Hotărârea nr. 183/2016

183/15.11.2016 privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timişoara, prin act adiţional
Hotararea Consiliului Local 183/15.11.2016
privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timişoara, prin act adiţional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-27321/08.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Potrivit art.2 alin.3 lit.g) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare şi Legea nr. 99/04.07.2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 745/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
Având în vedere Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Timişoara nr.138/2010 privind delegarea gestiunii activităţii de deszăpezire-curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ pentru cele 6 sectoare stabilite în Municipiul Timişoara, pentru perioada 01 noiembrie 2010-01 martie 2016;
Avînd în vedere prevederile Cap. V, art 7 din contractele de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ: nr.5/24.01.2011 pentru sectorul 1, nr.6/24.01.2011 pentru sectorul 2, nr.7/24.01.2011 pentru sectorul 3, nr.108/29.06.2011 pentru sectorul 6 contracte încheiate între Municipiul Timişoara şi RETIM Ecologic Service SA şi contractele nr.39/22.02.2011 pentru sectorul 4, nr.40/22.02.2011 pentru sectorul 5 încheiate între Municipiul Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. d) şi alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractelor de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timişoara, până la data de 30.04.2018, prin act adiţional, conform Anexelor 1-6 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2: Licenţa pentru activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, eliberat în temeiul Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. se va obţine în termenul prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea modului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Neobţinerea licenţei în termen de maxim 80 de zile conform art. 5, alin.1 din Hotărârea de Guvern 745/2007 actualizată, duce la anularea actului adiţional.

Art.3: Se mandatează domnul NICOLAE ROBU Primarul Municipiului Timişoara să semneze actele adiţionale la contractele de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timişoara prevăzute la articolul 1.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
-Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Administrator Public;
-SC Retim Ecologic Service SA;
-SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
-Mass- media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                                      Aprobat

JUDEȚUL TIMIȘ                                            ^''“''-Ț’RIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                               ( NIC&AE ROBU

BIROU SALUBRIZARE                                   /Al

SC2016-      | «N O A                             D

REFERAT privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timișoara, prin act adițional

în vederea combaterii efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile din sezonul rece respectiv zăpadă, polei, îngheț, Primăria Municipiului Timișoara prin compartimentul de specialitate, anual ia măsuri de deszăpezire. Lucrările specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheții și de combatere a poleiului sunt absolut necesar a se desfășura în scopul asigurării circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță.

Potrivit art.2 alin.3 lit.g) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare modificată și completată prin Legea nr. 99/04.07.2014, serviciul de salubrizare cuprinde și activitatea de „curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț”.

Prin hotărârea nr.138/2010 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat delegarea gestiunii activității de deszăpezire - curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei sau îngheț pe o perioadă de 6 ani, pentru cele 6 sectoare stabilite în municipiul Timișoara.

Astfel în anul 2011 au fost încheiate, prin licitație publică deschisă, următoarele contracte de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru 6 sectoare din Municipiul Timișoara:

a.) Contracte deszăpezire încheiate - valoare contract:

  • 1.  Contract nr.5/24.01.2011, pentru Sectorul 1, încheiat între Municipiul Timișoara și RETIM Ecologic Service SA, în valoare de 4.861.038,24 lei fără TVA;

  • 2.  Contract nr.6/24.01.2011, pentru Sectorul 2, încheiat între Municipiul Timișoara și RETIM Ecologic Service SA, în valoare de 2.821.880,00 lei fără TVA;

  • 3. Contract nr.7/24.01.2011, pentru Sectorul 3, încheiat între Municipiul Timișoara și RETIM Ecologic Service SA, în valoare de 3.049.021,92 lei fără TVA;

  • 4.  Contract nr.l08/29.06.2011, pentru Sectorul 6, încheiat între Municipiul Timișoara și RETIM Ecologic Service SA, în valoare de 3.107.441,60 lei fără TVA;

  • 5.  Contract nr.39/22.02.2011 pentru Sectorul 4, încheiat între Municipiul Timișoara și SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în valoare de 4.285.220,16 lei fără TVA;

  • 6.  Contract nr.40/22.02.2011 pentru Sectorul 5, încheiat între Municipiul Timișoara și SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în valoare de 3.285.736,48 lei fără TVA.

