Hotărârea nr. 181/2016

181/15.11.2016 privind prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic „D.Obradovici"şi pentru imobilul în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest
Hotararea Consiliului Local 181/15.11.2016
privind prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic „D.Obradovici"şi pentru imobilul în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-26880/03.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.177/02.11.2012 privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012 şi Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012;
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local nr. 407/01.08.2014 şi nr. 492/12.11.2015 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2741/21.11.2012 pentru Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic "Dositei Obradovici";
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local. 532/31.10.2014 , nr. 447/30.10.2015 şi nr. 13/07.07.2016 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2740/21.11.2012 pentru imobilul situat în Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest;
Având în vedere Procesul-Verbal nr. 7/26.10.2016 al Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local;
Ţinând seama de prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 2741/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiţionale nr.1 şi nr.2 încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr.407/01.08.2014 şi nr. 492/12.11.2015, pentru imobilele - construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată de 12.517 mp şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 13.029 mp, în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic "D.Obradovici", situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 26, pe o perioadă de un an începând cu data de 01.11.2016 până la data de 01.11.2017 cu o chirie de 15.000 euro /lună, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 2740/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiţionale nr. 1, 2 şi 3 încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 532/31.10.2014, nr. 447/30.10.2015 şi nr. 13/07.07.2016, pentru imobilul - construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată de 993 mp şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 1366 mp, situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30, în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest pe o perioadă de 1 an începând cu data de 01.01.2017 până la data de 01.01.2018, cu o chirie de 10.000 lei /lună,conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze actele adiţionale privind prelungirea contractelor de închiriere prevăzute la art. 1 şi la art. 2 , în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 4: Plata chiriei se va efectua din cap 65 "Învăţământ" respectiv cod indicator 65.02.03.01 "Învăţământ preşcolar ", Titlul II Bunuri şi servicii.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Şcoli Spitale, Direcţia Economică - Serviciul Învătământ din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "D.Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Episcopiei Romano - Catolică de Timişoara;
- Colegiului Naţional Bănăţean;
- Liceului Teoretic "D.Obradovici;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr. 1 la HCL nr.......

ACT ADIȚIONAL Nr.......................

9

La Contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012

Încheiat în baza HCL nr.......................

1. P ĂRTILE CONTRACTANTE

A. Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, în calitate de mandatar conform Procurii speciale din data de 06.04.2006. Episcopia Romano-Catolică de Timișoara cu sediul în Timișoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentat de Msgr. Dirschl Johann, vicar general, în calitate de PROPRIETAR (Locator), pe de

parte si

B. Colegiul National Banatean, reprezentat prin director ............................,  împreună cu

Liceul Teoretic D.Obradovici, reprezentat prin director........................, director, cu sediul în

Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.26, în calitate de CHIRIAȘI (Locatari) si Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, reprezentat de prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, de comun acord au hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 2741/21.11.2012, după cum urmează:

Art.1. Se prelungește durata contractului de închiriere 2741/21.11.2012 cu încă un an, începând cu data de 01.11.2016 până la data de 01.11.2017, cu o chirie de 15.000,00 euro/lună, fiind calculată în lei la cursul valutar BNR de la data facturării.

Celelalte articole/clauze ale contractului de închiriere 2741/21.11.2012 rămân neschimbate. Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 exemplare și face parte integrantă din contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012

Locator

Locatar

Colegiul National Bănățean

Prin Director...................

și

Liceul Teoretic D. Obradovici

Prin Director Prof...............

