Hotărârea nr. 184/2016

184/15.11.2016 privind aprobarea caietului de sarcini şi a acordului cadru de servicii în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 184/15.11.2016
privind aprobarea caietului de sarcini şi a acordului cadru de servicii în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 26915/03.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.7, 71-75 şi 114-119 din Legea 98/2016 privind achziţiile publice;
În conformitate cu prevederile art.58, şi 117-111 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Caietul de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza Municipiului Timişoara" prin procedura de licitaţie publică, şi amplasamentele pentru toalete ecologice mobile pe raza Municipiului Timişoara conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Se aprobă Acordul cadru de servicii în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza Municipiului Timişoara" prin procedura de licitaţie publică, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local cu nr. 185/10.05.2016 privind amplasamentele toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara.

Art 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Economică şi Serviciul de Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Şcoli-Spitale,
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE     Aprobat,

BIROUL GARAJE, CIMITIRE, CoȘeRIT și             P R I M A R

SPAȚII UTILITARE

Nr.SC2016-                                     NICOLAE ROBU

REFERAT

Pentru aprobarea caietului de sarcini și a acordului cadru de servicii în vederea achiziționării serviciului “Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

În scopul asigurării igienei în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate), de-a lungul pistelor de bicicliști în cadrul programului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”și zonele aglomerate din Municipiul Timișoara, pe tot parcursul anului, cu precădere în sezonul cald și la evenimentele culturale organizate de Primăria Municipiului și datorită faptului că la data de 26.06.2016 a expirat contractul anterior, propunem aprobarea prin hotărâre a Consiliului local a Caietului de sarcini și a acordului cadru de servicii în vederea achiziționării serviciului “Închirierea și întreținerea toalete ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

Prezenta achiziție este cuprinsă la poziția 55- Contracte servicii din Programul anual de Achizititii Publice, în baza referatului de necesitate cu nr. SC2016-16440/06.07.2016, sursa de finanțare fiind aprobată prin buget local- “Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor... la capitolul 70.02.50.20.30.30, propunere + angajament nr.361F//16.08.2016.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

 • 1.1 Închirierea și întreținerea de toalete ecologice mobile pe raza Municipiului Timișoara respectiv minim 27 bucăți în locațiile cuprinse în anexa 1 a caietului de sarcini, unde pozițiile 23-25 au caracter sezonier, numărul de locații putând fi suplimentate în funcție de nevoile achizitorului, la un maxim de 40 bucăți pe perioada acordului-cadru

 • 1.2 Servicii de întreținere pentru toaletele ecologice aflate in proprietatea autoritatii contractante, achizitionate prin programul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” în locațiile cuprinse în anexa 2 a caietului de sarcini.

Se va încheia un acord-cadru cu un singur operator economic.

Durata acordului cadru: 24 luni

În baza acordului-cadru și a contractelor subsecvente vor fi prestate serviciile de închiriere și întreținere a toaletelor ecologice pe raza Municipiului Timișoara, în conformitate cu cerințele impuse în Caietul de sarcini.

Cantități minime și maxime aferente acordului-cadru:

Închirierea de toalete ecologice pentru:

 • - cantitate minimă =27 bucăți;

 • - cantitate maximă = 40 bucăți.

Servicii de întreținere:

 • - cantitate minimă = 11.336 servicii de întreținere;

 • - cantitate maximă = 20.916 servicii de întreținere

Menționăm că urmare a schimbării legislației privind achizițiile publice, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea 98/2016 care abrogă OUG 34/2006, caietul de sarcini în vederea achiziționării serviciului “Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local cu nr. 185/10.05.2016, nu-și mai poate produce efecte.