în conformitate cu prevederile Cap.V, art.7 din contractele iriai sus menționate „durata contractului se poate prelungi prin act adițional, doar cu acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara și nu pe o perioadă mai mare de 2 ani”.

Conform situației de plăți întocmite de Birou Salubrizare, în baza facturilor plătite și a fișei bugetare, suma total cheltuită de la data atribuirii contractelor respectiv din anul 2011 până în ianuarie 2016 este prevăzută în Anexa 1 la prezentul referat.

Conform Anexei 1 la prezentul referat, rezultă că sumele prevăzute în contracte pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timișoara nu au fost cheltuite de la data încheierii contractelor până în prezent.

Analizând datele expuse, defalcate pe cele 6 contracte de deszăpezire, rezultă că de la data încheierii contractelor 2011 și până în ianuarie 2016 pe fiecare contract rămân disponibile sumele menționate în Anexa 1 la prezentul referat.

Menționăm că operatorul de servicii publice SC Retim Ecologic Service SA deține Licența nr. 3513 din 16.12 2015, Clasa 1 pentru Serviciul public de salubrizare a localităților eliberată în temeiul Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 601/16.12.2015, iar în Anexa la Licența nr. 3513/16.12.2015 este prevăzută valabilitatea până la data de 24.01.2017 pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, în sectoarele 1,2 și 3 în baza Contractelor de delegare a gestiunii nr.5,6,7/24.01.2011 și până la data de 29.06.2017 în sectorul 6 în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 108/29.06.2011 încheiate cu Municipiul Timișoara din Județul Timiș.

Deasemenea SC Drumuri Municipale Timișoara SA deține Licența nr. 2620 din 22.10 2013, Clasa 1 pentru Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț eliberată în temeiul Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 479/22.10.2013 valabilă conform condițiilor asociate până la data de 22.02.2017, pentru sectoarele 4 și 5 în baza Contractelor de delegare a gestiunii nr. 39, 40/22.02.2011 încheiate cu Municipiul Timișoara din Județul Timiș.

Actele adiționale privind prelungirea celor 6 contracte de deszăpezire mai sus menționate se vor semna doar după obținerea, de către cei doi operatori de servicii SC Retim Ecologic Service SA și SC Drumuri Municipale Timișoara SA, a Licenței pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț eliberată în temeiul Ordinului Președintelui A.N.R.S.C., cu valabilitate pe perioada înscrisă în actele adiționale.

Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Salubrizare intenționează demararea procedurii de achiziție publică pentru activitatea de deszăpezite în Municipiul Timișoara, procedură care se poate întinde pe o perioadă de un an de zile.

Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe: prelungirea, prin act adițional, a fiecăruia dintre cele 6 contracte de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț în cele 6 sectoare ale Municipiului Timișoara, până la data de 30.04.2018, condiționat de obținerea Licenței pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și totodată împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara să semneze actele adiționale.

Viceprimar

Farkasjfigre


Director Direcția Economică


ire


Salubrizare


Șef Birou Salubrizare

Călin Victor Fiat /

Consilier iiîha TrapceaROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ANEXA 6 la Hotărârea Consiliului Local nr._________________/_________________

ACT ADIȚIONAL NR. 4 /

privind prelungirea contractului nr.40/22.02.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 5 din Municipiul Timișoara

Prezentul act adițional se încheie în baza prevederilor art.III, alin.2 din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, a Cap.V, art.7 din contractul nr.40/22.02.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 5 din Municipiul Timișoara și a HCL nr./după cum urmează:

Părțile contractante:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, având cod fiscal 14756536, tel.0256/408300, fax 0256/490635, reprezentat prin Dl. Primar - NICOLAE ROBU, în calitate de concedent și

S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA, cu sediul în Timișoara, str.Eternității nr.45, CUI 3286536, atribut fiscal RO, reprezentată prin Dl. MARTÂNOV VALENTIN, în calitate de concesionar, de comun acord, au convenit asupra următoarelor:

ART.1 Prelungirea duratei contractului nr. 40/22.02.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 5 din Municipiul Timișoara, conform Cap. V, art. 7 din contract, până la data de 30.04.2018. ART.2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost predat concesionarului.

