S.C. ADH MATKONS S.R.L.

Județul TIMIȘ                                          Nr./

Municipul Timișoara

Nr.________________/______________

ACT ADIȚIONAL NR./

la contractul de concesiune nr. 224/19.11.2013

De comun acord, părțile:

 • - MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C. D. Loga, nr. 1, jud. Timis, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, cod de identificare fiscală R14756536, reprezentată prin Primar -Nicolae Robu, în calitate de CONCENDENT și

 • - S.C. ADH MATKONS S.R.L.- cu sediul în Timișoara, str.Cronicar Ion Neculce, nr. 5, ap. 2, Jud. Timis, CIF RO 29642858, număr de ordine în registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș J35/215/2012, cont nr. RO76BPOS36308664009RON03, deschis la Banca BANCPOST, Timișoara, reprezentată prin Huțu Andrei Petre, în calitate de CONCESIONAR,

au stabilit, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 291/30.05.2013, respectiv ca urmare a HCL nr. /privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a prestării de servicii și activități necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirului public uman Calea Buziașului, situat în Str. Stan Vidrighin prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune, în temeiul prevederilor Articol 4, modificarea si completarea contractului, dupa cum urmează:

Art.1. Se prelungește durata contractului prevazută la Cap. III, Art.3 din contract cu o perioadă de 18 (optsprezece) luni de zile, începând cu data de 19.11.2016 până la data de 19.05.2018.

Art.2. Se completează cap. VI, Art.5 din contract privind prețul concesiunii

( redevența) în sensul că societatea concesionară va plăti o redevență de 450.000. lei/an, la care se adaugă TVA.

Art.3. Se modifică cap. V, Art.7 din contract, după cum urmează:

 • (1) Plata redevenței se efectuează în patru rate anuale egale în contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara pe numele concedentului sau prin casieria Direcției Fiscale astfel:

 • (2) Termenul scadent pentru plata ratelor redevenței este 31 martie aferent lunilor ianuarie-martie, 30 iunie aferent lunilor aprilie-iunie, 30 septembrie aferent lunilor iulie-septembrie și respectiv 31 decembrie, aferent lunilor octombrie-decembrie

 • (3) Plata redevenței se va efectua în baza unei facturi emisă de către concedent în forma electronică, în format pdf.

 • (4) Factura se va comunica concesionarului prin mijloace electronice -email-, de pe adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro pe adresa de email validă, securizată și comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel puțin 20 de zile înainte de înplinirea termenului scadent.

 • (5) Odată cu emiterea și comunicarea primei facturi din anul calendaristic, concesionarul va fi notificat despre indexarea valorii contractual cu indicele inflației aplicat, dacă este cazul.

 • (6) Părțile au obligația să întrețină funcționarea continuă a adreselor de email pe toată durata executării contractului.

 • (7) Orice modificare sau nefuncționare a adresei de email se va comunica celeilalte părți în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienței, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

 • (8) Concesionarul va confirma prin mijloace electronice la adresa de   e-mail

veniturinefiscale@dfmt.ro primirea facturii, în 5(cinci) zile de la data comunicării.

 • (9) În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la alin. 2 a prezentului pct., concesionarul va informa proprietarul despre acest aspect în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a expirat termenul menționat.

 • (10) În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către concesionar în termenul prevăzut la alin.5 a prezentului pct. factura va fi considerată comunicată și acceptată.

 • (11) Pe cale de excepție, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deține adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcțională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul concedentului în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. 2 a prezentului pct. În acest caz, comunicarea se consideră îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată sub semnătură factura emisă pe support de hârtie.

 • (12) În caz de neîndeplinire de către concesionar a obligației prevăzută la alin. 8 a prezentului pct., factura se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin.2 a prezentului pct., cu consecințele ce decurg din acvest fapt.

 • (13) Corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligațiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziție de părțile implicate.

Art.4. Se modifică cap. V, Art.8 din contract, după cum urmează:

 • (1) Având în vedere prevederile art. 1166, 1178 din Legea nr. 287/2009 privind Noul cod Civil, părțile de comun acord au convenit după cum urmează:

În cazul neplății redevenței la termenele scadente, concesionarul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru impozitele și taxele locale.

 • (2) La expirarea scadenței, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

 • (3) În cazul neachitării redevenței în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenței, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

 • (4) În situația prevăzută la alin. 3 din prezentul pct., în conformitate cu prevederile art. 1778 alin. 3 coroborate cu prevederile art. 1871 alin. 2 NCC, concesionarul este obligat la plata de despăgubiri care vor fie egale cu redevența rămasă neachitată calculată până la încheierea perioadei pentru care a fost încheiat contractul. Art.5. Celelalte clauze rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA             S.C. ADH MATKONS S.R.L.

CONCENDENT,                  CONCESIONAR,

Întocmit, Nicolae Cacuci

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Aprobat, P R I M A R


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COȘERIT și SPAȚII UTILITARE

Nr.SC2016-26455/28.10.2016                           NICOLAE ROBU

R E F E R A T

privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a prestării de servicii și activități necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirului public uman Calea Buziașului, situat în Str. Stan Vidrighin prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune încheiat cu SC ADH MATKONS SRL

Contractul de concesiune cu nr. 224/19.11.2013 privind prestarea de servicii și activități necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirului public uman Calea Buziașului, situat în Str. Stan Vidrighin a fost încheiat cu SC ADH MATKONS SRL în baza H.C.L. nr. 291/30.05.2013, pe o perioadă de 3 ani de la 19.11.2013 până la 19.11.2016.

SC ADH MATKONS SRL a solicitat în scris conform clauzelor contractuale prin adresa nr. CT2016-002793/31.05.2016 prelungirea acestui contract cu o perioadă de 1,5 ani.

Conform Cap. III Art.4 din Contractul de concesiune nr. 224/19.11.2013, încheiat în urma H.C.L. nr. 291/30.05.2013, contractul poate fi prelungit cu acordul scris al concedentului pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială, în condițiile respectării obligațiilor din contract.

Prin adresa IF2016-065573/23.05.2016 și adresa IF2016-126153/20.10.2016, Direcția Fiscală ne comunică faptul că SC ADH MATKONS SRL nu are creanțe neachitate și solicită în cazul întocmirii actului adițional la contract introducerea unor condiții enumerate în aceste adrese.

Comisia de verificare a investițiilor prin efort propriu constituită prin Dispoziția nr. 1395/10.11.2015, a verificat și a constatat că investiția pentru anul 2015 este în valoare de 90.872,16 lei, consemnat în Procesul verbal de verificare a investițiilor.

Ca urmare acelor arătate mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune cu nr. 224/19.11.2013, încheiat în baza H.C.L. nr. 291/30.05.2013 Cod FO 53-01 vers.1

privind prestarea de servicii și activități necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirului public uman Calea Buziașului, situat în Str. Stan Vidrighin încheiat cu SC ADH MATKONS SRL, pentru o perioadă de 18 (optsprezece) luni.


VICEPRIMAR,

Imre Farkas


pentru DIRECTOR,

Laura Koszegi


DIRECȚIA ECONOMICĂ

Steliana Stanciu


Șef Birou,

Otilia Sîrca


Consilier Juridic

Gabriela Iova


Întocmit,

Nicolae Cacuci


Cod FO 53-01 vers.1