VICEPRIMAR, Imre Farkas


DIRECTOR,

Mihai Boncea


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ


Steliana Stanciu


Șef Birou,

Otilia Sîrca


SERVICIUL JURIDIC

Gabriela Iova


Întocmit

Victor Potop


MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COȘERIT și SPAȚII UTILITARE                          /'

Aprobat, PRIMAR

A

IICOLAE ROBU


Nr.SC2016- ^6?ĂT/t)3. /Z                    /

CAIET DE SARCINI       J

privind achiziția serviciului

“închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”

1* OBIECTUL ACHIZIȚIEI

 • 1.1 închirierea de toalete ecologice mobile pe raza Municipiului Timișoara în locațiile cuprinse în anexa 1 a prezentului caiet de sarcini și sevicii de întreținere pentru acestea.

 • 1.2 Servicii de întreținere pentru toaletele ecologice din cadrul programului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Sega” în locațiile cuprinse în anexa 2 a prezentului caiet de sarcini

Numărul de toalete ecologice prevăzute la punctul 1.1 care face obiectul prezentei proceduri de achiziție este de minim 27 bucăți, acestea putând fi suplimentate în funcție de nevoile achizitorului, la un maxim de 40 bucăți pe perioada acordului-cadru.

Numărul de toalete ecologice prevăzute la punctul 1.2 care face obiectul prezentei proceduri de achiziție este de 28 bucăți pe perioada acordului-cadru.

Se va încheia un acord-cadru cu un singur operator economic.

Durata acordului cadru: 24 luni

Cantități minime și maxime aferente acordului-cadru: închirierea de toalete ecologice pentru:

 • - cantitate minimă =27 bucăți;

 • - cantitate maximă = 40 bucăți.

Servicii de întreținere'.

 • - cantitate minimă = 11.336 servicii de întreținere;

 • - cantitate maximă = 20.916 servicii de întreținere

în baza acordului-cadru se vor încheia două contracte subsecvente, fiecare pe o perioadă de un an.

Cantități minime și maxime aferente unui contract subsecvent: închirierea de toalete ecologice pentru:

 • - cantitate minimă = 27 bucăți;

 • - cantitate maximă = 40 bucăți.

Servicii de întreținere.

■■ cantitate minimă = 4.160 servicii;

 • - cantitate maximă = 10.952 servicii

în baza acordului-cadru și a contractelor subsecvente vor fi prestate serviciile de închiriere și întreținere a toaletelor ecologice pe raza Municipiului Timișoara, în conformitate cu cerințele impuse în Caietul de sarcini.

Serviciile prestate pe parcursul derulării acordului-cadru, se vor deconta la valoarea tarifelor unitare ofertate.

Autoritatea contractantă dorește închirierea de cabine de toalete ecologice precum și a serviciilor de întreținere a acestora, în scopul asigurării igienei în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate) și zonele aglomerate din Municipiul Timișoara, pe tot parcursul anului, cu precădere în sezonul cald și în perioadele cu festivități la care Municipiul Timișoara este organizator, coorganizator sau partener la organizarea de evenimente, precum și servicii de întreținere la toaletele ecologice situate de-a lungul pistelor de bicicliști din cadrul programului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”

2.MODALITATEA de PRESTARE a SERVICIULUI

 • 2.1 Pentru asigurarea condițiilor zilnice de igienă în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate) și zonele aglomerate din Municipiul Timișoara, trebuiesc instalate, puse în funcțiune, întreținute și curățate de trei ori pe săptămână cabinele de toalete ecologice. Locațiile în care pot fi amplasate cabinele de toalete ecologice sunt stabilite în anexa 1 a prezentului caiet sarcini iar prin ordinele de lucru emise de achizitor se stabilește numărul de cabine care trebuiesc instalate, în limita numărului maxim de toalete ecologice, așa cum sunt prevăzute la punctul 1.

 • 2.2 Pentru asigurarea condițiilor zilnice de igienă a toaletele ecologice situate de-a lungul pistelor de bicicliști din cadrul programului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, întreținerea și curățarea acestora se va face o dată pe săptămână, iar în perioadele cu temperaturi ridicate de maxim trei ori pe săptămână. Locațiile în care sunt amplasate cabinele de toalete ecologice sunt stabilite în anexa 2 a prezentului caiet sarcini iar prin ordinele de lucru emise de achizitor se stabilește frecvența serviciilor de întreținere care trebuiesc efectuate, în limita numărului maxim de servicii, așa cum sunt prevăzute la punctul 1.