CONCEDENT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA


CONCESIONAR,

S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ANEXA 5 la Hotărârea Consiliului Local nr._________________/_________________

ACT ADIȚIONAL NR. 4 /

privind prelungirea contractului nr.39/22.02.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 4 din Municipiul Timișoara

Prezentul act adițional se încheie în baza prevederilor art.III, alin.2 din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, a Cap.V, art.7 din contractul nr.39/22.02.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 4 din Municipiul Timișoara și a HCL nr./după cum urmează:

Părțile contractante:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, având cod fiscal 14756536, tel.0256/408300, fax 0256/490635, reprezentat prin Dl. Primar - NICOLAE ROBU, în calitate de concedent și

S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA, cu sediul în Timișoara, str.Eternității nr.45, CUI 3286536, atribut fiscal RO, reprezentată prin Dl. MARTÂNOV VALENTIN, în calitate de concesionar, de comun acord, au convenit asupra următoarelor:

ART.1 Prelungirea duratei contractului nr. 39/22.02.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 4 din Municipiul Timișoara, conform Cap. V, art. 7 din contract, până la data de 30.04.2018. ART.2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost predat concesionarului.

CONCEDENT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA


CONCESIONAR,

S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ANEXA 4 la Hotărârea Consiliului Local nr._________________/_________________

ACT ADIȚIONAL NR. 4 /

privind prelungirea contractului nr.108/29.06.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 6 din Municipiul Timișoara

Prezentul act adițional se încheie în baza prevederilor art.III, alin.2 din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, a Cap.V, art.7 din contractul nr.108/29.06.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 6 din Municipiul Timișoara și a HCL nr./după cum urmează:

Părțile contractante:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, având cod fiscal 14756536, tel.0256/408300, fax 0256/490635, reprezentat prin Dl. Primar - NICOLAE ROBU, în calitate de concedent și

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Timișoara, str.Oituz nr.3A, CUI 9112229, atribut fiscal RO, reprezentată prin Dl. PARA GHEORGHE, în calitate de concesionar, de comun acord, au convenit asupra următoarelor:

ART.1 Prelungirea duratei contractului nr. 108/29.06.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 6 din Municipiul Timișoara, conform Cap. V, art. 7 din contract, până la data de 30.04.2018.

ART.2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost predat concesionarului.

CONCEDENT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA


CONCESIONAR,

S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ANEXA 3 la Hotărârea Consiliului Local nr._________________/_________________

ACT ADIȚIONAL NR.4/

privind prelungirea contractului nr.7/24.01.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 3 din Municipiul Timișoara

Prezentul act adițional se încheie în baza prevederilor art.III, alin.2 din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, a Cap.V, art.7 din contractul nr.7/24.01.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 3 din Municipiul Timișoara și a HCL nr./după cum urmează:

Părțile contractante:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, având cod fiscal 14756536, tel.0256/408300, fax 0256/490635, reprezentat prin Dl. Primar - NICOLAE ROBU, în calitate de concedent și

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Timișoara, str.Oituz nr.3A, CUI 9112229, atribut fiscal RO, reprezentată prin Dl. PARA GHEORGHE, în calitate de concesionar, de comun acord, au convenit asupra următoarelor:

ART.1 Prelungirea duratei contractului nr. 7/24.01.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 3 din Municipiul Timișoara, conform Cap. V, art. 7 din contract, până la data de 30.04.2018. ART.2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost predat concesionarului.

CONCEDENT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA


CONCESIONAR,

S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ANEXA 2 la Hotărârea Consiliului Local nr._________________/_________________

ACT ADIȚIONAL NR.4/

privind prelungirea contractului nr. 6/24.01.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 2 din Municipiul Timișoara

Prezentul act adițional se încheie în baza prevederilor art.III, alin.2 din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, a Cap.V, art.7 din contractul nr.6/24.01.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 2 din Municipiul Timișoara și a HCL nr./după cum urmează:

Părțile contractante:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, având cod fiscal 14756536, tel.0256/408300, fax 0256/490635, reprezentat prin Dl. Primar - NICOLAE ROBU, în calitate de concedent și

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Timișoara, str.Oituz nr.3A, CUI 9112229, atribut fiscal RO, reprezentată prin Dl. PARA GHEORGHE, în calitate de concesionar, de comun acord, au convenit asupra următoarelor:

ART.1 Prelungirea duratei contractului nr. 6/24.01.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 2 din Municipiul Timișoara, conform Cap. V, art. 7 din contract, până la data de 30.04.2018.