Nr._________/______________


Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano - Catolica de Timișoara, reprezentat de Msgr. Dirschl Johann

Vicar General

Nr.___________/___________

Municipiul Timișoara

reprezentat prin Primar

Nicolae Robu Ordonator de credite

Viceprimar - Dan Diaconu

Director Economic - Steliana Stanciu

Șef Birou Școli Spitale - Adrian Faur

Avizat Juridic - Daniela Ștefan

ROMĂNIA                                 APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                               PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL ȘCOLI SPITALE                         Nicolae Robu

COMPARTIMENT SCOLI

Nr.SC2016-26880/03.11.2016

REFERAT,

Privind prelungirea prin acte adiționale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcționează Colegiul Național Bănățean împreună cu Liceul Teoretic „D.Obradovici”și pentru imobilul în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Biroul Școli Spitale - Compartiment Scoli privind prelungirea prin acte adiționale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcționează Colegiul Național Bănățean împreună cu Liceul Teoretic „D.Obradovici”și pentru imobilul în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest.

Imobilele - clădiri și teren în care se desfășoară activitatea de învățământ a Colegiului Național Bănățean împreună cu Liceul Teoretic “D.Obradovici”, situate în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, înscris în CF nr. 425955, nr. cad 425955, top nr. 17161, Bv. Gen. Dragalina nr. 4, înscris în CF nr. 420773, nr.cad 420773 ,top nr. 17154, Bv. Gen. Dragalina nr. 6, înscris în CF nr. 427377, nr. cad 427377, top nr. 17152 și Bv. Gen. Dragalina nr. 4 înscris în CF nr. 427368, nr. cad 427368, top nr. 17151, se află în proprietatea Ordinului Călugărițelor de la „Notre Dame”, prin retrocedare în baza O.U.G nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din Româna.

Imobilul - clădire și teren în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie nr. 30 înscris în CF nr.430528 nr. cad 430528, top nr. 17158, se află în proprietatea Ordinului Călugărițelor de la „Notre Dame”, prin retrocedare în baza O.U.G nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din Româna.

Contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012 pentru Colegiului Național Bănățean și Liceului Teoretic „D.Obradovici”, încheiat în baza HCL nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiționale nr. 1 și nr. 2 încheiate în baza HCL nr. 407/01.08.2014 respectiv HCL nr. 492/12.11.2015, cu o chirie de 15.000 euro/lună expiră la data de 01.11.2016.

Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012 pentru Cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, încheiat în baza H.C.L nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiționale nr. 1 și nr. 2 și 3, încheiate în baza HCL nr. 532/31.10.2014, nr. HCL. 447/30.10.2015 și HCL nr. 13/07.07.2016, cu o chirie de 10.000 lei /lună, expiră la data de 31.12. 2016.

În ședința din data de 26.10.2016, Comisia de negociere cu terții a reluat negocierea cu Episcopia Romano - Catolică de Timișoara în calitate de reprezentant al Ordinului Surorilor de la „Notre Dame”, pentru cumpărarea imobilelor în care funcționează Colegiul Național Bănățean împreună și Liceul Teoretic „D. Obradovici” și prelungirea contractelor de închiriere.

Conform Procesului verbal nr. 7/26.10.2016, Comisia de negociere cu terții de comun acord cu Episcopia Romano - Catolică de Timișoara au hotărât prelungirea contractelor de închiriere cu aceiași chirie pe o perioadă de 1, an astfel:

 • -  Pentru Colegiului Național Bănățean împreună cu Liceul Teoretic “D.Obradovici de la 01.11.2016 până la 01.11.2017;

 • -  Pentru Cantina Colegiului Tehnic de Vest de la 31.12.12.2016 până la 31.12.20017.

În cazul în care se va încheia contractul de vânzare cumpărare, contractele de închiriere vor înceta de drept.

Având în vedere cele expuse d mai supunem spre analizare și aprobare

 • 1. Prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr. 2741/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actul adițional nr.1 și 2 încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr.407/01.08.2014 și nr. 492/12.11.2015, pentru imobilele -construcții cu suprafața construită desfășurată de 12.517 mp și teren construit și neconstruit în suprafață de 13.029 mp, în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „D.Obradovici”, situat in Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, pe o perioadă de un an începând cu data de 01.11.2016 până la data de 01.11.2017 cu o chirie de 15.000 euro /lună, conform Anexei nr.1 2 la prezentul referat.