 • 2.3 Montarea cabinelor prevăzute la punctul 1.1 se va face de către prestator pe cheltuiala sa, în punctele stabilite de achizitor. Cabinele de toalete ecologice vor fi instalate pe tot parcursul anului și vor fi menținute în stare de igienă de către prestator.

 • 2.4 Vidanjarea, întreținerea și asigurarea condițiilor de igienă a cabinelor de toaletă prevăzute la punctul 1.1 se va face către prestator de trei ori pe săptămână, iar la cele prevăzute la punctul 1.2 o dată pe săptămână la fiecare cabină de toaletă, de la data instalării acestora, iar în anumite perioade ale anului și pentru anumite locații specificate, la solicitarea achizitorului, aceste operații pot fi suplimentate.

 • 2.5 Operațiunile de întreținere și asigurarea condițiilor de igienă a cabinelor de toaletă presupun efectuarea următoarelor acțiuni:

vidanjare rezervor dejecții

înlocuire substanță activă parfumată care dezinfectează, descompune și macerează materiile fecale

spălare interioară cu jet de înaltă presiune

ștergere interior cabină

 • -   spălare pisoar

parfumare pereți cabină

 • -   înlocuire hârtie igienică.

3.SPECIFICATII TEHNICE

 • 3.1 Primăria Municipiului Timișoara dorește amplasarea de toalete ecologice cu îndeplinirea următoarelelor condiții :

 • -   cabina de toaletă trebuie să fie dotată cu:

o ușă cu încuietoare cu semn alternativ ocupat/liber (sau similar)

o bazin pentru colectarea, tratarea și evacuarea dejecțiilor și apelor uzate astfel încât să nu polueze solul, apele, sau aerul

o dispozitiv de separare acționat cu mâner sau pedală, care să impiedice contactul vizual cu rezervorul de dejecții, să nu permită materiilor fecale să sară din bazinul de stocare a dejecțiilor în timpul utilizării

o bazin pentru spălarea și curățarea dispozitivului de separare

o sistem de aerisire

o suport pentru hârtie igienică

o scaun toaletă cu capac rabatabil

o podea antiderapantă

 • -  cabina de toaletă nu trebuie să fie dependentă de sistemul de canalizare și alimentare cu apă al orașului;

 • -   cabinele de toaletă să fie noi, solid ancorate;

 • -  obiectele sanitare vor fi menținute în permanentă stare de funcționare, luându-se toate măsurile în acest sens ;

 • -   se va efectua dezinsecție profilactică ;

 • -  cabinele de toaletă vor avea dotarea specifică prevăzută în normele de proiectare

 • -   cabina de toaletă trebuie să fie confecționată din materiale ecologice, materiale rezistente, ușor de întreținut (spălare, dezinfectare), cu suprafețe netede și colțuri rotunjite pentru evitarea eventualelor accidente;

 • -   cabina de toaletă va trebui să asigure o astfel de utilizare încât să nu producă disconfort (miros, vectori, estetic);

cabinele vor fi semnalizate adecvat

 • -  cabinele vor fi amplasate în locurile indicate de achizitor

 • -  cabinele vor fi de culoare verde

 • -  amplasarea, montarea și întreținerea cabinelor de toaletă se va face fără distrugerea pavimentului.

Dimensiuni minime :

 • -  Lățime interior : minim 1,00 x 1,00 m

 • -  înălțime în interior : minim 2,20 m

 • -   Capacitate rezervor dejecții : minim 200 litri

Condiții de calitate:

J

 • -  Cabinele ecologice prevăzute la punctul 1.1 trebuie să fie menținute zilnic complete, fără elemente lipsă și să nu fie degradate și vor fi întreținute conform contractului.

 • -   Se vor respecta întocmai toate tehnologiile de execuție pentru acest tip de prestație, pentru fiecare tip de cabină folosită, în scopul asigurării condițiilor de igienă, sănătate și de protecție a mediului pe toată durata închirierii cabinelor de toalete ecologice.

