Hotărârea nr. 180/2016

180/15.11.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.Marasesti, nr.14, subsol, catre SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA si incheierea contractului de comodat
Hotararea Consiliului Local 180/15.11.2016
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.Marasesti, nr.14, subsol, catre SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA si incheierea contractului de comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-002746/31.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-002746/12.05.2016 a SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA.
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 si modificata prin HCLMT nr.91/01.03.2016 si HCLMT nr.21/07.07.2016 din data de 15.09.2016.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c, art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat a spatiului din Timisoara, str.Marasesti nr.14, subsol, pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional, catre SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA in suprafata totala de 239,31 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 402312-C1-U12 Timisoara nr. Top 404/XII.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI                             P R I M A R,

SI DOTARI DIVERSE                                  NICOLAE ROBU

BIROU SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

CT2016-002746/31.10.2016

R E F E R A T

Privind aprobarea atribuirii in folosința gratuita a spațiului din Timișoara, str.Marasesti, nr.14, subsol, catre SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA si incheierea contractului de comodat

Prin cererea cu nr. CT2016-002746/12.05.2016 si cererea cu numărul CT2016-002972/24.05.2016 a SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA solicita atribuirea spațiului din Timișoara, str.Marasesti nr.14, la subsol. Acest spațiu este in suprafața totala de 239,31 mp, inscris in Cartea Funciara nr.402312-C1-U12 Timisoara, nr. Top 404/XII si a mai fost detinut de catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenta prin contract de inchiriere nr.963/2000 avand destinatia de depozit. Spatiul a fost verificat prin adresele :

  • - CT2016-2746/27.10.2016 la Compartiment Administrare Fond Funciar;

  • - CT2016-002746/27.10.2016 la Biroul Cladiri;

  • - CT2016-2746/27.10.2016 de la Serviciul Juridic.

Solicitarea nr. CT2016-002746/ 12.05.2016 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.386/01.08.2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016.

Astfel, Comisia de analiza a hotarat atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.Marasesti nr.14, subsol in suprafata totala de 239,31 mp. prin contract de comodat, catre SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA.

Avand în vedere cele menționate mai sus;

PROPUNEM:

Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat a spatiului din Timisoara, str.Marasesti nr.14, subsol, pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional, catre SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA, in suprafata totala de 239,31 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 402312-C1 -U12 Timisoara nr. Top 404/XII.

VICEPRIMAR,

IMRE FARKAS


PT. DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC

DANIELA STEFAN

PT. SEF BIROU MARINELA BANDI

CONSILIER, DANIELA BEATRICE CHINDRIS