ART.2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost predat concesionarului.

CONCEDENT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA


CONCESIONAR,

S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Local nr._________________/_________________

ACT ADIȚIONAL NR. 4/

privind prelungirea contractului nr.5/24.01.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 1 din Municipiul Timișoara

Prezentul act adițional se încheie în baza prevederilor art.III, alin.2 din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, a Cap.V, art.7 din contractul nr.5/24.01.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 1 din Municipiul Timișoara și a HCL nr./după cum urmează:

Părțile contractante:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, având cod fiscal 14756536, tel.0256/408300, fax 0256/490635, reprezentat prin Dl. Primar - NICOLAE ROBU, în calitate de concedent și

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Timișoara, str.Oituz nr.3A, CUI 9112229, atribut fiscal RO, reprezentată prin Dl. PARA GHEORGHE, în calitate de concesionar, de comun acord, au convenit asupra următoarelor:

ART.1 Prelungirea duratei contractului nr. 5/24.01.2011 de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Sectorul 1 din Municipiul Timișoara, conform Cap. V, art. 7 din contract, până la data de 30.04.2018. ART.2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost predat concesionarului.

CONCEDENT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA


CONCESIONAR,

S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A.

Anexa 1 la Referat nr.SC2016-27.321/08.11.2016

Situație de plăți Contracte deszăpezire în perioada 2011 - ianuarie 2016

Nr.

Valoare

Suma

Contract

Operator

contract fără

plătită, lei

procent

deszăpezire

Sector

econ.

TVA

(fara TVA)

Disponibil, lei

ramas

5/24.01.2011

1

RETIM

4.861.038,24

1.598.722,26

3.262.315,98

67%

6/24.01.2011

2

RETIM

2.821.880,00

1.008.415,68

1.813.464,32

64%

7/24.01.2011

3

RETIM

3.049.021,92

823.540,12

2.225.481,80

73%

108/29.06.2011

6

RETIM

3.107.441,60

790.158,07

2.317.283,53

75%

39/22.02.2011

4

SDM

4.285.220,16

1.552.593,39

2.732.626.77

64%

40/22.02.2016

5

SDM

3.285.736,48

1.120.579,58

2.165.156,90

66%

21.410.338,40

6.894.009,10

14.516.329,30

Situație plăți pe sectoare

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 6

Sector 4

Sector 5

2011

411.778,87

237.969,95

189.876,50

11.854,40

392.620,59

277.805,37

2012

810.712,32

502.877,14

422.635,07

582.584,24

717.503,25

577.504,11

2013

348.497,35

263.922,65

238.087,56

297.173,48

405.516,04

269.036,71

2014

419.720,21

257.538,23

173.443,86

90.051,24

426.561,06

291.200,77

2015

112.873,17

64.554,77

59.562,43

58.018,31

100.685,10

58.899,86

total contract

2.103.581,92

1.326.862,74

1.083.605,42

1.039.681,67

2.042.886,04

1.474.446,82

fără TVA

1.598.722,26

1.008.415,68

823.540,12

790.158,07

1.552.593,39

1.120.579,58

Situație plăți pe ani

Nr.                          Operator

Contract

Sector

econ.

2011

2012

2013

2014

2015

5/24.01.2011

1

RETIM

411.778,87

810.712,32

348.497,35

419.720,21

112.873

6/24.01.2011

2

RETIM

237.969,95

502.877,14

263.922,65

257.538,23

64.554

7/24.01.2011

3

RETIM

189.876,50

422.635,07

238.087,56

173.443,86

59.562

108/29.06.2011

6

RETIM

11.854,40

582.584,24

297.173,48

90.051,24

58.018

39/22.02.2011

4

SDM

392.620,59

717.503,25

405.516,04

426.561,06

100.685

40/22.02.2016

5

SDM

277.805,37

577.504,11

269.036,71

291.200,77

58.899

cu TVA

1.521.905,68

3.613.816,13

1.822.233,79

1.658.515,37

454.593

fără TVA

1.156.648,32

2.746.500,26

1.384.897,70

1.260.471,68

345.491

Șef Birou Salubrizare