 • -  Vor fi utilizate materiale dezinfectante; deodorante, biodegradabile și diferite nuanțe de parfum care spală, dezinfectează, descompun și macerează materiile fecale, având avizul sanitar al Ministerului Sănătății. Se vor menționa în ofertă materialele dezinfectante (deodorante, biodegradabile și diferite nuanțe de parfum care spală, dezinfectează, descompun și macerează materiile fecale) care vor fi utilizate pentru prestarea serviciului, avizele sanitare aferente acestora urmând a fi prezentate spre verificare achizitorului, înainte de a începe prestarea acestuia.

 • -   Cabinele trebuie să aiba ușa, pereții, planșeul și platformele curate, spălate și dezinfectate la interior și la exterior

 • -   In exteriorul cabinelor, la loc vizibil, prestatorul va lipi autocolante cu numărul de inventar al platformei, numele prestatorului și telefoanele non-stop ale dispeceratului propriu, pentru a prelua eventualele sesizări ale populației sau ale achizitorului.

 • -  în cazul deteriorării sau dispariției unor părți componente ale toaletelor, prestatorul va lua măsuri de refacere / înlocuire a acestora pe propria cheltuială.

 • 3.2 Prestatorul va trebui să facă dovada că toaletele ce se vor monta sunt noi. în acest sens, vor fi prezentate în ofertă orice tip de documente din care să reiasă faptul că numărul maxim de toalete care vor fi puse în operă în cadrul serviciului prestat vor fi noi, urmând ca acestea să fie verificate fizic de către reprezentanții achizitorului, înainte de montare.

 • 3.3 Prestatorul trebuie să dețină și să prezinte în ofertă:

 • - acordul Regiei Județene de Apă pentru deversarea dejecțiilor

 • - acordul Agenției Județene de Mediu pentru utilizarea substanțelor biodegradabile.

 • 3.4 Prestatorului îi revine întreaga responsabilitate privind prestarea serviciului care face obiectul prezentului caiet de sarcini în condițiile impuse de legislația specifică în vigoare (autorizații de mediu, avize, etc)

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Obligațiile prestatorului sunt:

 • a) Să pună la dispoziția achizitorului numărul de cabine de toalete ecologice solicitate, dotate calitativ și în perfectă stare de funcționare

 • b)  Să asigure transportul și instalarea în locurile stabilite de achizitor a cabinelor de toalete ecologice prevăzute la punctul 1.1

 • c)  Să asigure conform prevederilor de la punctul 2.4 vidanjarea, întreținerea, spălarea și dezinfectarea fiecărei cabine de toaletă pe întreaga perioada contractată. Prestatorul răspunde de calitatea serviciilor pe care le prestează

 • d) Să asigure prestația cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în vigoare pentru activitățile specifice serviciului contractat (a normelor sanitare, de mediu etc.).

 • e)  Să reînnoiască orice autorizație sau document în termenul legal.

 • f)  Să asigure zilnic - în sezonul cald precum și în zilele cu festivități efectuarea de servicii (de vidanjare, întreținere, spălare și dezinfectare) pentru cabinele de toalete ecologice stabilite de achizitor.

 • g)  Să aibă capacitatea de a deține, instala și de a întreține, la ordinul de lucru al achizitorului, în orice lună a anului, un număr suplimentar de 40 de cabine de toalete ecologice, față de numărul minim menționat la punctul la prezentului caiet de sarcini.

 • h)  Să instaleze în locațiile indicate prin ordinul de lucru al achizitorului, numărul complet de cabine de toalete solicitate, în termen de maxim 8 ore de la primirea ordinului de lucru.

 • i)   Să prezinte achizitorului, în baza contractului, situații de plată lunare în baza procesului verbal de recepție lunar (Tabel verificare toalete ecologice) încheiat între părți, precum și orice alte acte necesare justificative cerute de achizitor.