 • 2. Prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr. 2740/21.11.2012, încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiționale nr. 1, 2 și 3 încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 532/31.10.2014, nr. 447/30.10.2015 și nr. 13/07.07.2016, pentru imobilul - construcții cu suprafața construită desfășurată de 993 mp și teren construit și neconstruit în suprafață de 1366 mp, situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30, în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest pe o perioadă de 1 an începând cu data de 01.01,2017 până la data de 01.01.2018, cu o chirie de 10.000 lei /lună, conform Anexei nr. 2 la prezentul referat.

  VICEPRIMAR,

  Dan Diaconu


BIROUL ȘCOLI - SPITALE ȘEF BIROU,

Adrian Faur

CONSILIER ,

Ioana Ciucur

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR,

Steliana Stanciu

SERVICIUL JURIDIC

Daniela Ștefan

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

COMISIA DE NEGOCIERE CU TERȚII

Bă. C.D. Loganr. 1, 300030, Timișoara, tel/fax: +40 256 -220311, www.primariatm. ro

PROCES-VERBAL NR. 7/26.10.2016

Prezenți: Dl. Viceprimar Dan Diaconu, dl. Viceprimar Imre Farkas, d-na Simona Drăgoi, d-na Laura Koszegi, dl. Caius Șuii, dl. Sorin Ciurariu, d-na Dubleș Slavița, Absenți: Dl. Sorin Ciurariu, dl. cons. Constantin Sandu și dl. cons. Robert Kristof;

ORDINE DE ZI

 • 1. Negocierea cumpărării imobilului din Timișoara, în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „D. Obradovici” și Cantina Colegiului Tehnic de Vest.

 • 2. Adresa nr. SC2016 -24736/17.10.2016 a Biroului Școli Spitale referitor la:

 • - încheierea contractului de închiriere pentru Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „ D. Obradovici”;

 • - încheierea contractului de închiriere pentru Cantina Colegiului Tehnic de Vest.

1 Negocierea cumpărării imobilului din Timișoara, în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „D. Obradovici” și Cantina Colegiului Tehnic de Vest,

Dl. Diaconu: Vom relua negocierea pentru cumpărarea imobilelor în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „D. Obradovici”, având în vedere că Episcopia Romano- Catolică a depus actele necesare în completare. Ținând cont de evaluările imobilelor, propun să le oferim suma de 4,5 milioane euro. Ce părere aveți? Aveți alte propuneri? Sunteți de acord?

Comisia: unanimitate pentru;

DL Farkas: Să stabilim și în cât timp vom plăti.

DL Diaconu: Să plătim în 5 ani, sunteți de acord?

Comisia. Unanimitate, pentru;

Dl. Diaconu: Noi când devenim proprietari, dacă achităm în 5 ani?

Dl. Șuii: Vom deveni proprietari de la semnarea contractului de vânzare -cumpărare și înscrierea acestuia în cartea funciară, iar suma datorată se va inscrie ca ipotecă la „sarcini” în cartea funciară.

Sunt invitați în sală reprezentanți ai Episcopiei Romano- Catolice: dl. Pr. Laus Nicolae - director și d-na Ramona Ehrenberger;

Dl. Diaconu: Pentru imobilele înscrise în CF nr. 420773 Timișoara, nr. top. 420773, 420773-C1, CF nr. 427377 Timișoara, nr. top. 427377, 427377-C1, CF nr. 425955 Timișoara, nr. top. 425955, 425955-C1, 425955-C2 și CF nr. 427368 Timișoara, nr. top. 427368, proprietatea ORDINULUI CĂLUGĂRIȚELOR “NOTRE DAME” DIN TIMIȘOARA, în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „D. Obradovici” vă oferim suma de 4,5 milioane euro. Dl. Laus: Este inclusă și cantina Colegiului Tehnic de Vest?

Dl. Daconu: Cumpărarea cantinei o vom negocia separat. Suntem interesați și de cantină.