4. ALTE CLAUZE

 • 5.1   Prestatorul va desemna și va aduce la cunoștința achizitorului persoanele de contact din cadrul societății sale care coordonează efectuarea prestației in municipiul Timișoara, precum și persoana împuternicită să semneze și să ștampileze procesele verbale (Tabel cu graficul de întreținere toalete ecologice) și situațiile de plată. De asemenea, prestatorul va pune la dispoziția achizitorului numerele de telefon la care pot fi contactate, non~stop, aceste persoane desemnate.

 • 5.2  Prestatorul va asigura prin persoana împuternicită să semneze și să ștampileze procesele verbale efectuarea controalelor împreună cu reprezentantul achizitorului privind calitatea serviciilor prestate, precum și modul de rezolvare a reclamațiilor, dacă acestea există.

 • 5.3  Nu se va percepe taxă de utilizare a toaletelor.

 • 5.4  Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a instala în termen de maxim 24 ore de la comanda achizitorului un număr de 30 de cabine de toalete ecologice la care să asigure întreținerea.

 • 5.5   Să instaleze în locațiile indicate de către achizitor, numărul de cabine de toalete solicitate.

 • 5.6  Să intervină în termen de maxim 4 ore de la primirea oricărei reclamații sau sesizări, telefonice sau scrise, pentru remedierea oricărei avarii, defecțiuni sau vandalizări la cabinele de toalete ecologice.

5 TERMENUL DE EXECUȚIE

Serviciul se va presta pe o perioadă de 24 luni de la semnarea acordului-cadru.

pentru DIRECTOR,


ȘEF BIROU

Otilia Sîrca


ANEXA 1 la CAIETUL DE SARCINI

privind achiziționarea serviciului

“închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

Locațiile unde pot fi amplasate WC-uri ecologice sunt:

Nn Crt.

LOCAȚIE

Bucăți

01

Parc str.Cugir

1

02

Parcul Bucovinei

1

03

Piața Dacia/parcare

1

04

Biserica Mehala

1

05

Loc joacă str. Macilor/Bogdăneștilor

1

06

Parc zona Blașcovici

1

07

Parc str.Lisabona/MăslinuIui

1

08

Parc Sf. Nicolae

1

09

Parc Central

2

10

Cimitir Calea Șagului/str.Vulturilor

1

11

Cimitir Calea Șagului/str.Clăbucet

1

12

Parc Petofi/RATT

1

13

Parcul Poporului

1

14

Parc Piața Bihor

1

15

Bd. Sudului/parc

1

16

str Prezan/parc

2

17

zona Steaua/loc joacă

2

18

Parcul Catedralei

2

19

Stafia Timișoara Nord

2

20

Calea Aradului/Institutul Agronomic

1

21

Str. Albăstrelelor

1

22

Calea Sever Bocu/ str. Câmpina

1

23

Piața volantă Stadion

2

24

Piața volantă Calea Lipovei

2

25

Str. învățătorului/adăpost

2

Pentru DIRECTOR

ȘEF BIROU

ilia Sîrca


Mihai Boncea

ANEXA 2 la CAIETUL DE SARCINI

Toalete ecologice montate in cadrul obiectivului de investiție

‘Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”

Nr. Crt.

LOCAȚIE

Bucăți

01

Mal Nord - Piața Petru Maior

2

02

Mal Nord - intersecție Str. Samuil Micu cu Splaiul Penes Curcanul

2

03

Mal Nord - Podul Dacilor

2

04

Mal Nord - Splaiul P.M. Draghici

2

05

Mal Nord - Parcul Mocioni

2

06

Mal Nord - intersecție Spalaiul Nicolae Titulescu cu Str Nufărul

2

07

Mal Nord - langa terasa Banateana

2

08

Mal Sud - Podul Traian

2

09

Mal Sud - Podul de Fier

2

10

Mal Sud - Podul Ștefan cel Mare

2

11

Mal Sud- intersecție Splaiul Tudor Vladimirescu cu Str, Mangalia

2

12

Mal Sud - intersecție Splaiul Tudor Vladimirescu cu Str. Vulturilor

2

13

Mal Sud - intersecție Splaiul Sofocle cu Str. Maramureș

2

14

Mal Sud - Podul Modos

2

Pentru DIRECTOR

Mihai Boncea


ȘEF BIROU

Otiiia Sîrca
ACORD-CADRU DE SERVICII nr. ________ data ___________

În temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se încheie prezentul acord-cadru, între:

MUNICIPIUL TIMISOARA prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.1 telefon 0256-408300, fax 0256-490635,cod fiscal 14756536, reprezentată prin Nicolae Robu -Primar și Steliana Stanciu-Director Direcția Economică, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

Și

S.C....SRL, cu sediul în..................................... , telefon/fax ................................, număr de înmatriculare

........................,cod fiscal...................,cont banca......................................................,     reprezentată     prin ..................................-funcția ................., în calitate de promitent-prestator, pe de alta parte,

a intervenit prezentul acord-cadru în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare.

2. Documentele acordului-cadru

2.1 Documentele sunt anexe ale acordului-cadru și constituie parte componentă a acestuia:

 • a) Caietul de sarcini

 • b) Propunerea tehnica și financiară înregistrată cu nr.

 • c) Garantie de buna executie

3. Prețul unitar al serviciilor

 • 3.1. - Tarifele unitare ale serviciilor/lucrărilor, sunt prevăzute în oferta financiară înregistrată cu nr..............., anexă

la acordul-cadru.

4. Cantitatea previzionată

 • 4.1. Cantitatea previzionată de servicii ce vor fi prestate în baza acordului cadru, respectiv a tuturor contractelor subsecvente este:

Închiriere de cabine ecologice : o          Minim : 27 buc.

o          Maxim : 40 buc.

Servicii de întreținere:

o           Minim: 11.336  servicii

o           Maxim : 20.916  servicii

5. Durata acordului-cadru

 • 5.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni, începând de la data emiterii ordinului de începere a primului contract subsecvent. Acordul cadru se consideră finalizat fie la epuizarea valorii acordului cadru, fie la expirarea duratei acestuia.

 • 5.2. - Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data expirării perioadei menționate la punctul 5.1.

6. Obligațiile promitentului-prestator

 • 6.1. - (1) Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să presteze serviciile de întreținere și închiriere toalete ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara în condițiile convenite în prezentul acord-cadru și în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini.

COD. C.P.V.: 90000000-7 "Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deșeurilor, de igienizare și servicii privind mediul”.

Cod CPV : 90600000 - 3 ,, Servicii de curățenie și igienizare în mediul urban sau rural și servicii conexe”, dupa cum urmeaza :

Închiriere de cabine ecologice :

o

Minim :

27 buc.

o

Maxim :

40 buc.

Servicii de întreținere:

o

Minim:

11.336 servicii

o

Maxim :

20.916 servicii

 • 6.2. - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

 • 6.3. - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile mai sus mentionate în termenele asumate, în caz contrar urmând să achite achizitorului contravaloarea prejudiciului suferit de acesta. Prejudiciul estimat de achizitor prin neîndeplinirea obligațiilor acordului cadru pe întreaga sa durată se ridică la valoarea maximă a serviciilor rămase de executat.

7. Obligațiile promitentului-achizitor

 • 7.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-prestator, să achiziționeze si respectiv sa recepționeze serviciile de întreținere și închiriere toalete ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara ,în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

COD. C.P.V. : 90000000-7 ”Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deșeurilor, de igienizare și servicii privind mediul”

Cod CPV : 90600000 - 3 ,, Servicii de curățenie și igienizare în mediul urban sau rural și servicii conexe”

 • 7.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul-prestator declară că nu mai are capacitatea de a le presta.

8. Ajustarea prețului

 • 8.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către promitent-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarate în propunerea financiară , anexă la acordul -cadru. Nu se acceptă ajustarea tarifelor unitare specificate în anexă.

9. Comunicări

 • 9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sa fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 9.2. - Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, ..............., prezentul acord-cadru, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR,

PROMITENT-PRESTATOR,