Dl. Laus: Referitor la oferta, știti că evaluarea noastră este de 6,5 milione de euro. Pentru a ne putea pronunța asupra oferte Dvs. avem nevoie de această ofertă în scris pentru a ne consulta cu măicuțele și de o sinteză a raportului de evaluare comandat de dumneavoastră. Așa cum în administrație, vă controlează Curtea de Conturi și noi avem organe de control. în cât timp veți plăti?

Dl. Diaconu: Ne-am gândit la 5 ani.

Dl. Laus: Trimiteti-ne oferta scrisă si într-o săptămână ne vom pronunța asupra ei, în scris.

2 Adresa nr. SC2016 -24736/17.10.2016 a Biroului Școli Spitale referitor la:

 • - încheierea contractului de închiriere pentru Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „ D. Obradovici”;

 • - încheierea contractului de închiriere pentru Cantina Colegiului Tehnic de Vest.

Dl. Diaconu: Până perfectăm vanzarea - cumpărarea imobilelor, noi dorim să prelungim contractele de închiriere, dacă sunteți de acord.

Dl Laus: Desigur. în contractul de închiriere la Colegiul Bănățean s-a renunțat la expertiza tehnică în cazul în care cumpărați imobilele. Propun să prelungim ambele contracte de închiriere cu 1 an, iar în cazul în care vom încheia contractul de vânzare- cumpărare, ele să înceteze de drept

Dl. Daconu: Sunteți de acord cu aceeași chirie, aceleași clauze, cu durata de 1 an, astfel:

 • -  Pentru Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „D. Obradovici”de la 01.11.2016 laOl.112017,

 • -  Pentru Cantina Colegiului Tehnic de Vest, de la 31.12.2016 la 31.12.2017,

Dl. Laus: De acord

Comisia: De acord, unanimitate.

ComisiaDan Diaconu - Viceprimar

Reprezentant Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse: Laura Koszegi ------------------------------ Mem

Reprezentant Serviciul Juridici

Caius Suli ----------------r*-'-'------

Reprezentant Direcția Econorpica: Steliana Stanciu.................

Reprezentant Direcția Urbanism:

Sorin Ciurariu------------------- -------Membru

Reprezentant Direcția Secretariat General: Simona Drăgoi - Secretarul Mun.Timi Reprezentanți Consiliul Local: Farkas lmre - Viceprimar---------------

Constantin Sandu - Consilier Local — Robert Kristof - Consilier Local-------MembruMembru
Membru

Membru

Membru


Secretar: - Dinu Diana - Serv. Administrație Locală;

Anexa nr. 2 la HCL nr.......

ACT ADIȚIONAL Nr......

La Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012

Încheiat în baza HCL nr.......................

1. P ĂRTILE CONTRACTANTE

A. Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, în calitate de mandatar conform Procurii speciale din data de 06.04.2006. Episcopia Romano-Catolică de Timișoara cu sediul în Timișoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentat de Msgr. Dirschl Johann, vicar general, în calitate de PROPRIETAR (Locator), pe de parte

si

B Colegiul Tehnic de Vest, cu sediul în Timișoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, reprezentat prin director............................, în calitate de CHIRIAȘI (Locatari) si Municipiul Timișoara, cu

sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, reprezentat de prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, de comun acord au hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 2740/21.11.2012, după cum urmează:

Art. 1. Se prelungește durata contractului de închiriere 2740/21.11.2012 cu încă un an, începând cu data de 01.01.2017 până la data de 01.01.2018, cu o chirie de 10.000,00 lei/lună.

Celelalte articole/clauze ale contractului de închiriere 2740/21.11.2012 rămân neschimbate. Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 exemplare și face parte integrantă din contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012

Locator

Locatar

Colegiul Tehnic de Vest

Prin Director......................


Nr._________/______________


Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano - Catolica de Timișoara, reprezentat de Msgr. Dirschl Johann

Vicar General

Nr.___________/___________

Municipiul Timișoara

reprezentat prin Primar

Nicolae Robu Ordonator de credite

Viceprimar - Dan Diaconu

Director Economic - Steliana Stanciu

Șef Birou Școli Spitale - Adrian Faur

Avizat Juridic - Daniela Ștefan